intTypePromotion=1
ADSENSE

Sử dụng kỹ thuật bảng tính Excel và phần mềm Crystal Ball để xem xét lạm phát

Chia sẻ: Hgiang Hgiang | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

707
lượt xem
102
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng kỹ thuật bảng tính Excel và phần mềm Crystal Ball để xem xét lạm phát

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng kỹ thuật bảng tính Excel và phần mềm Crystal Ball để xem xét lạm phát

  1. A B C D E F 1 Söû duïng kyõ thuaät baûng tính Excel vaø phaàn meàm Crystal Ball ñeå xem xeùt laïm phaùt 2 3 Bieán chuû yeáu Tröôøng hôïp soá: 4 1 Tæ leä laïm phaùt trong nöôùc 3 5 2 Tæ leä laïm phaùt nöôùc ngoaøi 3 6 3 Tæ giaù hoái ñoaùi 14000 VND/USD 7 8 CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP LAÏM PHAÙT 9 1 Tæ leä laïm phaùt trong nöôùc Naêm >>> 0 1 2 10 Tröôøng hôïp 1: tæ leä laïm phaùt baèng 0% 0.0% 0.0% 11 Tröôøng hôïp 2: tæ leä laïm phaùt khoâng ñoåi 10.0% 10.0% 12 Tröôøng hôïp 3: tæ leä laïm phaùt thay ñoåi 8.0% 8.5% 13 14 2 Tæ leä laïm phaùt nöôùc ngoaøi Naêm >>> 0 1 2 15 Tröôøng hôïp 1: tæ leä laïm pha't baèng 0% 0.0% 0.0% 16 Tröôøng hôïp 2: tæ leä laïm phaùt khoâng ñoåi 3.0% 3.0% 17 Tröôøng hôïp 3: tæ leä laïm phaùt thay ñoåi 2.0% 2.5% 18 19 BAÛNG TÍNH CHÆ SOÁ LAÏM PHAÙT 20 Assumption Cell >> 0.0% 0.0% 21 Tæ leä laïm phaùt trong nöôùc > Row 20 + Row 21 8.0% 8.5% 23 Chæ soá laïm phaùt trong nöôùc 1.000 1.080 1.172 24 25 Assumption Cell >> 0.0% 0.0% 26 Tæ leä laïm phaùt nöôùc ngoaøi> Row 25 + Row 26 2.0% 2.5% 28 Chæ soá laïm phaùt nöôùc ngoaøi 1.000 1.020 1.046 29 30 BAÛNG TÍNH TÆ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI 31 Chæ soá laïm phaùt töông ñoái
  2. G H I 1 vaø phaàn meàm Crystal Ball ñeå xem xeùt laïm phaùt 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 10 0.0% 0.0% 0.0% 11 10.0% 10.0% 10.0% 12 9.0% 9.5% 10.0% 13 14 3 4 5 15 0.0% 0.0% 0.0% 16 3.0% 3.0% 3.0% 17 3.0% 3.5% 4.0% 18 19 20 0.0% 0.0% 0.0% 21 9.0% 9.5% 10.0% 22 9.0% 9.5% 10.0% 23 1.277 1.399 1.538 24 25 0.0% 0.0% 0.0% 26 3.0% 3.5% 4.0% 27 3.0% 3.5% 4.0% 28 1.077 1.115 1.159 29 30 31 1.186 1.255 1.327 32 33 14000 14000 14000 34 35 16605 17568 18581 36 37 38 39 40
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=707

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2