Tự học powerpoint 2010 part 23

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
81
lượt xem
25
download

Tự học powerpoint 2010 part 23

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực hành theo c c bước sau: 1. Chọn đồ thị trên slide trong bài thuyết trình Ví dụ, bạn chọn đồ thị trong slide số 10. 2. Vào ngăn Animations, nhóm Animation, chọn ki u hiệu ứng Fade 3. Chọn tiếp lệnh Effects Options và chọn ki u By Category

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học powerpoint 2010 part 23

  1. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh Thực hành theo c c bước sau: 1. Chọn đồ thị trên slide trong bài thuyết trình Ví dụ, bạn chọn đồ thị trong slide số 10. 2. Vào ngăn Animations, nhóm Animation, chọn ki u hiệu ứng Fade 3. Chọn tiếp lệnh Effects Options và chọn ki u By Category H nh Tùy chọn hi u ứng cho đồ th 4. Chuy n sang nhóm Timing đ thiết lập th i gian cho c c hiệu ứng Ví dụ, bạn chọn After Previous tại hộp Start, chọn Duration là giây và giây cho Delay. 5. tùy chọn thêm c c tính năng nâng cao thì chọn lệnh Show Additional Effect Options tại nhóm Animation.  Tại ngăn Effect:  Sound: chọn âm thanh là Laser và điều chỉnh âm lượng tại bi u tượng hình loa bên cạnh.  After animation: chọn cho c c cột đồ thị chuy n sang màu xanh sau khi thực thi hiệu ứng.  Tại ngăn Timing: không điều chỉnh gì thêm so với bước 4  Tại ngăn Chart Animation:  Tại Group chart đã thấy chọn By Category vì ta ta đã chọn tại Effect Options ở bước 3.  Bỏ tùy chọn Start animation by drawing the chart background đ không thực thi hiệu ứng cho nền của đồ thị. Trang 220
  2. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh H nh Tùy chọn nâng cao cho hi u ứng đồ th 6. Nhấp nút OK đ đóng hộp tùy chọn nâng cao và nhấn nút Preview trên Ribbon đ xem trước kết quả thực thi hiệu ứng. 9. X a bỏ hiệu ứng của các ối tượng trên slide PowerPoint không có tính năng xo hàng loạt c c hiệu ứng đã thiết lập cho c c đối tượng trên c c slide trong bài thuyết trình mà chúng ta phải xóa hiệu ứng cho từng đối tượng. C c bước xo hiệu ứng cho đối tượng: 1. Chọn đối tượng trên slide đang có hiệu ứng Ví dụ bạn chọn Smart Art trong slide 2 H nh Chọn Smart Art c n xóa hi u ứng 2. Vào ngăn Animations, nhóm Animation, chọn None từ danh mục hiệu ứng Trang 221
  3. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh H nh Chọn None để loại bỏ hi u ứng cho đối t ợng 10. Hiệu ứng chuy n slide C c phần trên c c bạn đã tạo được hiệu ứng cho c c đối tượng văn bản, đồ thị, hình ảnh. Phần này sẽ hướng dẫn c ch tạo hiệu ứng khi chuy n từ một slide này sang slide kh c (transitions) trong bài thuyết trình PowerPoint đã b sung thêm kh nhiều hiệu ứng mới rất hấp dẫn khi trình chiếu, đặc biệt là c c hiệu ứng 3-D. Áp d ng hiệu ứng chuy n slide Thực hành theo c c bước sau: 3. Mở bài thuyết trình cần p dụng hiệu ứng chuy n slide Ví dụ, bạn hãy mở bài thuyết trình mà chúng ta đã tạo và thực hành trong c c phần trước. 4. Chọn slide cần p dụng hiệu ứng chuy n slide Ví dụ, bạn chọn slide đầu tiên trong bài thuyết trình 5. Vào ngăn Transitions trên Ribbon, vào nhóm Transition to This Slide và chọn ki u hiệu ứng Doors trong danh mục dựng sẵn. H nh Chọn kiểu Transition 6. Chọn lệnh Effect Options và tùy chọn thêm cho ki u hiệu ứng Doors vừa chọn Ví dụ, bạn vẫn chọn là Vertical. Trang 222
  4. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh 7. Chuy n đến nhóm Timing đ thiết lập th i gian cho hiệu ứng Transition:  Sound: ví dụ bạn chọn âm thanh khi chuy n slide là Chime  Duration: thiết lập th i gian thực thi hiệu ứng chuy n từ slide này sang slide kh c Ví dụ, bạn chọn là 2 giây đ có tốc độ thực thi vừa phải và dễ quan s t  Chọn On Mouse Click: thì sẽ chuy n sang slide kh c nếu nhấp chuột trong khi trình chiếu Nên chọn tùy chọn này  Tại hộp After: thiết lập số phút:giây (mm:ss) sẽ tự động chuy n sang slide kh c khi vẫn chưa có hiệu lệnh kích chuột Tùy chọn này phải có khi muốn xây dựng bài thuyết trình tự động trình chiếu Ví dụ, bạn chọn After là giây Trong thực tế, chúng ta cần tính to n th i gian sao cho kh n giả có th đọc hết nội dung trên slide trước khi chuy n sang slide kh c H nh Tùy chọn thời gian cho Transition 8. Slide đầu tiên đã thiết lập xong hiệu ứng Transition.  Nhấn nút Apply To All trong nhóm Timing sẽ p dụng thiết lập Transition trên cho tất cả c c slide trong bài thuyết trình Khi đó, tất cả c c slide sẽ có hiệu ứng Transition giống nhau.  Bạn lặp lại c c bước , , ,5 đ thiết lập hiệu ứng Transition cho c c slide kh c trong bài thuyết trình với c c tùy chọn hiệu ứng độc lập với nhau. Việc làm này sẽ tốn nhiều th i gian nhưng bài thuyết trình sẽ sinh động và thu hút hơn Ngoài ra, nội dung của mỗi slide là kh c nhau nên th i gian thực thi hoặc ch chuy n slide của mỗi slide là kh c nhau X a bỏ hiệu ứng chuy n slide Việc xóa bỏ c c thiết lập hiệu ứng chuy n slide rất đơn giản Chúng ta có th xóa bỏ hiệu ứng chuy n slide cho từng slide riêng lẻ hoặc thực hiện đồng loạt trên tất cả c c slide C c bước xo hiệu ứng chuy n slide: 1. Chọn một hay nhiều slide cần xo hiệu ứng chuy n slide 2. Vào ngăn Transitions, nhóm Transition to This Slide và chọn None đ hủy bỏ hiệu ứng chuy n slide cho c c slide đang chọn. Trang 223
  5. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh H nh Chọn None để xóa hi u ứng chuyển slide 3. Nếu bạn chọn thêm lệnh Apply To All bên nhóm Timing thì sẽ xóa hết hiệu ứng chuy n slide trong bài thuyết trình H nh Xóa tất cả hi u ứng chuyển slide 11. Tự ộng hoá bài thuyết trình Trong một số trư ng hợp, chúng ta cần xây dựng bài thuyết trình với mục đích trình chiếu một c ch tự động và không có ngư i thuyết trình C c hướng dẫn trong phần này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó Một bài thuyết trình tự hành phải đảm bảo điều kiện sau:  Hiệu ứng chuy n slide khi p dụng phải chọn thêm tùy chọn After và thiết lập th i gian ch chuy n slide cho tất cả c c slide  Khi p dụng hiệu ứng cho c c đối tượng trên tất cả c c slide phải s dụng tùy chọn After Previous hoặc With Previous tại Start.  Chọn thêm oop continuously until ‘Esc’ trong ngăn Slide Show, nhóm Set Up, lệnh Set Up Slide Show đ tự động trình chiếu lặp lại bài thuyết trình khi kết thúc Thực hành theo c c bước sau: 1. Mở bài thuyết trình cần p dụng tự động. 2. Vào từng slide, chọn c c đối tượng đã p dụng hiệu ứng và vào ngăn Animations, nhóm Timing, chọn lại After Previous tại hộp Start. Trang 224
  6. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh H nh Tùy chọn After Previous trong Animations 3. Vào từng slide, vào ngăn Transitions, nhóm Timing, chọn After và thiết lập th i gian ch chuy n silde. H nh Tùy chọn After trong Transitions 4. Vào ngăn Slide Show, nhóm Set Up, lệnh Set Up Slide Show, chọn lệnh Loop continuously until ‘Esc’. H nh Hộp thoại Set Up Show Trang 225
  7. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh 12. Tạo các siêu liên kết và các nút lệnh iều hướng trong bài thuyết trình Với c c nút điều ki n hoặc c c siêu liên kết (hyperlink) đặt đúng ch trong bài thuyết trình sẽ giúp việc trình bày được dễ dàng hơn trong việc di chuy n hoặc nhảy đến một nội dung nào đó trong hoặc ngoài bài thuyết trình Chúng ta có th tạo siêu liên kết cho c c đối tượng trong bài thuyết trình như Textbox, shape, hình ảnh, bảng bi u, e-mail, tập tin của ứng dụng kh c, … C c địa chỉ internet, e-mail hoặc địa chỉ ftp sau khi nhập vào hộp văn bản sẽ được PowerPoint tự động chuy n thành c c siêu liên kết:  ịa chỉ web: địa chỉ bắt đầu bằng http: hoặcwww  ịa chỉ e-mail: chuỗi k tự không có khoảng trắng và có k hiệu @ ở gi a  ịa chỉ máy chủ FTP: địa chỉ bắt đầu bằng ftp:// iên kết ến một slide khác trong cùng bài thuyết trình Thực hành theo c c bước sau: 1. Chọn văn bản hoặc đối tượng cần g n thêm hyperlink Ví dụ, bạn hãy chọn văn bản “Microsoft PowerPoint ” trong slide đầu tiên đ thêm liên đến đến slide số 10 trong bài thuyết trình H nh Chọn văn bản c n thêm hyperlink 2. Vào ngăn Insert, nhóm Links, chọn lệnh Hyperlink hoặc nhấn t hợp phím tắt . 3. Chọn Place in this Document tại khung Link to 4. Thực hiện c c bước sau:  Liên kết đến một trình chiếu tùy biến (custom show) trong cùng bài thuyết trình C ch tạo custom show sẽ trình bày trong chương sau  Chọn một custom show mà bạn muốn nhảy đến khi trình chiếu bài thuyết trình trong hộp Select a place in this document.  Chọn thêm Show and return đ khi trình chiếu xong custom show sẽ trở lại slide chứa hyperlink này Trang 226
  8. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh  Liên kết đến một slide trong cùng bài thuyết trình: chọn tên slide muốn liên kến tới trong danh s ch c c slide trong hộp Select a place in this document. Ví dụ, bạn chọn tùy chọn này và chọn slide số 10. H nh Chọn liên kết đến slide số để  Text to Display chính là nội dung đoạn văn bản mà bạn chọn nếu thay đổi trong khung này th đoạn văn bản trên slide c ng thay đổi theo  ScreenTip: m c đ nh cho hyperlink chính là đ a chỉ của nó URL) ho c đ ờng d n đến tập tin nếu bạn muốn thay đổi ScreenTip th nhấn vào nút ScreenTip và nhập ph n trợ giúp vào iên kết ến một slide khác bài thuyết trình Thực hành theo c c bước sau: 1. Chọn hộp văn bản thứ hai trong slide số Chúng ta sẽ thêm hyperlink cho nó đ liên kết đến slide “Enrich Your Presentation” trong bài giới thiệu về phần mềm PowerPoint “PowerPoint 2010Sample.pptx” 2. Vào ngăn Insert, nhóm Links, chọn lệnh Hyperlink. Hộp thoại Insert Hyperlink xuất hiện. Trang 227
  9. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh H nh Chọn hộp văn bản số trong SmartArt để thêm hyperlink 3. Dưới khung Link to, chọn lệnh Existing File or Web Page và tìm đến chọn bài thuyết trình chứa slide cần liên kết đến trong khung Look in Ví dụ, bạn chọn tập tin tên là PowerPoint Sample pptx H nh Chọn bài thuyết tr nh 4. Chọn nút lệnh Bookmark… hộp thoại Select Place in Document xuất hiện. Bạn chọn vào tên slide “Enrich Your Presentation” Trang 228
  10. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh H nh Chọn slide c n liên kết đến 5. Nhấn nút OK đ đóng hộp thoại và nhấn tiếp nút OK đ đóng hộp thoại Insert Hyperlink. Nếu bạn có liên kết đến một slide trong một bài thuyết tr nh ph th bạn c n phải sao chép bài thuyết tr nh ph này kèm theo bài thuyết tr nh chính khi di chuyển sang một máy tính khác ạn nên l u bài thuyết tr nh ph kia chung th m c v i bài thuyết tr nh chính để thuận ti n khi di chuyển sang máy khác hông đ ợc phép đổi tên di chuyển đi n i khác ho c xóa bài thuyết tr nh ph nếu không muốn hyperlink mất tác d ng khi đ ợc kích vào trong lúc tr nh chiếu. iên kết ến một ịa chỉ thư iện t Bạn có th tạo một hyperlink đ mở một chương trình quản l e-mail mặc định trên m y tính và tạo mới một e-mail đ g i cho ai đó với địa chỉ và tựa đề do bạn thiết lập sẵn Thực hành theo c c bước sau: 1. Chọn slide đầu tiên, bạn dùng vẽ thêm một shape hình mặt cư i trên slide này  Vào ngăn Insert, nhóm Illustrations, chọn lệnh Shapes  Chọn shape Smiley Face và vẽ vào slide Trang 229
Đồng bộ tài khoản