Tiểu luận "Quản Lý Hệ Thống Bán Vé Máy Bay"

Chia sẻ: Nguyen Khuyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:40

5
1.506
lượt xem
472
download

Tiểu luận "Quản Lý Hệ Thống Bán Vé Máy Bay"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay việc sử dụng tin học trong tất cả các công việc đã không còn xa lạ, Đối với ngành hàng không, việc cần có một phần mềm giúp hỗ trợ cho các hoạt động quản lý là không thể thiếu. Phần mềm quản lý bán vé máy bay là phần mềm giúp các nhân viên có thể thực hiện tốt công việc của mình một cách nhanh chóng và chính xác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận "Quản Lý Hệ Thống Bán Vé Máy Bay"

 1. BÀI TI U LU N Qu n Lý H Th ng Bán Vé Máy Bay Trang 1
 2. M CL C L I NÓI U ............................................................................................................ Error! Bookmark not defined. M C L C ............................................................................................................................................................... 2 I. Phân tích yêu c u ........................................................................................................................................... 3 1. Các yêu c u v nghi p v .......................................................................................................................... 3 2. Các yêu c u hi u qu ................................................................................................................................. 4 3. Các yêu c u bào m t .................................................................................................................................. 5 II. Phân tích h th ng ..................................................................................................................................... 5 1. Mô hình th c th ERD............................................................................................................................... 5 2. Chuy n mô hình ERD thành mô hình quan h ....................................................................................... 9 3. Mô t chi ti t cho các quan h ................................................................................................................. 10 4. Mô t b ng t ng k t ................................................................................................................................. 18 III. Thi t k giao di n ..................................................................................................................................... 20 1. Các Menu Chính c a giao di n ............................................................................................................... 20 2. Mô t Form ............................................................................................................................................... 21 IV. Thi t K ô x lý ........................................................................................................................................ 34 1. Ô x lý Nh n c a Form Nh n l ch chuy n bay ......................................................................................... 34 2. Ô x lý tìm c a Form Tra c u Chuy n Bay .............................................................................................. 35 3. Ô x lý C p Nh t c a Form Quàn Lý chuy n Bay ................................................................................... 36 4. Ô x lý Thêm c a Form Thêm Tuy n Bay ................................................................................................ 37 5. Ô x lý Báo cáo c a Form Báo cáo doanh thu thang ............................................................................... 38 6. x lý Lưu c a Vé Chuy n Bay .................................................................................................................... 39 V. ánh giá ưu khuy t: .................................................................................................................................... 40 1. Ưu i m: ................................................................................................................................................... 40 2. Khuy t i m: ........................................................................................................................................... 40 Trang 2
 3. I. Phân tích yêu c u 1. Các yêu c u v nghi p v a. Danh sách các yêu c u STT Tên Yêu c u Bi u m u Ghi Chú 1 Nh n l ch chuy n bay BM1 2 Bán vé BM2 3 Ghi nh n t vé BM3 4 Tra c u chuy n bay BM4 5 L p báo cáo tháng BM5 b. Danh sách các bi u m u BM1: Nh n l ch chuy n bay Mã chuy n bay: Sân bay i: Sân bay n: Ngày - gi : Th i gian bay: S lư ng gh h ng 1: S lư ng gh h ng 2: Stt Sân bay trung gian Th i gian d ng Ghi chú BM2: Vé chuy n bay Chuy n bay: Hành khách: CMND: i n tho i: H ng vé: Giá ti n: BM3: Phi u t ch Chuy n bay: CB1 Hành khách: Tr nh T H ng Hà CMND: 273132202 i n tho i: 834761 H ng vé: 1 Giá ti n: 1500000VNd Ngày t: 4/5/2005 Trang 3
 4. BM4: Danh sách chuy n bay Stt Sân bay Sân bay Kh i Th i S gh S gh i n hành gian tr ng t BM5: Báo cáo doanh thu bán vé các chuy n bay Tháng: Stt Chuy n bay S vé T l Doanh thu 2. Các yêu c u hi u qu Máy tính v i CPU Pentium III 533, RAM 128 MB Stt Nghi p v T c x lý Dung lư ng lưu tr Ghi chú 1 Nh n l ch chuy n 120 chuy n / gi bay 2 Bán vé Ngay t c thì 3 Ghi nh n t vé Ngay t c thì 4 Tra c u chuy n Ngay t c thì bay 5 L p báo cáo Ngay t c thì tháng 6 Thay i quy Ngay t c thì nh Trang 4
 5. 3. Các yêu c u bào m t Stt Nghi p v Qu n tr Ban giám Nhân viên Khác c phòng vé 0 Phân quy n 1 Nh n l ch chuy n bay 2 Bán vé 3 Ghi nh n t vé 4 Tra c u chuy n bay 5 L p báo cáo tháng 6 Thay i quy nh II. Phân tích h th ng 1. Mô hình th c th ERD a. Xác nh các th c th • Th c th 1: SANBAY: Các thu c tính: - Mã sân bay(MaSanBay): ây là thu c tính khóa, nh thu c tính này mà ta phân bi t ư c các sân bay khác nhau - Tên sân bay(TenSanBay): Tên sân bay ng v i m sân bay • Th c th 2: MAYBAY - M máy bay (MaMayBay): Thu c tính khóa. - Tên Máy Bay(TenMayBay) • Th c th 3: TUYENBAY - Mã tuy n bay (MaTuyenBay): Thu c tính khóa - Sân bay i (SanBayDi): Sân bay xu t phát c a m t tuy n bay - Sân bay n (SanBayDen): San bay mà tuy n bay s h cánh. Trang 5
 6. • Th c th 4: CHUYENBAY Xác nh m t chuy n bay c th Các thu c tính: - Mã chy n bay(MaChuyenBay): Thu c tính khóa - Ngày gi (NgayGio): Th i gian chuy n bay xu t phát - Th i gian bay(ThoiGianBay): Th i gian bay d ki n - S gh h ng 1(SoGheHang1): S lư ng gh h ng 1 - S ghé h ng 2(SoGheHang2) • Th c th 5: CHITIETCHUYENBAY Chi ti t cho m t chuy n bay Các thu c tính: - Mã chi ti t chuy n bay(MaChiTietChuyenBay): Thu c tính khóa - Sân bay trung gian(SanBayTrungGian): Sân bay mà chuy n bay s quá c nh - Th i gian d ng(ThoiGianDung): Th i gian mà chuy n bay s d ng t i m t sân bay trung gian - Ghi chú(GhiChu): Ghi chú v m t chuy n bay • Th c th 6: VECHUYENBAY Các thu c tính: - Mã vé chuy n bay(MaVeChuyenBay): Thu c tính khóa - Tính tr ng vé(TinhTrangVe): Tình tr ng vé, s lư ng vé hi n còn • Th c th 7: KHACHHANG Lưu trư thong tin c a khách hang n mua vé Các thu c tính: - Ch ng minh nhân dân (CMND): Thu c tính khóa - Tên khách hang(TenKhachHang): Tên khách hang n mua t vé - i n tho i:(DienThoai): • Th c th 8: PHIEUDATCHO Khi khách hang i n t ch cho chuy n bay, c n i n y nh ng thong tin này Các thu c tính: - Mã phi u t(MaPhieuDat): Thu c tính khóa - Ngày t(NgayDat): Ngày nh n phi u t - S gh (SoGhe): V trí gh mà khách hang t trên chuy n bay • Th c th 9: DONGIA ơn giá c a m t Vé máy bay Các thu c tính: - Mã ơn giá(MaDonGia) - USD(USD): ơn giá tính theo USD - VN ng (VND): ơn giá tính theo ng Vi t Nam • Th c th 10: HANGVE H ng c a m t vé, hai h ng vé khác nhau s có ch t lư ng khác nhau Trang 6
 7. Các thu c tính: - Mã h ng vé(MaHangVe): thu c tính khóa - Tên h ng vé(TenHangVe): • Th c th 11:HOADON Khi có s t vé c a khách hang, khi giao vé s phát sinh phí, nhân viên có nhi m v l p hóa ơn này Các thu c tính: - Mã hóa ơn(MaHoaDon): Thu c tính khóa - Ngày l p hóa ơn(NgayHoaDon): Ngày hóa ơng ư c l p, bao g m c tháng năm - Thành ti n(ThanhTien): T ng giá tr thành ti n c a hóa ơn, tính theo Vi t Nam ng • Th c th 12: NHANVIEN Nhân viên là ngư i tr c ti p s d ng ph n m m, là ngư i s l p hóa ơn Các thu c tính: - Mã nhân viên(MaNhanVien): Thu c tính khóa - Tên nhân Viên(TenNhanVien): - i n Tho i(DienThoai): S i n tho i lien l c c a nhân viên • Th c th 12: DOANHTHUTHANG Th c th này phát sinh do nhu c u lưu tr và l p báo cáo Các thu c tính: - Mã Doanh thu(MaDoanhThuthang): Thu c tính khóa - S lư ng vé(SoLuongVe): S lư ng vé bán ra trong tháng - Doanh thu (DoanhThu): T ng doanh thu tháng, tính b ng VND • Th c th 13: DOANHTHUNAM Th c th phát sinh do nhu c u lưu tr và l p báo cáo Các thu c tính: - Mã doanh thu năm(MaDoanhThuNam): Thu c tính khóa - S lư ng vé(SoLuongVe): S lư ng vé bán ra trong năm - Doanh thu (DoanhThu): T ng doanh thu năm, tính b ng VND Trang 7
 8. b. Mô hình ERD Trang 8
 9. 2. Chuy n mô hình ERD thành mô hình quan h CHUYENBAY(MaChuyenBay, NgayGio, ThoiGianBay, SoLuongGheHang1, SoLuongGheHang2, MaChiTietChuyenBay, MaTuyenBay, MaMayBay) TUYENBAY(MaTuyenBay, MaSanBayDi, MaSanBayDen, ) SANBAY(MaSanBay, TenSanBay, ) MAYBAY(MaMayBay, LoaiMayBay) CHITIETCHUYENBAY(MaChiTietChuyenBay, SanBayTrungGian, ThoiGianDung,Ghichu,MaChuyenBay) KHACHHANG(CMND, TenKhachHang, DienThoai) NHANVIEN(MaNhanVien, TenNhanVien, DienThoai) VECHUYENBAY(MaVeChuyenBay, TinhTrangVe,MaDonGia,MaHangVe, MaChuyenBay, CMND) DONGIA(MaDonGia, USD, VND) HANGVE(MaHangVe, TenHangVe) PHIEUDATCHO(MaPhieuDatCho, NgayDat, SoGheDat,CMND,MaChuyenBay) PHIEUDAT_HANGVE(MaHangVe, MaPhieuDat) HOADON(MaHoaDon, NgayHoaDon, ThanhTien, CMDN, MaNhanVien, MaDoanhThuThang) DOANHTHUTHANG(MaDoanhThuThang, SoLuongVe, DoanhThu, MaDoangThuNam) DOANHTHUNAM(MaDoanhThuNam, SoLuongVe, DoanhThu, MaDoangThuThang) Trang 9
 10. 3. Mô t chi ti t cho các quan h 3.1 Quan h Chuy n Bay CHUYENBAY(MaChuyenBay, NgayGio, ThoiGianBay, SoLuongGheHang1, SoLuongGheHang2, MaChiTietChuyenBay, MaTuyenBay, MaMayBay ) Tên Quan H : CHUYENBAY Ngày 07-06-2008 STT Thu c tính Di n Gi i Ki u S MGT Lo i Ràng DL Bytes DL Bu c 1 MaChuyenBay Mã Chuy n Bay C 10 B PK 2 NgayGio Ngày gi N 15 B 3 ThoiGianBay Th i Gian Bay N 5 B 4 SoLuongGheHang1 S Lư ng Gh H ng S 5 B 1 5 SoLuongGheHang2 S Lư ng Gh H ng S 5 B 2 6 MaChiTietChuyenBay Mã Chi Ti t Chuy n C 10 B FK Bay 7 MaTuyenBay Mã Tuy n Bay C 10 B FK 8 MaMayBay Mã Máy Bay C 10 B FK T ng S 70 • Kh i lư ng: S Dòng t i thi u: 500 S Dòng t i a: 2000 Kích thư t t i thi u: 500 x70(Byte) = 35 KB Kích thư t t i a: 2000 x 70(Byte) = 140 KB • i v i ki u chu i: MaChuyenBay: c nh không Unicode MaChiTietChuyenBay:c nh không Unicode MaTuyenBay:c nh không Unicode MaMayBay:c nh không Unicode 3.2 Quan h Tuy n Bay TUYENBAY(MaTuyenBay, MaSanBayDi, MaSanBayDen ) Tên Quan H : TUYENBAY Ngày 07-06-2008 STT Thu c tính Di n Gi i Ki u DL S Bytes MGT Lo i DL Ràng Bu c 1 MaTuyenBay Mã Tuy n Bay C 10 B PK 2 MaSanBayDi Mã Sân Bay i C 10 B FK 3 MaSanBayDen Mã Sân Bay n C 10 B FK T ng S 30 Trang 10
 11. • Kh i lư ng: S Dòng t i thi u:50 S Dòng t i a:100 Kích thư t t i thi u: 50 x 30 (Byte) = 1500 Byte Kích thư t t i a: 100 x 30 (Byte) = 3 KB • i v i ki u chu i: MaTuyenBay: c nh không Unicode MaSanBayDi: c nh không Unicode MaSanBayDen: c nh không Unicode 3.3 Quan h Sân Bay SANBAY(MaSanBay, TenSanBay ) Tên Quan H : SANBAY Ngày 07-06-2008 STT Thu c tính Di n Gi i Ki u DL S Bytes MGT Lo i DL Ràng Bu c 1 MaSanBay Mã Sân Bay C 10 B PK 2 TenSanBay Tên Sân Bay C 20 B T ng S 30 • Kh i lư ng: S Dòng t i thi u: 20 S Dòng t i a: 50 Kích thư t t i thi u: 20 x 30 (byte) =600 Byte Kích thư t t i a: 50 x 30 (byte) = 1500 Byte • i v i ki u chu i: MaSanBay: c nh không Unicode TenSanBay: c nh không Unicode 3.4 Quan h Máy Bay MAYBAY(MaMayBay, LoaiMayBay) Tên Quan H : Ngày 07-06-2008 STT Thu c tính Di n Gi i Ki u DL S Bytes MGT Lo i DL Ràng Bu c 1 MaMayBay Mã Máy Bay C 10 B PK 2 LoaiMayBay Lo i Máy Bay C 10 B T ng S 20 Trang 11
 12. • Kh i lư ng: S Dòng t i thi u: 20 S Dòng t i a: 50 Kích thư t t i thi u: 20 x 20 Byte = 20 Byte Kích thư t t i a: 50 x 20 Byte = 100 Byte • i v i ki u chu i: MaMayBay: c nh không Unicode Loai May Bay: c nh không Unicode 3.5 Quan h Chi Ti t Chuy n Bay CHITIETCHUYENBAY(MaChiTietChuyenBay, SanBayTrungGian, ThoiGianDung,Ghichu,MaChuyenBay) Tên Quan H : CHITIETCHUYENBAY Ngày 07-06-2008 STT Thu c tính Di n Gi i Ki u DL S Bytes MGT Lo i Ràng DL Bu c 1 MaChiTietChuyenBay Mã Chi Ti t C 10 B PK Chuy n Bay 2 SanBayTrungGian Sân Bay Trung S 2 B Gian 3 ThoiGianDung Th i Gian Dung S 5 4 GhiChu Ghi Chú C 100 5 MaChuyenBay Mã Chuy n Bay C 10 B FK T ng S 127 • Kh i lư ng: S Dòng t i thi u: 500 S Dòng t i a:2000 Kích thư t t i thi u:500 x 127 (Byte) = 64 KB Kích thư t t i a: 2000 x 127 (Byte) = 254 KB • i v i ki u chu i: MaChiTietChuyenBay: c nh không Unicode GhiChu: Chu n UniCode MaChuyenBay: c nh không Unicode Trang 12
 13. 3.6 Quan h Khách Hàng KHACHHANG(CMND, TenKhachHang, DienThoai) Tên Quan H : Ngày 07-06-2008 STT Thu c tính Di n Gi i Ki u DL S Bytes MGT Lo i DL Ràng Bu c 1 CMND CMND C 10 B PK 2 TenKhachHang Tên Khách Hàng C 20 B 3 DienThoai i n Tho i C 10 B T ng S 40 • Kh i lư ng: S Dòng t i thi u: 500 S Dòng t i a: 2000 Kích thư t t i thi u: 500 x 40 Byte = 20KB Kích thư t t i a: 2000 x 40 Byte = 80KB • i v i ki u chu i: CMND: c nh không Unicode TenKhachHang: Chu n Unicode DienThoai: c nh không Unicode 3.7 Quan h Nhân Viên NHANVIEN(MaNhanVien, TenNhanVien, DienThoai) Tên Quan H : NhanVien Ngày 07-06-2008 STT Thu c tính Di n Gi i Ki u DL S Bytes MGT Lo i DL Ràng Bu c 1 MaNhanVien Mã Nhân Viên C 10 B PK 2 TenNhanVien Tên Nhân Viên C 20 B 3 DienThoai i n tho i C 10 B T ng S 40 • Kh i lư ng: S Dòng t i thi u:10 S Dòng t i a:20 Kích thư t t i thi u: 10 x 40 Byte = 0.4 KB Kích thư t t i a: 20 x 40 Byte = 0.8 KB • i v i ki u chu i: MaNhanVien : c nh không Unicode TenNhanVien: Chu n Unicode DienThoai: c nh không Unicode Trang 13
 14. 3.8 Quan h Vé Chuy n Bay VECHUYENBAY(MaVeChuyenBay, TinhTrangVe,MaDonGia,MaHangVe, MaChuyenBay, CMND) Tên Quan H : VECHUYENBAY Ngày 07-06-2008 STT Thu c tính Di n Gi i Ki u DL S Bytes MGT Lo i Ràng Bu c DL 1 MaVeChuyenBay Mã Vé Chuy n C 10 B PK Bay 2 TinhTrangVe Tình Tr ng Vé S 5 B 3 MaDonGia Mã ơn Giá C 10 B FK 4 MaHangVe Mã H ng Vé C 10 B FK 5 MaChuyenBay Mã Chuy n Bay C 10 B FK 6 CMND CMND C 10 B FK T ng S 55 • Kh i lư ng: S Dòng t i thi u:1000 S Dòng t i a:2000 Kích thư t t i thi u: 1000 x55 Byte = 55KB Kích thư t t i a:2000 x 55Byte = 110 KB • i v i ki u chu i: MaVeChuyenBay: c nh không Unicode MaDonGia: c nh không Unicode MaHangve: c nh không Unicode MaChuyenBay: c nh không Unicode CMND: c nh không Unicode 3.9 Quan h on Giá DONGIA(MaDonGia, USD, VND) Tên Quan H : DONGIA Ngày 07-06-2008 STT Thu c tính Di n Gi i Ki u DL S Bytes MGT Lo i DL Ràng Bu c 1 MaDonGia Mã ơn Giá C 10 B PK 2 USD USD S 10 3 VND VND S 10 B T ng S 30 • Kh i lư ng: S Dòng t i thi u: 20 Trang 14
 15. S Dòng t i a: 30 Kích thư t t i thi u: 20 x 30 (Byte)= 0.6 KB Kích thư t t i a: 30 x 30 (Byte) = 0.9 KB • i v i ki u chu i: MaDonGia: c nh không Unicode 3.10 Quan h H ng Vé HANGVE(MaHangVe, TenHangVe) Tên Quan H : HANGVE Ngày 07-06-2008 STT Thu c tính Di n Gi i Ki u DL S Bytes MGT Lo i DL Ràng Bu c 1 MaHangVe Mã H ng Vé C 10 2 TenHangVe Tên H ng Vé C 10 T ng S 20 • Kh i lư ng: S Dòng t i thi u: 2 S Dòng t i a: 5 Kích thư t t i thi u: 2 x 20 (Byte) = 0.04 KB Kích thư t t i a: 5 x 20 = 0.1 KB • i v i ki u chu i: MaHangVe: c nh không Unicode TenHangve: Chu n Unicode 3.11 Quan h Phi u t Ch PHIEUDATCHO(MaPhieuDatCho, NgayDat, SoGheDat,CMND,MaChuyenBay) Tên Quan H : PHIEUDATCHO Ngày 07-06-2008 STT Thu c tính Di n Gi i Ki u DL S Bytes MGT Lo i DL Ràng Bu c 1 MaPhieuDat Mã Phi u t C 10 B PK 2 NgayDat Ngày t N 10 B 3 SoGheDat S Gh t S 5 B 4 CMND CMND S 10 B FK 5 MaChuyenBay MaChuyenBay C 10 B FK T ng S 45 • Kh i lư ng: S Dòng t i thi u: 1000 Trang 15
 16. S Dòng t i a:2000 Kích thư t t i thi u: 1000 x 45 Byte = 45KB Kích thư t t i a:2000 x 45 Byte = 90 KB • i v i ki u chu i: MaPhieuDat: c nh không Unicode MaChuyenBay: c nh không Unicode 3.12 Quan h Phi u t – H ng Vé PHIEUDAT_HANGVE(MaHangVe, MaPhieuDat) Tên Quan H : PHIEUDAT_HANGVE Ngày 07-06-2008 STT Thu c tính Di n Gi i Ki u DL S Bytes MGT Lo i Ràng Bu c DL 1 MaHangVe M H ng Vé C 10 B PK 2 MaPhieuDat Mã Phi u t C 10 B PK, FK (PHIEUDATCHO) T ng S 20 • Kh i lư ng: S Dòng t i thi u: 1000 S Dòng t i a:2000 Kích thư t t i thi u: 1000 x 20 Byte = 20KB Kích thư t t i a: 2000 x 20 byte = 20 KB • i v i ki u chu i: MaHangVe: c nh không Unicode MaPhieuDat: c nh không Unicode 3.13 Quan h Hóa ơn HOADON(MaHoaDon, NgayHoaDon, ThanhTien, CMDN, MaNhanVien, MaDoanhThuThang) Tên Quan H : HOADON Ngày 07-06-2008 STT Thu c tính Di n Gi i Ki u S MGT Lo i Ràng DL Bytes DL Bu c 1 MaHoaDon Mã Hóa ơn C 10 B PK 2 NgayHoaDon Ngày Hóa ơn N 10 B 3 ThanhTien Thành Ti n S 10 B 4 CMND CMND S 10 B FK 5 MaNhanVien Mã Nhân Viên C 10 B FK 6 MaDoanhThuThang Mã Doanh Thu Tháng C 10 B FK T ng S 60 Trang 16
 17. • Kh i lư ng: S Dòng t i thi u:500 S Dòng t i a:1000 Kích thư t t i thi u: 500 x 60 Byte = 30KB Kích thư t t i a: 1000 x 60 Byte = 60 KB • i v i ki u chu i: MaHoaDon: c nh không Unicode MaNhanVien: c nh không Unicode MaDoanhThuThang: c nh không Unicode 3.14 Quan h Doanh Thu Thang DOANHTHUTHANG(MaDoanhThuThang, SoLuongVe, DoanhThu, MaDoangThuNam) Tên Quan H : DOANHTHUTHANG Ngày 07-06-2008 STT Thu c tính Di n Gi i Ki u S MGT Lo i Ràng DL Bytes DL Bu c 1 MaDoanhThuThang Mã Doanh Thu C 10 B PK Thang 2 SoLuongVe S Lư ng Vé S 10 B 3 DoanhThu Doanh Thu S 15 B 4 MaDoanhThuNam Mã Doanh Thu Năm C 10 B FK T ng S 45 • Kh i lư ng: S Dòng t i thi u:50 S Dòng t i a:200 Kích thư t t i thi u: 50 x 45 Byte = 3 KB Kích thư t t i a: 200 x 45 Byte = 10KB • i v i ki u chu i: MaDoanhThuThang: c nh không Unicode MaDoanhThuNam: c nh không Unicode Trang 17
 18. 3.15 Quan h Doanh Thu Năm DOANHTHUNAM(MaDoanhThuNam, SoLuongVe, DoanhThu) Tên Quan H : DOANHTHUNAM Ngày 07-06-2008 Ki u Lo i Ràng STT Thu c tính Di n Gi i S Bytes MGT DL DL Bu c 1 MaDoanhThuNam Mã Doanh Thu Năm C 10 B PK 2 SoLuongVe S Lư ng vé S 10 B 3 DoanhThu Doanh Thu S 15 B T ng S 35 • Kh i lư ng: S Dòng t i thi u: 5 S Dòng t i a:10 Kích thư t t i thi u: 5 x 35Byte = 0.5 KB Kích thư t t i a: 10 x 35 Byte = 1KB • i v i ki u chu i: MaDoanhThuNam: c nh không Unicode 4. Mô t b ng t ng k t a. T ng k t quan h STT Tên Quan H S Bytes Kích thư c t i a 1 CHUYENBAY 70 140 2 TUYENBAY 30 3 3 SANBAY 30 2 4 MAYBAY 20 1 5 CHITIETCHUYENBAY 127 254 6 KHACHHANG 40 80 7 NHANVIEN 40 1 8 VECHUYENBAY 55 110 9 DONGIA 30 1 10 HANGVE 20 1 12 PHIEUDATCHO 45 90 12 PHIEUDAT_HANGVE 20 20 13 HOADON 60 60 14 DOANHTHUTHANG 45 10 15 DOANHTHUNAM 35 1 T ng s 647 773 Trang 18
 19. b. T ng k t thu c tính STT Tên Thu c Tính Di n gi i Thu c quan h 1 CMND KHACHHANG, VECHUYENBAY 2 DienThoai KHACHHANG, NHANVIEN 3 DoanhThu DOANHTHUTHANG, DOANHTHUNAM 4 GhiChu CHITIETCHUYENBAY 5 LoaiMayBay MAYBAY 6 MaChiTietChuyenBay CHUYENBAY, CHITIETCHUYENBAY CHUYENBAY, CHITIETCHUYENBAY, 7 MaChuyenBay VECHUYENBAY 8 MaDoanhThuNam DOANHTHUNAM 9 MaDoanhThuThang DOANHTHUTHANG, HOADON 10 MaHangVe VECHUYENBAY ,HANGVE 11 MaHoaDon KACHHANG, HOADON 12 MaMayBay MAYBAY 13 MaNhanVien NHANVIEN, HOADON CHUYENBAY, KHACHHANG, 14 MaPhieuDat PHIEUDATCHO 15 MaSanBay SANBAY 16 MaTuyenBay TUYENBAY 17 MaVeChuyenBay KACHHANG, VECHUYENBAY 18 NgayDat PHEUDATCHO 19 NgayGio CHYENBAY 20 NgayHoaDon HOADON 21 SanBayDen TUYENBAY 22 SanBayDi TUYENBAY 23 SanBayTrungGian CHITIETCHUYENBAY 24 SoGheDat PHIEUDATCHO 25 SoLuongGheHang1 CHUYENBAY 26 SoLuongGheHang2 CHUYENBAY DOANHTHUTHANG, 27 SoLuongve DOANHTHUNAM 28 TenHangVe HANGVE 29 TenKhachHang KHACHAHANG 30 TenNhanVien NHANVIEN 31 TenSanBay SANBAY 32 ThanhTien HOADON 33 ThoiGianBay CHUYENBAY 34 ThoiGianDung CHITIETCHUYENBAY 35 TinhTrangVe VECHUYENBAY Trang 19
 20. III. Thi t k giao di n 1. Các Menu Chính c a giao di n a. Menu Nhân Viên: + ăng Nh p + ăng Xu t Ghi chú: Trong cùng m t th i i m, ch m t trong 2 menu con có giá tr b. Menu Qu n Lý: + Nh n L ch Chuy n Bay + Qu n Lý Chuy n Bay + Qu n Lý Tuy n Bay +Thêm Tuy n Bay + Qu n Lý Sân Bay + Thêm Sân Bay c. Menu Báo Cáo: + Báo cáo Tháng + Báo cáo năm d. Menu Help: + Help contents + About Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản