intTypePromotion=1

TÀI LIỆU: THIẾT LẬP BIOS

Chia sẻ: Nguyen Phuong Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
118
lượt xem
36
download

TÀI LIỆU: THIẾT LẬP BIOS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về máy tính cho giáo viên, học sinh. Giúp bổ sung kiến thức về máy tính cho các bạn, giúp cho các bạn hiểu biết sâu hơn về máy tính. Tài liệu này sẽ rất hữu ích cho các bạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÀI LIỆU: THIẾT LẬP BIOS

  1. Thi t l p BIOS (Ph n 1) Sau khi l p ráp, ngư i s d ng c n i qua công o n khai báo các thông s trong BIOS thì m i dùng ư c máy. Chương trình này s giúp PC qu n lý h th ng, bao g m t t c nh ng linh ki n, thi t b mà b n ã l p vào. Khái ni m v BIOS ây là ch vi t t t c a basic input/output system (h th ng u vào/ u ra cơ b n). V th c ch t BIOS là ph n m m tích h p s n, xác nh công vi c máy tính có th làm mà không ph i truy c p vào nh ng chương trình trên ĩa. Chương trình này thư ng ư c t trong chip ROM i cùng máy tính, c l p v i các lo i ĩa, khi n cho máy tính t kh i ng ư c. Các thông s c a BIOS ư c ch a t i CMOS, m t chip bán d n khác ho t ng b ng pin và c l p v i ngu n i n c a máy. Do RAM luôn nhanh hơn ROM nên nhi u nhà s n xu t ã thi t k BIOS có th sao t ROM sang RAM m i l n máy tính kh i ng. Quá trình này ư c g i b ng cái tên shadowing. BIOS c a PC ư c thi t k khá sát v i tiêu chu n nên dù có nhi u phiên b n khác nhau, chúng v n gi ng nhau trên m i máy. Nhi u PC hi n i ch a BIOS flash, nghĩa là BIOS ã ư c sao vào chip nh flash nâng c p khi c n thi t và không c n n pin nuôi. Khi công ngh m i ra i và các l i cũ ư c phát hi n, nhà s n xu t thư ng ưa ra phiên b n BIOS c p nh t gi i quy t tr c tr c và nâng cao t c ho t ng c a h th ng. Vi c c p nh t BIOS ư c th c hi n khá ơn gi n nhưng ph i h t s c th n tr ng và nên tuân theo nh ng quy nh sau: - N u h th ng ch y n nh, không có l i gì thì không nên nâng c p BIOS. - N u c n nâng c p, hãy c k hư ng d n c a chương trình trư c khi b t tay vào th c hi n.
  2. Màn hình Bios Setup a s là màn hình ch y ch TEXT. G n ây ang phát tri n lo i BiosWin (Ami) có màn hình Setup g m nhi u c a s gi ng tương t Windows và s d ng ư c Mouse trong khi Setup nhưng các m c v n không thay i. Các lo i BIOS Thư ng thì b n v n quen b m phím Delete vào ph n thi t l p BIOS. Tuy nhiên, ó ch là thao tác i v i ph n l n các máy có xu t x t ông Nam Á. các lo i máy tính khác (s n xu t t M ch ng h n), ngư i dùng ph i thông qua chương trình qu n lý riêng thay i các thông s BIOS. Hi n nay có 2 lo i BIOS: - BIOS d ng text. Ngư i dùng s di chuy n phím hư ng ưa v t sáng i t i các l a ch n. Nh n Enter quy t nh, Esc thoát (gõ Y khi mu n lưu thay i, N là không lưu). - BIOS Win. ây là lo i BIOS m i ư c phát tri n. Thay vì màn hình d ng text thông thư ng, các thông s hi n ra trên màn hình màu v i nhi u c a s . Ngư i dùng có th di chu t ho c phím hư ng ch n l a. Thi t l p BIOS (Ph n 2) Ph n này s gi i thi u thi t l p cơ b n liên quan n ngày, gi trên máy tính, khai báo các lo i , màn hình hay bàn phím. ây là nh ng thành ph n chính mà BIOS trên các lo i PC ph i nh n bi t qu n lý và i u khi n chúng. Khi vào chương trình này, ch n Standard CMOS Setup.
  3. Date: ây là nơi khai báo ngày tháng v i các nh d ng khác nhau, tùy theo máy. Ví d : mm/dd/yy là ki u ghi tháng/ngày/năm. Time: Có lo i máy yêu c u dùng h gi 24. Ch c n di chuy n con tr n các v trí c a gi , phút, giây, b n có th nh p s t bàn phím. Trong các b n Windows m i, ngư i dùng thay i ư c thông s v th i gian trong Start > Control Panel > Date and Time. Dù BIOS dùng h gi 24 nhưng b n v n có th cho hi n th trên khay ng h theo h gi 12 (AM/PM) b ng cách thi t l p trên Windows. IDE Primary Master ây là nơi khai báo các thông s c a c ng. N u khai báo sai, có th không ho t ng, th m chí b h ng. Ví d , khi nh p s dung lư ng cao quá mà ti n hành các l nh Fdisk hay Format, thi t b này s b " ơ". Tuy nhiên, nh ng BIOS i m i có phát tri n thêm tính năng dò tìm thông s c ng IDE m t cách t ng. B n ch c n b m Enter > t i IDE HDD Auto-Detection, nh n Enter ti p. Các ch ti p theo, m c nh Auto. N u máy ch có 1 c ng ho c 2 chia chính (Master), ph (Slave) thì ây là nơi t Master. Vi c khai báo này ph i úng v i cách t chân răm (jumper) trên 2 . Hi n nay, các lo i i m i ch có 1 jumper cho 3 v trí: duy nh t, Master và Slave (sơ c m chân răm ã in s n trên c ng). Lo i th h cũ có nhi u chân răm nên n u dùng, b n ph i tuân theo tài li u hư ng d n m t cách c n th n. IDE Primary Slave ây thư ng là nơi khai báo c ng th 2 c m ch Slave. B n cũng có th nh p thông s b ng tay ho c dò tìm t ng. N u máy không cài này thì ph n khai báo None.
  4. IDE Secondary Master Do BIOS i m i h tr c m n 4 c ng, ngư i dùng có th l p c ng th 3 và khai báo t i ây. Tuy nhiên, cáp IDE th 2 cũng có th n i ư c v i a phương ti n (CD ho c DVD) nên ây thư ng là nơi khai báo lo i này. Cách c m jumper cho CD cũng gi ng như trư ng h p c ng. Ngư i dùng cũng có th nh p thông s b ng tay ho c ch dò tìm t ng. N u không có nào c m dây IDE th 2 này, b n tr ng thái None. IDE Secondary Slave ây là nơi khai báo cho c ng th 4 ho c quang th 2. M t dây IDE có th n i 2 cùng lo i ho c 1 c ng, 1 CD, mi n là cách t chân răm ph i tuân theo lu t chính - ph . Khai báo m m Thư ng thì Drive A và Drive B dùng khai báo cho ĩa m m. Tuy nhiên, hi n nay không còn nhi u ngư i dùng thi t b v a d h ng, v a lưu ư c ít d li u này. Ch Halt On M t s PC cho phép b n "sai khi n" BIOS ph n ng v i các l i trong quá trình ki m tra máy. All Error: Khi ch n m c này, máy s treo khi phát hi n b t c l i nào. B n không nên ch n vì Bios s treo máy khi g p l i u tiên và b n s không th bi t các l i khác, n u có. No Errors: Quá trình t ki m tra c a máy s ư c th c hi n cho n khi hoàn t t. Máy không treo dù phát hi n b t c l i gì. Ngư i dùng nên ch n m c này bi t b ph n nào b tr c tr c và tìm cách gi i quy t. All But Keyboard: T t c các l i, ngo i tr bàn phím. All But Diskette/Floppy: Máy treo v i t t c các l i, tr l i ĩa và bàn phím.
  5. Thi t l p BIOS (Ph n 3) Các m c thi t l p nâng cao cho phép ngư i s d ng ch n th t ĩa boot, t tc gõ bàn phím, tăng t c cho quá trình kh i ng... Ngoài ra, b n còn gi i h n ư c vi c thay i BIOS ho c ngăn ngư i khác xâm nh p vào máy tính. Vào Advanced Bios Features, nh n Enter. T i ây có các m c như sau: Virus Warning (c nh báo có virus) Ph n cài t này có cái tên "ng ng n" nh t trong BIOS. Trên th c t , nó không th cho bi t chương trình nào là virus, chương trình nào là "trong s ch". V m t ý tư ng, khi t Enabled, Bios s báo ng và treo máy n u có hành ng vi t vào boot sector (vùng kh i ng) hay partition c a ĩa c ng. Nhưng do không phân bi t ư c, nó ch óng vai trò dò tìm b t kỳ và t t c nh ng gì ư c vi t vào Master Boot Record c a ĩa c ng r i th hi n câu h i trên màn hình xem b n có ng ý cho chép hay không. Do virus ph bi n nh t thư ng xâm nh p boot sector nên khi cài t như v y, b n có th h n ch s lây lan. Nhưng i v i nh ng chương trình h p pháp khác, nh ng dòng thông báo không mong mu n s hi n ra, khi n ngư i s d ng b i r i. Trong trư ng h p này, b n nh n vào nút Authorize th c hi n. Ho c, trư c khi ti n hành các l nh như Format hay Fdisk, hãy nh vào BIOS ch n Disabled cho m c này. Chú ý: Do Virus Warning t ra không hi u qu , m t s BIOS ã b m c này.
  6. CPU L1 & L2 Cache M t s BIOS tách r i ph n này làm 2 m c là Internal Cache và Extenal Cache. Cài t cho Cache L1 (level 1 cahe) s t t/b t cache n i trên vi x lý. i v i dòng chip 486 ho c v sau này, b n nên b t vì n u t t, máy s g p tr c tr c l n. Ngư i dùng ch nên t t vì m c ích ki m tra l i ho c nghi ng ho t ng c a chip x lý. Trên m t vài lo i BIOS, b n có th th y 3 l a ch n: Disabled, Write Through và Write Back. Trong ó, Write Back s giúp cho máy ho t ng t t nh t. Cài t cho Cache L2 s t t/b t cache ngo i trên vi x lý. Ph n l n các mainboard 486 ho c m i hơn u có cache này. Cũng gi ng như Cache L1, thi t b c n ư c b t su t th i gian s d ng và ch ư c t t vì m c ích ki m tra l i. Trên m t s BIOS, b n có th th y 3 l a ch n Disabled, Write Through và Write Back. Trong ó, Write Back s giúp cho máy ho t ng t t nh t. Chú ý: Cache L2 trên m t s bo m ch "ch gi i" ã b làm gi . Cách ki m tra là vào BIOS t t và xem máy có ch y ch m i hay không. N u máy v n bình thư ng, cache L2 th c không có. Ngoài ra, m t s máy còn thông báo cache L2 này Enabled ngay c khi nó b Disabled. D u hi u này ch ng t BIOS ã b "ph u thu t". Quick Power On Self Test / Quick Boot/ Fast Boot B t m c này s khi n quá trình kh i ng b qua m t s bư c(như ki m tra b nh m r ng nh m phát hi n l i) gi m th i gian. Tuy nhiên, khi làm như v y, b n cũng tăng nguy cơ b sót l i. N u có RAM l n, t Disabled cho m c này là an toàn nh t. Ch n th t cho thi t b kh i ng Ngư i dùng có th kh i ng máy t nhi u khác nhau như c ng, CD, ĩa m m hay USB. Ch n kh i ng u tiên là c ng có ưu i m là nhanh nhưng trong trư ng h p ĩa hay h i u hành b tr c tr c, ngư i dùng có th ch n l i (như CD hay USB) cài t. Swap Floppy Tráo i tên 2 ĩa m m, khi ch n m c này b n không c n khai báo l i lo i ĩa như khi tráo b ng cách t jumper trên card I/O.
  7. Seek Floppy N u Enable, BIOS s dò tìm ki u c a ĩa m m là 80 track hay 40 track. N u Disable, BIOS s b qua. Ch n Enable làm ch m th i gian kh i ng vì BIOS luôn ph i c ĩa m m trư c khi c ĩa c ng (dù ã ch n ch kh i ng b ng C). Boot Up Num - Lock LED Khi dùng ch ON cho phím Numlock m ( èn Numlock sáng), nhóm phím bên tay ph i ư c dùng ánh s . Khi t ch OFF, nhóm phím này ư c dùng di chuy n con tr . Gate A20 Option A20 là dòng a ch th 21 trong b nh , ư c i u khi n b ng "ch huy" c a bàn phím. chipset i u khi n A20 và tăng cư ng kh năng ho t ng c a máy, hãy ch n Enabled. R t hi m lý do khi n ngư i ta t t ch c năng này. Vì v y, m t s dòng máy m i thay b ng các l a ch n khác là Normal và Fast ngư i dùng quy t nh mc làm vi c c a vi x lý. Typematic Rate Setting N u ch n Enabled, b n kích ho t 2 ch c năng dư i ây: Typematic Rate (Chars/Sec): M c này s giúp b n ch n s ký t /giây tuỳ theo t c ánh phím nhanh hay ch m. N u thi t l p th p hơn t c ánh thì máy s phát ra ti ng bip (vì nó không ch y k p). Typematic Delay (Msec): Thi t l p này i u khi n kh năng l p l i t ng c a bàn phím, nghĩa là dài th i gian nh n phím trư c khi nó b t u l p l i t ng. Thư ng thì ta t 200 - 1000 mili giây. Chú ý: M t s lo i bàn phím cao c p ã tích h p ch c năng tương ương. Security Option Ph n này dùng gi i h n vi c s d ng h th ng và Bios Setup. Setup: Gi i h n vi c thay i Bios Setup. Khi mu n vào Bios Setup b n ph i ánh úng m t kh u ã quy nh trư c. System/Always: Gi i h n vi c s d ng máy. M i khi m máy, BIOS luôn luôn h i m t kh u. N u b n không bi t m t kh u ho c gõ sai, BIOS s không cho phép s d ng máy. Chú ý: Do chưa ch n m c t m t kh u, b n nên Disabled.
  8. APIC Mode Nên t Disabled vì ch Enabled có th gây m t n nh cho máy. Vì khi h i u hành ã ư c cài t (như Windows XP), thi t l p này không th thay i n u b n không cài l i. M c ích c a nó là m r ng s dòng IRQ (Interrupt Request) - mã thông báo s ki n ngo i vi b t u và k t thúc. MPS Version Control For OS MPS là chu n a x lý c a Intel dành thi t k PC có dùng vi x lý Pentium. Nó xác nh dung lư ng s b nh và tín hi u ng t ư c chia s . Giá tr 1,1 ho c 1,4 không th thay i cho nhau n u APIC Mode tr ng thái Disabled. Nhìn chung, khi thi t l p BIOS nâng cao, ngư i dùng c n nghiên c u k tài li u i kèm và yêu c u tài li u này t i nơi bán hàng. các dòng máy khác nhau, nh ng m c trên BIOS khá khác nhau.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2