intTypePromotion=1
ADSENSE

Trắc nghiệm môn Thống kê doanh nghiệp

Chia sẻ: Phan Nhat Luan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

1.921
lượt xem
398
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo, củng cố kiến thức để đạt được điểm cao hơn trong các kỳ thi kết thúc học phần. TaiLieu.VN xin chia sẽ đến các bạn tài liệu những câu Trắc nghiệm môn Thống kê doanh nghiệp sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm môn Thống kê doanh nghiệp

 1. TRẮC NGHIỆM MÔN: THỐNG K Ê DOANH NGHIỆP CHƯƠNG I: ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP PH ẦN CÂU HỎI CƠ BẢN Câu 1 Thống kê doanh nghiệp là môn học nghiên cứu mối liên hệ giữa mặt lượng và m ặt chất: a. Của hiện tư ợng kinh tế xảy ra ở doanh nghiệp trong 1 khoảng thời gian xác định. b . Có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến doanh nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu quản lý, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. c. Của những hiện tượng kinh tế xảy ra trong một doanh nghiệp có liên quan trực tiếp ho ặc gián tiếp đến doanh nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu quản lý, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp d . Của những hiện tư ợng kinh tế trong khoảng thời gian nhất định để tìm hiểu quy luật bản chất của hiện tượng. Đáp án đúng c Câu 2 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh ngh iệp là: a. Những kết quả mang lại lợi ích kinh tế nhất định góp phần thoả mãn nhu cầu sản xuất và nhu cầu tiêu dùng của xã hội. b. Là mục tiêu của nhà sản xuất kinh doanh để xác định doanh thu của công ty. c. Là doanh thu, chi phí, lợi nhuận quyết định sự tồn tại của tất cả doanh nghiệp. d. Là mục tiêu của nhà sản xuất kinh doanh để xác định doanh thu, chi phí của công ty. Đáp án đúng a Câu 3 Bộ phận mà thực hiện chức năng thu thập thông tin, xử lý thông tin, cung cấp thông tin về nguồn vốn, phân phối vốn cho hoạt động kinh doanh, cân đối công nợ…..của doanh n ghiệp là: a. Bộ phận công tác kế hoạch và xây dựng các định mức kinh tế - k ỹ thuật b. Bộ phân công tác tài chính c. Bộ phận tổ chức lao động kinh doanh d. Bộ phận cung ứng vật tư kỹ thuật. Đáp án đúng b Câu 4 Đối tượng của thống kê doanh nghiệp là: a. Hiện tượng kinh tế trong doanh nghiệp. b. Hiện tượng kinh tế có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến doanh nghiệp. c. Quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. d. Mặt lượng gắn liền với mặt chất của các hiện tượng và sự kiện xảy ra trong DN hoặc ngoài DN có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động KD của DN trong từng thời kỳ nhất định. Đáp án đúng d Câu 5 Các hiện tượng và sự kiện liên quan đ ến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được coi là đối tượng nghiên cứu của thống kê DN, gồm: a. Các hiện tượng về lao động, tài sản, vốn… b . Các hiện tượng và sự kiện về nhu cầu tiêu dùng của xã hội c. Các hiện tượng thiên nhiên tác động đến kết quả hoạt động kinh doanh của DN d . Các câu trên đều đúng. Đáp án đúng d 1/57
 2. Câu 6 Nguyên tắc tổ chức hạch toán và tổ chức thông tin trong doanh nghiệp gồm: a. Nguyên tắc tổ chức hạch toán thống nhất của doanh nghiệp và nguyên tắc thực hiện thông tin trong doanh nghiệp. b. Nguyên tắc tổ chức hạch toán các thông tin của doanh nghiệp và nguyên tắc xử lý thông tin. c. Nguyên tắc thực hiện thông tin trong doanh nghiệp và nguyên tắc bảo quản thông tin trong doanh nghiệp. d. Nguyên tắc thực hiện thông tin trong doanh nghiệp. Đáp án đúng a Câu 7 Cơ sở lý luận của thống kê học là: a. Kinh tế chính trị học Mác Lê nin b . Chủ nghĩa duy vật lịch sử Mác Lênin c. Các học thuyết kinh tế d . Các câu trên đều đúng Đáp án đúng là d PH ẦN CÂU HỎI NÂNG CAO Câu 8 Thống kê và phân tích tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng các yếu tố vật chất, vốn, lao động, nguyên vật liệu trong SXKD và kết qu ả hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh n ghiệp ở từng thời kỳ. Thống kê và phân tích giá thành, hoạt động tài chính của doanh n ghiệp. Thống kê và phân tích hiệu quả, lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp. Thống kê và phân tích lựa chọn quyết định đúng đắn cho hướng phát triển kinh doanh của doanh n ghiệp. Những nội dung trên là: a. Phạm vi nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp b. Đối tư ợng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp. c. Nhiệm vụ của thống kê doanh nghiệp. d. Cơ sở lý luận của thống kê doanh nghiệp. Đáp án đúng c Câu 9 Các hoạt động sau đây, hoạt động nào thuộc hoạt động kinh doanh sản xuất: a. Mua hàng ở chợ A sang bán ở chợ B b . Tự nuôi gà để ăn thịt tại nh à c. Tự sản xuất xe Honda để làm phương tiện đi lại cho bản thân d . Sản xuất xe hơi để bán Đáp án đúng là d Câu 10 Các ho ạt động sau đây, hoạt động n ào thuộc hoạt động kinh doanh dịch vụ sản xuất: a. Mua hàng nơi này để bán sang n ơi kia kiếm lời b . Mở bệnh viện, nhà hàng c. Lắp ráp xe máy, xe hơi d . Sản xuất máy vi tính để bán Đáp án đúng là c CHƯƠNG II: THỐNG KÊ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH PH ẦN CÂU HỎI CƠ BẢN Câu 11 Phân loại doanh nghiệp theo khu vực kinh tế gồm: a. Khu vực I, II, và III. 2/57
 3. b. Khu vực I, II, III, IV. c. Tùy theo mỗi vùng kinh tế, trong mỗi vùng kinh tế chia làm nhiều khu vực nhỏ. d. Khu vực Nam và Bắc. Đáp án đúng a Câu 12 Căn cứ vào hình thái biểu hiện của kết quả kinh doanh, chia doanh nghiệp thành các loại: a. Doanh nghiệp khu vực I, II, III b. Doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp ngo ài quốc doanh. c. Doanh nghiệp nông nghiệp, doanh nghiệp lâm nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp. d. Doanh nghiệp kinh doanh sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Đáp án đúng d Câu 13 Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có thể bao gồm: a. Ho ạt động kinh doanh sản xuất sản phẩm vật chất b. Ho ạt động kinh doanh dịch vụ sản xuất c. Ho ạt động kinh doanh dịch vụ thương m ại d. Câu a, b, c đều đúng . Đáp án đúng d Câu 14 Doanh nghiệp thuộc khu vực I là: a. Doanh nghiệp chế biến các sản phẩm thiên nhiên khai thác được. b. Doanh nghiệp khai thác các sản phẩm trong thiên nhiên. c. Doanh nghiệp dịch vụ sản phẩm d. Doanh nghiệp dịch vụ phi sản xuất Đáp án đúng b Câu 15 IC- Intermediational Cost, là: a. Chi phí vật chất b. Chi phí tiền mặt c. Chi phí dịch vụ d. Chi phí trung gian Đáp án đúng d Câu 16 Doanh nghiệp thuộc khu vực II là: a. Doanh nghiệp dịch vụ phi sản xuất. b. Doanh nghiệp khai thác các sản phẩm trong thiên nhiên. c. Doanh nghiệp dịch vụ sản phẩm. d. Doanh nghiệp chế biến các sản phẩm thiên nhiên khai thác được và doanh nghiệp xây dựng. Đáp án đúng d Câu 17 Doanh nghiệp thuộc khu vực III là: a. Doanh nghiệp chế biến các sản phẩm thiên nhiên khai thác được. b. Doanh nghiệp khai thác sản phẩm thiên nhiên. c. Doanh nghiệp hoàn thành các công việc có tính chất công nghiệp phi vật chất. d. Doanh nghiệp th ương m ại, du lịch, ngân hàng tín dụng và vận tải kho b ãi... Đáp án đúng d 3/57
 4. Câu 18 Căn cứ vào hình thức sở hữu vốn kinh doanh chia doanh nghiệp thành các loại: a. Doanh nghiệp quốc doanh, b. Doanh nghiệp ngo ài quốc doanh, c. Doanh nghiệp liên doanh. d. Câu a, b, c đều đúng. Đáp án đúng là d Câu 19 Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là: a. Sản phẩm mang lại lợi ích tiêu dùng xã h ội; b. Phù h ợp với lợi ích kinh tế; c. Được nhiều ngư ời tiêu dùng chấp nhận. d. Cả a, b, c đều đúng. Đáp án đúng d Câu 20 Nhiệm vụ của thống kê kết quả sản xuất, gồm : a. Xác đ ịnh sản phẩm từng ngành và phân loại theo các tiêu th ức phù hợp b. Xác định nội dung và phương pháp tính các ch ỉ tiêu thống kê kết quả SXKD của từng n gành c. Đánh giá tình hình sản xuất qua các thời kỳ và qua các chỉ tiêu d. Cả a, b, c đều đúng Đáp án đúng là d Câu 21 Tìm câu sai trong các nguyên tắc tính kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: a. Phải là kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp làm ra trong ky. b. Ch ỉ tính những sản phẩm đủ tiêu chuẩn chất lượng. c. Không được tính chênh lệch sản phẩm chưa hoàn thành. d. Được tính các hoạt động làm thuê cho bên ngoài. Đáp án đúng c Câu 22 Chọn câu đúng: a. Ch ỉ tiêu kết quả sản xuất là cơ sở để tính các chỉ tiêu tổng hợp nền kinh tế. b. Ch ỉ tiêu kết quả sản xuất là kết quả cuối cùng của doanh nghiệp c. Ch ỉ tiêu kết quả sản xuất giúp chúng ta thấy được vai trò, vị trí của doanh nghiệp trong n ền kinh tế. d. Ch ỉ tiêu kết quả sản xuất dùng quyết định giá bán. Đáp án đúng a Câu 23 Đặc điểm của sản phẩm nông nghiệp là: a. Đa dạng, bị ảnh hưởng bởi điều kiện tự nhiên, thu đư ợc một loại sản phẩm đã trồng. b. Sau quá trình sản xuất, không thu được nhiều loại sản phẩm c. Sau quá trình sản xuất, thu đ ược sản phẩm chính và phụ. d. Đa dạng, bị ảnh hưởng bởi điều kiện tự nhiên. Thu được nhiều loại sản phẩm (chính và phụ, sản phẩm song đôi, chất lượng sản phẩm không đều…) Đáp án đúng d Câu 24 Căn cứ vào mức độ hoàn thành, sản phẩm khu vực I được phân thành các loại: a. Sản phẩm chính, sản phẩm phụ b. Thành phẩm và sản phẩm dở dang c. Sản phẩm phụ, th ành ph ẩm, sản phẩm dở dang d. Thành phẩm, bán thành ph ẩm, sản phẩm dở dang. 4/57
 5. Đáp án đúng b Câu 25 Căn cứ vào mục đích sử dụng, sản phẩm khu vực I được phân thành các loại: a. Thành ph ẩm, bán thành phẩm, sản phẩm dở dan g. b. Sản phẩm chính, sản phẩm phụ, sản phẩm phụ trợ phụ thuộc. c. Sản phẩm chính và sản phẩm phụ. d. Sản phẩm phụ, th ành phẩm, sản phẩm dở dang. Đáp án đúng c Câu 26 Căn cứ vào mức độ hoàn thành, sản phẩm khu vực II được phân thành các loại: a. Sản phẩm chính, sản phẩm phụ b. Thành phẩm và sản phẩm dở dang c. Sản phẩm phụ, thành phẩm, sản phẩm dở dang d. Thành phẩm, bán thành ph ẩm, sản phẩm dở dang. Đáp án đúng d Câu 27 Căn cứ vào mục đích sử dụng, sản phẩm khu vực II được phân thành các loại: a. Thành ph ẩm, bán thành phẩm, sản phẩm dở dang. b. Sản phẩm chính, sản phẩm phụ, sản phẩm phụ trợ phụ thuộc. c. Sản phẩm chính, sản phẩm phụ. d. Sản phẩm phụ, th ành phẩm, sản phẩm dở dang. Đáp án đúng b Câu 28 Sản phẩm khu vực III là: a. Sản phẩm dịch vụ (sản phẩm phi vật chất); b. Thường biểu hiện d ưới dạng giá trị; c. Sản xuất luôn gắn với tiêu dùng. d. Cả a, b, c đều đúng Đáp án đúng d Câu 29 Thành phẩm là: a. Sản phẩm tạo ra trong hoạt động SX chính nhưng chưa đủ điều kiện nhập kho thành phẩm. b. Sản phẩm đã trải qua một số công đoạn sản xuất, nhưng vẫn chưa hoàn thành, còn tiếp tục ở một số khâu sản xuất khác. c. Sản phẩm đã trải qua to àn bộ các khâu của qui trình sản xuất, đạt tiêu chuẩn, đã và đang làm thủ tục nhập kho. d. Sản phẩm đã trải qua to àn bộ các khâu của qui trình sản xuất, đạt tiêu chu ẩn. Đáp án đúng c Câu 30 Theo qui định của Tổng cục Thống kê, không tính vào thành phẩm của doanh nghiệp những sản phẩm sau: a. Sản phẩm mua vào rồi bán ra mà không chế biến gì thêm b. Sản ph ẩm thu ê các đơn vị khác gia công, chế biến c. Sản phẩm chưa làm xong thủ tục nhập kho (đối với ngành công nghiệp) d. Cả a, b, c đều đúng. Đáp án đúng d Câu 31 Sản phẩm phụ là: a. Sản phẩm đ ã kết thúc ở một số công đoạn của sản xuất. b. Sản phẩm đã hoàn thành nhưng sai quy cách ch ất lượng, chưa nhập kho. 5/57
 6. c. Sản phẩm thu được từ việc tận dụng phế liệu, phế thải và một phần nguyên liệu chính của doanh nghiệp để sản xuất. d. Sản phẩm sản xuất từ nguyên vật liệu của khách hàng đưa đ ến. Đáp án đúng c Câu 32 Sản phẩm phụ trợ (phụ thuộc) là: a. Sản phẩm sản xuất ra nhằm mục đích hỗ trợ cho quá trình sản xuất chính. b. Sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất ra nhằm mục đích bán và thu lợi nhuận. c. Sản phẩm sản xuất từ nguyên vật liệu của khách h àng đưa đ ến. d. Sản ph ẩm tạo ra từ phế liệu, vật thải của hoạt động sản xuất chính. Đáp án đúng a Câu 33 Tìm câu sai trong các sản phẩm khu vực I: a. Sản phẩm nông nghiệp. b. Sản phẩm lâm nghiệp. c. Sản phẩm thủy sản. d. Sản phẩm công nghiệp. Đáp án đúng d Câu 34 Sản phẩm khu vực II, bao gồm: d. Sản phẩm công nghiệp. b. Sản phẩm dịch vu và thương mai. c. Sản phẩm xây dựng. d. Sản phẩm công nghiệp và xây dựng. Đáp án đúng d Câu 35 Sản phẩm khu vực III bao gồm: a. Sản phẩm vật chất. b. Sản phẩm dịch vụ. e. Các sản phẩm khai thác từ tự nhiên. f. Sản phẩm chế biến. Đáp án đúng b Câu 36 Hệ số tính đổi bằng: a. Đặc tính sản phẩm được chọn làm tiêu chuẩn/ Đặc tính sản phẩm cần qui đổi b. Đặc tính sản phẩm cần qui đổi/ Số sản phẩm c. Đặc tính sản phẩm cần qui đổi/ Đặc tính sản phẩm được chọn làm đơn vị tiêu chu ẩn d. Các câu trên đều sai. Đáp án đúng c Câu 37 Nhược điểm của phương pháp tính chỉ tiêu khối lượng sản phẩm vật chất của doanh nghiệp, là: a. Tổng hợp đ ược kết quả chung của từng ngành. b . Phản ánh đủ kết quả sản xuất của doanh nghiệp. c. Không biểu hiện rõ ràng sản lượng của từng ngành. d. Không tổng hợp đư ợc kết quả chung của doanh nghiệp. Đáp án đúng d Câu 38 Tìm câu sai trong nội dung tính giá trị sản xuất của hoạt động công nghiệp: a. Giá trị thành phẩm đ ã sản xuất và gia công cho khách hàng trong k ỳ. b. Chênh lệch bán thành phẩm, sản phẩm dở dang cuối kỳ so với đầu ky. c. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm xây lắp trong kỳ. 6/57
 7. d. Giá trị các công việc có tính chất công nghiệp làm thuê cho bên ngoài trong k ỳ. Đáp án đúng c Câu 39 Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp bao gồm các ngành: g. Trồng trọt và chăn nuôi. h.Trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. c. Trồng trọt và lâm nghiệp. d. Trồng trọt, chăn nuôi (trừ nuôi trồng thủy sản, hải sản) và lâm nghiệp. Đáp án đúng d Câu 40 Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp được: a. Tính theo phương pháp tổng mức chu chuyển. b. Tính trùng giữa trồng trọt và chăn nuôi. c. Tính trùng trong nội bộ ngành. d. Các câu trên đ ều đúng. Đáp án đúng d Câu 41 Giá trị sản phẩm trồng trọt bao gồm: i. Giá trị sản phẩm chính. b. Giá trị sản phẩm phụ. c. Giá trị sản phẩm chính và sản phẩm phụ. d. Giá trị sản phẩm chính, sản phẩm phụ và sản phẩm phụ trợ. Đáp án đúng c Câu 42 Giá trị sản phẩm phụ của chăn nuôi như: phân; lông gà, vịt; sừng; da; lông thú…được thu hồi và sử dụng… j. Không được tính vào giá trị sản xuất. b. Được tính vào giá trị sản suất. c. Tu ỳ thuộc vào quy đ ịnh của công ty. d. Các câu trên đều sai. Đáp án đúng b Câu 43 Tìm câu sai trong nội dung ghi chép thống kê khối lượng sản phẩm vật chất của doanh nghiệp: a. Trong k ỳ đã sản xuất đư ợc 100 ô tô tải b. Sản xuất được 2000 vỏ xe c. Sản xuất được 500 xe Honda d. Doanh thu trong kỳ là 2 t ỷ đồng Đáp án đúng d Câu 44 Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp gồm: k. Giá trị công việc trồng mới và chăm sóc, tu bổ rừng tự nhiên và rừng trồng do doanh nghiệp thực hiện. l. Giá trị khai thác gỗ và lâm sản kể cả rừng trồng và rừng tự nhiên do doanh nghiệp quản lý và sử dụng. c. Giá trị các hoạt động lâm nghiệp khác như ươm cây, lai tạo giống, quản lý, bảo vệ rừng,… d. Các câu này đều đúng. Đáp án đúng d 7/57
 8. Câu 45 Giá trị sản xuất của ngành thủy sản gồm: m. Giá trị đánh bắt, khai thác sản phẩm thủy sản, hải sản. n.Giá trị nuôi trồng, công việc ươm, nhân giống thủy sản, hải sản c. Chênh lệch về giá trị sản phẩm dở dang. d. Cả a, b, c đều đúng Đáp án đúng d Câu 46 Giá trị sản xuất của ngành xây dựng gồm: o. Giá trị sản xuất xây lắp. p.Giá trị sản xuất khảo sát thiết kế c. Giá trị sản xuất sửa chửa lớn nhà cửa, vật kiến trúc d. Cả a, b, c đều đúng Đáp án đúng d Câu 47 Giá trị tăng thêm là: q. Toàn bộ giá trị các sản phẩm vật chất và dịch vụ mà doanh nghiệp đ ã tạo ra trong kỳ nghiên cứu. b. Toàn bộ giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ do doanh nghiệp sáng tạo thêm trong k ỳ nghiên cứu. c. Toàn bộ giá trị sản phẩm vật chất do doanh nghiệp sáng tạo thêm trong k ỳ nghiên cứu. d. Toàn bộ giá trị sản phẩm dịch vụ do doanh nghiệp sáng tạo thêm trong kỳ nghiên cứu. Đáp án đúng b Câu 48 Có mấy phương pháp tính chỉ tiêu giá trị gia tăng của doanh nghiệp: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Đáp án đúng b Câu 49 Chỉ tiêu giá trị gia tăng (VA) tính theo phương pháp sản xuất là: r. VA = GO – Tổng chi phí s. VA = GO – Chi phí vật chất c. VA = GO – Chi phí dịch vụ) d. VA = GO – (Chi phí vật chất + Chi phí dịch vụ) Đáp án đúng d Câu 50 Chỉ tiêu giá trị gia tăng (VA) tính theo phương pháp phân phối: t. VA = GO – (Chi phí vật chất + Chi phí dịch vụ) b. VA = Thu nh ập lần đầu của người sản xuất + Thu nhập lần đầu của doanh nghiệp - Kh ấu hao TSCĐ c. VA = Thu nhập lần đầu của người sản xuất + Thu nhập lần đầu của doanh nghiệp + Kh ấu hao TSCĐ d. VA = Thu nhập lần đầu của ngư ời sản xuất + Thu nhập lần đầu của doanh nghiệp Đáp án đúng c Câu 51 Chi phí nào sau đây là chi phí dịch vụ: u. Chi phí vật liệu chính, phụ, bán th ành phẩm mua ngoài v.Chi phí động lực (điện) mua ngo ài. c. Chi phí b ảo hộ lao động. d. Chi phí tuyên tuyền, quảng cáo. 8/57
 9. Đáp án đúng d Câu 52 Chi phí nào sau đây là chi phí vật chất: w. Chi công tác phí: Tiền vé tàu, xe; tiền trả khách sạn nhà trọ x.Chi phí thường xuyên về y tế, thể dục, thể thao. c. Chi phí vận tải, bưu điện. d. Chi mua vật rẻ tiền mau hỏng đư ợc phân bổ trong năm. Đáp án đúng d Câu 53 Tiền công tác phí bao gồm: tiền vé tàu, xe; tiền trả khách sạn, nhà trọ được tính vào: y. Chi phí vật ch ất c. Chi phí d ịch vụ z. Chi phí bất biến d. Chi phí quản lý doanh nghiệp. Đáp án đúng c Câu 54 Tìm câu sai trong các câu sau. Khi tính chỉ tiêu giá trị gia tăng; a. Được tính toàn b ộ giá trị sản xuất tạo ra trong một kỳ nhất định, bao gồm c + v + m. b. Ch ỉ được tính toàn bộ giá trị các SP vật chất và d ịch vụ do DN sáng tạo thêm trong thời kỳ nhất định. c. Giá trị gia tăng = giá trị sản xuất – chi phí trung gian d. Giá trị gia tăng = Thu nhập lần đầu của người sản xuất + Thu nhập lần đầu của doanhnghiệp + Khấu hao TSCĐ Đáp án đúng a Câu 55 Có mấy phương pháp tính giá trị sản xuất ngành thương mại: a. 1 b. 2 c. 3 . d. 4 Đáp án đúng b Câu 56 Gía trị sản xuất ngành giao thông vận tải, kho bãi, gồm: a. 4 nội dung b. 5 nội dung. c. 6 nội dung d. 7 nội dung Đáp án đúng d Câu 57 Chi phí trung gian (IC) dùng để tính Gía trị gia tăng (VA) của doanh nghiệp, gồm: a. Toàn bộ các khoản mục chi phí vật chất b. Toàn bộ các khoản mục chi phí dịch vụ c. Toàn bộ các khoản chi phí quảng cáo d. To àn bộ các khoản mục chi phí vật chất và dịch vụ Đáp án đúng d Câu 58 Phân tích sự biến động của doanh thu theo các nhân tố chính trong kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có: a. 3 nhân tố b. 4 nhân tố c. 5 nhân tố 9/57
 10. d. 6 nhân tố Đáp án đúng c Câu 59 Khi đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch mặt hàng của doanh nghiệp cần dựa trên nguyên tắc: a. Lấy mặt h àng vượt kế hoạch bù cho m ặt hàng không hoàn thành kế hoạch b . Lấy mức kế hoạch chia cho mức độ thực tế c. Lấy mức kế hoạch chia cho mức độ thực tế nhân với 100% d . Không lấy mặt hàng vượt kế hoạch b ù cho mặt hàng không hoàn thành kế hoạch Đáp án đúng d Câu 60 Xí nghiệp dệt có 3 phân xưởng là: Sợi, Dệt, In nhuộm, (quy trình sản xuất theo thứ tự từ phân xưởng sợi đến phân xưởng dệt, rồi qua phân xưởng in nhuộm) sản phẩm đã kết thúc ở từng phân xưởng sợi hoặc dệt và tiếp tục chuyển sang phân xưởng khác là: aa. Bán thành ph ẩm c. Sản phẩm dở dang. bb. Sản phẩm chính. d. Thành phẩm Đáp án đúng a Câu 61 Xí nghiệp dệt có 3 phân xưởng là: Sợi, Dệt, In nhuộm. Sản phẩm đang trong quá trình sản xuất tại một trong ba phân xưởng, là : a. Bán thành phẩm (có thể bán ra ngoài). c. Sản phẩm dở dang. b. Sản phẩm chính. d. Thành phẩm Đáp án đúng c Câu 62 Xí nghiệp dệt có 3 phân xưởng là: Sợi, Dệt, In nhuộm, (quy trình sản xuất theo thứ tự từ phân xưởng sợi đến phân xưởng dệt, rồi qua phân xưởng in nhuộm) sản phẩm đã kết thúc ở phân xưởng in nhuộm là: a. Bán thành phẩm (có thể bán ra ngoài). c. Sản phẩm dở dang. c. Sản phẩm chính. d. Th ành phẩm. Đáp án đúng d Câu 63 Phương pháp tính khối lượng sản phẩm vật chất của doa nh nghiệp: a. Phương pháp hiện vật và phương pháp giá trị. b. Phương pháp giá trị và phương pháp hiện vật qui ước. c. Phương pháp hiện vật và phương pháp hiện vật qui ước. d. Cả a, b, c đều đúng. Đáp án đúng c Câu 64 Những nhân tố nào ảnh hưởng đến biến động doanh thu của doanh nghiệp: a. Khối lượng sản phẩm tiêu thụ và kết cấu giữa chúng c. Giá bán và giá thành sản ph ẩm b . Mức thuế của một đ ơn vị sản phẩm d. Các câu trên đ ều đúng. Đáp án đúng d Câu 65 Nội dung tổng doanh thu của doanh nghiệp, bao gồm: a. 2 thành phần c. 4 thành ph ần b . 3 thành phần d. 5 thành ph ần Đáp án đúng d 10 /57
 11. Câu 66 Tại 1 doanh nghiệp sản xuất máy kéo nông nghiệp có 3 loại máy kéo: 5tấn, 7tấn, 12tấn. Chọn máy kéo 5 tấn làm sản phẩm chuẩn. Hệ số qui đổi (h) lần lượt 3 loại máy kéo trên là: a. 1 và 2,4 và 1,4. b. 1 và 1,4 và 2,4. c. 5 và 7 và 12 d. 1 và 7 và 12 Đáp án đúng b Câu 67 Có số liệu sau đây của một doa nh nghiệp sản xuất máy kéo: Sản lượng hiện vật Loại máy kéo Kế hoạch Thực hiện Máy kéo 5 tấn 15 20 Máy kéo 7 tấn 20 20 Máy kéo 12 tấn 15 10 Cộng 50 50 Trình độ hoàn thành kế hoạch sản lượng máy kéo của doanh nghiệp bằng phương pháp hiện vật: a. 1,0112 b . 1,00 c. 1,01 d . 0,9821 Đáp án đúng b Câu 67 Có số liệu sau đây của một doanh nghiệp sản xuất máy kéo. Sản lượng hiện vật Loại máy kéo Kế hoạch Thực hiện Máy kéo 5 tấn 15 20 Máy kéo 7 tấn 20 20 Máy kéo 12 tấn 15 10 Cộng 50 50 Trình độ hoàn thành kế hoạch sản lượng máy kéo của doanh nghiệp bằng phương pháp hiện vật qui ước, nếu chọn máy kéo 5 tấn làm tiêu chuẩn , là: a. 100,27% b. 98,13% c. 102,11% d . 91,14% Đáp án đúng d Câu 68 Có số liệu thống kê trong tháng 12/N của doanh nghiệp sản xuất chai thủy tinh như sau: Sản lượng hiện vật Loại chai Kế hoạch Thực hiện 50ml 360 380 100ml 300 280 150ml 250 270 200ml 440 420 Chọn loại chai 200ml làm sản phẩm chuẩn. Hệ số qui đổi (h) lần lượt 4 loại chai trên là: a. 1 và 2 và 3 và 4 b. 1,8 và 1,5 và 1,25 và 2,2 c. 0,25 và 0,5 và 0,75 và 1 d. 1,9 và 1,4 và 1,35 và2,1 Đáp án đúng c Câu 69 Có số liệu về tình hình sản xuất của doanh nghiệp sản xuất chai thủy tinh như sau: 11 /57
 12. Sản lượng hiện vật Loại chai Kế hoạch Thực hiện 50ml 360 380 100ml 300 280 150ml 250 270 200ml 440 420 Trình độ ho àn thành kế hoạch sản lượng của doanh nghiệp theo phương pháp hiện vật là: a. 105,6% b . 93% c. 108% d. 100% Đáp án đúng d Câu 70 Có số liệu về tình hình sản xuất của doanh nghiệp sản xuất chai thủy tinh như sau: Sản lượng hiện vật Loại chai Kế hoạch Thực hiện 50ml 360 380 100ml 300 280 150ml 250 270 200ml 440 420 Trình độ ho àn thành kế hoạch sản lượng của doanhnghiệp theo phương pháp hiện vật qui ước, nếu chọn loại chai 200ml làm sản phẩm chuẩn: a. 100% b. 98,13% c. 98,8% d . 101,17% Đáp án đúng c Câu 71 Có tình hình sản xuất của nhà máy điện cơ trong hai tháng như sau: Số TT Loại động cơ sản xuất Số lượng sản xuất tháng Số lượng sản xuất 4 tháng 5 1 Công suất 3 kw 110 110 2 Công suất 6 kw 42 33 3 Công suất 18 kw 24 25 4 Công suất 54 kw 10 11 Tốc độ phát triển (%) về số lượng động cơ được sản xuất thực tế của tháng 5 so tháng 4, thì: a. Lớn hơn 100% b . Nhỏ h ơn 100% c. Bằng 100% d . Không xác định được Đáp án đúng b Câu 72 Có tình hình sản xuất của nhà máy điện cơ trong hai tháng như sau: Số TT Loại động cơ sản xuất Số lượng sản xuất tháng Số lượng sản xuất 4 tháng 5 1 Công suất 3 kw 110 110 2 Công suất 6 kw 42 33 3 Công suất 18 kw 24 25 4 Công suất 54 kw 10 11 Chọn động cơ có công suất nhỏ nhất làm tiêu chuẩn, vậy: Tốc độ phát triển (%) về số lượng động cơ theo đơn vị hiện vật quy ước của tháng 5 so tháng 4, th ì: a. Lớn hơn 100% b . Nhỏ h ơn 100% 12 /57
 13. c. Bằng 100% d . Không xác định được Đáp án đúng a Câu 73 Có tình hình sản xuất của nhà máy điện cơ trong hai tháng như sau: Số TT Loại động cơ sản xuất Số lượng sản xuất tháng Số lượng sản xuất 4 tháng 5 1 Công suất 3 kw 110 110 2 Công suất 6 kw 42 33 3 Công suất 18 kw 24 25 4 Công suất 54 kw 10 11 Chọn động cơ có công suất nhỏ nhất làm tiêu chuẩn, vậy Hệ số quy đổi (hi): a. Của loại động cơ 1 lớn h ơn của loại 4 và của loại 2 b. Của loại động cơ 2 lớn h ơn của loại 3 và của loại 4 c. Của loại động cơ 2 nhỏ hơn của loại 1 và loại 3 d. Của loại động cơ 1 nhỏ hơn của loại 2, của loại 3 và của loại 4 Đáp án đúng d Câu 74 Có tình hình sản xuất kinh doanh của nông trường cafe trong 1 năm như sau: (đvt: triệu đồng) 1. Giá trị cafe thu hoạch được bán cho xuất khẩu là: 1.000 2. Thu do vườn ươm của nông trường bán cây giống: 25 3. Thu do bán hàng đối lưu của công ty XNK cho công nhân nông trường (giá trị cafe đối lưu đã tính vào mục 1): 50 4. Giá trị các loại đậu trồng xen canh trong các khu cafe mới: 8 5. Thu do nông trường liên doanh với công nhân viên chăn nuôi lợn: 12 6. Giá trị cafe hạt tồn cuối năm ngoái chuyển sang năm nay ch ưa bán được: 60 Giá trị sản xuất nông nghiệp của nông trường trong năm là: a. 1095 b. 1035 c. 985 d. 1045 Đáp án đúng c Câu 75 Có số liệu về tình hình sản xuất của xí nghiệp cơ khí trong 1 năm như sau: A. Phân xưởng đúc: (Đơn vị tính: Tr.đ) Giá trị sản phẩm hoàn thành: ................................................. 360 Trong đó: - Chuyển sang phân xưởng cơ khí: .......................... 180 - Chuyển sang phân xưởng lò rèn:.............................60 - Chuyển sang phân xưởng dụng cụ: .........................30 Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ: ................................ ..........30 Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ: .........................................15 Giá trị sản xu ất công nghiệp của phân xưởng này là: a. 285 b. 90 c. 75 d. 375 Đáp án đúng c Câu 76 Có số liệu về tình hình sản xuất của một xí nghiệp cơ khí trong năm như sau: B. Phân xưởng gò rèn: (Đơn vị tính: Tr.đ) Giá trị sản phẩm hoàn thành: ................................................ 180 Trong đó: - Chuyển sang phân xưởng cơ khí: ...................... 120 13 /57
 14. - Bán ra ngoài: ................................ .......................60 Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ: ................................ ..........18 Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ: ................................ ...........15 Giá trị sản xuất công nghiệp của phân xưởng này là: a. 57 b. 60 c. 3 d. 63 Đáp án đúng d Câu 77 Có số liệu về tình hình sản xuất của một xí nghiệp cơ khí trong năm như sau: C. Phân xưởng cơ khí: (Đơn vị tính: Tr.đ) Giá trị sản phẩm hoàn thành: ................................................ 690 Trong đó: - Chuyển sang phân xưởng lắp ráp: ..................... 540 - Bán ra ngoài: ................................ ..................... 150 Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ: ................................ ..........60 Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ: ............................................30 Giá trị sản xuất công nghiệp của phân xưởng này là: a. 150 b. 180 c. 120 d. 30 Đáp án đúng b Câu 78 Có số liệu về tình hình SX của một xí nghiệp cơ khí trong năm như sau: D. Phân xưởng phát điện: (Đơn vị tính: Tr.đ) Giá trị điện đ ã sản xuất trong kỳ: ....................................... 117 Trong đó: - Dùng cho phân xưởng phát điện ......................... ...3 - Dùng cho sản xuất công nghiệp ở các phân xưởng cơ bản. 90 - Dùng cho nhà trẻ, nhà ăn của xí nghiệp ................. 6 - Bán ra ngoài: ................................ .......................18 Giá trị sản xuất công nghiệp của phân xưởng này là: a. 21 b. 24 c. 27 d. 18 Câu 79 Giá trị của sản phẩm phụ, phế phẩm, phế liệu thu hồi, bán và thu tiền trong kỳ của ngành công nghiệp: d. Được tính vào thu nhập khác. b. Được tính vào thu nhập của ngành nghề phụ. c. Được tính vào giá trị sản xuất công nghiệp, d. Không được tính vào giá trị sản xuất công nghiệp, Đáp án đúng c Câu 80 Có tình hình sản xuất của một xí nghiệp dệt trong kỳ báo cáo như sau: A. Phân xưởng sợi: (Tính theo giá cố định – đơn vị tính: Tr.đ) - Giá trị sợi đã hoàn thành: ---------------------------- 800 Trong đó: + Chuyển sang phân xưởng dệt: ------ 740 + Bán cho xí nghiệp khác: --------------- 60 - Giá trị sản phẩm dở dang: + Đầu kỳ: ----------------------------------- 14 + Cuối kỳ: ---------------------------------- 18 Giá trị sản xuất công nghiệp của xí nghiệp phân xưởng này là: a. 74 b. 60 c. 64 d. 56 Đáp án đúng c 14 /57
 15. Câu 81 Có tình hình sản xuất của một xí nghiệp dệt trong kỳ báo cáo như sau: C. Phân xưởng cơ điện: (Tính theo giá cố định – đ ơn vị tính: Tr.đ) - Giá trị sửa chữa MMTB cho các phân xưởng sợi và dệt: ---- 160 - Giá trị sửa chữa MMTB cho các xí nghiệp khác: -------------- 70 - Giá trị điện đ ã sản xuất: ------------------------------------------- 90 Trong đó: + Dùng cho ho ạt động sản xuất công nghiệp: ----- 60 + Dùng cho nhà ăn câu lạc bộ: ---------------------- 30 Giá trị sản xuất công nghiệp của xí nghiệp phân xưởng này là: a. 160 b. 220 c. 100 d. 90 Đáp án đúng là c Câu 82 Xí nghiệp dệt có 3 phân xưởng là: Sợi, Dệt, In nhuộm, (quy trình sản xuất theo thứ tự từ phân xưởng sợi đến phân xưởng dệt, rồi qua phân xưởng In nhuộm) sản phẩm đã kết thúc ở phân xưởng In nhuộm, là: a. Bán thành phẩm c. Sản phẩm dở dang. b. Sản phẩm phụ. d. Th ành ph ẩm Đáp án đúng d Câu 83 Phân xưởng sửa chữa công cụ, trong kỳ đã sửa được một số công cụ với giá trị sửa chữa là 100 triệu đồng, trong đó giá trị sửa chữa cho DN A là 40 triệu, cho DN B là 20 triệu (nhưng cả hai DN này đ ều chưa trả tiền) và cho chính xí nghiệp này là 40 triệu đồng. Gía trị sản xuất của phân xưởng sửa chữa công cụ là: a. 100 trđ b . 60 trđ c. 40 trđ d . 20 trđ Đáp án đúng b Câu 84 Gía trị gia tăng của doanh nghiệp tính theo phương pháp sản xuất và phương pháp phân phối, thì: a. Không bằng nhau b . Bằng nhau c. Tính theo phương pháp sản xuất có kết quả lớn hơn d . Tính theo phương pháp phân phối có kết quả lớn hơn Đáp án đúng là b Câu 85 Các khoản chi phí sau đây của doanh nghiệp, khoản nào thuộc thu nhập lần đầu của người lao động: a . Tiền vé xe đi công tác b. Tiền trả chổ nghỉ trọ khi đi công tác c. Tiền lưu trú d. Chi nộp cấp trên từ tiền lãi Đáp án đúng là c Câu 86 Tìm câu sai trong các khoản thu nhập lần đầu của doanh nghiệp sau đây: 15 /57
 16. a. Chi nộp cấp trên b . Chi trả lợi tức liên doanh c. Tiền lưu trú khi người lao động đi công tác d . Tiền lãi còn lại của doanh nghiệp Đáp án đúng là c Câu 87 Tìm câu sai trong các khoản thu nhập lần đầu của người lao động: a. Tiền lương b . Trích bảo hiểm xã hội c. Kh ấu hao tài sản cố định d . Trang b ị bảo hộ lao động Đáp án đúng là c Câu 88 Hạch toán khối lượng sản phẩm vật chất mới sản xuất của DN có nhược điểm: a. Không tổng hợp được kết quả sản xuất chung của toàn DN b . Không th ể hiện được sản phẩm dở dang c. Không th ể hiện được sản phẩm dịch vụ d . Các câu trên đều đúng Đáp án đúng là d PH ẦN CÂU HỎI NÂNG CAO Câu 89 Ho ạt động kinh doanh không tạo ra sản phẩm vật chất là: a. Hoạt động kinh doanh sản xuất. b. Hoạt động kinh doanh dịch vụ sản xuất. c. Hoạt động sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới. d. Hoạt động xây dựng nhà, xưởng của DN Đáp án đúng b Câu 90 Chênh lệch chi phí sản xuất dở dang của doanh nghiệp cuối kỳ so với đầu kỳ, luôn luôn: a. Có dấu dương b . Có dấu âm c. Có khi có dấu dương, có khi có dấu âm, có khi bằng 0 d . Bằng 0 Đáp án đúng c Câu 91 Tìm câu sai trong nội dung sau: Được tính vào thành phẩm của doanh nghiệp: Sản phẩm đã hoàn thành, đạt tiêu chuẩn, đang làm thủ tục nhập kho. a. Sản phẩm đã hoàn thành, đạt tiêu chuẩn, đã làm thủ tục nhập kho. b. Sản phẩm có khuyết tật, không đạt tiêu chuẩn chất lượng c. Sản phẩm có khuyết tật, không đạt tiêu chuẩn chất lượng nhưng đ ã sửa chữa lại và đang làm d. thủ tục nhập kho. Đáp án đúng c Câu 92 Bán thành phẩm là: a. Sản phẩm đã kết thúc ở tất cả các công đoạn sản xuất, chưa làm thủ tục nhập kho. b. Sản phẩm đ ã hoàn thành toàn bộ nhưng sai quy cách ch ất lượng, chưa nh ập kho thành phẩm. 16 /57
 17. c. Sản phẩm tạo ra từ phế liệu, phế thải của hoạt động sản xuất chính. d. Sản phẩm đã hoàn thành ở một hoặc một số khâu của qui trình sản xuất, nhưng chưa đến khâu sản xuất cuối cùng. Đáp án đúng d Câu 93 Sản phẩm dở dang là: a. Sản phẩm đã kết thúc các giai đoạn sản xuất và có th ể nhập kho để bán ra ngoài. b. Sản phẩm tạo ra từ phế liệu, phế thải của hoạt động sản xuất chính.. c. Sản phẩm đang nằm trong một công đoạn sản xuất nào đó và không thể bán được. d. Sản phẩm đ ã kết thúc một số công đoạn sản xuất, nhưng vẫn ch ưa hoàn thành toàn bộ, còn tiếp tục ở một số công đoạn sản xuất khác. Đáp án đúng c Câu 94 Đặc điểm của phương pháp tính chỉ tiêu kh ối lượng sản phẩm vật chất của doanh nghiệp, là: a. Chỉ phản ánh đư ợc đối với sản phẩm vật chất đã hoàn thành. b . Được sử dụng trên ph ạm vi rộng rãi và có khả năng tổng hợp và so sánh. c. Có khả năng tổng hợp và so sánh. d . Chính xác nh ất Đáp án đúng a Câu 95 Tìm câu sai trong nội dung tính giá trị sản phẩm ngành chăn nuôi: Giá trị trọng lư ợng thịt hơi tăng lên trong kỳ của đ àn gia súc, gia cầm nuôi lấy thịt. e. f. Giá trị sản phẩm chăn nuôi không qua giết thịt. c. Giá trị sản phẩm của các vật nuôi khác. d. Giá trị trọng lượng thịt hơi tăng lên trong kỳ của đàn gia súc làm việc, sinh sản. Đáp án đúng d Câu 96 Tìm câu sai trong các câu sau đây : g. Giá trị sản xuất công nghiệp là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ giá trị của sản phẩm vật chất và dịch vụ do lao động công nghiệp tạo ra trong 1 thời kỳ nhất định. b. Giá trị sản xuất công nghiệp đư ợc tính theo phương pháp công xưởng. c. Giá trị sản xuất công nghiệp đ ược tính trùng kết quả sản xuất giữa các phân xưởng trong doanh nghiệp. d. Giá trị sản xuất công nghiệp không được tính trùng kết quả sản xuất giữa các phân xưởng trong DN. Đáp án đúng c Câu 97 Giá đã đựơc chọn cố định qua nhiều năm để loại trừ ảnh hưởng của chính nó là: a. Giá tho ả thuận. c. Giá so sánh. b. Giá xu ất kho d . Giá hiện hành Đáp án đúng c Câu 98 Loại sản phẩm nào dưới đây không có trong sản phẩm Nông nghiệp : h. Sản phẩm chính. b. Bán thành phẩm c. Sản phẩm dở dang d. Sản phẩm phụ. Đáp án đúng b 17 /57
 18. Câu 99 Có tình hình sản xuất kinh doanh của nông trường cafe trong 1 năm như sau: (đvt: triệu đồng) 1. Giá trị cafe thu hoạch được bán cho xuất khẩu là: 1.200 2. Thu do bán sản phẩm của cửa hàng vật tư nông ngh iệp của nông trường: 70 3. Thu do tổ máy đi xới đất cho nông trường bạn và cho dân cư: 10 4. Thu do tổ vận tải hàng hoá cho bên ngoài: 20 5. Giá trị cafe hạt đổi lấy vật liệu xây dựng (chưa tính vào mục 1) là: 100 6. Giá trị cafe hạt tồn cuối năm ch ưa bán được: 210 Giá trị sản xuất nông nghiệp của nông trường trong năm là: b. 1330 c. 1120 d. 1520 a. 1310 Đáp án đúng d Câu 100 Có số liệu về tình hình sản xuất của một xí nghiệp cơ khí trong năm như sau: D. Phân xưởng lắp ráp: (Đơn vị tính: Tr.đ) Giá trị thành phẩm làm bằng nguyên vật liệu của xí nghiệp:..840 Trong đó: Bán ra ngoài: ....................................................... 600 Giá trị thành phẩm làm bằng nguyên vật liệu của khách hàng: 120 Trong đó: Giá trị nguyên vật liệu: .........................................75 Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ: ................................ ...........60 Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ: ................................ ..........30 Giá trị sơn và m ạ kền một số mặt hàng cho bên ngoài: ............ 6 Giá trị sản xuất công nghiệp của phân xưởng này là: a. 936 b. 921 c. 861 d. 855 Đáp án đúng c Câu 101 Có tình hình sản xuất của một xí nghiệp dệt trong kỳ báo cáo như sau: A. Phân xưởng dệt: (Tính theo giá cố định – đơn vị tính: Tr.đ) - Giá trị vải hạ máy: -----------------------------------------900 Trong đó: + Chuyển sang phân xưởng in nhuộm: ---820 + Bán ra ngoài: -------------------------------- 80 - Giá trị sản phẩm dở dang: + Đầu kỳ: --------------------------------------- 24 + Cuối kỳ: -------------------------------------- 20 Giá trị sản xuất công nghiệp của xí nghiệp phân xưởng này là: a. 100 b. 80 c. 84 d. 76 Đáp án đúng d Câu 102 Có tình hình sản xuất của một xí nghiệp dệt trong kỳ báo cáo như sau: A. Phân xưởng in nhuộm: (Tính theo giá cố định – đ ơn vị tính: Tr.đ) - Giá trị vải thành ph ẩm đã sản xuất bằng NVL của XN: ----- 800 Trong đó: Bán ra ngoài: ---------------------------------- 500 - Giá trị vải thành ph ẩm in nhuộm của xí nghiệp bạn: --------- 240 Trong đó: Giá trị vải xí nghiệp bạn đem đến: ---------- 180 - Giá trị sản phẩm dở dang: + Đầu kỳ: ----------------------------------------------- 30 + Cuối kỳ: ---------------------------------------------- 24 Giá trị sản xuất công nghiệp của xí nghiệp phân xưởng này là: a. 1034 b. 866 c. 860 d. 854 18 /57
 19. Đáp án đúng d Câu 103 Có tình hình sản xuất của một xí nghiệp dệt trong kỳ báo cáo như sau: B. Phân xưởng sản xuất phụ: (Tính theo giá cố định – đ ơn vị tính: Tr.đ) - Giá trị bông y tế đã hoàn thành: ---------------------------------- 80 Trong đó: Bán ra ngoài cho bệnh viện K: ---------------- 50 - Giá trị quần áo may sẵn: ------------------------------------------- 40 Trong đó: + Bán cho công ty thương nghiệp B: -------- 26 + Bán nội bộ xí nghiệp: ------------------------ 14 Giá trị sản xuất công nghiệp của xí nghiệp phân xưởng này là: a. 106 b. 120 c. 80 d. 90 Đáp án đúng b Câu 104 Phân xưởng sợi trong kỳ đã kéo được 400 tấn sợi, trong đó bán ra bên ngoài 100 tấn với giá 10 triệu đồng /tấn. Cuối kỳ trước chuyển sang kỳ này 50 tấn, số tồn kho cuối kỳ này là 60 tấn với chi phí sản xuất là 8 triệu đồng/ tấn. Số sợi còn lại đã chuyển sang phân xưởng dệt. Gía trị sản xuất của phân xưởng sợi là: a. 1180 tấn b . 1080 tấn c. 1400 tấn d . 1480 tấn Đáp án đúng b Câu 105 Phân xư ởng dệt, trong kỳ đ ã d ệt được 10.000 mét vải cao cấp và bán h ết trong kỳ với giá 50 ngàn đồng/ mét. Ngoài ra, trong kỳ phân xưởng này còn d ệt gia công cho khách đư ợc 5.000 mét vải với giá gia công là 20 ngàn đồng/ mét, chi phí nguyên liệu/ mét vải là 18 ngàn đồng. Gía trị sản xuất của phân xưởng dệt là: a. 400 trđ b . 500 trđ c. 590 trđ d . 600 trđ Đáp án đúng d Câu 106 Gía trị sản xuất của doanh nghiệp A là 500 trđ, chi phí vật chất chưa bao gồm khấu hao tài sản cố định bằng 40% giá trị sản xuất, chi phí dịch vụ bằng 50% chi phí vật chất. Gía trị gia tăng của doanh nghiệp này là: a. 200 trđ b . 300 trđ c. 400 trđ d . 500 trđ Đáp án đúng là a Câu 107 Gía trị sản xuất của một doanh nghiệp công nghiệp năm 2007 là 1000 trđ, chi phí sản xuất gồm: 1 . Nguyên vật liệu chính, phụ và ph ụ tùng thay th ế 400 trđ 2 . Nhiên liệu và động lực 50 trđ 3 . Kh ấu hao TSCĐ 30 trđ 4 . Lương và b ảo hiểm xã hội 200 trđ 5 . Chi phí b ằng tiền khác 120 trđ Trong đó: - Chi phí d ịch vụ mua ngo ài 70 trđ 19 /57
 20. - Chi phí được tính vào thu nhập của người lao động 50 trđ. Gía trị gia tăng (VA) của doanh nghiệp này là: a. 200 trđ b . 230 trđ c. 320 trđ d . 280 trđ Đáp án đúng là d Câu 108 Gía trị sản xuất của một doanh nghiệp công nghiệp năm 2007 là 1000 trđ, chi phí sản xuất gồm: 2 . Nguyên vật liệu chính, phụ và ph ụ tùng thay th ế 400 trđ 3 . Nhiên liệu và động lực 50 trđ 4 . Kh ấu hao TSCĐ 30 trđ 5 . Lương và b ảo hiểm xã hội 200 trđ 6 . Chi phí b ằng tiền khác 120 trđ Trong đó: - Chi phí d ịch vụ mua ngo ài 70 trđ - Chi phí được tính vào thu nhập của người lao động 50 trđ. Tổng chi phí vật chất của doanh nghiệp này là: a. 680 trđ b . 650 trđ c. 480 trđ d . 450 trđ Đáp án đúng là câu a Câu 109 Gía trị sản xuất của một doanh nghiệp công nghiệp năm 2007 là 1000 trđ, chi phí sản xuất gồm: 1 . Nguyên vật liệu chính, phụ và phụ tùng thay thế 400 trđ 2 . Nhiên liệu và động lực 50 trđ 3 . Khấu hao TSCĐ 30 trđ 4 . Lương và bảo hiểm xã hội 200 trđ 5 . Chi phí bằng tiền khác 120 trđ Trong đó: - Chi phí d ịch vụ mua ngo ài 70 trđ - Chi phí được tính vào thu nhập của người lao động 50 trđ. Tổng chi phí vật chất dùng để tính giá trị gia tăng (VA) của doanh nghiệp này là: a . 800 trđ b. 680 trđ c. 650 trđ d. 450 trđ Đáp án đúng là câu c Câu 110 Các khoản sau đây khoản nào không thuộc thu nhập lần đầu của người lao động: a. Thu ế b . Lãi trả tiền vay ngân hàng c. Chi trả tiền thuê đất đai d . Tất cả câu trên đều đúng Đáp án đúng là d Câu 111 Tìm câu sai sau đây: a. Gía trị sản xuất= Gía trị gia tăng - Chi phí trung gian b . Gía trị gia tăng= Thu nhập lần đầu của người sản xuất + Thu nhập lần đầu của DN c. Chi phí trung gian= Chi phí vật chất + Chi phí dịch vụ 20 /57
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2