intTypePromotion=1

Sách vải - đồ chơi trí tuệ của trẻ em

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
16
lượt xem
1
download

Sách vải - đồ chơi trí tuệ của trẻ em

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ chơi thông minh là đồ chơi khiến trẻ có thể vừa chơi vừa học, thỏa sức sáng tạo, phát triển trí tưởng tượng, tính thẩm mĩ, phát triển các giác quan. Sách vải chính là một loại đồ chơi phát triển trí não trẻ - đồ chơi thông minh. Với các trang sách sống động đầy màu sắc được lên ý tưởng dựa theo tâm lí của trẻ, sách vải dễ dàng khiến trẻ em vui thích và được lôi cuốn vào các trò chơi hữu ích, giúp bé học tập và phát triển các kĩ năng đầu đời vô cùng hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sách vải - đồ chơi trí tuệ của trẻ em

SAÁCH<br /> AÃIV- ÀÖÌ CHÚI TRÑ TUÏÅ CUÃA TR<br /> NGUYÏÎN CÊÍM GIANG*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 30/10/2017; ngaây sûãa chûäa: 01/11/2017; ngaây duyïåt àùng: 17/11/2017.<br /> Abstract: <br /> Intelligent toys are toys that can help the children both play and learn creatively and besides, these toys help d<br /> imagination, aesthetics  and senses. Cloth books are such  toys because they develop kid’s brain.  With colorful pages  wit<br /> child’s psychological features, cloth books easily make children happy and engrossed in useful games that help them learn<br /> skills effectively.<br /> Keywords:<br />  Cloth books, intellectual toys, children.<br /> <br /> 1. Múã àêìu<br /> trûåc tiïëp thao taác vúái chêët liïåu, vêåt liïåu: vaãi daå, ruy bùng,<br /> Saách  vaãi  laâ  möåt  loaåi  àöì  chúi  rêët  phöí  biïën  trong<br /> höåt haåt, khoáa, cuác... vúái àuã caác kñch cúä, maâu sùæc àa<br /> viïåc giaáo duåc treã em trïn thïë giúái. ÚàViïåt Nam, nhûängdaång laâ cú höåi töët cho viïåc phaát triïín caác giaác quan<br /> nùm gêìn àêy saách múái àûúåc du nhêåp vaâ cuäng ñt àûúåc cuãa treã àùåc biïåt laâ thõ giaác vaâ xuác giaác; thoãa maän nhu<br /> biïët àïën nhûng taác duång cuãa saách vaãi thò khöng thïí cêìu khaám phaá, ham hiïíu biïët cuãa treã. Trïn cú súã àoá<br /> phuã nhêån. Saách vaãi thûúâng coá nöåi dung laâ nhûäng cêusaách seä goáp phêìn kñch thñch trñ thöng minh, hònh thaânh<br /> chuyïån, hònh aãnh gêìn guäi vúái cuöåc söëng hùçng ngaâyvaâ phaát huy khaã nùng saáng taåo úã treã. Saách vaãi goáp<br /> cuãa caác em beá. Möîi trang saách hiïån ra trûúác mùæt caácphêìn laâm hoaåt àöång hoåc maâ chúi, chúi maâ hoåc cuãa treã<br /> em vúái hònh aãnh sinh àöång, maâu sùæc àa daång, möåt söëtrúã nïn thuá võ vaâ böí ñch.<br /> saách coân phaát ra êm thanh söåt soaåt nïn coá sûác hêëp<br /> Nhiïìu nhaâ nghiïn cûáu cho rùçng úã giai àoaån êëu thú,<br /> dêîn, löi cuöën àùåc biïåt. Caác em seä bùæt gùåp trong àoá caác<br /> sûå phöëi húåp hoaåt àöång tay, chên seä giuáp cho naäo böå<br /> con vêåt ngöå nghônh, àaáng yïu; coã cêy, hoa laá rûåc rúä hay hïå thêìn kinh cuãa con ngûúâi phaát triïín vaâ phên chia<br /> sùæc maâu; nhûäng àöì duâng sinh hoaåt haâng ngaây nhû vai troâ chó huy. Trong quaá trònh êëy, naäo böå vúái vai troâ chó<br /> quêìn, aáo, muä, giêìy, deáp; caác phûúng tiïån giao thöng àaåo caác hoaåt àöång cuãa chên, tay seä giuáp treã bùæt chûúác,<br /> nhû ö tö, thuyïìn, taâu hoãa; caác sûå vêåt, hiïån tûúång nhû thûåc  hiïån  caác  thao  taác  bùçng  chên,  tay.  Nhûäng  hoaåt<br /> mùåt trùng, mùåt trúâi, sao..., saách vaãi àûúåc laâm tûâ nhûängàöång naây seä taác àöång trúã  laåi, kñch thñch naäo böå phaát<br /> miïëng  vaãi àaä cùæt vaâ khêu vaâo tûâng  trang saách.  Búãi<br /> triïín. Chñnh vò vêåy, luyïån kô nùng àiïìu khiïín tay laâ möåt<br /> àûúåc thiïët kïë theo tûâng trang riïng nïn saách vaãi coá biïån phaáp töët cho sûå phaát triïín cuãa beá trong nùm àêìu<br /> thïí thay àöíi thïm búát caác chuã àïì vö cuâng linh hoaåt, àúâi. Saách vaãi laâ möåt loaåi àöì chúi giuáp treã hoåc vaâ reân luyïån<br /> phong phuá vaâ sinh àöång. Àûúåc laâm tûâ chêët liïåu vaãi daå<br /> nhiïìu kô nùng, nhêët laâ kô nùng cuãa àöi tay. Nhûäng kô<br /> laâ chñnh nïn coá tñnh thên thiïån cao, khiïën beá luác naâo nùng naây tûúãng chûâng rêët àún giaãn àöëi vúái ngûúâi lúán,<br /> cuäng muöën öm êëp cuöën saách. Chêët liïåu vûâa àaãm baão<br /> tuy nhiïn laåi laâ möåt thûã thaách àoâi hoãi sûå luyïån têåp, kiïn<br /> an toaân laåi rêët bïìn nïn duâ beá chûa coá yá thûác giûä gòn<br /> nhêîn àöëi vúái treã nhoã. Thöng qua tûâng troâ chúi trong möîi<br /> nhû neám, xeá... cuäng khöng bõ raách nhû caác loaåi saách trang saách vaãi, treã coá cú höåi luyïån têåp àïí tùng cûúâng àöå<br /> thöng thûúâng khaác. Ngoaâi ra, saách vaãi coá thïí giùåt àïí cûáng caáp, kheáo leáo cuãa ngoán tay vaâ baân tay, laâm chuã<br /> àaãm baão sûå saåch seä, vïå sinh cho beá maâ khöng laâm àûúåc caác hoaåt àöång àún giaãn maâ saách  bònh  thûúâng<br /> phai maâu cuãa saách... Hiïån nay, saách vaãi àûúåc nhiïìu khöng thïí coá àûúåc. Caác cuöën saách vaãi khöng chó phaát<br /> baâ meå lûåa choån vaâ möåt söë trûúâng mêìm non sûã duång<br /> triïín caác kô nùng vêån àöång tinh àoá maâ coân têåp trung caác<br /> nhû möåt àöì chúi thöng minh nhùçm phaát triïín trñ tuïå kô nùng nhêån thûác nhû: quan saát, phên loaåi, so saánh,<br /> cho treã nhoã.<br /> phoãng àoaán, suy luêån... Caác em seä rêët haâo hûáng, vui<br /> 2. Nöåi dung nghiïn cûáu<br /> sûúáng, tûå haâo khi thûåc hiïån àûúåc nhûäng thûã thaách qua<br /> 2.1. Saách vaãi - àöì chúi trñ tuïå cuãa treã em . Àïì taâi caác troâ chúi trong möîi trang saách:<br /> àûúåc thïí hiïån trong saách vaãi rêët phong phuá nïn tiïëp<br /> - Troâ chúi vúái quêìn, aáo, vaáy, giêìy, muä...(buöåc giêìy;<br /> xuác vúái saách vaãi, treã coá thïm nhiïìu hiïíu biïët vaâ múã<br /> keáo khoáa; thùæt nú; caâi khuy; bêëm cuác; keåp, moác, phúi<br /> röång vöën tûâ vïì tïn goåi, àùåc àiïím hònh daáng, maâu sùæc...quêìn  aáo...).<br /> cuãa caác con vêåt, coã cêy, hoa laá, àöì vêåt, sûå vêåt, hiïån<br /> tûúång... Àöìng thúâi thöng qua viïåc chúi vúái saách, àûúåc * Trûúâng Cao àùèng Sû phaåm Trung ûúng<br /> <br /> 192 Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> - Troâ chúi vúái caác hònh (phên biïåt, daán tûúng ûáng,<br /> gheáp  hònh...)<br /> <br /> - Troâ chúi phaán àoaán tòm nhûäng vêåt giöëng nhau...<br /> <br /> - Troâ chúi vúái hoa, quaã cuã (daán, phên loaåi, àïëm...<br /> caác loaåi hoa quaã...)<br /> -  Chuyïín  àöång  tõnh  tiïën  cuãa  phûúng  tiïån  giao<br /> thöng, caác con vêåt<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT 193<br /> <br /> cêu chuyïån bùçng tranh vêåy. “Tranh” caâng hêëp dêîn,<br /> thu huát vaâ “li kò” vïì sau thò beá caâng thñch thuá. Vò thïë,<br /> cêìn lêåp möåt kïë hoaåch chi tiïët, khoa hoåc vïì nhûäng yá<br /> tûúãng mònh muöën thûåc hiïån: choån nöåi dung saách, söë<br /> trang, kñch thûúác trang, phên böí maâu sùæc trong tûâng<br /> trang vaâ tûâng chi tiïët, àöå lúán cuãa caác chi tiïët vaâ thûá tûå<br /> caác trang  vaâ  nhûäng  nguyïn  liïåu cêìn thiïët  cho tûâng<br /> trang..., cêìn phaãi coá àûúåc caác yïu cêìu nhû: phaát triïín<br /> caác kyä nùng phuâ húåp àöå tuöíi, phaát triïín trñ tûúãng tûúång,<br /> tñnh  logic,...<br /> 2.2.2.Chuêín  bõ  nhûäng  nguyïn  liïåu  vaâ  duång  cuå<br /> àïí  laâm saách. Àïí  thoãa  thñch  saáng  taåo  vúái  nhûäng  yá<br /> tûúãng cuãa mònh, GV coá thïí chuêín bõ àöì àïí laâm saách<br /> vaãi cho beá nhû: vaãi daå hoùåc vaãi vuån nhiïìu maâu; chó<br /> nhiïìu maâu; keáo; thûúác keã; phêën veä<br /> ; bùng dñnh gai;<br /> kim  (maáy  may  nïëu  coá);  duång  cuå  àuåc  löî  troân;  keo<br /> nïën,  suáng bùæn  keo (nïëu  coá);<br />   ruy  bùng, khoáa,  ren,<br /> dêy  giaây, nam  chêm  nhoã,  haåt,  cuác  aáo...;  möåt  söë<br /> nguyïn khaác liïåu tuây theo yá tûúãng.<br /> 2.2.3. Thûåc hiïån: - GV coá thïí phaác thaão yá tûúãng<br /> lïn giêëy, bòa trûúác, khi hònh veä (böng hoa, quaã cam,<br /> quaã boáng...) hoùåc chi tiïët, böå phêån (tai voi, voâi voi,...)<br /> hoaân thiïån seä cùæt rúâi khoãi trang giêëy. Choån vaãi laâm caác<br /> - Caác troâ chúi khaác: chúi vúái caác con vêåt (gheáp thûácchi tiïët, nhên vêåt sao cho phuâ húåp, haâi hoâa, nöíi bêåt so<br /> ùn cuãa con vêåt, tòm möi trûúâng söëng...); chúi vúái caác vúái maâu nïìn trang saách. ÖËp hònh veä, caác chi tiïët bùçng<br /> con söë; chúi vúái chûä caái, tûâ vûång...<br /> giêëy, bòa àoá lïn miïëng vaãi vaâ cùæt theo;  Sau khi cùæt<br /> 2.2. Caách thiïët kïë saách vaãi cho treã em<br /> xong caác trang saách vaâ caác chi tiïët, hònh aãnh cuãa tûâng<br /> 2.2.1. Lïn yá tûúãng cuöën saách cho treã. Cùn cûá vaâo trang nïn gheáp thûã trûúác khi khêu hay may thêåt sûå;<br /> trònh àöå nhêån thûác cuãa tûâng àöå tuöíi àïí lûåa choån nhûäng<br /> - Duâng kim, chó, suáng bùæn keo, bùng dñnh gai hoùåc<br /> nöåi dung, caách thûác phuâ húåp àïí laâm saách cho treã. Vñcuác bêëm... àïí gùæn caác chi tiïët lïn trang saách thêåt chùæc<br /> duå, treã 1-2 tuöíi thò saách nïn àún giaãn, coá thïí laâ “cêu chùæn; - Chûâa phêìn lïì traái cho tûâng trang saách àïí àoáng<br /> chuyïån” vïì möåt khu vûúân àïí beá “haái quaã”. GV coá thïígaáy.  Sau  khi  caác  trang  saách  àaä  hoaân  thaânh,  duâng<br /> laâm trang saách hònh möåt cêy taáo, cêy xoaâi,... vúái nhûäng duång cuå àuåc löî troân àuåc tûâ hai àïën nùm löî trïn lïì traái röìi<br /> quaã rúâi coá thïí gùæn lïn caânh bùçng bùng dñnh gai hoùåcduâng voâng inox moác laåi vúái nhau vúái chêët liïåu vaãi daå.<br /> cuác bêëm àïí beá coá thïí “haái” quaã xuöëng cho cö. Möîi loaåi<br /> Nïëu chêët liïåu laâ vaãi moãng thöng thûúâng thò coá thïí may<br /> traái cêy coá hònh thuâ, maâu sùæc khaác nhau vaâ khi “àoåc”<br /> gaáy saách giöëng nhû vúái caác cuöën saách giêëy, sau àoá<br /> saách, cö haäy yïu cêìu beá haái cho cö nhûäng quaã khaác trang trñ phêìn gaáy saách thêåt àeåp.<br /> nhau. GV coá thïí laâm thïm möåt chiïëc gioã úã goác trang<br /> Thiïët kïë vaâ tûå laâm saách vaãi àoâi hoãi cöng sûác vaâ àöå<br /> saách àïí treã àûång quaã haái àûúåc vaâo àoá. Giúâ chúi cuãa<br /> tó mó khaá cao nïn seä töën khaá nhiïìu thúâi gian. Vò vêåy,<br /> GV khöng nhêët thiïët laâm xong hïët caã quyïín saách múái<br /> treã seä thuá võ biïët mêëy nïëu haái àûúåc thêåt nhiïìu quaã cho<br /> cö vaâ caác baån. Àöå tuöíi naây khöng nïn chúi nhûäng troâ cho treã chúi, coá thïí cho treã chúi tûâng trang möåt cho<br /> chúi coá caác chi tiïët nhoã, khiïën beá coá thïí boã vaâo möìm<br /> àïën khi hoaân thaânh xong saách hoùåc coá thïí chia nhoã<br /> quyïín saách ra thaânh tûâng chuã àïì möåt, nhû thïë möîi<br /> vaâ bõ hoác...<br /> Coá thïí noái, khêu yá tûúãng rêët quan troång, vò cuöënquyïín saách chó phaãi thûåc hiïån tûâ 3-5 trang maâ thöi. Vúái<br /> saách phaãi phuâ húåp vúái àöå tuöíi, súã thñch cuãa treã vaâ nêng<br /> nhûäng hûúáng dêîn cú baãn cuâng caác kô nùng cùæt  vaâ<br /> khêu vaá àún giaãn, GV dïî daâng coá thïí laâm àûúåc nhûäng<br /> dêìn àöå “phûác taåp” lïn thò treã múái luön caãm thêëy thuá võ,<br /> coá caãm hûáng khaám phaá thïm möîi trang saách thay vò cuöën saách vaãi cho beá chúi vaâ hoåc. GV coá thïí tham<br /> nhaâm chaán ài möîi ngaây. Nhûäng trang àêìu tiïn àöi khi khaão yá tûúãng laâm saách vaãi vúái tûâ khoáa “saách vaãi” vaâ coá<br /> chó cêìn  nöåi dung  àún giaãn nhûng maâu sùæc thu  huát thïí tòm àûúåc rêët nhiïìu caác mêîu coá sùén phuâ húåp vúái yá<br /> (lûu yá  khöng  laâm  quaá  maâu  meâ,  quaá  nhiïìu  maâu  röëitûúãng cuãa mònh thöng qua internet.<br /> mùæt).  Laâm  nhûäng trang saách  vaãi giöëng  nhû kïí  möåt<br /> (Xem tiïëp trang 180)<br /> <br /> 194 Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> cöång àöìng giaãm thiïíu vaâ loaåi boã àïí treã em  coá thïíTaâi liïåu tham khaão<br /> phaát  triïín  töëi  àa  tiïìm  nùng  cuãa  mònh.  Àaä  àïën  luác [1] Quöëc höåi (2005). <br /> Luêåt Giaáo duåc<br /> . NXB Chñnh trõ<br /> chuáng ta phaãi coá nhûäng àaánh giaá, nhòn nhêån nghiïm Quöëc gia - Sûå thêåt.<br /> [2] Ban Bñ thû Trung ûúng Àaãng (2015). <br /> Chó thõ söë<br /> tuác  caã tûâ  phña ngûúâi  daåy lêîn  ngûúâi hoåc  àïí coá  giaãi<br /> 42-CT/TW vïì tùng cûúâng sûå laänh àaåo cuãa Àaãng àöëi<br /> phaáp  nêng  cao  chêët  lûúång  daåy  vaâ  hoåc  mön  hoåc,<br /> vúái cöng taác giaáo duåc lñ tûúãng caách maång, àaåo àûác,<br /> nhêët laâ trong giai àoaån hiïån nay vaâ àùåc biïåt laâ àöëi vúái<br /> löëi söëng vùn hoáa cho thïë hïå treã giai àoaån 2015<br /> -2030.<br /> HS àiïëc.<br /> [3] Nguyïîn Quang Uêín (2006). Têm lñ treã àiïëc<br /> . NXB<br /> 2.4.  Möåt  söë  biïån  phaáp  khùæc  phuåc  khoá  khùn. Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> Taåo möi trûúâng söëng, möi trûúâng hoåc têåp tûúng àöëi [4] Nguyïîn Thõ Hoaâng Yïën (2006). <br /> Àaåi cûúng vïì giaáo<br /> bònh àùèng cho  HS àiïëc hoâa  nhêåp vúái  baån beâ cuângduåc treã àiïëc<br /> . NXB Àaåi hoåc sû phaåm.<br /> trang lûáa. Thöng qua mön  GDCD, GV daåy HS àiïëc [5] Böå GD-ÀT (2010). Möåt söë kô nùng daåy treã khiïëm<br /> thñnh trong lúáp hoåc  hoaâ nhêåp. <br /> NXB Giaáo duåc Viïåt<br /> caách söëng cuâng vúái nhau, àöëi xûã cúãi múã, höî trúå vaâ tön<br /> Nam.<br /> troång  nhûäng  ngûúâi khaác,  giuáp  caác  em  coá  thïí  àûúåc<br /> [6] Àöî Thõ Hiïìn (2013). <br /> Vaâi neát vïì ngön ngûä kñ hiïåu<br /> söëng trong möi trûúâng hoåc têåp taåi trûúâng lúáp vaâ möi<br /> vaâ viïåc daåy ngön ngûä kñ hiïåu cho treã khiïëm thñnh úã<br /> trûúâng  söëng taåi àõa phûúng.  Chûúng trònh àaâo taåo, Viïåt Nam. Taåp chñ Ngön ngûä, söë 1/2013, tr 67-68.<br /> phûúng  phaáp  giaãng  daåy,  möi  trûúâng  giaáo  duåc  cêìn [7] Buâi Thõ Lêm - Hoaâng Thõ Nho (2011). <br /> Giaáo duåc<br /> àaáp ûáng sûå àa daång vaâ höî trúå cho HS àiïëc. Nhaâ trûúânghoaâ nhêåp. <br /> NXB Giaáo duåc Viïåt Nam.<br /> cêìn taåo ra möi trûúâng thên thiïån vúái HS àiïëc thöng [8] Trêìn Thõ Thiïåp (chuã biïn, 2012). <br /> Giaáo trònh ngön<br /> ngûä kñ hiïåu thûåc haânh. <br /> NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> qua thaái àöå, caách cû xûã tñch cûåc cuãa GV vaâ caác caán böå<br /> trong  trûúâng.<br />  Taåo caác sên chúi trñ tuïå cho HS àiïëc coá cú höåi baây<br /> toã nhûäng suy nghô, tònh caãm cuãa mònh, qua àoá caác<br /> em coá thïí hoåc hoãi àûúåc nhiïìu àiïìu. HS àiïëc cêìn àûúåc<br /> (Tiïëp theo trang 194)<br /> thûã thaách vïì trñ tuïå,  xaä höåi,  caãm xuác,  thïí chêët...  tuyâ<br /> theo khaã nùng cuãa tûâng caá nhên. Nïëu trong nhûäng<br /> tiïët hoåc <br /> GDCD, GV giao cho treã nhûäng nhiïåm vuå khöng<br /> 3. Kïët luêån<br /> phuâ húåp thò möåt söë HS àiïëc coá thïí phaãn ûáng bùçng Àöì chúi thöng minh laâ àöì chúi khiïën treã coá thïí vûâa<br /> caách “nöíi loaån” àïí taåo sûå khiïu khñch, gêy chuá yá... Vòchúi vûâa hoåc, thoãa sûác saáng taåo, phaát triïín trñ tûúãng<br /> vêåy, GV phaãi hïët sûác chuá yá àïën tñnh phuâ húåp vúái àöëi<br /> tûúång, tñnh thêím mô, phaát triïín caác giaác quan... Saách<br /> tûúång ngûúâi hoåc. Bïn caånh àoá, GV daåy <br /> GDCD phaãi vaãi chñnh laâ möåt loaåi àöì chúi phaát triïín trñ naäo treã - àöì<br /> chuá yá àïí têët caã HS àiïëc coá caãm giaác àûúåc tön troång vaâ<br /> chúi  thöng  minh  nhû  thïë.  Vúái  caác trang  saách  söëng<br /> àaánh giaá cao.<br /> àöång àêìy maâu sùæc àûúåc lïn yá tûúãng dûåa theo têm lñ<br /> Thöng qua tiïët daåy  GDCD trïn lúáp, GV nïn giaãi cuãa treã, saách vaãi dïî daâng  khiïën treã em vui thñch vaâ<br /> thñch  roä  raâng  nhûäng  hêåu  quaã  do  caác  haânh  vi  khaácàûúåc löi cuöën vaâo caác troâ chúi hûäu ñch, giuáp beá hoåc têåp<br /> nhau gêy ra. Bùçng caách naây, HS àiïëc seä nhêån ra rùçng vaâ phaát triïín caác kô nùng möåt caách hiïåu quaã. <br /> <br /> caác em khöng chó lûåa choån haânh vi, maâ coân aãnh hûúãng<br /> àïën hêåu quaã cuãa nhûäng haânh vi àoá. Chuáng ta cêìn xêy Taâi liïåu tham khaão<br /> Troâ chúi treã em<br /> . NXB<br /> dûång möåt böå quy tùæc quaãn lñ cho möîi HS trong lúáp,[1] Nguyïîn AÁnh Tuyïët (2000). <br /> Phuå nûä.<br /> ban àêìu chó vúái möåt vaâi quy tùæc, vò nïëu quaá nhiïìu treã<br /> [2] Nguyïîn AÁnh Tuyïët [2011]. <br /> Sûå phaát triïín têm lñ treã<br /> seä caãm thêëy bõ choaáng ngúåp. Caác quy tùæc naây cêìn<br /> em lûáa tuöíi mêìm non<br /> . NXB Giaáo duåc Viïåt Nam.<br /> àûúåc xêy dûång vúái sûå húåp taác vúái HS vaâ phuå huynh vaâ<br /> [3] Mai Vùn Hûng (2013). Sinh lñ hoåc thêìn kinh cêëp<br /> nhûäng  HS  khaác  nhau  cêìn  coá  nhûäng  quy  tùæc  khaác cao vaâ giaác quan. <br /> NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> nhau vïì mûác àöå yïu cêìu.<br /> [4] Nguyïîn Vùn Khang (2012). Ngön ngûä hoåc xaä höåi<br /> .<br /> NXB Giaáo duåc Viïåt Nam.<br /> 3. Kïët luêån<br /> Giaãng daåy mön GDCD cho HS àiïëc laâ vêën àïì coân [5] Nguyïîn Thõ Myä Löåc - Àinh Thõ Kim Thoa - Trêìn<br /> . NXB Àaåi hoåc<br /> gùåp nhiïìu trúã ngaåi àïën tûâ phña khaách quan, nhû: möi Vùn Tñnh (2009). Têm lñ hoåc giaáo duåc<br /> trûúâng  söëng,  nöåi  dung  chûúng  trònh,  thúâi  lûúång,  caá Quöëc gia Haâ Nöåi.<br /> [6] Höì Ngoåc Àaåi (2014). <br /> Nghiïåp vuå sû phaåm<br /> . NXB<br /> nhên HS... cuäng nhû tûâ phña chuã quan cuãa GV. Vò<br /> Giaáo duåc Viïåt Nam.<br /> vêåy, trong thúâi gian túái, chuáng ta cêìn tiïëp tuåc tòm hiïíu, [7] Böå GD-ÀT (2015). Kô nùng xêy dûång vaâ töí chûác<br /> traãi nghiïåm  caác caách thûác truyïìn àaåt khaác nhau àïí caác  hoaåt  àöång  traãi  nghiïåm  saáng  taåo  trong  trûúâng<br /> mön  GDCD thûåc sûå mang laåi hiïåu quaã cho HS àiïëc. trung hoåc.<br /> <br /> Saách vaãi - àöì chúi<br /> ... trñ tuïå<br /> <br /> 180 Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2