intTypePromotion=3

Thiết kế bộ thẻ hình theo hướng phát triển thao tác trí tuệ cho trẻ mầm non

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
14
lượt xem
1
download

Thiết kế bộ thẻ hình theo hướng phát triển thao tác trí tuệ cho trẻ mầm non

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế bộ thẻ hình phát triển thao tác trí tuệ cho trẻ mầm non đòi hỏi phải dựa vào các vấn đề lí luận về phát triển trí tuệ ở trẻ mầm non, phương pháp nghiên cứu, tính cấp thiết tạo ra bộ thẻ hình, tổng quan phát triển trí tuệ cho trẻ mầm non,... trên cơ sở đó đề xuất quá trình thiết kế quy trình gồm 5 bước và 8 nguyên tắc cơ bản để tạo ra bộ sản phẩm phục vụ hoạt động phát triển thao tác trí tuệ cho trẻ mầm non.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế bộ thẻ hình theo hướng phát triển thao tác trí tuệ cho trẻ mầm non

LÑ LUÊÅN GIAÁO DUÅC - DAÅY HOÅC<br /> <br /> THIÏËT KÏË BÖÅ THEà HÒNH THEO HÛ<br /> PHAÁT TRIÏÍN<br /> AÁC<br /> THAO<br /> TRÑ T<br /> TUÏÅ CHO TREà MÊÌ<br /> ÀÙÅNG LÖÅC THOÅ*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 30/10/2017; ngaây sûãa chûäa: 31/10/2017; ngaây duyïåt àùng: 15/11/2017.<br /> Abstract:<br />  Design the sets of image cards for preschool children must base on theoretical issues on intellectual development <br /> as well as research method and necessity of create sets of image cards. In this article, author proposes a process of designing <br /> development of sports activities and intelligence for preschool children.<br /> Keywords:<br />  Intellectual development, education, preschool children, image cards.<br /> <br /> 1. Tñnh cêëp thiïët cuãa viïåc thiïët kïë böå theã hònh<br /> Thïë kó XXI laâ thïë kó cuãa nïìn kinh tïë tri thûác. Nïìn<br /> töí chûác hoaåt àöång theo hûúáng phaát triïín thao<br /> kinh tïë naây taåo ra  nhûäng biïën àöíi to lúán trong moåi<br /> taác trñ tuïå cho treã mêìm non<br /> mùåt hoaåt àöång cuãa con ngûúâi vaâ xaä höåi, àoá laâ cú súã<br /> 1.1.  Xuêët  phaát  tûâ  caác  chó  thõ,  nghõ  quyïët  àöíi haå têìng múái cuãa xaä höåi múái - xaä höåi thöng tin - xaä höåi<br /> múái cùn baãn, toaân diïån GD-ÀT<br /> àùåt ra yïu cêìu rêët cao àöëi vúái hoaåt àöång trñ tuïå, khaác<br /> Chó thõ söë 40-CT/TW vïì viïåc xêy dûång, nêng cao hùèn vúái nïìn kinh tïë sûác ngûúâi vaâ nïìn kinh tïë taâi nguyïn<br /> chêët lûúång àöåi nguä nhaâ giaáo vaâ caán böå quaãn lñ giaáo duåc<br /> trong xaä höåi nöng nghiïåp vaâ cöng nghiïåp. Nïìn kinh<br /> nïu roä: “Àöíi múái maånh meä vaâ cú baãn phûúng phaáp tïë tri thûác laâ nïìn kinh tïë dûåa trïn cöng nghïå cao, àoá<br /> giaáo duåc nhùçm khùæc phuåc kiïíu truyïìn thuå möåt chiïìu,laâ neát àùåt trûng rêët tiïu biïíu cuãa nïìn vùn minh thöng<br /> nùång  lñ  thuyïët,  ñt  kiïën  thûác,  ñt  khuyïën  khñch  tû  duy tin - saãn phêím cuãa caách maång thöng tin, caách maång<br /> saáng taåo; böìi dûúäng nùng lûåc thûåc haânh saáng taåo chotri thûác. Noái àïën tri thûác, saáng taåo tri thûác, phöí biïën,<br /> ngûúâi hoåc” vaâ “tñch cûåc aáp duång möåt caách saáng taåo<br /> truyïìn thuå tri thûác, hoåc têåp vaâ lônh höåi tri thûác khöng<br /> caác phûúng phaáp tiïn tiïën, hiïån àaåi,... vaâo hoaåt àöång thïí khöng noái àïën khoa hoåc - cöng nghïå vaâ GD-ÀT.<br /> daåy hoåc”.<br /> “Giaáo duåc laâ möåt trong nhûäng cöng cuå maånh nhêët<br /> Nghõ quyïët söë 29-NQ/TW  ngaây 04/11/2013  cuãa maâ chuáng ta coá trong tay àïí saáng taåo nïn tûúng lai<br /> Ban Chêëp haânh Trung ûúng vïì àöíi múái cùn baãn, toaân ”(Jacques Delos). Sûå nghiïåp giaáo duåc phaãi àaáp ûáng<br /> diïån GD-ÀT, àaáp ûáng yïu cêìu CNH, HÀH trong àiïìu<br /> nhûäng  àoâi  hoãi  cuãa  caách  maång  khoa  hoåc  vaâ  cöng<br /> kiïån kinh tïë thõ trûúâng àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa vaâ<br /> nghïå.  Àoá laâ möåt yïu cêìu coá tñnh chêët nguyïn tùæc.<br /> höåi nhêåp quöëc tïë.<br /> Trong thúâi àaåi maâ maáy tñnh àiïån tûã ngaây caâng àûúåc<br /> 1.2.  Xuêët  phaát  tûâ  àõnh  hûúáng  tiïëp  cêån  nùng<br /> sûã duång röång raäi, möåt sûå hiïíu biïët nhêët àõnh vïì maáy<br /> lûåc  trong  xêy  dûång  chûúng  trònh  giaáo  duåc  sau<br /> tñnh àiïån tûã, cöng nghïå thöng tin khöng phaãi chó laâ<br /> nùm  2018<br /> vöën riïng cuãa möåt söë ngûúâi chuyïn nghiïåp maâ phaãi<br /> Àõnh hûúáng phaát triïín nùng lûåc laâ nguyïn tùæc xuyïn trúã  thaânh  hoåc  vêën  phöí  thöng  cuãa  moåi  thaânh  viïn<br /> suöët cuãa chûúng trònh giaáo duåc sau nùm 2018. Nùng trong xaä höåi, nhêët laâ thïë hïå treã.<br /> lûåc chó coá thïí hònh thaânh vaâ phaát triïín úã hoåc sinh thöng Tuöíi mêìm non, sûå phaát triïín trñ tuïå laâ toaân böå nhûäng<br /> qua viïåc töí chûác hoaåt àöång hoåc tñch húåp giûäa caác nöåi<br /> thay àöíi vïì söë lûúång vaâ chêët lûúång diïîn ra trong hoaåt<br /> dung mön hoåc. Xeát vïì phûúng diïån logic khoa hoåc - àoá àöång tû duy cuãa treã gùæn liïìn vúái lûáa tuöíi, vúái kinh nghiïåm<br /> laâ möåt “töí húåp” caác thaânh phêìn kiïën thûác, kô nùng cuãa<br /> phong phuá vaâ chõu aãnh hûúãng cuãa nhûäng taác àöång<br /> nhiïìu mön hoåc. Caác kiïën thûác khoa hoåc tûâ caác mön hoåc giaáo duåc. Nhiïìu cöng trònh nghiïn cûáu têm lñ hoåc àaä<br /> khaác nhau phaãi àûúåc lûåa choån theo nguyïn tùæc hûúáng xaác àõnh nhõp àöå phaát triïín trñ tuïå cuãa treã mêîu giaáo rêët<br /> vaâo laâm saáng toã möåt vêën àïì naâo àoá maâ thûåc tiïîn àoâi hoãi.<br /> cao so vúái nhûäng lûáa tuöíi sau naây. Úàtuöíi mêîu giaáo, sûå<br /> 1.3. Phaát triïín caác thao taác trñ tuïå laâ möåt nhiïåm<br /> tñch luäy tri thûác diïîn ra nhanh choáng, ngön ngûä àûúåc<br /> vuå cûåc  kò quan troång cho treã  àùåc biïåt úã  àöå tuöíi<br /> * Trûúâng Cao àùèng Sû phaåm Trung ûúng<br /> mêìm non<br /> <br /> 76 Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> hònh thaânh, caác quaá trònh nhêån thûác àûúåc hoaân thiïån,àõnh hûúáng sûã duång troâ chúi vaâ muåc àñch hoåc têåp. Vúái<br /> treã  nùæm  àûúåc  caác  phûúng  thûác  àún  giaãn  cuãa  hoaåtmuåc àñch laâm cho treã chuá yá hoåc têåp phuâ húåp vúái àùåc<br /> àöång trñ tuïå.<br /> àiïím lûáa tuöíi, caác nhaâ giaáo duåc theo khuynh hûúáng<br /> 1.4. Àa  daång hoáa caác  hònh thûác töí chûác daåy naây àaä sûã duång nhiïìu loaåi troâ chúi khaác nhau.<br /> hoåc trong giaáo duåc mêìm non laâ möåt hûúáng nïn<br /> Taác giaã Ph.Phroebel (1782-1852), vúái quan àiïím<br /> phaát  triïín<br /> chúi laâ  möåt  hoaåt  àöång  àiïím  àiïín  hònh  nhêët  cuãa  treã<br /> Taác àöång sû phaåm coá muåc àñch seä laâm tùng cûúângmêìm non. Öng àaä saáng taåo ra nhiïìu loaåi troâ chúi khaác<br /> hiïåu quaã cuãa hoaåt àöång phaát triïín trñ tuïå úã treã mêìm non.<br /> nhau vaâ  caác troâ chúi cuãa  öng àïìu hûúáng  vaâo  muåc<br /> Giaáo duåc trñ tuïå cho treã mêìm non àûúåc thûåc hiïån àñch daåy hoåc song öng àaä gaåt boã ài yïëu töë saáng taåo<br /> bùçng nhiïìu phûúng tiïån khaác nhau thöng qua nhiïìu<br /> khi chúi, treã chó chúi theo sûå hûúáng dêîn cuãa ngûúâi lúán.<br /> hònh thûác töí chûác khaác nhau nhû: troâ chúi, hoåc têåp,<br /> Taác giaã E.IChikhieva, nhaâ sû phaåm lúán ngûúâi Nga<br /> lao àöång vaâ toaân böå sinh hoaåt cuãa treã. Möîi phûúng(1872-1994)  cho  rùçng  troâ  chúi  laâ  möåt  hònh  thûác  töí<br /> tiïån, möîi hònh thûác coá nhûäng àùåc àiïím khaác nhau cêìn chûác quaá trònh sû phaåm trong nhaâ trûúâng mêîu giaáo<br /> àûúåc vêån duång cho phuâ húåp vúái àùåc àiïím, khaã nùngvaâ laâ möåt trong nhûäng phûúng tiïån taác àöång toaân diïån<br /> lûáa tuöíi cuãa treã sao cho möîi phûúng tiïån àaåt àûúåc hiïåu lïn nhên caách cuãa treã.<br /> quaã cao nhêët àöëi vúái phaát triïín trñ tuïå cuãa treã.<br /> Trong nhûäng nùm 30 cuãa thïë kó XX, trûúâng phaái<br /> Hoaåt àöång cuãa treã caâng àa daång thò con àûúâng têm lñ hoåc - giaáo duåc hoåc Macxit ra àúâi, tiïu biïíu laâ<br /> nhêån thûác thïë giúái xung quanh vaâ sûå phaát triïín khaã<br /> L.S.Vygotsky (1896-1934) àaä àûa ra möåt caách nhòn<br /> nùng  nhêån  thûác  caâng  phong  phuá.  Trong  caác  hònh<br /> múái vïì troâ chúi treã em, àaä kïë thûâa nhûäng quan àiïím<br /> thûác hoaåt àöång àoá, treã àûúåc tiïëp xuác vúái àöëi tûúång nhúâ<br /> àuáng  àùæn,  tiïën  böå  cuãa  têm  lñ  hoåc  vaâ  giaáo  duåc  hoåc<br /> àoá treã lônh höåi àûúåc tri thûác vaâ kô nùng vaâ thiïët lêåp caác<br /> Macxit, caác nhaâ têm lñ hoåc vaâ giaáo duåc hoåc Xö viïët àaä<br /> möëi quan hïå nhêët àõnh.<br /> quan têm nghiïn cûáu troâ chúi treã em noái chung vaâ troâ<br /> 1.5. Hoåc têåp thöng qua troâ chúi laâ möåt hûúáng<br /> chúi hoåc têåp noái riïng möåt caách sêu sùæc hún.<br /> tiïëp  cêån  phuâ  húåp  trong  phaát  triïín  trñ  tuïå  úã  treã<br /> Möåt söë nûúác chêu Êu trong thêåp niïn 80 cuãa thïë<br /> mêìm non<br /> kó XX àaä xuêët hiïån möåt söë troâ chúi daång caác lötö tòm<br /> Hoåc thöng qua troâ chúi laâ möåt hoaåt àöång chuã àaåo<br /> caác cùåp giöëng vaâ khaác nhau vaâ àaä coá phiïn baãn chaåy<br /> cuãa treã trong suöët tuöíi mêîu giaáo, möåt hoaåt àöång phaãn<br /> ûáng duång trïn maáy vi tñnh daång Game. Tuy nhiïn, úã<br /> aánh toaân böå cuöåc söëng têm lñ cuãa treã, phaãn aánh hiïån<br /> thûåc xung quanh treã, phaãn aánh nhûäng hiïíu biïët cuãa troâ chúi àoá laåi chûa coá nöåi dung phaát triïín logic cho treã;<br /> caác chuã àïì chûa phong phuá, chûa cêåp nhêåt nhûäng<br /> mònh vaâ  àùåt  möëi quan  hïå vúái baån. Möîi  troâ  chúi  taác<br /> àöång khaác nhau àïën sûå phaát triïín trñ tuïå cuãa treã. Troânöåi dung cuãa chûúng trònh giaáo duåc mêìm non.<br /> chúi hoåc têåp coá võ trñ àùåc biïåt quan troång trong phaát Trong nûúác, vúái muåc àñch laâm cho troâ chúi hoåc têåp<br /> thûåc sûå trúã thaânh möåt trong nhûäng phûúng tiïån quan<br /> triïín trñ tuïå úã treã. Loaåi troâ chúi naây coá nöåi dung vaâ hònh<br /> thûác àûúåc tuên thuã theo möåt quy luêåt nhêët àõnh naâo troång àïí hònh thaânh vaâ phaát nùng lûåc trñ tuïå goáp phêìn<br /> quan troång trong viïåc giaáo duåc toaân diïån cho treã mêîu<br /> àoá song chñnh àiïìu naây àaä taåo ra sûå hûáng thuá vúái treã<br /> giaáo, möåt söë taác giaã nhû Phan Quyânh Hoa, Vuä Minh<br /> vaâ kñch thñch sûå tñch cûåc nhêån thûác cuãa treã. Troâ chúi<br /> Höìng,  Trûúng  Kim  Oanh, Phan  Kim Liïn,  Lï  Bñch<br /> hoåc têåp giuáp treã lônh höåi tri thûác möåt caách tûå nhiïn. Khi<br /> Ngoåc,... àaä coá nhiïìu nghiïn cûáu, biïn soaån möåt söë troâ<br /> giaãi quyïët caác nhiïåm vuå trñ tuïå cuãa troâ chúi àùåt ra, treã<br /> chúi vaâ troâ chúi hoåc têåp cho treã mêìm non. Nhûäng troâ<br /> têåp seä àûúåc reân luyïån vaâ thuác àêíy hoaåt àöång cuãa tû<br /> duy. Vò vêåy, àïì taâi: “<br /> Nghiïn cûáu xêy dûång böå theã hònh chúi hoåc têåp  àûúåc caác  taác giaã  àïì  cêåp  àïën  chuã  yïëu<br /> phaát triïín thao taác trñ tuïå cho treã mêìm non” mang tñnh nhùçm cuãng cöë kiïën thûác cuãa caác nöåi dung: Hònh thaânh<br /> biïíu tûúång toaán, laâm quen vúái möi trûúâng xung quanh.<br /> cêëp thiïët, coá yá nghôa khoa hoåc vaâ thûåc tiïîn.<br /> Trong  taác  phêím  “Töí  chûác,  hûúáng  dêîn  treã  mêîu<br /> 2. Töíng quan vïì phaát triïín trñ tuïå cho treã<br /> giaáo chúi” do Nguyïîn AÁnh Tuyïët chuã biïn àaä khùèng<br /> mêìm non<br /> Troâ chúi hoåc têåp vúái sûå phaát triïín trñ tuïå treã em àaä<br /> àõnh thïë maånh cuãa troâ chúi hoåc têåp vïì phûúng diïån<br /> àûúåc àïì cêåp trong caác cöng trònh nghiïn cûáu trïn thïë<br /> phaát triïín trñ tuïå.<br /> giúái, chuáng töi xin àiïím qua möåt söë kïët quaã sau àêy:<br /> Taác  giaã Lï  Minh Hoâa,  Àaâo Nhû  Trang trong  taác<br /> Taác giaã I.B.Bazedora, X.G.Zalxmana vaâ nhiïìu taác phêím “Troâ chúi phaát triïín trñ tuïå<br /> ” àaä àûa ra caác troâ chúi<br /> giaã khaác cuãa Àûác àaä coá nhûäng nghiïn cûáu àêìu tiïn trñ tuïå cho treã mêìm non thöng qua caác cêu àöë coá sûã<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT 77<br /> <br /> duång caác hònh veä. Vúái kiïíu thiïët kïë naây, t<br /> aác giaã chuã yïëu àiïím naây dïî daâng cho giaáo viïn thûåc hiïån trong thûåc<br /> hûúáng àïën reân luyïån cho treã kô nùng quan saát vaâ nhêån tiïîn song khöng nhêët àõnh phaãi tuên thuã nhûäng nguyïn<br /> biïët caác àöëi tûúång thöng qua tranh. Àêy laâ nhûäng thao tùæc naây vò sûå phaát triïín cuãa caác treã khaác nhau laâ khaác<br /> taác trñ tuïå àún giaãn, phuâ húåp vúái treã mêîu giaáo beá... nhau mùåc duâ cuâng àöå tuöíi.<br /> Thûá hai, taác giaã àaä chó ra rùçng troâ chúi trñ tuïå tùng<br /> Trong cuöën saách “Giaáo duåc hoåc treã em<br /> ”, taác  giaã<br /> Trêìn Thõ Troång cho rùçng: Treã úã tuöíi mêìm non laâ cúdêìn vïì lûúång theo sûå tùng dêìn caác àöå tuöíi cuãa treã, treã<br /> höåi  töët nhêët àïí reân  luyïån  nhûng  kô  nùng, kô xaão sú caâng lúán thò caâng phuâ húåp vúái caác troâ chúi luyïån têåp<br /> àùèng vïì hoaåt àöång trñ tuïå göìm: Quan saát, ghi nhúá, taáithao taác trñ tuïå.<br /> Thûá  ba,  trong  söë  caác  troâ  chúi  trong  nhoám  phaát<br /> hiïån, tûúãng tûúång,  phên tñch, töíng húåp,  so saánh vaâ<br /> phên loaåi. Tuy nhiïn taác giaã chó dûâng laåi úã viïåc chó ratriïín trñ tuïå cho treã thò taác giaã chó múái trònh baây möåt söë<br /> cú höåi giaáo duåc caác kô nùng trñ tuïå cho treã mêìm non úãtroâ chúi cú baãn, vúái söë lûúång ñt, chûa phong phuá vïì<br /> giai àoaån naây maâ chûa àûa ra àûúåc caác biïån phaáp caác chuã àïì vaâ caác troâ chúi chûa phuã kñn àïën tûâng thao<br /> laâm nhû thïë naâo àïí coá àûúåc caác thao taác trñ tuïå cho treãtaác trñ tuïå cho treã.<br /> Trong cuöën saách “Beá khaám phaá khoa hoåc daânh<br /> mêìm  non.<br /> Trong cuöën saách “Àöì chúi vaâ hûúáng dêîn troâ chúi cho treã 3-4, 4-5, 5-6 tuöíi”, taác giaã Nguyïîn Thõ Thanh<br /> phaát triïín trñ thöng minh” cho treã dûúái 6 tuöíi, taác giaãGiang àaä giúái thiïåu caác troâ chúi trñ tuïå cho treã, caác troâ<br /> Hoaâng Thõ Dinh àaä phên loaåi caác àöì chúi phuâ húåp vúáichúi hêìu hïët reân luyïån kô nùng nhêån biïët àöëi tûúång vaâ<br /> phaát hiïån caác quy luêåt tûå nhiïn. Àêy laâ möåt trong nhûäng<br /> tûâng àöå tuöíi cuãa treã nhû sau:<br /> àiïím múái cuãa taác giaã Nguyïîn Thõ Thanh Giang khi<br /> - Àöëi vúái treã 3-12 thaáng tuöíi phuâ húåp vúái caác loaåi àöì<br /> chúi sau: Àöì chúi treo luãng lùèng, àöì chúi phaát ra êm xêy dûång caác troâ chúi cho treã mêìm non.<br /> Nhû vêåy, qua caác kïët quaã  nghiïn cûáu trïn thêëy<br /> thanh, àöì chúi chuyïín àöång vúái töëc àöå chêåm, àöì chúi<br /> rùçng àaä coá  nhiïìu cöng trònh nghiïn cûáu vïì troâ chúi<br /> coá thïí muát vaâ ngêåm, àöì chúi luyïån têåp cêìm nùæm lùæc<br /> phaát triïín kô nùng thao taác trñ tuïå cho treã, caác cöng<br /> neám hay goä àêåp.<br /> trònh  àïìu  khùèng àõnh àïën vai  troâ  cuãa troâ chúi trong<br /> - Àöëi vúái treã 12-24 thaáng tuöíi phuâ húåp vúái caác loaåi àöì<br /> viïåc hònh  thaânh kô nùng thao  taác trñ  tuïå nhûng  qua<br /> chúi nhû: Àöì chúi phaát ra êm thanh hoùåc chuyïín àöång,<br /> àöì chúi xïëp hònh xêu dêy löìng höåp, àöì chúi têåp ài vaâ àêy chûa coá nhiïìu cöng trònh ài sêu nghiïn cûáu àïí<br /> phaát triïín vêån àöång, àöì chúi minh hoåa giuáp treã nhêån biïëtthiïët kïë vaâ taåo ra troâ chúi hoåc phaát triïín caác kô nùng<br /> thao taác trñ tuïå nhû: quan saát, ghi nhúá, sùæp xïëp vaâ suy<br /> têåp noái, àöì chúi buáp bï thuá böng hay con röëi.<br /> luêån logic cho treã mêìm non vaâ àïì cêåp àêìy àuã caác chuã<br /> - Àöëi vúái treã 24-36 thaáng tuöíi phuâ húåp vúái caác loaåi<br /> àöì chúi nhû: Tranh veä vïì caác àöëi tûúång khaác nhau àïì trong giaáo duåc mêìm non.<br /> nhùçm phaát triïín kô nùng nhêån biïët vaâ têåp noái, caác àöì 3. Caách tiïëp cêån vaâ phûúng phaáp nghiïn cûáu<br /> 3.1. Caách tiïëp cêån: Sûã duång böå theã hònh àïí phaát<br /> chúi àïí treã têåp tö vaâ veä hay àêët nùån àïí cho treã cêìm<br /> triïín caác thao taác trñ tuïå cho treã mêìm non thöng qua<br /> nùæm nùæn boáp êën... giuáp treã luyïån caác cú nhoã cuãa ngoán<br /> töí chûác hoaåt àöång chúi.<br /> tay vaâ baân tay.<br /> :<br /> - Àöëi vúái treã 3-4 tuöíi phuâ húåp vúái caác troâ chúi nhû 3.2. Phûúng  phaáp  nghiïn  cûáu<br /> caác böå troâ chúi laâm quen vúái toaán, hònh hoåc, caác böå -  Phûúng  phaáp  àiïìu  tra: Xêy  dûång  vaâ  sûã  duång<br /> phiïëu àiïìu tra àïí coá àûúåc baáo caáo töíng quan vïì thûåc<br /> loto giuáp treã laâm quen vúái söë àïëm, nhêån biïët, têåp taåo<br /> hònh vaâ caác troâ chúi theo chuã àiïím nghïì nghiïåp, möi traång àöì  chúi  phaát  triïín caác  thao  taác  trñ tuïå  cho  treã<br /> mêìm  non.<br /> trûúâng  xung  quanh,...<br /> - Àöëi vúái treã 4-5 tuöíi phuâ húåp vúái caác troâ chúi phaát-  Phûúng  phaáp  nghiïn  cûáu  lñ  thuyïët:  Hïå  thöëng<br /> triïín ngön ngûä vaâ tû duy nhû caác sa baân hoåc vïì caác laåi toaân böå cú súã lñ luêån phuåc vuå cho nghiïn cûáu cuãa<br /> nöåi dung khaác nhau, caác loaåi tranh veä, àömino, caác àïì taâi.<br /> -  Phûúng  phaáp chuyïn  gia:  Xin  yá kiïën  cuãa  caác<br /> böå loto,...<br /> chuyïn gia trong viïåc thiïët kïë vaâ xêy dûång böå hoåc liïåu<br /> - Àöëi vúái treã 5-6 tuöíi àoâi hoãi caác böå àöì chúi phaãi àaáp<br /> ûáng yïu cêìu tùng cûúâng giuáp treã phaát triïín trñ tuïå vaânhùçm hûúáng túái muåc tiïu cuãa àïì taâi.<br /> -  Phûúng  phaáp  nghiïn  cûáu  saãn  phêím:  Nghiïn<br /> chuêín bõ têm thïë vaâo hoåc lúáp 1. Qua taác phêím naây<br /> cûáu caác saãn phêím phaát triïín caác thao taác trñ tuïå cho<br /> thêëy rùçng:<br /> treã  hiïån  coá  àïí  ruát kinh  nghiïåm trong  thiïët  kïë vaâ  sûã<br /> Thûá nhêët, taác giaã àaä phên àõnh khaá raåch roâi tûâng<br /> loaåi àöì chúi phuâ húåp vúái tûâng àöå tuöíi khaác nhau, quanduång saãn phêím cuãa àïì taâi.<br /> <br /> 78 Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> - Phûúng phaáp thûåc nghiïåm sû phaåm: AÁp duång<br /> - Xaác àõnh thuêåt toaán cuãa viïåc reân luyïån kô nùng<br /> thûã  nghiïåm  saãn  phêím  vaâo  hoaåt  àöång  giaáo  duåc  treã<br /> sùæp xïëp cho  treã mêìm non, àoá laâ: “Lûåa choån nhûäng<br /> trong trûúâng mêìm non.<br /> cùåp theã hònh coá liïn quan vúái nhau àïí sùæp xïëp thaânh<br /> 4. Xêy dûång böå theã hònh àïí töí chûác hoaåt àöång<br /> cùåp  tûúng  ûáng  trong  söë nhiïìu  theã  hònh  khaác  nhau<br /> theo hûúáng phaát triïín thao taác trñ tuïå cho treã mêìm<br /> cho trûúác”<br /> non<br /> Vñ duå: Trong söë rêët nhiïìu theã hònh àïí lêîn löån, treã<br /> 4.1. Nguyïn  tùæc  thiïët  kïë :  - Àaãm  baão  muåc  tiïu quan saát vaâ choån ra nhûäng cùåp thïí liïn quan vaâ sùæp<br /> giaáo duåc cuãa chûúng trònh giaáo duåc treã do böå GD-ÀTxïëp thaânh cùåp tûúng ûáng nhû sau:<br /> quy àõnh; - Àaãm baão tñnh thêím mô vaâ nghïå thuêåt àaãm<br /> baão thu huát treã tuöíi mêìm non; - Àaãm baão kñch thûúác<br /> àïí treã mêìm non dïî daâng quan saát vaâ ghi nhúá;- Hònh<br /> aãnh thiïët kïë phaãi àaãm baão treã mêìm non phaát hiïån úã dïî<br /> daâng sùæp xïëp; - Hònh aãnh thiïët kïë phaãi àaãm baão tñnh<br /> logic vúái quy luêåt vaâ tûå nhiïn; - Hònh aãnh taåo ra phaãi<br /> phaãn  aánh  àûúåc  tñnh  caách  vaâ  nhûäng  àùåc  àiïím  àùåc<br /> trûng cuãa nhên vêåt; - Hònh aãnh phaãi coá tñnh àún nghôa;<br /> - Böå theã hònh àûúåc thiïët kïë phaãi coá tñnh àöìng böå vaâ<br /> thöëng  nhêët.<br /> - Xaác àõnh thuêåt toaán cuãa viïåc reân luyïån kô nùng<br /> 4.2. Quy trònh thiïët kïë<br /> suy luêån logic cho treã mêìm non, àoá laâ: “Sûã duång tû<br /> Quy trònh thiïët kïë böå theã hònh àïí töí chûác hoaåt àöångduy  logic  àïí  lûåa  choån  nhûäng  cùåp  theã  liïn  quan  vaâ<br /> theo  hûúáng phaát triïín  thao  taác  trñ tuïå cho  treã  mêìm logic vúái nhau vïì möåt àùåc àiïím naâo àoá vaâ giaãi thñch<br /> non bao göìm caác bûúác sau:<br /> àûúåc vò sao choån cùåp theã àoá”.<br /> Bûúác 1:  Lûåa  choån chuã  àïì  nöåi  dung cho  böå theã Vñ duå: Trong söë rêët nhiïìu theã hònh àïí lêîn löån, treã<br /> hònh: Trong nghiïn cûáu naây  nhoám taác giaã lûåa choån quan saát vaâ choån ra nhûäng cùåp thïí coá tñnh logic vúái<br /> möåt söë chuã àïì phuâ húåp vúái nöåi dung giaáo duåc trong<br /> nhau  nhû:<br /> trûúâng mêìm non nhû: Àöång vêåt, Thûåc vêåt, Phûúng<br /> tiïån giao thöng, Nghïì nghiïåp, Caác hiïån tûúång thiïn<br /> nhiïn vaâ thúâi tiïët, Laâm quen chûä söë, Àêët nûúác vaâ quöëc<br /> kò caác quöëc gia trïn thïë giúái.<br /> Bûúác 2: Xêy dûång thuêåt toaán àïí laâm cùn cûá thiïët<br /> kïë böå theã  hònh töí chûác hoaåt àöång  theo hûúáng phaát<br /> triïín thao taác trñ tuïå cho treã mêìm non göìm:<br /> - Xaác àõnh thuêåt toaán cuãa viïåc reân luyïån kô nùng<br /> quan saát vaâ ghi nhúá cho treã mêìm non, àoá laâ: “Ghi nhúá<br /> vaâ lûåa choån nhûäng theã hònh giöëng nhau àïí xïëp thaânh<br /> cùåp trong söë nhiïìu theã hònh khaác nhau úã nhûäng võ trñ<br /> Bûúác 3: Thiïët kïë hònh aãnh cuå thïí cho böå theã hònh:<br /> khaác  nhau”.<br /> Trïn cú súã möîi thuêåt toaán àaä xaác àõnh úã trïn kïët húåp<br /> Vñ duå: Trong söë rêët nhiïìu theã hònh àïí lêîn löån vaâ uáp<br /> vúái phaåm vi chuã àïì àaä àõnh trûúác, nhoám nghiïn cûáu<br /> sêëp (dêëu nöåi dung), treã chó àûúåc múã lêìn lûúåt tûâng theã<br /> àïí choån nhûäng theã coá hònh aãnh giöëng nhau nhû sau: lûåa choån hònh aãnh phuâ húåp àïí taåo nïn böå theã hònh.<br /> Bûúác 4: Hoåa sô thïí hiïån thaânh hònh aãnh cuå thïí.<br /> Bûúác 5: Thaão luêån, xin yá kiïën chuyïn gia, chónh<br /> sûãa vaâ in thaânh böå theã àïí laâm thûåc nghiïåm trïn treã.<br /> 4.3. Giúái thiïåu möåt söë saãn phêím thiïët kïë  (xem<br /> hònh trang  bïn)<br /> 5. Kïët luêån<br /> Nhû vêåy, àïí thiïët kïë àûúåc böå theã hònh phaát triïín thao<br /> taác trñ tuïå cho treã mêìm non àoâi hoãi phaãi dûåa vaâo caác vêën<br /> àïì lñ luêån vïì phaát triïín trñ tuïå úã treã mêìm non. Quy trònh<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT 79<br /> <br /> Chuã àïì caãm xuác<br /> <br /> Chuã àïì hònh daång<br /> <br /> [2] Vuå Giaáo duåc mêìm non <br />  (2009). Chûúng trònh giaáo<br /> duåc mêîu giaáo<br /> . NXB Giaáo duåc Viïåt Nam.<br /> [3] Hoaâng Thõ Dinh (2014). <br /> Àöì chúi vaâ hûúáng dêîn troâ<br /> chúi  phaát triïín  trñ thöng  minh  cho treã  dûúái 6  tuöíi<br /> .<br /> NXB Giaáo duåc Viïåt Nam.<br /> [4] Lï Minh Hoâa - Àaâo Nhû Trang (1991). <br /> Troâ chúi<br /> phaát triïín trñ tuïå<br /> . NXB Giaáo duåc.<br /> [5] Nguyïîn Thõ Thanh Giang (2014). Beá khaám phaá<br /> khoa hoåc daânh cho treã 3<br /> -4, 4-5, 5-6 tuöíi. NXB Giaáo<br /> duåc Viïåt Nam.<br /> [6] Xamarucova P.G (1986). Troâ chúi treã em<br />  (ngûúâi<br /> dõch Phaåm Thõ Cuác). Súã GD-ÀT TP. Höì Chñ Minh.<br /> [7] Trêìn Thõ Troång (1994). <br /> Giaáo duåc hoåc treã em<br /> . Trung<br /> têm  nghiïn  cûáu  àaâo  taåo  böìi  dûúäng  giaáo  viïn  -  Böå<br /> GD-ÀT.<br /> <br /> KÑNH MÚÂI BAÅN ÀOÅC ÀÙÅT MUA<br /> TAÅP CHÑ GIAÁO DUÅC NÙM 2018<br /> Taåp chñ Giaáo duåc<br /> ra 1 thaáng 2 kò, àùåt mua<br /> thuêån tiïån taåi caác bûu cuåc àõaMaä<br /> phûúng<br /> söë (<br /> C192) hoùåc àùåt mua trûåc tiïëp taåi Toaâ soaån<br /> (söë lûúång lúán) theo àõa<br /> TAÅP<br /> chó:CHÑ GIAÁO DUÅC,<br /> 4 Trõnh Hoaâi Àûác, quêån Àöëng Àa, Haâ<br /> . Nöåi<br /> Chuã àïì maâu sùæc<br /> Kñnh múâi baån àoåc, caác àún võ giaáo duåc,<br /> thiïët kïë göìm 5 bûúác vaâ àaãm baão 8 nguyïn tùæc cú baãn<br /> trûúâng hoåc àùåt Taåp<br /> mua chñ Giaáo duåc<br /> nùm<br /> àïí taåo ra böå theã hònh phuåc vuå viïåc töí chûác hoaåt àöång<br /> 2018. Moåi liïn hïå xin gûãi vïì àõa chó trïn hoùåc<br /> phaát triïín caác thao taác trñ tuïå cho treã mêìm non. <br /> liïn laåc qua söë àiïån thoaåi:<br /> 24.37345363;<br /> 0<br /> Fax: 024.37345363.<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> Xin trên troång caãm ún.<br /> [1] Àaâo Thanh Êm - Trõnh Dên - Nguyïîn Thõ Hoâa Àinh Vùn Vang (2008). Giaáo duåc hoåc mêìm non<br /> . NXB<br /> TAÅP CHÑ GIAÁO DUÅC<br /> Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> <br /> 80 Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản