TKMH Kết cấu và tính toán ô tô

Chia sẻ: Hoang Manh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
756
lượt xem
333
download

TKMH Kết cấu và tính toán ô tô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong quá trình phát triển của nền kinh tế xã hội của nước ta hiện nay với chủ trương "Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá", nền công nghiệp ô tô là một nền kinh tế mũi nhọn đang được nhà nước quan tâm, và tạo điều kiện phát triển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TKMH Kết cấu và tính toán ô tô

 1. (((((((((((((((((((((((() (((((((((((( * '' + ,- . /! (((((((((((((((((((( * ' ) $ 0 . 1 (((((((((((((((((((((( ( * ' * 23 4 # 1 1 # . /! (((((((((((((((( % ! """""""#$ )' + 56 78 ((((((((((((((((((((9 ) ) $ :" # -; . /! ((((((((((((((( 9 ) * $ :" # ,< 7= . /! ((((((((((((( > % & ' ! "##"###"""# ( *' ? 7@ ; ;A ;B 5 CB . /! ((((((((((((('D *) ? 7@ # : " EF CB . /! (((((((((('D ** ;= 56 1 1 CB . /!(((((((((( (( ') *% 1G; HB # F I . ; 1J CB . /! (((((((((((('K *%' H:/ CB . /! # 1 # L1 7= ( (((((('K *%) 1G; HB H:/ H13 (( (( ((((((((( 'M *%* 1G; HB ! .N H3 EO ;P 7QB ;B 5 ( ((((((((( 'M *%% 1G; HB 1J ;= 56 1 1 CB -; . /!(((((((()D *9 1G; HB EO ;= 56 1 1 CB -; . /! (((((((((()' *9' EO 7QB E@ 7= ((((((((((((((((( )' *9) EO ; B R " 7QB E@ 7= ((((((((((((( )* *& ,< 7= . /! ((((((((((((((((()9 *&' ? 7@ S 56 H O CB J 6 ((((((((( )9 *&) ? 7@ .N ,- .3 E 7 !(( ((((((((( )& *&* ? 7@ HT E 7 !(((((((((((((( )& ! ) """""""""""""""""""""""##"## * + ! ,'""""""""""""""""""" - ! "# $ ! #%& '
 2. H U HT ! H1G CB O #1 V8 =1 CB : B 1J B 1 C H:" W+ 1J! XB Y 1J 7 1 XBWZ O 1J! . ;= O #1 ;[1 \ 7B 7:/ : U B 0;Z 71O #1J ! H1G + 1 5N ! H1G B X CB O # B \ #Q ] X1 Z 1J! [ ! H1G ; ;^ 1J ,4 F O T , .< # Z J 1O -;Z 1O E= ! ] Z 1 1 CB 78 7:/ F1 1 Z B E_ ] .1J ; 1 ` EO " 7 ! a 4 B CB :b1 O #1 # H 7O 1 CB ;T Z A; 7:/ 1B 71 50 T; 1G Z 1 # -; . /! J 6 ,< 7= -; . /! + a I C CB X H J 6 H O .N . N 1J 1J 7X Z c ,d H O ; ;A e 7= " 7 H- 5" ! CB =! 56 /! 7:/ ! 0 HB . ; 1O . 1Z ;f1 . 1 X g : Z :/ 71G; H13 # CB X :" 761 ! a ! 1J . # X# I Z : 7:/ 5N : ,< ] T CB 4 H E= ; "# Z = # B " # R H:b h 1 \ R =1 78 1i! 7j A; H 1O 7G X G 7:/ 1 # , HT 7= X 3 EF 1 # # G H # k1 g 5B1 5X Z A; H ; 7:/ 5N S EF e 4 l; V1 0 m1 .b1 F; " 7 4 1 13 ! "# $ ! #%& )
 3. # # . / H J 6 H O .N CB Z . /! . ;= H g -; X X ,- n 7= " HB # k1 J 6 H O .N ;= ,a # n 61 7= " 1 J 6 H O .N ;= 3; ,@ ! F1 H O 7:/ E= ; ;A U B e 7= "7 J 6 H O .N n hF; EF B 1 1 CB J 6 H O .N # 1 P! U F1 :# 1! B 7= = ; # F. /! o. /! .i 5^ E@ H:/ U B p 61 7= " HB # k1 J 6 H O .N ;= 3; ,@ ,a # 7G 1F; F1 H\ 7= ,- .3 J 6 H O .N o! F1 7F; EF 7:/ # 1 # L1 7= 1 fZ # 1 I 6 Z # 1 5B 56 .i G 7= ! F1 3; ,@ B 7]! L HI ZL # ! 61( ! F1 k 7G I q1 \ 1 1 # # 0 '1 R A H O ; ;A V c e H- # r 7= "7 J 6 H O .N ; X G 1B HB o A CB .N ;B 5 p n /! ;B 5 H O ; ;A V c U B EO ;P ;B 5 /! ;B 5 # H 1 . ; 1J # X ,4 /! ;B 5 : . ; 1J H ; 1 H:b ,4 n /! r .N H O ; ;A V c U B .k n /! 71J e H O ; ;A V c b ,- CB e H:b B; 0; 71J n /! .13 /! , # /! CB T a H3 H3 . 1 VA ! q E1 1J B 5m ,- . 1. /! ;B 5 H3 . 1 VA 1J 7 1 X 1J 1 B :b .c! 7P . /! C .N 1 : 71G; 1F; F1 H\ B 7]! 3 J 6 H O .N ! "# $ ! #%& *
 4. R A 56 .:/ 7QB E@ 7= ; X G 1B . /! ;B 5 /! ;B 5 ;= 7QBZ 1O 7QB 1 ;= 7QB X : 71G; . ; ;A U EsZ ;L ,a # Z# 7" 1F Z 1J 6 Z HtZ , 5mB gB EF ,:j 1. /! 1O 7QB :b E6 H H3 VA X F1 H\ H . B 4 H O ; ;A V c . R A # CB E= ! ] ! 51 .N s! ; X G 1B HB . 1 .d V ; Z .d V H-Z o.d V s E13 pZ( R A T a ,< 7= 71O # 1G 7X Z ;L . /! ; X G 1B HB " # Z C .N Z # X P X H/ .N #%# 2 ! ! n H O 7:/ ; ;A U B . CB 7= "; # E@ H:/ L E #u 71O #1J 5m ,- n hX . /! ! F1 3; ,@ 7G 1F; F1 H\ B 7]! 51 HB H HI CB =! 56 # 1 # L1 7= # 1 5B 56 .i G 7= n L ,a # B Z 7= " HB # k1 J 6 H O .N H b1 1B c T ;L # ,a # B 5^ . ; # X 1 56 7:/ 3; ,@ n ;A U ! 4 E@ 7= CB . /! ! F1 k 7G 1F; .N B 7]! .3 E HI # 1 # L1 7= 5B 56 /! d . " B 7G H .N U . ,- .3 J 6 H O .N # 1 P! U F1 n h1O # 1G , , Z .N ,- .3 E 7 ! k n+ EO ;P ;B 5 1J 6 n 7" 1F , 71O S I; 5X ! "# $ ! #%& %
 5. ! # # . 34 5 ' 1 + Bo p '%*D A;BV o ;p 'D K A;BV o d v! i p 9)DD 1 1 * &> 1D %' w VA '&9 x'* # # ! 6 $ :" 7:/ 1B . 1 # -; . /! .d V s! . 1 7QB R y 71G; d V s! . 1 7QB . ; . 1J; - 7d ;LZ , 7X # 7" 1F d V 7QB X 7:b 7P ! 1 H /! 1 71O #1J . ; 1J CB . /! T 4 .N ,- .3 E 7 ! k R :/ 71G; G 71O S # A L 1gB 7d ;L E ;L # 1 ; ;B 5 E@ ;d R $ ; 1 E6 H m ,- H3 VA , .@ # j k X 7P 7= .N 6 Z 5m ,- H 71O #1J 7:b 6 o ! F1 5B 56p ! "# $ ! #%& 9
 6. zp { h| +}~ •€ # 37 89 :;< =>? @A BCD EF GH= IBJ 8KF GL MNOP @Q R? 8KF# ! "# $% & ' ()* + , -. */ 0 1) 2 ( 3 4 (5 wp ~2• ‚ ƒ „…+ /! = . 1 :b 7X ZL H 1 . ; 1J 7QB s! ,: 1 ,- CB .N 7 †1 .d V s! s! 7QB ;B 5 EO ;P H CB E 7 hQB ;B 5 _; 1gB E 7 7QB s! 7† b1 b E= ! ] .13 # 7QB s! 1 k . /! ;= # 61 U B 1 E 7 ;A V c 7:/ H O eE 7 U B 7QB ;B 5 H O 1 H- 5" ! CB =! 56 : 1 7= CB :b1 . 1 .3 E 7 !. /!Z U B 7d Z 1 1 ,< 7= Z ;L 7‡ q E1 ;L u 5 74 7d ;L hd ;L X , 7d E‡ Z .N 7= :/ 1O .N s! CB .d V ! s! 7QB s! G 7= 5B ! F1Z 7QB ;B 5 7:/ # k1 EO ;P ;B 5 1E 7 7QB s! ˆ HT ;L . /! 4 B X ,a # ! "# $ ! #%& &
 7. 1 FE 7 !. /!Z ,: 1 ,- CB .d V †1 @Z U B E= ! ] ,< 7= Z q E1 ;L # s! 7d ;LZ ,: 1 ,- CB .d V s!Z 7QB ;B 5 . 1 E@ s! P 1gB E 7 7QB s!Z N 1J H O ; ;A V c eE 7 7 H- 5" ! CB =! 56 ˆ HT 7X . /! ! F1 e eZ H 7X ,a # T 5^ 0 HB F1 H\ 7= + . /! CB . . 1. /! . . 7X ‰ :b , . 1. /! ;= 7QB n 1. /! ;= 7QB E@ 7= • y 71G; R 7" 1F Z Ht 1O R 1J 6 R L ,a # • :/ 71G; hX # 3; ,@ #%# ! 6 /S T ♦$ :" 7:/ 1B . . 1 ,< 7= r .N n y 71G; R h= . Z X G E6 H 1# F VB n :/ 71G; R+ 1 1 7d1 k1 7= V B R N E 7 ! :" 761 . R 1 k J 6 ,< 7= # # c ! - 7:/ B R 1J 5 ,< 7= # B n $ ; 1 5m ,- < 7= r .N 7:/ 5m ,- H= H81 H3 . 1 VA Z VA F1 X F1 H\ k ! "# $ ! #%& >
 8. zp { h| … Š ‹ hŒ h„•~ „Ž 2 •$ ') 'D M '' ' K ) > 9 ΟΟΟ ΟΟΟ * % & UOB # 37 89 MVO 8WOP 1 6 7%$ $8 9. :; - 6 ' ! 2 9. :; %$ = ?@ 5 AB AC ()* wp ~2• ‚ €• hŒ +•z … Š n 1 ;L . /! :b1 . 1 7 ! E 7 ! o'p . ; B 7‡ o*p ,@ G 5B H 1 7‡ ,4 H V .B o%p A 7:b 6 ,< o&p 5B V .B .N 56 o>p . ; !15 CB V .B .N ,@ G 5B ! F1 7‡ 74 ,: 1 CB ;L oKp ,@ G 5B ! F1Z 74 H3 CB ;L ,@ G 5B H 1 T .3 E1 ;L oMp . ; E1 ;L ,@ G 5B H 1 X! .3 74 k CB .d V 7QB o'Dp 7‡ 74 CB .d V 7QB ,@ G 5B ! F1 #s 7QB s! o''p ,@ ! "# $ ! #%& K
 9. G 5B ! F1 # k1 7QB ;B 5 o')pZ U HT ;L . /! 7:/ n 1 7X . /! 1 :b1 . 1 1 ,- .N E 7 !Z b .d V †1 @ o)p E 7 ! 7:/ HF O @ H EB 74 Z 1 .d V †1 @ o9p . ; !15 V .B oMp ,@ G 5B ! F1 i ,4 e V .B .N o>p A 7:b 6 ,< o&p †1 O V .B o%p h4 ,: 1 CB ;L ,@ G 5B H 1 d 74 H3 ,@ G 5B ! F1 h† b1 .d V †1 @ c H3 E1 ;L oMp i #s E1 ;L ,@ G 5B ! F1 # s! .3 .d V 7QB d V 7QB 7:/ HL O H 1 s! EB 74 s! 7QB s! ,@ G 5B H 1 1 s! 7QB ;B 5 1E 7 i . /! 7:/ 7X B ! "# $ ! #%& M
 10. # & ' ! %# # X Y . Z 3 [ ;A ;B 5 CB . /! 7:/ A a . ‘β 7 o ;p o*'p H 7X . ;A ;B 5 CB . /! 7 ;A V c CB 7= " h61 1 7‘ A;BV A;BV ;A V c N 7 1 CB 7= " A;BV ‘ 'D K o ;p β J 56 ,N Hg CB . /! J 56 β ! F1 . " ' 7G 7F; EF H O ; ;A CB 7= " H ;\1 H:b /! 13 β [ # 7:/ \ . U 7G H I # : 7QB E@ 7= H J 6 H O .N E@ U F1 J 56 β 7:/ \ A N 1J;Z 1 VA β ‘ 'Z*÷'Z>9Z \ β‘'Z* ] . ‘ 'Z* 'DZK ‘ '%ZD% o ;p %# # X Y !& , [ * ) ' ?’+ h“ +’+ w’ ” +•z h•z z ’ ;A ;B 5 CB . /! 7:/ A a . ‘β 7‘ µ $∑ x E 1 o ;p o* )p H 7X . ;A ;B 5 CB . /! 7 ;A V c CB 7= " – J 56 ,N Hg CB . /! — J 56 ;B 5 $∑ q .N s! .3 7QB ;B 5 xE w # ;B 5 H ET 1 6 7 1 EO ;P ;B 5 ! "# $ ! #%& 'D
 11. x) x' UOB %# !\:B =B]^: _`OB 8KF EF GH= 1 1 # X G \ 5" E= 7:b # 1 CB 7QB ;B 5 A a #1 1J; )‘ ) x) ‘ *Z'& D E ;BV o ;p o* *p H 7X A;BV ;A N 7 1 CB 7= " o ;p ) h:b # 1 CB 7QB ;B 5 o ;p + J 56 #1 1J;Z 761 1 + ‘ %Z> 'DZK MZK' B X ) ‘ *Z'& ‘ '9 o ;p %Z> B \ ) ‘ 'K o ;p ˜ x) ‘ M o ;p h:b # H CB 7QB ;B 5 7:/ \ A a x' ‘ oDZ9*÷DZ>9p x) o ;p o* %p ‘ oDZ9*÷DZ>9p M ‘ %Z>>÷ &Z>9 o ;p B \ x' x) x' ‘ & o ;p x) ‘ M o ;p * * x E 7:/ A a xE‘ ) F −F) ) ' ) o ;p o* 9p * F −F) ' * * * * xE‘ ) F −F ) ) ' ) ‘ ) M −& ) ) ‘ >Z& o ;p ‘ DZD>& o;p * F −F ) ' * M −& ! "# $ ! #%& ''
 12. X; c x' ‘ & o ;p x) ‘ M o ;p x E ‘ >Z& o ;p *)) + ™ Š y• h•z z ’ 1 ! :" 7:/ 1B . 1 # -; . /! .d V s! . 1 7QB 3 56 .:/ 7QB E@ 7= :b . . 1 ' 7QB o ‘'p ] 56 7 1 EO ;P ;B 5 . 1 ‘ ) %#%# & ' T 34 [ **' ” €’ wŒ $ š „› + } CB 1F; †; .d V ; ;B 5 dV 1F; 7:/ 7P L 7QB E@ 7= 7G H 5N = :L L 4 56 B CB ,B 7= V c , 5N B 7q1 ; ;A CB 7= " CB J 6 H O .N Z 7F; EF H O ; ;A ;= 3; ,@ e 7QB E@ 7= 7 ; B R" H- . /! ; ;B 5 7:/ . ; e s! , E1 , X ,- ,]! c ,B 7= H13 L 4 56 ! ;A N 7 1 X# F I s! .d V 1F; 7:/ V 7@ A a D ;BV = H- ϕ - (GH ) o* &p .D . ' . I H 7X 1 r 56 H O CB H O CB H O .N 1 ‘ %Z' 1 ' r 56 H O CB =! 56 L B 56 ' 1 ' ‘ *Z&> ϕ J 56 E ; CB 7:b 6 ϕ ‘ DZK HE w # . ; 1J CB E VA HE ‘ œ HD œ J 56 #G 7 5N E1 , CB .6! œ ‘ DZM*9 HD w # 1 # CB E VAZ A #• 1J .6! '&9 x'* T HD ‘ o w n ,v) p ‘ '&Z9 n '* )Z9%v) ‘ **ZD' o ;p ! "# $ ! #%& ')
 13. ˜ HE ‘ **ZD' DZM*9 ‘ *DZK& o ;p E H\ .:/ E ; CB E ‘ DZ9 ‘ DZ9 '%*D ‘ >'9 o p B 56 B X >'9 DZK *DZK& D ;BV = = ''>*Z')o GH p %Z' *Z&> ' ;A ; 1F; X G H O 7:/ E_ q ; ;A U B CB .N .d V 1F; ; ;A ;B 5 a . ;BV ‘ ' n ) ‘ $' x' ž' n $) x) ž) H 7X ' ;A U B CB .N .d V 1F; , 7G ,]! c = :L L 4 56 B ) ;A ;B 5 , 7G ,]! c = :L L 4 56 ! $' N s! CB ;= .d V 1F; x' w # 7P .d V 1F; Z B X x' ‘ %D o;;p ž' 6 .:/ .d V 1F; 7P H3 ; B R" ž' ‘ & $) N ,- 7P .3 d ;B 5 x) w # H ET 7P d ;B 5 ž) 6 .:/ d ;B 5 o56 7 1 P! ;B 5 p — J 56 ;B 5 1gB d ;B 5 1 7QB E@ 7= µ ‘ DZ)9 H :b \ ) ‘ )9 % ;BV ‘ DZ)9 ''>*Z') ‘ )M*Z)K o ;p ˜ ' ‘ ;BV Y ) ‘ >9% ;BV ‘ K>MZK% o ;p K>MZK% ⇒ $' ‘ D' = ‘ *&Z&& o p F' J ' %& • #1G; HB EO .d V 1F; 6 d . ; 1J CB .d V ! "# $ ! #%& '*
 14. λ HA% D = o d p o* >p 'Z& L' K * H 7X λ h= E1 , CB .d V 1F; e @ H :B . ; 1J 7 @ H . ; 1J \ λ ‘ )Z9 o;;p 7 7 †1 ,@ G ‘ K 'D9 o v ;)p , h:b # ,0 .d V 1F; , ‘ * o;;p h:b # H ET CB d .d V ‘ '& o;;p B 56 B X DZ)9 K 'D 9 DZ* % D = = &Z>% 'Z& *&Z&& 'Z& * D ‘> o d p R + 1O , 1 . ; 1J CB d .d V .' ‘ D , R + 1O , 1 CB d .d V L H 1 N, .) ‘ .' n œ n DZ9, ‘ > * n )Z9 n DZ9 * ‘ )9 o;;p R h= a 61 1G CB .d V 1F; o; ;A V c ,- .3 7QB E@ 7= 7G V B 7QB 71 ' 5 1 ; B R"pZ 7= a 7:/ V 7@ A a ‘ '>Z% x') ž' o ;p o* Kp H 7X h= a 61 1G CB .d V 1F; x' w # 7P .d V 1F; x' ‘ 9D o;;p h= a CB ;= .d V ‘ &D o v ;p ž' 6 .:/ .d V 1F; E6 H H3 ; B R"Z B X ž' ‘ & ⇒ ‘ '>Z% 9) &D & ‘ '9&&DD o ;p R dV 1F; 7:/ #1G; HB EO A a 5 V c τ‘ ≤ Ÿτ KLK o v ;)p o* Mp *Z'% A * H 7X h:b # H ET CB d .d V ‘ '& o;;p ! "# $ ! #%& '%
 15. , h:b # ,0 .d V , ‘ * o;;p # J 56 ]! H a 5 % − ' DZ&'9 ‘ + % −% 1 J 56 7:b # v,Z B X ‘ v, ‘ '&v* →# ‘ 'Z)M Ÿτ ¡ 5 c ! s!Z 1 ] .1J . ; .d V 1F; . s! &DΓ X Ÿτ ‘ &9DD ÷ KDDD o v ;)p B 56 B X τ ‘ K**&Z&&Z*'Z& 'Z)M ‘ >'%DZD' o Z'% D * v ;)p ] .d V 1F; 7F; EF 71O #1J O EO **) ” wŒ $ š •€ ¢+ £$ N s! ; .d V 4 51 HB 7G s! 7QB s! # 1 7X . /! 7:/ V 7@ A a D$ $∑ ‘ o p o* 'Dp µ F*- . ⇒ $∑ ‘ '%ZD% ‘ *D>ZM o p DZ* ) DZD>& B 5m ,- .d V 7QB 7G .N s! EB 74 .3 7QB s! 1 7X .d V 7QB eB 7X B1 Hd . .d V s! eB 7X B1 Hd . 7d ;L NB H3 " 5L 3 4 H 1J \ .NBZ 1 # .d V 7QB B \ 7:/ .d V 7QB 1 # : " EF 5B A h:b # 1 CB .d V 7QB A ‘ )%D o;;p ‘ )% o ;p 1 h:b # H CB .d V 7QB 1 ‘ >9 o;;p δ 1O , .d V 7QB δ ‘ )Z9 o;;p 6 B ! 0 Eq H3 7QB ž ‘ ') ! "# $ ! #%& '9
 16. B $ 1 δ w .' $∑ A UOB %# !\:B =B]^: :7 abO :cF @Q R? 8KF 1 7= CB .d V 7QB . α ‘&D%D¤Z ,@ G CB 7QB s! 1 71G; 7P .N s! $∑ . .' ‘'Z9 ;; B V 7@ 7:/ 7:b # ‘ )D% o;;p 1 .d V 7QBZ a 7G .N s! . ' p . o ) ΠM σ $' ' − G' ' − G' Ÿδ ) + o − $' p o − DZ9 $' G' ¥∑ ‘ p o p o* ')p * ' − µ K E o' − G ) p ) ) ) ' − G) ' − G) H 7X A h:b # 1 CB . V A ‘ )%D o;;p B h:b # U B ;s! .f B ‘ 'K* o;;p l J 56 7 †1 #s s l ‘ ) 'D9 o v ;)p µ J 56 $ B RV µ ‘ DZ)& δ 1O , .d V 7QB δ ‘ )Z9 o;;p T 1 ! 4 # Vt H8 .3 H- ‘ ) δ ‘ 9 o;;p ' ‘ B v A ‘ 'K*v)%D ‘ DZK*) ) ‘ v A ‘ )D%v)%D ‘ DZK9 B ‘ A v'Z* ‘ )%Dv'Z* ‘ 'K* o;;p 1 56 78 \ B 7:/ ' . o p ) *Z'% ) 'D 9 )Z9 ) DZK*) ' − DZK*) ) ' − DZK*) ¥∑ ‘ Ÿ)Z9 ) + o9 − ) p o9 − p * ' − DZ)& ) )%D o' − DZK9p ) ) ' − DZK9 ) ' − DZK9 ‘ *D9Z9 o p ! "# $ ! #%& '&
 17. ⇒¥∑ ¦ $∑ ] .d V 7QB 1 56 H3 7F; EF HB .N s! 4 1 ,- .3 7QB s! # 1 7X . /! N ,- .3 74 H3 CB .d V 7QB # 1 c . /! 7:/ V 7@ A a KE − K $ ‘$∑ o p o* ''p K − K. B X )%D − 'K* $ ‘ *D>ZM ‘'&)Z9 o p 'K* − >9 d V 7QB 7:/ #1G; HB EO 1 71G; 1G; . 71G; w o : T ^p A a 5 6 DZ9 M DZ9o K − K p α ) + δ α σ‘ ≤ Ÿσ )L K + o v;;)p δ ) o K. + K p ' − µ K H 7X l ‘ ) 'D9 o v ;) p KE − K )%D − 'K* ‘ ‘ ‘ )'D o;;p KE )%D . o p . o p K 'K* α ‘ ) vo A Y B p ‘ ) 9vo)%D Y'K*p ‘ DZ'>9 δα h= E1 , CB .d V 7QBZ δα ‘o%÷& p§δ \ δα ‘ %§δ ‘ %§ )Z9 ‘ DZ' o;;p µ! J 56 $ B RV µ! ‘ DZ)& ¡ 5 ! s! Ÿσ ‘ '%DD v;) ‘ '%D o v;;)p B 56 B X σ‘ ) '&)Z9 'K* DZ9 ) 'D DZ'9 DZ9 o)'D − 'K*p DZ'>9 ) + DZ' + )Z9 ) o>9 + 'K*p ' − DZ)& 'K* ‘ >9ZM9 o v;;)p ⇒ σ ¦ Ÿσ ] .d V 7QB 78 \ 7C EO ! "# $ ! #%& '>
 18. %#d#! e f ! , g + [ *%' ” +¨ xy• +•z 2 •$ „ ‰„ hŒ ¨ ¨ 1 7X . /! X G VF HB B1 H:b /! n hX . /! 7= = a . 7G 7= " . ; 1J L 56 d U B B H†1 7= = FE 7 !. /! H:b /! # 6 3 ! F1 H n hX . /! ;= 3; ,@ :b1 . 1 F e eE 7 !. /! # 1 VA # L1 7= 1 f 5^ . ; I b1 1B 7X . /! , 7X 5^ I H:/ 51 HB H U HT 7X . /! H 5m ,- :b 5m ,- ! :" ! ! 3 B H:/ 51 HB H H:b /! + H:/ 7:/ V 7@ A a 5B   ) 9Z&H D E ;BV   - )  'DD  . . . I ŸDZM9 D E ;BV .* − H - ψ ‘ o ;p o* '*p H 7X A;BV ;A V c N 7 1 CB 7= " ‘ 'DZK o p H\ .:/ E= CB ‘ '%*D o p ; H\ .:/ E= CB H" ;X ;‘ D 1DZ 1'Z 1© 4 .:/ . r 56 H O CB H O .N Z CB =! 56 =! 56 ! - 1D ‘ %Z'ª 1 ‘ *Z&>ª 1© ‘ ' 1 r 56 H O CB J 6 H O .N 1 ‘ 1D 1 1© ψ J 56 F q = CB 7:b ψ ‘ DZ'& ψ ‘ ©± α α X ,6 CB 7:b α‘D HE E # . ; 1J CB E VA HE ‘ *DZK& o ;p ‘ DZ*DK& o;p λ J 56 #G 7 5N E1 , CB .6!Z \ λ ‘ DZM*9 B 56 E1G a H:/ B X ! "# $ ! #%& 'K
 19.  *MDD  9Z& '%*D 'DZK   DZ*DK& )  'DD  ) = = *'&>Z*& %Z' *Z&> ' ŸDZM9 'DZK %Z' *Z&> ' − '%*D DZ*DK& DZ'& o ;p *%) „Ž xz +¨ xy• x„• hG 7 1 7= B ;d CB 7QB ;B 5 B ! F1 V 7@ H:/ H13 A a 5B .D ‘ v¥ 1 ≤ Ÿ.D o ;v ;)p o* '%p H 7X .D + H:/ H13 + H:/ CB . /! ¥ 1J EO ;P ;B 5 CB 7QB E@ 7= o ;)p ¥‘∏ ox))R x')p x'Z x) w # H ZE # 1 CB 7QB E@ 7= ¥ ‘ « oM) Y &)p ‘ '%'Z% o ;)p 1 6 7 1 EO ;P ;B 5 1 ‘ ) B 56 B X *'&>Z*& D = = ''Z) o ;v ;)p '%'Z% ) H@ 56 H:/ H13 ! s! Ÿ.D 761 1 VA , .@ HB EF B X .D ‘ 'D÷') o ;v ;)p ] .D F ;8 * % * „Ž xz ’$ ¢+ x• w• ¬ h•z z ’ 1G; HB ! .N H3 EO ;P ;B 5 A a βD U‘ - ŸU o v ;)p o* '9p )π F -µ .) *- H 7X – J 56 ,N Hg CB . /! 7 ;A CB 7= "Z 7‘ A;BV‘ 'DZK o ;p E wO H= ; ;B 5 c H3 7QB E@ 7= A ! "# $ ! #%& 'M
 20. E ‘ x) Y x' ‘ M Y & ‘ * o ;p ‘ DZD* o;p xE w # ;B 5 H ET x E‘>Z& o ;p — J 56 ;B 5 — ‘ DZ* ŸU ’! .N H13 ! s! H3 EO ;P ;B 5 ŸU ‘ '®)Z9 o v ;)p 1 6 7 1 EO ;P ;B 5 1‘) B 56 B X 'Z* 'DZK U ‘ = )Z'9 o v ;) p ) π >Z& )DZD* DZ* ) ] U ≤ ŸU : ] !5 H3 EO ;P ; ;B 5 kB ;8 71O #1J EO *%% „Ž xz „… Œ Š + „ „¯ +•z +° 2 •$ + H:/ 51 HB . ; X 1 1 : 7QB s!Z .d V Z(, 7X ! F1 #1G; HB 1J 7= CB 1 1 E_ V 7@ 7= I 1J 7= A a ∆ ‘γ vo Z; p ‘ γ vo%)> p ≤ Ÿ∆ o +p o* '&p H 7X + H:/ o ;p r 1J CB 1 1 E@ X h61 1 s! B ‘DZ''9 o B.v +p ; 61 .:/ 1 1 E@ X H\ .:/ 1 1 E@ X Z H\ .:/ 7QB s! VA B; # F ‘ %Z) o p γ J 56 V 7@ ! 4 H:/ , X 1 1 4 Z 761 1 7QB s! 1 γ ‘ 'v) Z 1 . 56 .:/ 7QB E@ 7= ‘' B 56 B X ∆ ‘ DZ9 *'&>Z*& ‘ >Z> + %)> DZ''9 %Z) h61 1 Ÿ∆ ‘ oK ÷'Dp + ] ∆ F ;8 ! "# $ ! #%& )D

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản