intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiện ích mạng 3G

Chia sẻ: Nguyễn Huỳnh Đông | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

114
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay các thiết bị di động như điện thoại hay các máy tính xách tay ngày càng phát triển một cách nhanh chóng. Đi kèm với sự phát triển đó là nhu cầu của người sử dụng ngày càng cao trên các thiết bị của di động này

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiện ích mạng 3G

  1. TRƯ NG ð I H C AN GIANG KHOA KT-CN-MT BÁO CÁO ð ÁN MÔN H C PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U KHOA H C ð TÀI: TI N ÍCH M NG 3G NHÓM: THÀNH VIÊN: HUỲNH T N PHÁT PHAN H NG TUY T NHUNG LÊ TH TRƯ NG AN NGUY N TH NG C XUÂN NGUY N VĂN PH T AN GIANG 11-2010
  2. M cl c Gi i thi u : ............................................................................................. 3 1. Tóm t t : ............................................................................................ 3 2. Lý do nghiên c u:.............................................................................. 3 3. Phương Pháp nghiên c u : .............................................................. 3 4. K t qua d ki n: ................................................................................ 3 5. Th o lu n:.......................................................................................... 3 5.1 Gi i thi u v m ng 3G: ............................................................... 3 5.2. Ti n ích 3G: ................................................................................ 4 5.2.1 D ch v internet trên di ñ ng: .......................................... 4 5.2.2 D ch v xem tivi trên di ñ ng: .......................................... 4 5.2.3 D ch v mail: ..................................................................... 5 5.2.4 D ch v âm nh c:............................................................... 5 5.2.5 D ch v game online: ......................................................... 6 5.2.6 D ch v video call: ............................................................. 6 5.2.7 D ch v websuft: ................................................................ 7 5.2.8 D ch v mobile broadband: .............................................. 7 5.2.9 D ch v GPS: ..................................................................... 7 5.3. Khuy t ñi m: .............................................................................. 8 6. Tài li u tham kh o: ........................................................................... 8 T ng k t : ............................................................................................... 8
  3. Phương pháp nghiên c u khoa h c GV: Nguy n Văn Hòa Gi i thi u : Như chúng ta ñã bi t t khi ñi n tho i di ñ ng ra ñ i ñã t o nên m t s ñ t phá vư t b c trong công ngh thông tin liên l c, chi c ñi n tho i di ñ ng v i nhi u tính năng vư t tr i cùng v i s phát tri n m nh m ñó là s phát tri n c a m ng ñi n tho i, ñ có th ñáp ng nhu c u c a ngư i dùng m t cách t t nh t, ngày nay ñâu ñâu ta v n thư ng nghe v 3G, v y 3G là gì và có nh ng ưu ñi m gì ? ñó là ñi u mà chúng tôi tìm hi u và s trình bài trong bài báo này. 1. Tóm t t : Trong bài báo này chúng ta s nghiên c u nh ng ưu như c ñi m c a m ng 3G, cũng như nh ng d ch v ti n ích mà chúng ta có th tìm th y 3G. 2. Lý do nghiên c u: Ngày nay các thi t b di ñ ng như ñi n tho i hay máy tính xách tay ngày càng phát tri n m t cách nhanh chóng. ði kèm v i s phát tri n ñó là nhu c u c a ngư i s d ng ngày càng cao hơn trên nh ng thi t b di ñ ng này như lư t web, nghe nh c tr c tuy n, xem phim online… và th t là r c r i khi làm nh ng vi c này khi ph i g n nh ng thi t b k t n i m ng như cap. ði u này làm nh hư ng ñ n s tho i mái c a ngư i dùng và làm gi m tính cơ ñ ng c a các thi t b di ñ ng. xu t phát t nh ng ñòi h i c v nh ng tính năng cũng như tính cơ ñ ng trên các thi t b thì th trư ng m ng không dây ñã và ñang ngày càng phát tri n m nh m và ñi n hình là m ng 3G. M ng 3G th t s ñã gi i quy t g n như tri t ñ các v n ñ trên. Và gi ñây b n có th tho i mái t n hư ng nh ng ti n ích mà các thi t b di ñ ng ñem l i thông qua m ng 3G. 3. Phương Pháp nghiên c u : ð c và phân tích các tài li u v 3G ñư c sưu t m t internet, báo chí. 4. K t qu d ki n: Qua bài nghiên c u ti n ích c a 3G nói chung và v i Vi t Nam nói riêng em mong m ng ngư i s hi u ñư c th nào là 3G, t i sao m ng 3G l i tr thành xu th phát tri n cũng như nh ng ti n ích mà nó ñem l i trong th i kì công ngh s hi n nay. 5. Th o lu n: 5.1 Gi i thi u v m ng 3G: 3G là vi t t t c a c m t ti ng Anh “third generation technology” (công ngh th h th 3). T trư c ñ n nay Vi t Nam ñã tri n khai d ch v thông tin di ñ ng th h th 2 (g i là 2G). T lâu chúng ta ñã làm quen v i 2G thông qua vi c s d ng các d ch v ñi n thoai di ñ ng như: SMS, t i nh c chuông, hình nh tĩnh và c các video clip, nhưng ch t lư ng không t t cũng như t t ñ load ch m. Tuy nhiên, khi chuy n sang d ch v thông tin di ñ ng th h th 3 (g i là 3G), thì h th ng d ch v thông tin s ñư c truy n t i trên băng thông r ng. Vì v y, ngoài nh ng d ch v gi ng th h 2G, thì trên n n t ng truy n t i d li u t c ñ cao, L p DH9TH Trang 3
  4. Phương pháp nghiên c u khoa h c GV: Nguy n Văn Hòa chu n 3G cho phép truy n không dây d li u tho i và ngoài tho i (g i thư ñi n t , hình nh, video...). Thêm vào ñó, nhà cung c p còn có th phát tri n ng d ng cho các d ch v khác như: thương m i ñi n t , ngân hàng, gi i trí, truy nh p internet di ñ ng, t i d li u t các m ng xã h i…, v i ñ xác th c, tin c y cao. ð i v i ngư i s d ng ñi n tho i di ñ ng thông thư ng, d ch v n i b t d nh n th y c a 3G là s d ng ñi n tho i video cho phép nh ng ngư i ñàm tho i có th nhìn th y nhau, d ch v ñ nh v toàn c u GPS… Công ngh 3G ñã ñư c tri n khai và ng d ng r ng rãi nhi u nư c phát tri n trên th gi i. Các d ch v ñư c s d ng nhi u nh t l i là Mobile Internet (truy c p internet di ñ ng), Live TV (xem truy n hình tr c ti p trên ñi n tho i di ñ ng), VOD/MOD (xem phim/nghe nh c theo yêu c u). 3G trên th gi i: Nh t B n là qu c gia ñ u tiên ñưa 3G vào khai thác thương m i m t cách r ng rãi. T năm 2005, kho ng 40% các thuê bao t i Nh t B n là thuê bao 3G (theo http://vi.wikipedia.org/wiki/3G). 3G VN: Tháng 10 năm 2009 m ng 3G chính th c ñư c ñưa vào s d ng Vi t Nam. 5.2. Ti n ích 3G: 5.2.1 D ch v internet trên di ñ ng: D ch v Mobile Internet là ho t ñ ng trên m ng 3G vì v y t c ñ truy c p g p 6 l n so v i EDGE và 8 l n so v i GPRS. 5.2.2 D ch v xem tivi trên di ñ ng: D ch v này cho phép ngư i dùng 3G ti p c n các phương ti n gi i trí ch t lư ng cao như: xem các kênh truy n hình tr c ti p (LiveTV), các L p DH9TH Trang 4
  5. Phương pháp nghiên c u khoa h c GV: Nguy n Văn Hòa b phim hay các video clip theo yêu c u (VOD) m i lúc m i nơi ch v i chi c ñi n tho i hòa m ng 3G. Khách hàng có th s d ng d ch v thông qua hai phương th c là qua trang WAP c a d ch v hay qua ng d ng Client ñư c cài ñ t tr c ti p trên ñi n tho i. Các tính năng cơ b n c a d ch v bao g m: - Xem các kênh truy n hình ñ c s c trong nư c và nư c ngoài. - Xem video theo yêu c u v i n i dung phong phú thu c các lĩnh v c khác nhau như ca nh c, th i s , //hài hư c, phim… - Xem l ch phát sóng c a các kênh trong h th ng. - Qu n lý kênh yêu thích. - ðăng ký/H y ñăng ký d ch v , các kênh ñ c s c nâng cao. 5.2.3 D ch v mail: ðây là d ch v g i và nh n email trên ñi n tho i di ñ ng dư i hình th c ñ y email v ng d ng trên ñi n tho i di ñ ng (hay còn g i là Pushmail). Thông qua ñư ng truy n data c a nhà cung c p m ng, m i khi có email m i g i ñ n ñ a ch thư ñi n t (ñã ñăng ký nh n và g i), h th ng s t ñ ng th c hi n ñ y tr c ti p email ñó xu ng ng d ng ñã ñư c cài ñ t trên máy ñi n tho i di ñ ng. 5.2.4 D ch v âm nh c: D ch v âm nh c xây d ng trên n n t ng 3G giúp khách hàng có th nghe nh c, xem video clip, t i nguyên bài hát v ñi n tho i (download fulltrack), t i các ño n nh c ch ho c ñ c các tin t c âm nh c L p DH9TH Trang 5
  6. Phương pháp nghiên c u khoa h c GV: Nguy n Văn Hòa trong nư c và qu c t ngay trên ñi n tho i di ñ ng c a mình m t cách nhanh chóng. V i d ch v âm nh c ngư i dùng có th . - Nghe và xem online: tr c ti p nghe các ca khúc ho c xem các ño n video clip nh c trên ñi n tho i mà không c n t i s n v máy. - Mua nh c tr c tuy n: t i nh c nguyên bài (Fulltrack Download), t i video clip v máy và t i nh c ch cho các thuê bao ñã ñăng ký d ch v n h c ch . - Theo dõi tin t c c p nh t trong và ngoài nư c ñ ng th i c m nh n nh ng c m xúc âm nh c sâu l ng. 5.2.5 D ch v game online: Là d ch v cung c p game dành cho ñi n tho i di ñ ng, cho phép khách hàng có th tương tác tr c ti p v i máy ch ho c nhi u ngư i chơi khác thông qua k t n i 3G v i ch t lư ng cũng như t t ñ cao. 5.2.6 D ch v video call: Video call là d ch v tho i có hình cho phép các TB khi ñang ñàm tho i có th th y hình nh tr c ti p c a nhau thông qua camera c a máy ñi n tho i di ñ ng. V i d ch v Video call, b n không nh ng có th nghe th y gi ng nói mà c hình nh th t c a ngư i nh n cu c g i. D ch v này th c s r t ti n ích nh t là ñ i v i nh ng ngư i mu n liên l c v i b n bè, ngư i thân, ñ ng nghi p hay ñ i tác quá xa. Video call ti t ki m th i gian và rút ng n kho ng cách cho ngư i dùng. L p DH9TH Trang 6
  7. Phương pháp nghiên c u khoa h c GV: Nguy n Văn Hòa 5.2.7 D ch v websuft: Website là nơi cung c p thông tin nhanh, ñ y ñ cho m i ngư i. ð c bi t trong cu c s ng b n r n hi n nay vi c c p nh t thông tin t các báo ñi n t qua ñi n tho i di ñ ng m i lúc, m i nơi r t ph bi n và c n thi t ñ i v i chúng ta. Tuy nhiên, hi n t i vi c truy c p các trang web trên máy di ñ ng ch th c hi n ñư c trên m t s dòng máy cao c p. V i máy thông thư ng, x y ra các trư ng h p: ho c dòng máy không h tr , ho c trang web s b tràn màn hình, t c ñ load v ch m. ðây là m t gi i pháp ñã ñư c ng d ng r ng rãi t i các m ng di ñ ng trên th gi i (AOL (Canada), AIS (Thái Lan), KPN (Hà Lan), Mobilcom Austria (Áo), Vodafone, Mobiltel, Cellcom, Pelephone…). Khi s d ng d ch v websuft thì các trang web s ñư c chuy n ñ i ñ nh d ng phù h p v i kích thư c t ng lo i màn hình máy di ñ ng ñ khách hàng có th ñ c tr n v n các thông tin trên trang web mình yêu thích. 5.2.8 D ch v mobile broadband: D ch v giúp khách hàng có th truy nh p Internet băng r ng t máy tính thông qua thi t b USB HSPA/HSDPA có g n SIM 3G c a các nhà m ng(Viettel, Mobiphone, Vinaphone…). Khi s d ng d ch v này, thuê bao có th truy c p Internet v i t c ñ cao qua sóng di ñ ng 3G. 5.2.9 D ch v GPS: L p DH9TH Trang 7
  8. Phương pháp nghiên c u khoa h c GV: Nguy n Văn Hòa Giúp ngư i dùng xác ñ nh ñư c v trí c n tìm, thu n ti n trong vi c du l ch… 5.3. Khuy t ñi m: - Bên c nh nh ng d ch v h p d n c a công ngh di ñ ng 3g cũng ti m n nguy cơ b vius và hacker t n công gi ng như trên m ng máy tính. - Giá thành d ch v cao và ch áp d ng ñ i v i các thuê bao tr sau. Ví d : B ng giá cư c c a Mobifone 6. Tài li u tham kh o: http://vi.wikipedia.org/wiki/3G http://www.mobifone3g.com.vn T ng k t : Nh ng ñi u ñã làm ñư c : - ðã hi u ñư c khái ni m 3G. - ðã tìm hi u ñư c nh ng ti n ích c a công ngh 3G mang l i cho cu c s ng con ngư i trong xã h i hi n nay. Nh ng ñi u chưa làm ñư c : - Chưa thu th p ñư c ý ki n c a ngư i dùng th c t . - Chưa có nh ng s li u kh o sát v hi n tr ng s d ng 3G. L p DH9TH Trang 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2