Trắc nghiệm địa lý 12

Chia sẻ: Pham Thanh Danh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
293
lượt xem
103
download

Trắc nghiệm địa lý 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên nhân nào làm cho thiên nhiên Việt Nam khác hẳn với thiên nhiên các nước có cùng vĩ độ ở Tây á, Đông Phi và Tây Phi? a Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa b Việt Nam có bờ biển dài, khúc khủy c Do đất nước hẹp ngang, trải dài trên nhiều vĩ độ. d Do cả ba nguyên nhân trên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm địa lý 12

 1. C©u 1 Nguyªn nh©n nµo lµm cho thiªn nhiªn ViÖt Nam kh¸c  h¼n víi thiªn nhiªn c¸c níc cã cïng vÜ ®é ë T©y ¸, §«ng Phi  vµ T©y Phi? a ViÖt Nam n»m trong khu vùc nhiÖt ®íi giã mïa b ViÖt Nam cã bê biÓn dµi, khóc khñy c Do ®Êt níc hÑp ngang, tr¶i dµi trªn nhiÒu vÜ ®é. d Do c¶ ba nguyªn nh©n trªn §¸p ¸n ­a C©u 2 Xu híng quèc tÕ ho¸ vµ khu vùc ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ  giíi diÔn ra víi quy m« lín vµ nhÞp ®é cao lµ ®iÒu kiÖn ®Ó: a Níc ta tËn dông c¸c nguån lùc bªn ngoµi ®Ó ph¸t  triÓn kinh tÕ­ x∙ héi b Níc ta më réng bu«n b¸n víi nhiÒu níc trªn thÕ  giíi. c Níc ta béc lé nh÷ng h¹n chÕ vÒ vèn, c«ng nghÖ trong  qu¸ tr×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt. d TÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn trªn. §¸p ¸n ­a C©u 3 Nh÷ng trë ng¹i chÝnh ®èi víi viÖc ph¸t triÓn kinh  tÕ x∙ héi ë níc ta vÒ TNTN lµ: a Tr÷ lîng Ýt. b Sè lîng nhiÒu, tr÷ lîng nhá l¹i ph©n t¸n. c Ýt lo¹i cã gi¸ trÞ. d  TNTN ®ang bÞ suy tho¸i nghiªm träng. §¸p ¸n b C©u 4 Tµi nguyªn gi÷ vÞ trÝ quan träng nhÊt ViÖt Nam hiÖn  nµy lµ:
 2. a Tµi nguyªn ®Êt. b Tµi nguyªn níc. c Tµi nguyªn sinh vËt. d Tµi nguyªn kho¸ng s¶n. §¸p ¸n a C©u 5 Tµi nguyªn cã ý nghÜa ®Æc biÖt ®èi víi viÖc ph¸t  triÓn kinh tÕ x∙ héi ViÖt Nam hiÖn nay lµ: a Tµi nguyªn ®Êt. b Tµi nguyªn níc. c Tµi nguyªn sinh vËt. d Tµi nguyªn kho¸ng s¶n. §¸p ¸n d C©u 7 Trong c¸c tµi nguyªn sau lo¹i nµo bÞ suy gi¶m  nghiªm träng nhÊt? a Tµi nguyªn ®Êt. b Tµi nguyªn biÓn. c Tµi nguyªn rõng. d Tµi nguyªn níc. §¸p ¸n c C©u 8 §Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc cÇn ph¶i: a Khai th¸c vµ sö dông tèt nguån tµi nguyªn thiªn  nhiªn. b N©ng cao tr×nh ®é d©n trÝ. c Cã ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ hîp lý. d BiÕt ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña c¸c nguån lùc. §¸p ¸n d
 3. C©u 9 Nguyªn nh©n chÝnh lµm cho ViÖt Nam cã nguån  tµi  nguyªn thiªn nhiªn ®a d¹ng, phong phó lµ: a CÊu tróc ®Þa chÊt. b VÞ trÝ ®Þa lý, lÞch sö h×nh thµnh l∙nh thæ l©u dµi  vµ thuËn lîi. c ViÖc khai th¸c lu«n ®i ®«i víi viÖc t¸i t¹o vµ b¶o  vÖ. d §iÒu kiÖn khÝ hËu thuËn lîi. §¸p ¸n b C©u 10 Tµi nguyªn ®Êt cña ViÖt Nam rÊt phong phó, trong ®ã  nhiÒu nhÊt lµ: a §Êt ®ång cá. b §Êt hoang m¹c. c §Êt phï sa. d §Êt phï sa vµ ®Êt feralit. §¸p ¸n d C©u 11 Sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a ®Êt phï sa ®ång b»ng s«ng  Hång vµ ®Êt phï sa ®ång b»ng s«ng Cöu Long lµ: a Sù mµu mì. b DiÖn tÝch c §îc båi ®¾p hµng n¨m vµ kh«ng ®îc båi ®¾p hµng n¨m. d §é nhiÔm phÌn, ®é nhiÔm mÆn. §¸p ¸n c C©u 13 §Æc ®iÓm cña ®Êt feralit lµ: a Thêng cã mµu ®á, vµng, chua nghÌo mïn. b Thêng cã mµu ®en, xèp tho¸t níc. c Thêng cã mµu ®á, vµng, rÊt mµu mì.
 4. d Thêng cã mµu n©u, kh«, kh«ng thÝch hîp víi trång  lóa §¸p ¸n a C©u 14 Nguån lùc ph¸t triÓn kinh tÕ x∙ héi lµ: a Toµn bé c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, tµi nguyªn thiªn  nhiªn, c¬ së vËt chÊt, con ngêi, ®êng lèi chÝnh s¸ch ¶nh h­ ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x∙ héi. b Nh÷ng nguån tµi nguyªn ®a d¹ng, phong phó cña ®Êt  níc. c §iÒu kiÖn thêng xuyªn vµ cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn x∙  héi loµi ngêi. d TÊt c¶ nh÷ng g× bao quanh con ngêi. §¸p ¸n a C©u 15 NhiÖt ®é trung b×nh n¨m cña ViÖt Nam lµ: a 200C b 18­220C c 22­270C d >250C §¸p ¸n c C©u 16 KhÝ hËu níc ta lµ khÝ hËu nhiÖt ®íi, Èm, giã mïa,  thÓ hiÖn: a NhiÖt ®é trung b×nh n¨m 
 5. - Lîng ma 1500­ 2000 mm/n. - Tæng nhiÖt ®é trung b×nh n¨m 7000­ 90000C. - §é Èm trung b×nh 90­ 100%. - Thêng xuyªn chÞu ¶nh hëng cña giã mïa. c NhiÖt ®é trung b×nh n¨m 22­ 270C. - Lîng ma trung b×nh 1500­ 2000 mm/n. - Tæng nhiÖt ®é trung b×nh n¨m 8000­ 10.0000C. - §é Èm trung b×nh 80­ 90%. - Tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10 giã mïa h¹. - Tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 4 giã mïa ®«ng. d NhiÖt ®é trung b×nh n¨m >250C - Lîng ma trung b×nh 2000­ 2500 mm/n. - Tæng nhiÖt ®é trung b×nh n¨m 10.0000C. - §é Èm trung b×nh 70­ 80%. - Tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10: Giã mïa mïa h¹.      ­    Tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 4: Giã mïa mïa ®«ng. §¸p ¸n c C©u 17 ThuËn lîi nhÊt cña khÝ hËu níc ta ®èi víi sù ph¸t  triÓn kinh tÕ lµ: a Giao th«ng vËn t¶i ho¹t ®éng thuËn lîi quanh n¨m. b Ph¸t triÓn mét nÒn n«ng nghiÖp ®a d¹ng vµ phong  phó. c §¸p øng tèt viÖc tíi tiªu cho n«ng nghiÖp. d Thóc ®Èy sù ®Çu t ®èi víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. §¸p ¸n b C©u 18 Tµi nguyªn kho¸ng s¶n c¶u ViÖt Nam tËp trung nhiÒu  nhÊt ë:
 6. a MiÒn B¾c b MiÒn Trung c MiÒn Nam d MiÒn ®ång b»ng §¸p ¸n a  C©u 19 DiÖn tÝch rõng ë ViÖt Nam n¨m 1990 lµ: a 14 triÖu ha b 10 triÖu ha c 9 triÖu ha d 9,5 triÖu ha §¸p ¸n c C©u 20 Tµi nguyªn rõng ViÖt Nam bÞ suy tho¸i nghiªm träng  thÓ hiÖn ë: a §é che phñ rõng gi¶m b DiÖn tÝch ®åi nói träc t¨ng lªn. c MÊt dÇn nhiÒu lo¹i ®éng thùc vËt quý hiÕm. d DiÖn tÝch rõng suy gi¶m, chÊt lîng rõng suy tho¸i. §¸p ¸n d C©u 21 D©n sè ViÖt Nam thuéc lo¹i trΠv× cã c¬ cÊu c¸c  nhãm tuæi trong tæng thÓ d©n sè nh sau: (n¨m 1989) a Díi ®é tuæi lao ®éng: 41,2% Trong ®é tuæi lao ®éng: 50,5% Ngoµi ®é tuæi lao ®éng: 8,3% b Díi ®é tuæi lao ®éng: 41,2% Trong ®é tuæi lao ®éng: 43,5% Ngoµi ®é tuæi lao ®éng: 15,3% c Díi ®é tuæi lao ®éng: 36,5%
 7. Trong ®é tuæi lao ®éng: 50,5% Ngoµi ®é tuæi lao ®éng: 13% d Díi ®é tuæi lao ®éng: 36,5% Trong ®é tuæi lao ®éng: 43,5% Ngoµi ®é tuæi lao ®éng: 10% §¸p ¸n a C©u 22 NhÞp ®é gia t¨ng d©n sè biÕn ®æi qua c¸c thêi kú,  vµ t¨ng nhanh nhÊt trong thêi kú: a 1931­ 1960 b 1965­ 1975 c 1979­ 1989 d 1990­ 2000 §¸p ¸n b C©u 23 Gia t¨ng d©n sè tù nhiªn lµ: a HiÖu sè cña sè ngêi nhËp c vµ sè ngêi xuÊt c. b HiÖu sè cña tØ suÊt sinh vµ tØ suÊt tö. c Tû lÖ sinh cao. d Tuæi thä trung b×nh cao. §¸p ¸n b C©u 24 Khu vùc cã gia t¨ng d©n sè tù nhiªn cao nhÊt cña n­ íc ta lµ: a §BSH b T©y Nguyªn c Trung du miÒn nói phÝa B¾c d §BSCL §¸p ¸n b C©u 25 Nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù bïng næ d©n sè lµ:
 8. a Tû lÖ sinh cao. b Sè ngêi nhËp c nhiÒu. c D©n sè t¨ng qu¸ nhanh. d Tuæi thä trung b×nh cao. §¸p ¸n c C©u 26 §Æc ®iÓm nµo díi ®©y thÓ hiÖn sù ph©n bè d©n c níc  ta kh«ng ®ång ®Òu: a MiÒn nói chiÕm 20% d©n sè, §ång b»ng chiÕm 80% d©n sè. §BSH mËt ®é 400 ngêi/km2, §BSCL ®«ng h¬n. N«ng th«n chiÕm 50% d©n sè, thµnh thÞ chiÕm 50% d©n sè. b MiÒn nói chiÕm 30% d©n sè, §ång b»ng chiÕm 70% d©n sè. §BSH mËt ®é 1200 ngêi/km2, §BSCL b»ng 1/3. N«ng th«n chiÕm 80% d©n sè, thµnh thÞ chiÕm 20% d©n sè. c MiÒn nói chiÕm 20% d©n sè, §ång b»ng chiÕm 80% d©n sè. §BSH mËt ®é 1200 ngêi/km2, §BSCL b»ng 1/3. N«ng th«n chiÕm 50% d©n sè, thµnh thÞ chiÕm 50% d©n sè. d MiÒn nói chiÕm 20% d©n sè, §ång b»ng chiÕm 80% d©n sè. §BSH mËt ®é 1000 ngêi/km2, §BSCL b»ng 1/3. N«ng th«n chiÕm 60% d©n sè, thµnh thÞ chiÕm 50% d©n sè. §¸p ¸n c C©u 27  Gi¶i ph¸p nµo hîp lý nhÊt ®Ó t¹o sù c©n ®èi d©n c: a Gi¶m tû lÖ sinh ë nh÷ng vïng ®«ng d©n. b Di c tõ ®ång b»ng lªn miÒn nói. c TiÕn hµnh ®« thÞ ho¸ n«ng th«n. d Ph©n bè l¹i d©n c gi÷a c¸c vïng, miÒn vµ c¸c ngµnh. §¸p ¸n d
 9. C©u 28 C¸c tØnh, thµnh phè cã tû lÖ thÊt nghiÖp cao nhÊt  lµ: a Hµ Néi, H¶i Phßng, Th¸i Nguyªn. b Hµ Néi, Th¸i B×nh, Hng Yªn. c Hµ Néi, Th¸i B×nh, H¶i Phßng, Hµ T©y. d Th¸i B×nh, Thanh Ho¸. §¸p ¸n c C©u 29 N¬i cã tû lÖ thiÕu viÖc lµm cao nhÊt ë ViÖt Nam lµ: a T©y Nguyªn b §BSH. c §ång b»ng Duyªn h¶i miÒn Trung. d §BSCL. §¸p ¸n b C©u 30 ChÊt lîng cuéc sèng lµ: a Kh¸i niÖm ph¶n ¸nh ®é ®îc ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu c¬  b¶n cña con ngêi vÒ vËt chÊt, tinh thÇn vµ chÊt lîng m«i  trêng. b Sù ph¶n ¸nh tuæi thä trung b×nh cña d©n c. c Sù ph¶n ¸nh møc ®é häc vÊn cña ngêi d©n. d Sù ph¶n ¸nh møc ®é sèng cña ngêi d©n. §¸p ¸n a C©u 31 N¬i cã thu nhËp b×nh qu©n trªn ®Çu ngêi cao nhÊt  cña níc ta lµ: a MiÒn nói trung du phÝa B¾c. b §BSH. c §«ng Nam Bé. d T©y Nguyªn
 10. §¸p ¸n c C©u 32 §Ó ®¶m b¶o c«ng b»ng x∙ héi, v¨n minh, ®¶m b¶o sù  ph¸t triÓn c¸c nguån lùc con ngêi vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng vÒ  kinh tÕ x∙ héi th× vÊn ®Ò cÊp thiÕt ®Æt ra víi níc ta hiÖn  nay lµ: a Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. b Ph¸t triÓn ®« thÞ ho¸. c T¨ng viÖc trî cho c¸c vïng khã kh¨n. d §Èy m¹nh ph¸t triÓn gi¸o dôc. §¸p ¸n a C©u 33 Ph¬ng híng xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë níc ta hiÖn nay lµ: a Chó ý nh÷ng chÝnh s¸ch ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn ngêi  nghÌo. b §Èy m¹nh ph¸t triÓn n«ng th«n vµ c¶i tiÕn hÖ thèng  b¶o trî x∙ héi. c TriÓn khai cã hiÖu qu¶ ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc  gia vÒ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. d C¶ bèn ph¬ng híng trªn. §¸p ¸n ­d C©u 34 Lùc lîng lao ®éng cã kü thuËt ®îc tËp trung ®«ng  nhÊt ë: a §BSH vµ vïng §«ng Nam Bé. b Hµ Néi­ H¶i Phßng­ TPHCM­ §µ N½ng. c §ång b»ng duyªn h¶i miÒn Trung. d MiÒn nói vµ trung du phÝa B¾c. §¸p ¸n b
 11. C©u 35 Nguyªn nh©n lµm cho ngêi lao ®éng níc ta cã thu  nhËp thÊp lµ do: a S¶n phÈm lµm ra kh«ng tiªu thô ®îc. b N¨ng suÊt lao ®éng x∙ héi nãi chung cßn thÊp. c Ph¶i nhËp nguyªn liÖu víi gi¸ cao. d S¶n phÈm ph¶i chÞu sù c¹nh tranh lín. §¸p ¸n b C©u 36 ChiÕm tØ lÖ lao ®éng cao nhÊt hiÖn nay lµ: a Lao ®éng ho¹t ®éng trong khu vùc s¶n xuÊt vËt chÊt. b Lao ®éng ho¹t ®éng trong ngµnh dÞch vô. c Lao ®éng ho¹t ®éng trong ngµnh du lÞch. d Lao ®éng ho¹t ®éng trong khu vùc kh«ng s¶n xuÊt vËt  chÊt nãi chung. §¸p ¸n a C©u 37 §Ó n©ng cao chÊt lîng vÒ mÆt v¨n ho¸ trong ®êi sèng  v¨n ho¸­ x∙ héi th× cÇn ph¶i: a Ng¨n chÆn t×nh tr¹ng xuèng cÊp cña c¸c bÖnh viÖn. b TuyÖt ®èi kh«ng cho du nhËp v¨n ho¸ níc ngoµi. c N©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc, ph¸t huy tinh hoa v¨n  ho¸ d©n téc. d §a v¨n ho¸ vÒ tËn vïng s©u, vïng sa. §¸p ¸n c C©u 38 Tû lÖ tö vong cña trΠs¬ sinh gi¶m, tuæi thä trung  b×nh cña ngêi d©n t¨ng lµ do: a Ch¨m sãc søc khoΠban ®Çu tèt. b §êi sèng nh©n d©n ph¸t triÓn c M¹ng líi y tÕ ph¸t triÓn.
 12. d Cã sù kÕt hîp cña y häc cæ truyÒn vµ y häc hiÖn  ®¹i. §¸p ¸n a C©u 39 Nguyªn nh©n chÝnh lµm cho níc ta cã ®iÒu kiÖn tiÕp  xóc víi nÒn v¨n ho¸ thÕ giíi lµ do: a Sè ngêi ®i lao ®éng häc tËp ë níc ngoµi ®«ng. b Ngêi níc ngoµi vµo ViÖt Nam ®«ng. c Sù ph¸t triÓn cña m¹ng líi th«ng tin. d Do søc hÊp dÉn cña v¨n ho¸ níc ngoµi. §¸p ¸n c C©u 40 §iÓm xuÊt ph¸t cña viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ níc ta  lµ: a NÒn n«ng nghiÖp nhá bÐ. b NÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. c Tr×nh ®é khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn. d NÒn n«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. §¸p ¸n a C©u 41 Do sù tÝch luü tõ néi bé nÒn kinh tÕ thÊp nªn trong  mét thêi gian dµi ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt th× níc ta cÇn  ph¶i: a Dùa vµo viÖn trî vµ vay nî níc ngoµi. b XuÊt khÈu c¸c tµi nguyªn kho¸ng s¶n. c XuÊt khÈu lao ®éng. d Thu hót vèn ®Çu t cña níc ngoµi. §¸p ¸n a C©u 42 Vïng chuyªn m«n ho¸ vÒ l¬ng thùc thùc phÈm lín nhÊt  ë níc ta lµ:
 13. a §ång b»ng s«ng Hång. b §«ng Nam Bé. c T©y Nguyªn. d §ång B»ng s«ng Cöu Long. §¸p ¸n d C©u 43 Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn sù yÕu kÐm, khã kh¨n cña  nÒn kinh tÕ níc ta tríc ®©y? a Níc ta x©y dùng nÒn kinh tÕ tõ ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp. b NÒn kinh tÕ chÞu hËu qu¶ nÆng nÒ cña c¸c cuéc chiÕn  tranh kÐo dµi. c M« h×nh kinh tÕ thêi chiÕn kÐo dµi qu¸ l©u. d C¶ ba nguyªn nh©n trªn. §¸p ¸n ­d C©u 44 KÕt qu¶ quan träng nhÊt cña  cuéc ®æi míi nÒn kinh  tÕ níc ta lµ: a X©y dùng ®îc mét nÒn kinh tÕ tù chñ. b C¬ cÊu ngµnh ®îc ®iÒu chØnh phï hîp víi nguån lùc  hiÖn cã. c C¬ cÊu l∙nh thæ cã sù chuyÓn biÕn. d §Èy lïi ®îc n¹n ®ãi. §¸p ¸n a C©u 45 §èi víi c¸c tØnh trung du, miÒn nói phÝa B¾c, T©y  Nguyªn vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long th× vÊn ®Ò cÇn quan t©m  nhÊt trong sù nghiÖp gi¸o dôc hiÖn nay lµ: a §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh ®µo t¹o. b Xo¸ mï vµ phæ cËp tiÓu häc. c N©ng cao tr×nh ®é häc vÊn cho ngêi d©n.
 14. d X©y dùng hÖ thèng gi¸o dôc hoµn chØnh §¸p ¸n b C©u 46 Trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ngµnh ch¨n nu«i ®ang  tõng bíc trë thµnh ngµnh chÝnh lµ do: a Ngµnh ch¨n nu«i ®em l¹i lîi nhuËn cao. b  ý thøc cña ngêi d©n vÒ ngµnh ch¨n nu«i thay ®æi. c VÊn ®Ò l¬ng thùc ®∙ ®îc gi¶i quyÕt tèt. d Ch¨n nu«i ph¸t triÓn sÏ thóc ®Èy ngµnh trång trät  ph¸t triÓn. §¸p ¸n c C©u 47 C¬ cÊu ngµnh trong c«ng nghiÖp ®∙ cã sù chuyÓn biÕn  râ rÖt thÓ hiÖn: a H×nh thµnh mét sè côm c«ng nghiÖp cã c¬ cÊu ngµnh  hîp lý h¬n. b Mét sè ngµnh c«ng nghiÖp träng ®iÓm ®îc chó träng. c Cã sù ph©n c«ng l¹i lao ®éng gi÷a c¸c ngµnh. d TÊt c¶ c¸c ý trªn. §¸p ¸n ­a C©u 48 B×nh qu©n ®Êt tù nhiªn trªn ®Çu ngêi cña níc ta  kho¶ng: a 0,3 ha/ngêi b 0,5 ha/ngêi c 3 ha/ngêi d 1,5 ha/ngêi §¸p ¸n b C©u 49 DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp chiÕm kho¶ng bao nhiªu %  diÖn tÝch toµn quèc?
 15. a 20% b 21% c 25% d 23% §¸p ¸n b C©u 50 Trong c¸c lo¹i ®Êt sau, lo¹i nµo cã diÖn tÝch ®ang  t¨ng lªn? a §Êt n«ng nghiÖp. b §Êt l©m nghiÖp. c §Êt chuyªn dïng. d §Êt hoang ho¸. §¸p ¸n c C©u 51 ë vïng ®ång b»ng, diÖn tÝch ®Êt trång lóa vµ c¸c  c©y thùc phÈm chiÕm kho¶ng bao nhiªu phÇn tr¨m diÖn tÝch  ®Êt n«ng nghiÖp? a 50% b 70% c 90% d 84% §¸p ¸n c C©u 52 Trong viÖc sö dông ®Êt ë ®ång b»ng s«ng Hång th×  quan träng nhÊt lµ vÊn ®Ò: a Th©m canh t¨ng vô. b TËn dông c¸c diÖn tÝch mÆt níc. c C¶i t¹o diÖn tÝch ®Êt hoang ho¸. d Quy ho¹ch l¹i diÖn tÝch ®Êt thæ c. §¸p ¸n a
 16. C©u 53 Kh¶ n¨ng më réng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ë ®ång  b»ng s«ng Hång hiÖn nay lµ: a Cßn nhiÒu kh¶ n¨ng. b RÊt h¹n chÕ. c Kh«ng thÓ më réng ®îc. d Kho¶ng 10 ngh×n ha ®Êt hoang ho¸ cã thÓ c¶i t¹o ®­ îc. §¸p ¸n b C©u 54 DiÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng ®îc më réng chñ yÕu lµ  tõ: a §Êt l©m nghiÖp. b §Êt hoang ho¸. c DiÖn tÝch mÆt níc. d §Êt n«ng nghiÖp. §¸p ¸n d C©u 55 DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long  cã kh¶ n¨ng ®îc më réng lµ do: a NhiÒu c«ng tr×nh c¶i t¹o ®Êt lín ®ang ®îc tiÕn  hµnh. b DiÖn tÝch ®Êt ven biÓn cã thÓ c¶i t¹o ®îc rÊt lín. c Nhµ níc cã chÝnh s¸ch sö dông ®Êt hîp lý. d ý a vµ b ®óng §¸p ¸n ­d C©u 56 Vïng Duyªn H¶i Nam Trung Bé, ®Ó n©ng cao hÖ sè sö  dông ®Êt n«ng nghiÖp th× vÊn ®Ò ®¸ng chó ý nhÊt lµ: a Chèng n¹n c¸t bay. b Chèng l¹i thiªn tai.
 17. c Níc tíi trong mïa kh«. d C¶ ba vÊn ®Ò trªn §¸p ¸n ­d C©u 57 ë trung du vµ vïng nói, ®Êt phï hîp nhÊt lµ ®Ó: a Trång lóa n¬ng. b Trång c©y ng¾n ngµy. c Trång c©y l©u n¨m. d Trång rõng. §¸p ¸n c C©u 58 BiÖn ph¸p ®Ó ®¶m b¶o l¬ng thùc t¹i chç trong nh÷ng  n¨m qua ë trung du vµ vïng nói lµ: a Më réng diÖn tÝch n¬ng rÉy. b TiÕn hµnh th©m canh t¨ng vô. c TiÕn hµnh chuyªn m«n ho¸ c©y trång. d KÕt hîp trång trät vµ ch¨n nu«i. §¸p ¸n a C©u 59 §Ó khai th¸c tèt h¬n c¸c thÕ m¹nh vÒ tù nhiªn vµ  c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ x∙ héi, ë trung du vµ miÒn nói ®∙  tiÕn hµnh: a Khai th¸c c¸c tµi nguyªn rõng cã s½n. b H×nh thµnh vïng chuyªn canh c©y c«ng nghiÖp vµ ch¨n  nu«i ®¹i gia sóc. c Ph¸ rõng ®Ó më réng diÖn tÝch n¬ng rÉy. d ý a vµ c ®óng. §¸p ¸n ­b C©u 60 Lîng calo b×nh qu©n theo ®Çu ngêi cña níc ta hiÖn  nay lµ:
 18. a 2000 calo/ngµy b 2300 calo/ngµy c 2500 calo/ngµy d 1800 calo/ngµy §¸p ¸n a C©u 61 N¨ng suÊt lóa t¨ng nhanh, c¸c c¸nh ®ång 7 tÊn, 10  tÊn ®∙ trë lªn phæ biÕn lµ do: a Ph¸t triÓn thñy lîi. b Sö dông gièng míi. c §Èy m¹nh th©m canh. d Më réng diÖn tÝch. §¸p ¸n c C©u 62 B×nh qu©n l¬ng thùc quy ra thãc cña níc ta lµ: a 359 kg/ngêi b 370 kg/ngêi c 399 kg/ngêi d 400 kg/ngêi §¸p ¸n c C©u 63 Nh÷ng khã kh¨n cña nÒn n«ng nghiÖp níc ta hiÖn nay  lµ: a ThiÕu ph©n bãn, thuèc trõ s©u, thiÐu vèn. b Thiªn tai dÞch bÖnh c DiÖn tÝch kh«ng ®îc më réng. d ý a vµ b ®óng §¸p ¸n ­d C©u 64 Gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò l¬ng thùc­ thùc phÈm lµ c¬ së  ®Ó:
 19. a Ngµnh ch¨n nu«i ph¸t triÓn ngang b»ng víi ngµnh  trång trät. b Ngµnh ch¨n nu«i t¨ng trëng víi tèc ®é nhanh h¬n  ngµnh trång trät. c Thu ®îc ngo¹i tÖ nhê xuÊt khÈu l¬ng thùc. d §¶m b¶o ®êi sèng n«ng d©n. §¸p ¸n b C©u 65 ViÖc ch¨n nu«i tr©u bß, híng chñ yÕu vµo môc ®Ých: a Cung cÊp søc kÐo. b Cung cÊp ph©n bãn. c Cung cÊp thÞt­ s÷a. d Cung cÊp da. §¸p ¸n c C©u 66 N¨m 1993 ®µn lîn ®∙ t¨ng lªn bao nhiªu con? a 10 triÖu b 14 triÖu c 15 triÖu d 15,5 triÖu §¸p ¸n b C©u 67 Ngµnh ch¨n nu«i cña níc ta chñ yÕu ph¸t triÓn theo  lèi: a Qu¶ng canh b Chuyªn canh c Du môc d Hé gia ®×nh §¸p ¸n a
 20. C©u 68 Nguån lao ®éng dåi dµo, thÞ trêng réng lín lµ c¬ së  ®Ó ph¸t triÓn m¹nh ngµnh: a C«ng nghiÖp ®iÖn tö b C«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng c C«ng nghiÖp dÇu khÝ d C«ng nghiÖp c¬ khÝ vµ ho¸ chÊt. §¸p ¸n b C©u 69 Sù cã mÆt vµ ph¸t triÓn cña nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp  cña níc ta chøng tá: a C«ng nghiÖp cã vai trß quan träng ®èi víi nÒn kinh  tÕ. b Nhµ níc chó träng ®Çu t cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. c Níc ta cã nguån nguyªn liÖu phong phó. d NÒn c«ng nghiÖp níc ta cã c¬ cÊu ngµnh t¬ng ®èi ®a  d¹ng. §¸p ¸n d C©u 70 N¨m 1993, s¶n lîng dÇu th« cña níc ta khai th¸c ®îc  lµ: a 6,3 triÖu tÊn b 6,5 triÖu tÊn c 7 triÖu tÊn d 7,2 triÖu tÊn §¸p ¸n a C©u 71 YÕu tè nµo ®îc coi lµ c¬ së h¹ tÇng thiÕt yÕu cho  mét khu c«ng nghiÖp? a Vèn ®Çu t b Nguån lao ®éng
Đồng bộ tài khoản