intTypePromotion=1

Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
364
lượt xem
103
download

Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định chất lượng sản phẩm của công ty, giúp QC kiểm hàng thống nhất, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

  1. TIEÂU CHUAÅN CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM MAY I - MUÏC ÑÍCH: Xaùc ñònh chaát löôïng saûn phaåm cuûa coâng ty, giuùp QC kieåm haøng thoáng nhaát, töøng böôùc naâng cao chaát löôïng saûn phaåm. II – PHAÏM VI: Tieâu chuaån naøy aùp duïng chung cho caùc saûn phaåm may cuûa coâng ty . III – ÑÓNH NGHÓA: Vieäc phaân caáp chaát löôïng ñöôïc döïa treân 04 möùc nhö sau: - Loaïi A: laø loaïi ñaït 100% veà chaát löôïng. - Loaïi B laø khoâng ñaït chaát löôïng nhöng cho qua. - Loaïi C laø haøng hö, phaûi chænh söûa. - Loaïi D laø haøng pheá, sale off. IV – NOÄI DUNG: STT TIEÂU CHUAÅN A B C D 1. Veä sinh CN 1.1 Chæ thöøa X 1.2 Dính daàu maùy X 1.3 Phaán maøu X 1.4 Veõ boùng X 2. Loãi nguyeân phuï lieäu. 2.1 Loãi vaûi: 2.1 Maát sôïi: - 2mm maøu nhaït X - 1mm maøu ñaäm X 2.1 Noåi soïc: - 2mm maøu nhaït X - 1mm maøu ñaäm X 2.3 Loang maøu: - Vuøng A X - Vuøng B X 2.4 Sôïi maøu: - Vuøng A X
  2. - Vuøng B X 2.5 Xeùo canh: - Soïc 1,5mm X - Trôn 2mm X 2.2 Loãi phuï lieäu: 3.1 Ñoái xöùng: X 3. Thaåm myõ Vuøng A: Giöõa 2 ñieåm
  3. To nhoû > 0,1 cm X Baèng nhau vaø ñoái xöùng X 5.3 C. coå Baèng nhau & ñoái xöùng X Daøi ngaén 2 caïnh xeùo
  4. 5.9 Manchettes Mancheetes baèng nhau & ñoái xöùng X Mancheetes daøi, ngaén 0,3 cm X 6.0 TP lai aùo Dieãu lai aùo TP ñeàu trong khoaûng caùch X quy ñònh Dieãu lai aùo to, nhoû = 0,3 cm X 6.1 Neïp aùo Cuõng nhö phaàn lai aùo Kansai lai aùo ñuû boïc bôø X 6.2 Kansai lai aùo Kansai dö meùp vaûi 0,05 cm X 6.3 Vieàn aùo Caùc chi tieát vieàn aùo ñeàu tuyeät ñoái X Vieàn aùo bò caàm 0,5 cm X 6.4 Cuoán bieân Meùp cuoán bieân 0 X 6.5 Maät ñoä chæ cuoán bieân 20 muõi/1cm X 6.6 Chieàu daøi khung baèng ñöôøng kính nuùt + X 0,2 cm Chieàu daøi khung baèng ñöôøng kính nuùt + X 0,3 cm Chieàu daøi khung baèng ñöôøng kính nuùt + X 0,4 cm 6.7 Caùc thoâng soá eo, moâng, chieàu daøi Ngöôïc maø dö T.5 0,5 cm X 0,8 cm Ngöôïc maø dö thoâng soá < 1 1,5 cm X
  5. 6.8 Nhöõng thoâng soá nhö: tuùi moå, truï aùo, coå aùo Neáu nhö thoâng soá 0,5 1 cm X 5. Taøi lieäu tham khaûo: khoâng coù. 6. Phuï Luïc: khoâng coù.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2