intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng quan về hệ điều hành Symbian

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

297
lượt xem
118
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ phát triển các ứng dụng trên Windows chuyển sang phát triển các ứng dụng Symbian là một việc không dễ dàng vì các cấu trúc của hệ điều hành mới hoàn toàn khác và việc tập trung quản lý bộ nhớ cho thật tốt để bảo đảm các ứng dụng hoạt động tốt, không xảy ra lỗi tranh chấp vùng nhớ với các ứng dụng khác cũng làm các bạn mất khá nhiều thời gian. Vì vậy, đầu tiên để lập trình trên Symbian thì bạn cần phải nắm vững cấu trúc của Symbian trước đã....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan về hệ điều hành Symbian

  1. T ng quan v h ñi u hành Symbian T phát tri n các ng d ng trên Windows chuy n sang phát tri n các ng d ng Symbian là m t vi c không d dàng vì các c u trúc c a h ñi u hành m i hoàn toàn khác và vi c t p trung qu n lý b nh cho th t t t ñ b o ñ m các ng d ng ho t ñ ng t t, không x y ra l i tranh ch p vùng nh v i các ng d ng khác cũng làm các b n m t khá nhi u th i gian. Vì v y, ñ u tiên ñ l p trình trên Symbian thì b n c n ph i n m v ng c u trúc c a Symbian trư c ñã. H ñi u hành Symbian, bao g m 3 t ng: - T ng 1: g m nhân h ñi u hành(kernel) tích h p v i ph n c ng, l p này cung c p m t cách nhìn tr u tư ng ñ thu n ti n hơn trong vi c thi t k qua nhi u platforms (n n t ng / h máy) và tài nguyên h th ng (resources), t o m t s d dàng chuy n ñ i sang d ng ph n c ng m i (ñi n tho i). l p cơ b n b o ñ m hi u qu ho t ñ ng m nh m c a Symbian OS. Hai thành ph n chính trong l p này ñó là Kernel Services và Devices Driver. + Kernel Services: cung c p m t kh năng x lý ña lu ng và thi hành các chương trình t phía ngư i dùng.
  2. + Device Drivers: cung c p m t h th ng driver và ph n ñi u khi n các thi t b : DTE, DCE serial Port, Infrared (SIR), USB Client, SDIO Card, keyboard, b s hóa, Ethernet, MMC và LCD. - T ng 2: t ng d ch v cơ b n, t ng này cung c p m t chương trình sư n (Programming framework) cho t t c các thành ph n khác c a Symbian OS, bao g m các file h th ng và các thư vi n thông d ng: + Low Level Libraries: Cung c p các thư vi n, ti n ích ñư c yêu c u b i Symbian OS và các ng d ng khác trên Symbian: Cryptography library, XML Parsing framework, Power management framework, Databse engine, Character Encoding. + Fileserver: Cung c p, chia s quy n truy xu t t i các file h th ng, các phương ti n lưu tr : RAM, NOR và NAND Flash, ATA/CF, MMC, SD Card. - T ng 3: t ng OS Services, ñây là trái tim c a h ñi u hành Symbian, t ng này cung c p m t h t ng các thành ph n c a Symbian, ñư c bi t như là Middleware. Nh ng thành ph n này bao g m các h th ng Multimedia và Graphics, Networking, Telephony, các giao th c, và thành ph n k n i v i PC + Generic Services: bao g m các d ch v mã hóa (cryptography) và Multimedia + Comms Services: bao g m các d ch v h t ng v truy n thông và m ng v i 3 ph n chính là: Telephony, Networking Services, Serial & Shortlink Services. + Graphic Services: Cung c p các ng d ng symbian b ng cách chia s quy n truy c p t i màn hình, bàn phím, các thi t b nh p khác (camera...), h th ng font... + PC Connect Services: Cung c p b công c ñ t o các k t t i máy tính, ví d như Sync, backup. M i nhà s n xu t thi t b dùng Symbian OS có th t o t o riêng b k t n i c a h tương th c v i ph n c ng ñư c s n xu t.
  3. ]T ng 4: T ng Application Services. H t nhân c a b t c mobile nào chính là d li u c a ngư i dùng. H ñi u hành Symbian cung c p s n các ng d ng g m: Contacts, Clender, To-do, Messaging và Browsing và t t c các thi t b dùng Symbian OS ñ u có cùng t p các ng d ng này. + PIM: ch a các ng d ng v Agenda, To-do và contacts + Messaging: h tr các giao th c s d ng trong tin nh n SMS, MMS, EMS, Email. + Browing: các d ch v h tr v HTTP, WAP, SMIL parser. + Data Sync: các ch c năng v ñ ng b d li u 1 chi u, 2 chi u, h tr các giao th c HTTP, WSP, OBEX thông qua H ng ngo i, Bluetooth và USB. ð ng b Contact và Calender. - T ng 5: T ng UI Framework, t ng d ng nên giao di n ngư i dùng c a thi t b , m i ngư i s d ng thi t b Symbian có giao di n khác nhau tùy thu c vào như c u s d ng c a h . Bao g m hai ph n chính là UI Framework và UI Toolkit. - T ng Java: T ng này ch c năng tương t , ngang hàng như t n 4 và 5, nhưng ch ñơn thu n ñ cho các ng d ng Java có th cài ñ t và ch y ñư c. T ng này bao g m JVM - máy o Java, CLDC, và MIDP. H ñi u hành Symbian cung c p m t môi trư ng th c thi hàng ñ u các ng d ng Java, m t môi trư ng ñư c xây d ng t i ưu cho các thi t b di ñ ng cũng như các ng d ng trên các thi t b này.
  4. Các b n v a xem sơ lư c t ch c c u trúc c a h ñi u hành Symbian, và tuỳ theo t ng m c ñ phát tri n các ng d ng mà b n s l p trình can thi p vào m t trong nh ng c u trúc này c a h th ng. Qua ph n này b n ñã có th n m b t ñư c m t s khái ni m cơ b n c a h ñi u hành Symbian ñ b n có th d dàng ti p c n hơn v vi c l p trình trên h ñi u hành này. Chúc các b n thành công. Trong ph n k ti p, các b n s ñư c gi i thi u làm quen v i m t s công c l p trình Symbian và m t s các khác ni m cơ b n trong m t chương trình Symbian.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2