Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tuyen tap truyen co tich hay nhat the gioi (Q2)

Chia sẻ: Tran Viet Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

831
lượt xem
192
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày xưa có một cô gái lười biếng, không chịu kéo sợi. Mẹ cô khuyên bảo thế nào cô cũng không nghe. Một hôm, bà mẹ không chịu đựơc nữa, tức quá đánh cô, cô khóc gào lên. Vừa lúc đó, hoàng hậu đi qua nghe tiếng khóc bèn dừng xe lại, vào nhà hỏi bà mẹ vì cớ gì lại đánh con gái đến nỗi nó kêu ầm lên thê.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyen tap truyen co tich hay nhat the gioi (Q2)

 1. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 1 MUÅC LUÅC Ba baâ keáo súåi .................................................................................................2 Ba cö chõ .......................................................................................................5 Baâ laäo chùn ngöîng .......................................................................................16 Ba ngûúâi luân trong rûâng ...............................................................................27 Ba súiå toác vaâng cuãa quyã................................................................................34 Baác nöng dên vaâ con quyã..............................................................................44 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 2. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 2 BA BAÂ KEÁO SÚÅ I Ngaây xûa coá möåt cö gaái lûúâi biïëng, khöng chõu keáo súåi. Meå cö khuyïn baão thïë naâo cö cuäng khöng nghe. Möåt höm, baâ meå khöng chõu àûúåc nûäa, tûác quaá àaánh cö, cö khoác gaâo lïn. Vûâa luác àoá, hoaâng hêåu ài qua nghe tiïëng khoác beân dûâng xe laåi, vaâo nhaâ hoãi baâ meå vò cúá gò maâ laåi àûaánh con gaái àïën nöîi noá kïu êìm lïn thïë. Baâ meå súå noái con gaái mònh lúâi thò xêëu höí, nïn múái têu: - Thêìn baão chaáu thöi àûâng keáo súåi nûäa vò nhaâ ngheâo laâm gò coá cuái àûa cho chaáu, nhûng chaáu cûá àoâi keáo maäi. Hoaâng hêåu noái: - Ta thñch nghe tiïëng guöìng súåi vuâ vuâ lùæm. Ngûúi cûá cho con gaái nhaâ ng- ûúi àïën cung, ta coá nhiïìu cuái, noá tha höì maâ keáo. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 3. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 3 Baâ meå thêëy vêåy mûâng lùæm àïí hoaâng hêåu àem con gaái vïì cung. Vïì àïën cung, hoaâng hêåu dêîn cö àïën ba buöìng àêìy ngêåp cuái rêët töët. Hoaâng hêåu baão cö gaái: - Con keáo cho hïët chöî cuái naây. Keáo xong ta seä cho lêëy con trai caã ta. Con ngheâo khöí ta khöng kïí laâm chi, chùm chó laâ cuãa höìi mön quñ giaá lùæm röìi. Cö gaái rêët lo vò duâ coá söëng àïën ba trùm nùm vaâ laâm viïåc tûâ saáng àïën töëi cuäng khöng sao keáo hïët chöî cuái àoá. Cö ngöìi khoác möåt mònh ba ngaây liïìn khöng nhuác nhñch. Höm thûá ba, hoaâng hêåu túái ngaåc nhiïn thêëy cö vêîn chûa laâm gò caã. Nhûng cö thoaái thaác rùçng vò xa meå, buöìn rêìu nïn chûa laâm àûúåc. Hoaâng hêåu cuäng cho laâ phaãi, nhûng khi quay goát, dùån rùçng: - Mai con phaãi bùæt àêìu laâm ài nheá. Khi cö gaái coân laåi möåt mònh möåt boáng, khöng biïët xoay xúã ra sao. Trong luác böëi röëi ra sao, cö ra àûáng cûãa söí. Cö thêëy coá ba baâ àïën. Baâ thûá nhêët coá möåt baân chên to beân beåt. Möi dúái baâ thûá hai trïî xuöëng quaá cùçm. Baâ thûá ba coá möåt ngoán tay caái beân beåt. Ba baâ ngûâng laåi trûúác cûãa söí, ngûúác mùæt lïn nhòn cö vaâ hoãi cö coá viïåc gò maâ phaãi lo êu. Cö gaái kïí lïí sûå tònh khöën khöí. Ba baâ hûáa seä àïën giuáp: - Nïëu em bùçng loâng mûúâi chuáng ta ài ùn cûúái em, nïëu em khöng theån goåi chuáng ta laâ chõ hoå, nïëu em bùçng loâng àïí chuáng ta ngöìi cuâng tiïåc cûúái vúái em, thò chuáng ta seä keáo súåi giuáp cho, chùèng mêëy chöëc maâ xong. Cö gaái àaáp: - Vêng, em rêët àöìng yá. Xin mûúâi caác chõ vaâo laâm ngay cho. Ba baâ thúå dïåt laå luâng vaâo buöìng thûá nhêët, thu xïëp chöî ngöìi vaâ bùæt àêìu keáo súåi. Baâ thûá nhêët chùæp súåi vaâ àûaåp guöìng. Baâ thûá hai rêëp nûúác vaâo súåi. Baâ thûá ba xe chó vaâ êën xuöëng baân cho nhùén. Möîi lêìn baâ hêët ngoán tay caái laâ möåt con súåi rêët mõn rúi xuöëng àêët. Cö gaái dêëu khöng cho hoaâng hêåu biïët coá ba baâ giuáp mònh. Möîi khi xe hoaâng hêåu àïën, cö cho hoaâng hêåu xem söë súåi àaä xe. Hoaâng hêåu khen cö hïët lúâi. Cuái buöìng thûá nhêët xe hïët, ba baâ xe àïën cuái buöìng thûá hai. Röìi àïën cuái buöìng thûá ba, chùèng mêëy chöëc cuäng xe xong. Ba baâ tûâ giaä cö vaâ dùån: http://www.ebooks.vdcmedia.com
 4. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 4 - Em chúá quïn lúâi hûáa nheá, haånh phuác seä túái vúái em. Sau khi thêëy buöìng àûaä hïët cuái vaâ nhûäng con chó chêët thaânh àöëng, hoaâng hêåu àõnh ngaây cûúái. Chuá rïí sung ûáûúáng lêëy àûúåc vúå keáo leáo àûaãm àûang, ca tuång vúå maäi. Cö dêu noái: - Em coá ba ngûúâi chõ, hoå àaä giuáp àúä em nhiïìu. Trong haånh phuác cuãa em, em khöng thïí quïn caác chõ êëy àûúåc, xin chaâng cho pheáp em mûúâi ba chõ àïën ùn cûúái vaâ dûå tiïåc vúái chuáng ta. Chuá rïí vaâ hoaâng hêåu noái: - Nheä naâo laåi khöng cho pheáp? Nghi lïî vûâa bùæt àêìu thò ba baâ àïën, ùn mùåc kyâ quùåc. Cö dêu noái: - Em xin chaâo mûâng ba chõ! Chuá rïí hoãi thêìm cö dêu: - Chïët nöîi, sao em coá hoå haâng xêëu xñ thïë? Röìi chaâng hoãi baâ coá chên beåt: - Vò àêu maâ chên baâ röång thïë? - Vò töi àûaåp guöìng. Röìi chaâng hoãi baâ thûá hai: - Vò àêu maâ möi maâ trïî nhû thïë? - Vò töi rêëp nûúác boåt vaâo súåi. Röìi chaâng hoãi baâ thûá ba: - Vò àêu maâ ngoán tay caái baâ beân beåt? - Vò töi xe chó. Hoaâng tûã khiïëp súå, noái: - Tûâ nay vïì sau vúå àeåp cuãa ta khöng àûúåc moá àïën guöìng súåi nûäa. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 5. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 5 Thïë laâ vúå chaâng thoaát àûúåc caái viïåc keáo súåi maâ cö ta khöng thñch. Cêu chuyïån noái lïn rùçng söë phêån con ngûúâi thûúâng gùåp nhûäng may ruãi. Khi gùåp may mùæn thò möåt con ngûúâi lúâi biïëng nhûng biïët giûä lúâi hûáa nhû cö gaái trong truyïån cuäng trúã nïn sung sûúáng. Nhûng caác em chúá quïn möåt àiïìu sûå mùn mùæn khöng phaãi luác naâo cuäng chúâ àoán chuáng ta maâ noá chó àïën khi caác em thûåc sûå chùm chó. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 6. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 6 BA CÖ C HÕ Ngaây xûa coá möåt öng vua rêët giaâu, vua giaâu àïën nöîi tûúãng laâ cuãa caãi cuãa mònh khöng bao giúâ hïët àûúåc. Vua söëng xa hoa, chúi baân cúâ bùçng vaâng, con ki bùçng baåc. Vua söëng nhû thïë möåt thúâi gian thò cuãa caãi tiïu tan hïët. Vua phaãi àem cêìm lêìn lêìn nhûäng thaânh thõ vaâ lêu àaâi, sau cuâng chó coân coá möîi möåt toaâ lêu àaâi cöí trong rûâng. Vua, hoaâng hêåu vaâ ba cöng chuáa doån àïën àêëy úã, hoå söëng chêåt vêåt, haâng ngaây bûäa ùn chó coá khoai têy thöi. Möåt höm, vua àõnh ài sùn xem coá bùæn àûúåc con thoã gò chùng. Vua nheát khoai têy àêìy tuái röìi ra ài. Vua àïën ven möåt khu rûâng lúán khöng daám vaâo vò ng- ûúâi ta kïí rùçng trong àoá coá nhiïìu thuá ruâng rúån lùæm. Gêëu ùn thõt ngûúâi, phûúång hoaâng möí mùæt, choá soái, sû tûã vaâ nhiïìu loaåi thuá dûä. Vua chùèng súå gò caã, tiïën thùèng vaâo rûâng. Thoaåt tiïn vua khöng thêëy gò. Coá nhûäng cêy to, úã dûúái thêåt laâ yïn lùång. Vua ài vú vêín nhû vêåy möåt luác röìi thêëy àoái, liïìn ngöìi xuöëng göëc cêy àõnh ùn khoai têy, thò böîng coá möåt con gêëu úã trong rûâng hiïån ra, laåch baåch àïën thùèng phña vua vaâ caâu nhaâu: http://www.ebooks.vdcmedia.com
 7. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 7 Sao ngûúi laåi daám ngöìi úã göëc cêy mêåt ong cuãa ta? Töåi ngûúi thêåt àûaáng chïët. Vua súå haäi, àûa cho noá khoai têy àïí noá nguöi giêån. Nhûng gêëu cêët tiïëng noái: -Ta thiïët gò ùn khoai têy cuãa ngûúi, ta muöën ùn thõt ngûúi cú. Ngûúi chó coá möåt caách thoaát thên laâ gaã cho ta con gaái àêìu loâng cuãa ngûúi. Nïëu ngûúi bùçng loâng thò ta coân cho thïm ngûúi nûãa taå vaâng nûäa. Vua súå bõ ùn thõt noái: - Ta seä gaã cho, miïîn laâ ngûúi àïí cho ta yïn laânh. Gêëu liïìn chó àûúâng cho vua vïì vaâ coân caâu nhaâu sau lûng vua. - Trong baãy ngaây nûäa, ta seä àïën àoán cö dêu àêëy. Vua yïn trñ vïì nhaâ, nghô nhêët àõnh laâ gêëu khöng chui loåt nöíi löî khoaá, hún nûäa nhêët àõnh laâ khöng coá caái gò àïí ngoã. Vua ra lïånh cho khoaá têët caã caác cûãa ngoä, keáo cêìu treo lïn, vaâ dùån con gaái phaãi bònh tônh. Muöën baão vïå àûúåc cö chùæc chùæn khoãi bõ chuá rïí gêëu bùæt ài, vua cho cö úã möåt phoâng nhoã tñt dûúá i löî chêu mai trïn mùåt thaânh. Cö phaãi tröën vaâo àêëy cho qua baãy höm. Nhûng saáng tinh sûúng höm thûá baãy, khi moåi ngûúâi con nguã thò coá möåt cöî xe löång lêîy àoáng saáu ngûåa àïën lêu àûaâi. Coá nhiïìu kyå sô mùåc aáo bùçng vaâng vêy quanh xe. Cöî xe àïën núi thò tûå nhiïn cêìu treo haå xuöëng, khoaá tûå nhiïn bêåt tung ra, xe ài vaâo sên, möåt võ Hoaâng tûã treã vaâ àeåp bûúác xuöëng. Vua nghe tiïëng àöång tónh dêåy, nhòn ra cûãa söí thêëy Hoaâng tûã àaä àoán con gaái àêìu loâng cuãa mònh úã tñt trïn cùn phoâng nhoã khoaá kñn, vaâ vûâa bïë naâng lïn xe. Vua chó kõp kïu lïn: Thöi vônh biïåt, thiïëu nûä yïu kiïìu. Ài ài maäi, húäi cö dêu cuãa gêëu! Cö ngöìi trïn xe coân vêîy chiïëc khùn trùæng nhoã. Röìi cöî xe phoáng ài nhû gioá cuöën, tiïën sêu maäi vaâo khu rûâng thiïng. Loâng vua nùång trôu, vò vua àûaä choát gaã con gaái cho gêëu. Vua buöìn quaá, cuâng hoaâng hêåu khoác ba ngaây liïìn. Àïën ngaây thûá tû, khoác hïët nûúác mùæt, vua nghô laâ viïåc àaä xaãy ra röìi cuäng àaânh thöi. Vua xuöëng sên, úã àêëy coá möåt caái hoâm http://www.ebooks.vdcmedia.com
 8. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 8 göî mun nùång khoá maâ nhêëc lïn àûúåc. Vua chúåt nghô àïën àiïìu gêëu àaä hûáa, liïìn múã ra thò thêëy trong àoá coá nûãa taå vaâng saáng lêëp laánh. Vua nhòn thêëy vaâng thò cuäng nguöi buöìn. Vua àem vaâng chuöåc laåi caác thaânh thõ àûaä àem cêìm röìi laåi quay vïì cuöåc söëng giaâu sang ngaây trûúác. Cûá nhû thïë cho àïën khi hïët nûãa taå vaâng thò vua laåi phaãi àem cêìm hïët moåi thûá vaâ laåi phaãi lui vïì lêu àaâi trong rûâng ùn khoai têy. Vua coân coá möåt con chim ûng. Möåt höm, vua àem noá ra àöìng àõnh kiïëm lêëy möåt caái gò ùn cho ngon möåt tñ. Chim ûng cêët caánh bay, túái khu rûâng thiïng êm u, vua khöng daám vaâo nûäa. Vua vûâa túái thò coá möåt con àûaåi baâng vuát lïn àuöíi chim ûng. Chim ûng bay vïì phña vua. Vua àõnh duâng giaáo ngùn àaåi baâng, nhûng àaåi baâng quùæp lêëy giaáo beã gêîy nhû möåt cêy sêåy, röìi lêëy moáng boáp naát chim ûng. Noá lêëy moáng kia quùåp vaâo vai vua vaâ baão: - Taåi sao ngûúi àïën quêëy röëi khoaãng trúâi cuã a ta? Töåi ngûúi àaáng chïët, muöën söëng phaãi gaã cho ta con gaái thûá hai cuãa ngûúi. Vua noái: - Àûúåc, ngûúi seä àûúåc con gaái ta, nhûng ngûúi cho ta gò. Àaåi baâng àaáp: - Möåt taå vaâng. Trong baãy tuêìn nûäa ta seä àïën àoán naâng vïì. Röìi noá thaã vua ra, bay thùèng vaâo rûâng. Vua rêët buöìn baä vò laåi gaã con gaái thûá hai cuãa mònh cho chim dûä. Vua khöng daám noái gò vúái con vïì viïåc êëy. Saáu tuêìn lïî àaä tröi qua. Àïën tuêìn thûá baãy, cöng chuáa ra möåt baäi coã trûúác lêu àaâi àõnh giuä vaãi phúi cho trùæng. Böîng coá möåt àoaân kyå sô oai phong lêîm liïåt àïën. Ngûúâi àeåp nhêët ài àêìu nhaãy xuöëng goåi: Haäy nhaãy lïn àêy, húäi thiïëu nûä yïu kiïìu Haäy cuâng ài, húäi cö dêu múái cuãa àaåi baâng. Naâng chûa kõp traã lúâi thò chaâng àaä àúä naâng lïn ngûåa, phi vaâo rûâng nhanh nhû cùæt. Thöi vônh biïåt, vônh biïåt! úã lêu àaâi, ngûúâi ta àúåi maäi chùèng thêëy cöng chuáa. Maäi sau vua múái nhúá ra laâ coá lêìn trong thïë bñ àaä hûáa gaã con gaái cho möåt con àaåi baâng. Hùèn laâ noá àaä àïën àoán cö ài. Khi vua àúä àûau buöìn chuát ñt, chúåt nhúá àïën lúâi hûáa cuãa chim àaåi http://www.ebooks.vdcmedia.com
 9. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 9 baâng, liïìn ài àïën vaâ tòm thêëy trïn baäi coã hai quaã trûáng vaâng, möîi quaã nùång nûãa taå. Vua nghô buång: "Cûá coá vaâng laâ ngoan àaåo" vaâ xua àuöíi têët caã nhûäng tû tûúãng buöìn chaán ra khoãi àêìu oác. Cuöåc söëng vui chúi laåi bùæt àêìu vaâ àïën khi hïët nhùén taå vaâng. Vua laåi doån vïì lêu àaâi trong rûâng vaâ naâng cöng chuáa coân laåi laåi phaãi luöåc khoai têy. Vua khöng muöën ài sùn thoã trong rûâng hay chim ûng trïn trúâi nûäa, nhûng vua theâm ùn caá. Cöng chuáa phaãi àan lûúái àïí vua ài àaánh caá úã möåt caái höì gêìn rûâng. úã àoá coá möåt chiïëc thuyïìn quùng lúái, keáo lïn àûúåc möåt meã caá hûúng chêëm àoã rêët àeåp. Vua àõnh cheâo vaâo búâ thò thêëy thuyïìn mùæc chùåt möåt chöî, vua loay hoay maäi maâ khöng treâo ra àûúåc. Böîng coá möåt con caá voi to lúán vuâng vêîy ngoi lïn hoãi: - Taåi sao ngûúi laåi bùæt nhûäng thêìn dên cuãa ta? Töåi ngûúi thêåt àaáng chïët! Noá múã möìm to ra nhû àõnh nuöët caã vua lêîn chiïëc thuyïìn. Vua thêëy caái möìm kinh khuãng cuãa noá thò mêët hïët caã can àaãm, chúåt nghô àïën cö gaái thûá ba liïìn kïu lïn: - Ngûúi tha chïët cho ta, ta seä cho ngûúi con gaái uát cuãa ta . Caá voi caâu nhaâu: - Àûúåc lùæm, àïí röìi ta cho ngûúi caái gò nheá. Vaâng thò ta chùèng coá vò vaâng àöëi vúái ta xoaâng quaá. Nhûng àaáy höì cuãa ta raãi ngoåc chêu, ta seä cho ngûúi ba bõ àêìy. Àïën thaáng thûá baãy ta seä laåi àoán dêu. Noái xong con caá lùån xuöëng. Vua gheá vaâo búâ, mang caá hûúng vïì nhaâ, nhûng khi caá àûaä raán röìi vua chùèng thiïët ùn con naâo. Vua nhòn thêëy con gaái, àûáa con àöåc nhêët coân laåi, àeåp nhêët, maâ vua yïu nhêët, thò vua laåi nhoái lïn nhû haâng ngaân muäi dao àêm vaâo thõt. Saáu thaáng tröi qua, hoaâng hêåu vaâ cöng chuáa chùèng hiïíu laâm sao maâ vua mùæt muäi luác naâo cuäng uã ruä. Àïën thaáng thûá baãy, àuáng luác cöng chuáa àang àûáng ngoaâi sên, trûúác möåt caái giïëng coá öëng phun nûúác vaâ hûáng möåt cöëc nûúác àêìy thò böîng coá möåt cöî xe saáu ngûåa trùæng vaâ ngûúâi mùåc quêìn aáo bùçng baåc ài túái. Tûâ trïn xe bûúác xuöëng möåt Hoaâng tûã rêët àeåp, tûâ thuãa nhoã naâng khöng thêëy ai àeåp àïën nhû thïë. Chaâng http://www.ebooks.vdcmedia.com
 10. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 10 xin naâng möåt cöëc nûúác. Naâng vûâa àûa cöëc ra thò chaâng öm lêëy naâng bïë lïn xe. Xe ra cûãa bùng qua àöìng túái höì: Thöi vônh biïåt, thiïëu nûä yïu kiïìu! Haäy ài ài, cö dêu xinh àeåp cuãa caá voi. Hoaâng hêåu àûáng bïn cûãa söí nhòn thêëy cöî xe chaåy xa dêìn. Baâ thêëy vùæng con gaái, loâng àau xoát, baâ goåi naâng, tòm naâng khùæp núi. Nh- ûng baâ chùèng nghe thêëy tiïëng àaáp, chùèng tröng thêëy naâng úã àêu. Khi baâ biïët chùæc chùæn sûå viïåc, baâ oaâ lïn khoác. Vua noái roä cho baâ biïët àêìu àuöi: chùæc con caá voi àaä àïën àoán naâng ài. Bõ buöåc phaãi hûáa gaã con cho noá, vua cûá luön luön buöìn baä. Vua muöën an uãi baâ, beân cho baâ biïët seä nhêån àûúåc nhiïìu cuãa caãi. Hoaâng hêåu khöng thiïët vaâ baão àûáa con coân laåi duy nhêët cuãa baâ quñ hún têët caã nhûäng kho taâng trïn thïë gian. Trong khi Hoaâng tûã caá voi àïën chiïëm cöng chuáa, coá thõ vïå mang àïën lêu àûaâi ba bao nùång. Vua múã ra thêëy àêìy chêu ngoåc to bùçng haåt àêåu lúán. Vua laåi giaâu coá, giaâu hún trûúác kia. Vua chuöåc laåi thaânh thõ, lêu àaâi, nhûng vua khöng trúã laåi cuöåc söëng xa hoa nûäa. Vua söëng yïn tônh, tiïët kiïåm. Möîi khi nghô àïën ba con gaái yïu, khöng biïët söëng giûäa àaám thuá rûâng ra sao, coá thïí bõ chuáng ùn thõt röìi, thò vua mêët hïët niïìm vui. Khöng ai an uãi àûúåc hoaâng hêåu. Haåt lïå baâ khoác con coân nhiïìu hún caã caác haåt ngoåc caá voi àûaä boã ra àöíi lêëy cöng chuáa uát. Vïì sau, baâ múái húi nguöi nguöi. Caách àoá möåt thúâi gian, baâ laåi thêåt vui vò baâ laåi sinh àûúåc möåt cêåu con trai xinh àeåp. Àûáa con ra thêåt bêët ngúâ nïn goåi noá laâ Rainan, coá nghôa laâ àûáa con kyâ diïåu. Àûáa treã khoãe maånh to lúán. Hoaâng hêåu thûúâng kïí cho noá nghe viïåc ba chõ bõ ba con vêåt bùæt giûä úã trong khu rûâng thiïng. Khi cêåu mûúâi saáu tuöíi, cêåu àoâi vua cho aáo giaáp vaâ gû úm. Àûúåc nhûäng thûá àoá röìi, cêåu muöën ài phiïu lûu, cêåu tûâ biïåt cha meå röìi lïn àûúâng. Cêåu ài thùèng àïën khu rûâng thiïng, chó nghô àïën viïåc tòm caác chõ. Luác àêìu, cêåu ài lang thang trong rûâng rêåm, khöng gùåp möåt ngûúâi naâo hay möåt con vêåt naâo. Sau ba ngaây, cêåu thêëy úã trûúác möåt caái hang möåt thiïëu phuå ngöìi chúi vúái möåt con gêëu con. Möåt con gêëu khaác rêët beá ngöìi trïn àuâi naâng. Rainan nghô buång chùæc laâ chõ caã mònh. Cêåu àïí ngûåa laåi, ài böå àïën vaâ noái: http://www.ebooks.vdcmedia.com
 11. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 11 - Chõ yïu dêëu, em laâ em Rainan cuãa chõ, em àïën thùm chõ àêy. Cöng chuáa nhòn cêåu, thêëy cêåu giöëng böë y hïåt, khöng nghi ngúâ gò lúâi cêåu noái. Naâng súå haäi baão: - Em yïu dêëu úi, trúâi úi! Nïëu em coân muöën söëng thò em haäy chaåy ài cho nhanh. Nïëu anh gêëu, chöìng chõ vïì thêëy em thò noá ùn thõt em khöng chuát àöång loâng àêu. Nhng Rainan baão: - Em khöng súå, em nhêët àõnh úã laåi vúái chõ xem tònh hònh chõ ra sao. Khi cöng chuáa thêëy khöng lay chuyïín àûúåc yá chñ cuãa em, naâng àûa em vaâo hang töëi tùm, àuáng laâ chöî úã cuãa gêëu. Möåt bïn coá möåt àöëng laâ vaâ coã khö, Trïn àoá laâ núi chöìng cö vaâ caác con nguã, bïn kia laâ chiïëc giûúâng àeåp löång lêîy, boåc vaãi àoã vaâ naåm vaâng cuãa cöng chuáa. Naâng baão em chui xuöëng gêìm giûúâng vaâ tuöìn cho em thûác ùn. Àûúåc möåt chöëc, gêëu vïì nhaâ noái: "Ta àûaánh húi thêëy muâi thõt ngûúâi" vaâ àõnh ruác àêìu xuöëng gêìm giûúâng. Cöng chuáa vöåi goåi: - Cûá bònh tônh, coá ai maâ laåi vaâo àêy àûúåc! Möìm coân dñnh maáu, gêëu caâu nhaâu: - Ta tòm thêëy úã trong rûâng möåt con ngûåa vaâ ùn thõt noá röìi. Têët phaãi coá ng- ûúâi ài vúái ngûåa, ta àûaánh húi thêëy röìi. Röìi noá laåi àõnh chui vaâo gêìm giûúâng. Naâng liïìn àaá vaâo buång gêëu, noá löån nhaâo möåt caái röìi ài ra öí nùçm, àuát cùèng vaâo möìm maâ nguã. Cûá baãy ngaây möåt lêìn, gêëu laåi hiïån nguyïn hònh laâ möåt Hoaâng tûã àeåp trai, hang cuãa noá biïën thaânh möåt toaâ lêu àaâi löång lêîy vaâ thuá vêåt trong rûâng biïën thaânh thõ vïå, cûá àïën ngaây êëy, chaâng àïën àoán cöng chuáa. Nhûäng thiïëu nûä xinh àeåp ra cûãa lêu àaâi àoán naâng, thêåt laâ möåt buöíi höåi tûng bûâng, naâng vui mûâng say sûa nguã. Nhû ng khi naâng tónh dêåy thò thêëy mònh nùçm trong hang gêëu töëi tùm, chöìng àûaä biïën thaânh gêëu caâu nhaâu úã chên mònh. Chó coá caái giûúâng vaâ têët caã caác thûá khaác maâ naâng àûaä súâ àïën laâ vêîn nguyïn khöng biïën. Thaânh thûã naâng cûá söëng saáu ngaây trong àûau khöí, àïën ngaây thûá baãy thò naâng àûúåc an uãi. Nhûng vò naâng coân treã, tuy chó àûúåc coá möåt ngaây, naâng cuäng vui vúái cuöåc söëng. Naâng http://www.ebooks.vdcmedia.com
 12. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 12 sinh àûúåc hai Hoaâng tûã saáu ngaây hònh gêëu, chó ngaây thûá baãy múái laâ hònh ngûúâi. Möîi lêìn nhû thïë naâng laåi nheát àêìy caác thûác ùn ngon laânh, baánh traái hoa quaã vaâo giûúâng rúm àïí ùn suöët tuêìn, con gêëu vêng lúâi naâng vaâ naâng muöën gò noá laâm nêëy. Khi Rainan tónh dêåy thò thêëy mònh nùçm trïn giûúâng luåa, ngûúâi hêìu haå chêìu chûåc, mùåc cho chaâng quêìn aáo sang troång, vò höm êëy àuáng laâ ngaây thûá baãy. Chõ cêåu cuâng hai Hoaâng tûã xinh àeåp vaâ anh rïí gêëu mûâng rúä bûúác vaâo vò thêëy cêåu àûaä àïën. Thöi thò moåi thûá àïìu àeåp löång lêîy, suöët ngaây vui veã. Nhûng àïën töëi cöng chuáa baão: - Em yïu dêëu, bêy giúâ thò em liïåu ài ngay ài! Àïën tang taãng saáng, chöìng chõ seä laåi biïën ra gêëu. Nïëu saáng ngaây, anh êëy vêîn thêëy em coân úã àêy, anh êëy seä khöng cûúäng laåi baãn chêët gêëu maâ seä ùn thõt em àêëy. Hoaâng tûã gêëu vûâa túái àûa cho cêåu vaâi súåi löng gêëu maâ dùån: - Nïëu gùåp naån thò em cûá saát löng vaâo ngûúâi, anh seä àïën cûáu em ngay. Moåi ngûúâi hön nhau tûâ biïåt. Rainan lïn möåt cöî xe thùæng sau ngûåa àen, röìi ài. Àûúâng ài vúåt nuái àeâo, qua baäi hoang rûâng rêåm, qua buåi qua búâ, khöng dûâng khöng nghó. Maäi cho àïën luác trúâi hûãng saáng Rainan böîng thêëy mònh trïn mùåt àêët, ngûåa xe biïën mêët. Àïën khi trúâi saáng toã, cêåu thêëy saáu con kiïën lêåt àêåt ài túái, tha möåt voã haåt deã. Rainan thêëy mònh vêîn úã trong rûâng thiïng, cêåu muöën ài tòm caác chõ. Cêåu laåi ài lang thang möåt mònh trong hiu quaånh ba ngaây, nhûng chùèng àûúåc viïåc gò. Àïën ngaây thûá tû, cêåu nghe thêëy möåt con chim àûaåi baâng bay raâo raâo röìi haå xuöëng töí. Rainan tröën trong buåi rêåm, àúåi àïën luác noá bay ài. Baãy giúâ sau noá laåi bay lïn khöng. Rainan beân nhoi ra, àïën trûúác cêy goåi: - Chõ yïu dêëu, nïëu chõ úã trïn àêëy thò haäy lïn tiïëng cho em biïët. Em laâ Rainan, em cuãa chõ àêy, em àïën tòm chõ àêy. Cêåu nghe coá tiïëng voång tûâ trïn xuöëng: - Nïëu em laâ Rainan, em yïu cuãa chõ maâ chõ chûa tûâng nhòn thêëy, thò haäy lïn àêy vúái chõ. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 13. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 13 Rainan àõnh treâo lïn, nhû ng thên cêy to maâ laåi trún quaá. Cöë treâo ba lêìn àïìu uöíng cöng. Böîng möåt caái thang tïët bùçng dêy luåa àûúåc thaã xuöëng. Cêåu liïìn treâo lïn töí àaåi baâng. Töí vûäng chùæc nhû möåt chiïëc bao lún trïn cêy thuyâ dûúng. Chõ cêåu ngöìi dûúái möåt chiïëc taán bùçng luåa maâu höìng. Trong loâng naâng uã möåt quaã trûáng àaåi baâng, êëp cho núã. Hai ngûúâi mûâng rúä. Nhûng möåt luác sau, cöng chuáa noái: - Em yïu dêëu aå, thöi em mau mau ài ngay. Nïëu àaåi baâng chöìng chõ thêëy em thò anh êëy moác mùæt ùn tim em mêët. Rainan àaáp: - Khöng, em cûá úã àêy cho àïën khi chöìng chõ biïën thaânh ngûúâi cú. - Viïåc êëy chó xaãy ra trong saáu tuêìn nûäa. Nhng nïëu em chõu àûúåc thò em cûá tröën vaâo trong thên cêy röîng, ngaây ngaây chõ seä thaã thûác ùn xuöëng cho. Rainan chui vaâo trong thên cêy, cöng chuáa ngaây ngaây thaã thûác ùn xuöëng cho cêåu. Hïî àaåi baâng bay ài thò cêåu laåi treâo lïn vúái chõ. Saáu tuêìn sau àaåi baâng biïën thaânh ngûúâi. Rainan tónh dêåy thêëy mònh nùçm trïn giûúâng cuäng nhû úã nhaâ anh rïí gêëu, nhûng coá phêìn löång lêîy hún. Cêåu söëng baãy ngaây rêët vui veã úã nhaâ anh rïí àûaåi baâng. Àïën ngaây thûá baãy, tûâ biïåt nhau, àaåi baâng cho cêåu ba chiïëc löng vaâ dùån: - Gùåp cún hoaån naån, em haäy xaát löng naây vaâo ngûúâi, anh seä laåi cûáu. Röìi ngûúâi anh rïí cho ngûúâi hêìu ài chó àûúâng cho cêåu. Túái saáng, böîng têët caã moåi ngûúâi biïën àêu hïët caã, coân laåi mònh Rainan àûáng trïn àónh nuái cao, giûäa caãnh hoang vu ruâng rúån. Rainan nhòn quanh, thêëy úã xa mùåt nûúác saáng nhû gûúng cuãa möåt caái höì lúán, phaãn chiïëu nhûäng aánh nùæng àêìu tiïn saáng loaáng. Cêåu nghô túái ngûúâi chõ thûá ba, chùæc laâ chõ êëy àêëy. Cêåu liïìn ài xuöëng, len loãi qua caác buåi cêy vaâ phiïën àaá. Cêåu ài nhû vêåy ba ngaây. Lùæm khi cêåu mêët huát caã höì. Nhûng àïën saáng ngaây thûá tû thò cêåu túái bïn höì. Cêåu àûáng trïn búâ kïu: - Chõ yïu dêëu úi, nïëu chõ coá úã dúái àêëy thò haäy lïn tiïëng, em laâ Rainan cuãa chõ àêy, em àïën thùm chõ àêy. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 14. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 14 Nhng khöng coá ai traã lúâi. Têët caã àïìu im lùång. Cêåu beã vuån baánh mò neám xuöëng nûúác baão caá: - Húäi caá yïu dêëu, haäy ài gùåp chõ ta, baão laâ Rainan àûáa treã kyâ diïåu àûaä àïën àêy vaâ muöën ài túái chöî chõ úã. Nhûng caá hûúng chêëm àoã àúáp baánh mò maâ khöng nghe thêëy cêåu noái gò. Cêåu thêëy coá chiïëc thuyïìn liïìn cúãi ngay aáo giaáp ra, chó cêìm trong tay möåt thanh kiïëm trêìn, nhaãy xuöëng thuyïìn cheâo. Cêåu cheâo maäi thò thêëy möåt öëng khoái xêy bùçng thaåch anh voåt lïn trïn mùåt nûúác toaã ra möåt muâi thúm ïm dõu. Rainan liïìn cheâo thuyïìn túái àoá, chùæc laâ chõ mònh söëng úã dûúái. Röìi cêåu ngöìi vaâo trong öëng khoái maâ tuåt xuöëng. Cöng chuáa böîng thêëy hai chên ngûúâi vung vêíy thò súå quaá. Möåt laát sau, naâng thêëy caã thên ngûúâi tuåt xuöëng, cêåu tûå nhêån laâ em naâng. Naâng sung sûúáng vö cuâng, nhûng cuäng rêët buöìn rêìu baão em: - Caá voi àaä biïët tin laâ em àõnh tòm chõ vaâ phaân naân laâ nïëu em àïën àuáng luác anh êëy laâ caá voi, thò anh êëy seä theâm ùn thõt em, khöng nhõn àûúåc, anh êëy seä àêåp tan nhaâ bùçng thaåch anh cuãa chõ, chõ cuäng seä àïën boã mònh trong ngoån soáng. - Thïë chõ coá thïí dêëu em cho qua haån phuâ pheáp khöng? - êëy chïët, khöng àûúåc, vò em coá thêëy laâ túâng bùçng pha lï trong suöët khöng? Naâng suy nghô maäi, chúåt nghô àïën buöìng àïí cuãi. Naâng liïìn xïëp cuãi thêåt kheáo - tröng ngoaâi khöng biïët àûúåc, dêëu àûáa treã kyâ diïåu vaâo trong. Möåt laát sau, caá voi àïën. Cöng chuáa run nhû laá liïîu rung rung. Caá búi mêëy voâng quanh toaâ nhaâ pha lï. Khi noá thêëy maãnh aáo cuãa Rainan trong àöëng cuãi loâi ra, noá quêîy maånh àuöi, thúã phò phoâ. Nïëu noá maâ nhòn thêëy nhiïìu lêìn nûäa, ùæt laâ noá seä àêåp tan nhaâ ra. Ngaây naâo, caá voi cuäng àïën lûúån quanh. Maäi cho àïën thaáng thûá baãy, hïët phuâ pheáp. Rainan thêëy mònh úã trong möåt toaâ lêu àaâi coân löång lêîy hún caã lêu àaâi cuãa àaåi baâng, ngay chñnh giûäa coá möåt hoân àaão àeåp àeä. Cêåu söëng caã möåt thaáng trúâi rêët laâ vui veã cuâng chõ vaâ anh rïí. Möåt thaáng sùæp hïët thò caá voi cho cêåu ba caái vêíy maâ dùån: - Nïëu em bõ hoaån naån, thò em cûá xaát vêíy vaâo ngûúâi, anh seä giuáp em. Röìi caá voi laåi àïí cêåu cheâo vaâo búâ. Àïën núi, cêåu thêëy böå aáo giaáp vêîn coân àoá. Àûáa treã kyâ diïåu laåi ài baãy ngaây trong hoang vu. Trong baãy àïm, cêåu nguã http://www.ebooks.vdcmedia.com
 15. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 15 ngoaâi trúâi. Böîng cêåu thêëy möåt toaâ lêu àaâi coá caánh cöíng bùçng theáp trïn cûãa coá möåt caái khoaá rêët chùæc. Phña trûúác coá möåt con boâ rûâng mùæt naãy lûãa àang canh gaác löëi vaâo. Rainan xöng àïën, cheám maånh vaâo cöí noá, nhûng cöí noá bùçng theáp, gûúm gaäy tan ra tûâng maãnh nhû thuyã tinh. Cêåu duâng giaáo àêm, nhûng giaáo gêîy vuån nhû laâ möåt súåi rúm. Boâ rûâng lêëy sûâng ghò cêåu, tung cêåu lïn khöng, khiïën cêåu mùæc luãng lùèng trïn caânh cêy. Trong cún nguy khöën Rainan chúåt nhúá àïën ba súåi löng gêëu. Cêåu xaát löng vaâo baân tay thò lêåp tûác coá möåt con gêëu laåch baåch chaåy ra, àaánh boâ rûâng vaâ xeá noá ra. Nhûng tûâ trong buång boâ rûâng coá möåt con võt trúâi vuát lïn khöng vaâ bay ài thêåt nhanh. Rainan liïìn xaát vaâo ngûúâi ba caái löng àaåi baâng, lêåp tûác coá möåt con àaåi baâng reä mêy bay àïën àuöíi theo con chim àang bay thùèng vïì phña möåt caái höì, saâ xuöëng noá vaâ xeá nhoã noá. Nhûng Rainan thêëy noá thaã xuöëng nû úác möåt quaã trûáng vaâng. Cêåu liïìn xaát ba vêíy caá vaâo loâng baân tay. Möåt con caá voi búi laåi ngay, ngêåm quaã trûáng vaâ nhö lïn búâ. Rainan cêìm lêëy, duâng àûaá àêåp vúä thò thêëy trong àoá coá möåt chiïëc chòa khoaá nhoã. Àoá chñnh laâ chiïëc chòa khoaá múã àûúåc chiïëc cûãa bùçng theáp. Chòa khoáa vûâa àuång vaâo khoaá thò cûãa múã tung ra, Rainan bûúác vaâo. Cêåu ài àïën àêu, then cûãa tûå àöång bêåt ra àïën àêëy. Cêåu qua baãy cûãa, vaâo baãy phoâng àeåp löång lêîy, saáng trûng. úã phoâng cuöëi cuâng, coá möåt thiïëu nûä nùçm nguã trïn gi- ûúâng. Naâng àeåp tuyïåt vúâi khiïën cêåu hoa mùæt lïn. Cêåu àõnh àûaánh thûác naâng dêåy, nhûng chó mêët cöng vò naâng nguã say nhû chïët. Chaâng tûác quaá àêåp vaâo möåt chiïëc baãng àen úã bïn giûúâng. Thiïëu nûä tónh dêåy ngay, nhûng laåi nguã tiïëp. Chaâng liïìn cêìm lêëy baãng, neám lïn nïìn àaá, baãng vúä tan nghòn maãnh. Ngay luác àoá, thiïëu nûä múã mùæt ra. Pheáp thuêåt tiïu tan. Thiïëu nûä êëy laâ em gaái cuãa ba anh rïí Rainan. Vò naâng khöng chõu yïu möåt tïn phuâ thuyã, noá àûaä bùæt naâng nguã say nhû chïët vaâ biïën ba anh naâng thaânh ba con vêåt. Phuâ pheáp seä coân hiïåu lûåc nïëu baãng àen vêîn y nguyïn. Rainan àûa naâng ra. Cêåu vûâa àïën trûúác cûãa thò caác anh con rïí cúäi ngûåa tûâ ba phña ài laåi cuâng vúå con. Naâng vúå àaåi baâng àaä êëp xong trûáng vaâ ùém laåi möåt cö beá xinh àeåp. Moåi ngûúâi ài túái gùåp vua vaâ hoaâng hêåu àûaä giaâ. Àûáa treã kyâ diïåu àûa ba chõ vïì nhaâ, vaâ caách àoá ñt lêu, chuá kïët hön vúái naâng thiïëu nûä xinh àeåp kia. Khùæp núi àïìu vui mûâng, con meâo chaåy vïì nhaâ, cêu chuyïån töi kïí àïën àêy laâ hïët. Öng Vua trong cêu chuyïån rêët giaâu coá, àuáng khöng naâo? Thïë nhûng taåi sao öng Vua àoá laåi phaãi àem ba cö con gaái cho Gêëu, Àaåi Baâng vaâ Caá Voi? Phaãi http://www.ebooks.vdcmedia.com
 16. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 16 chùng do öng Vua söëng rêët xa hoa. Qua cêu chuyïån, ta thêëy rùçng: duâ giaâu coá àïën àêu nhûng söëng xa hoa thò têët caã cuãa caãi phaãi àöåi noán ra ài. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 17. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 17 BAÂ LAÄ O CHÙN NGÖÎ NG Ngaây xûa coá möåt baâ giaâ nua, söëng cuâng àaân ngöîng taåi möåt núi heão laánh giûäa nuái rûâng. Baâ úã trong möåt cùn nhaâ nhoã. Chuáng quanh coá möåt khu rûâng lúán. Saáng naâo baâ cuäng chöëng naång lêíy bêíy ài vaâo rûâng. Baâ bêån nhiïìu viïåc lùæm, möåt ngûúâi nhiïìu tuöíi nhû baâ tûúãng khoá coá thïí laâm nöíi: ài kiïëm coã cho ngöîng, haái quaã daåi vûâa têìm tay vúái, vaác caã lïn lûng vïì nhaâ. Tröng thò tûúãng chûâng baâ vaác nùång àïën ngaä khuyåu xuöëng mêët, nhûng cuäng may laâ bao giúâ baâ cuäng mang vïì àûúåc túái nhaâ. Baâ gùåp ai cuäng chaâo hoãi niïìm núã: Chaâo ngûúâi baâ con. Höm nay trúâi àeåp nhó! Baâ con thêëy giaâ ài tha coã vïì thò chùæc lêëy laâm laå lùæm nhó, ai maâ chùèng phaãi vaác gaánh nùång cuãa mònh trïn lûng. Tuy vêåy, thiïn haå khöng thñch gùåp baâ laäo, hoå thûúâng ài àûúâng voâng àïí traánh baâ. Khi möåt öng böë cuâng con trai ài qua mùåt baâ, öng kheä baão con: - Con phaãi coi chûâng muå giaâ naây. Muå êëy thêm hiïím lùæm. Àoá laâ möåt muå phuâ thuyã àêëy. Möåt buöíi saáng, coá chaâng thanh niïn àeåp trai ài qua rûâng. Trúâi nùæng, chim kïu rñu rñt, gioá maát thöíi qua caânh laá, loâng chaâng lêng lêng vui sûúáng. Chaâng chùèng gùåp möåt ai. Böîng chaâng nhòn thêëy baâ phuâ thuyã àang cùæt coã bùçng liïìm. Baâ àaä nheát vaâo thay naãi möåt múái nùång, caånh àoá coân coá hai gioã àêìy lï vaâ taáo daåi. Chaâng noái: - Naây baâ laäo, baâ laâm thïë naâo maâ mang hïët ài àûúåc? Baâ giaâ àaáp: http://www.ebooks.vdcmedia.com
 18. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 18 - Thûa ngaâi, thïë maâ töi vêîn phaãi mang cho àûúåc àêëy. Con nhaâ giêìu coá àêu cêìn nhû vêåy. Nhûng nöng dên thûúâng noái: "Thöi àûâng ngoá quêín ngoá quanh laâm gò! Caái lûng ngûúâi vöën noá phaãi coâng." Chaâng àûáng bïn baâ, baâ beân baão: - Thïë chaâng giuáp giaâ möåt tay coá àûúåc khöng? Lûng chaâng coân thùèng, chên coân cûáng, àöëi vúái chaâng thò dïî thöi. Nhaâ giaâ cuäng gêìn àêy, trïn caái baäi hoang kia, úã ngay sau nuái, chaâng chaåy möåt laát thò àïën ngay àêëy maâ. Chaâng thanh niïn thûúng haåi baâ laäo, traã lúâi: - Quaã cha töi khöng phaãi laâ nöng dên, maâ laâ möåt võ baá tûúác giaâu coá, nhû- ng thöi cûá àïí töi mang giuáp baâ chiïëc tay naãi kia. Baâ giaâ noái: - Nïëu chaâng cöë giuáp cho thò quyá hoaá quaá. Chùæc chùæn laâ chaâng phaãi ài mêët möåt giúâ àêëy, nhng àöëi vúái chaâng thò thêëm vaâo àêu. Chaâng phaãi mang giuáp cho caã taáo vaâ lï àïën àêëy nûäa nheá! Nghe noái ài mêët möåt giúâ thò võ baá tûúác treã tuöíi húi phên vên, nhûng baâ giaâ khöng buöng chaâng ra, baâ buöåc khùn goái trïn lûng chaâng, khoaác àöi gioã vaâo caánh tay chaâng vaâ noái: - Chaâng thêëy chûa, cuäng dïî thöi maâ! Baá túác vûâa àûaáp vûâa nhùn nhoá: - Àêu, khöng dïî àêu! Caái boåc nùång nhû laâ boåc àaá êëy, lï taáo cuäng nùång nh- û chò. Thúã chùèng ra húi nûäa! Chaâng muöën truát têët caã moåi thûá, nhûng baâ giaâ khöng chõu. Baâ noái móa: - Tröng kòa! Coá àúâi thuúã nhaâ ai möåt võ trai traáng maâ khöng chõu mang caái maâ möåt baâ giaâ nhû ta àaä tûâng lï ài bao nhiïu lêìn. Noái hay, noái àeåp thò sao maâ mau thïë! Hïî cöng viïåc thêåt thò chó muöën lêín thöi. Baâ noái tiïëp: - Sao chaâng laåi chêìn chûâ, àûáng yâ ra nhû thïë! Chõu khoá nhêëc chên lïn chûá. Khöng ai àúä goái cho àêu. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 19. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 19 Coân ài trïn àêët bùçng thò chaâng coân chõu nöíi. Nhûng khi lïn nuái, phaãi treâo, àaá lùn dûúái chên chaâng y nhû chuáng laâ nhûäng vêåt söëng thò thêåt laâ quaá sûác chaâng. Möì höi nhïî nhaåi trïn traán, chaãy roâng roâng xuöëng lûng chaâng, khi thò noáng böëc lïn, khi thò laåi laånh toaát söëng lûng. Chaâng noái: - Baâ giaâ úi, töi khöng chõu nöíi nûäa, cho töi nghó möåt tñ. Baâ giaâ àaáp: - Khöng nghó úã àêy àûúåc. Àïí àïën núi àûaä, haäy nghó. Bêy giúâ cûá ài ài. Biïët àêu thïë chaã laâ àiïìu hay cho chaâng. Baá tûúác noái: - Muå giaâ kia, muå thêåt höîn xúåc. Chaâng àõnh vûát chiïëc khùn goái ài, nhûng loay hoay maäi mêët cöng toi. Khùn goái dñnh chùåt vaâo lûng chaâng y nhû laâ noá moåc tûâ lûng ra. Chaâng quay cuöìng, vùån veåo maäi maâ khöng taâi naâo thoaát ra àûúåc. Baâ giaâ thêëy vêåy cûúâi vaâ nhaãy nhoát trïn àöi naång möåt caách khoaái traá. Baâ noái: - Chaâng úi, xin chaâng chúá tûác giêån, mùåt chaâng àaä àoã chñn lïn nhû gaâ choåi röìi. Chaâng cûá chõu khoá àeo khùn goái ài, àïën nhaâ, giaâ seä thûúãng cho xûáng cöng. Chaâng biïët laâm sao bêy giúâ? Chaâng àaânh tuên theo söë phêån, nhêîn nhuåc lï theo baâ giaâ. Baâ ta coá veã möîi luác möåt lanh leån, coân chaâng thò thêëy gaáng trïn vai möîi luác möåt thïm nùång. Röìi böîng baâ nhuán ngûúâi nhaãy möåt caái, ngöìi trïn khùn goái. Baâ gêìy khùèng khiu nhû caái coåc raâo, maâ sao nùång hún caã möåt muå nöng dên beáo õ. Chaâng thanh niïn laão àaão, nhng nïëu chaâng khöng chõu ài thò baâ lêy roi vaâ caânh gai àaánh vaâo chên chaâng. Chaâng khöng ngûâng rïn ró, treâo lïn nuái, maäi àïën khi sùæp khuyåu xuöëng múái túái nhaâ baâ. Àaân ngöîng thêëy baâ giaâ goåi thò vöî caánh vûún cöí lïn, chaåy ra àoán vaâ kïu quang quaác. Möåt muå àaä coá tuöíi, maånh khoeã to lúán, xêëu nhû ma lem, cêìm roi theo sau àaân ngöîng. Baác ta baão baâ laäo: - Meå úi, coá viïåc gò maâ sao lêu thïë? Baâ laäo àaáp: http://www.ebooks.vdcmedia.com
 20. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 20 - Con cûá yïn têm, chaã gùåp àiïìu gò dûä caã. Traái laåi, chaâng àêy laåi mang giuáp cho meå. Naây con aå, khi meå mïåt chñnh chaâng ta laåi coäng meå trïn lûng nûäa. Thaânh ra àûúâng ài khöng thêëy xa, ài rêët vui veã vaâ luön luön àuâa giúän vúái nhau. Maäi sau baâ giaâ múái chõu tuåt xuöëng, àúä khùn goái khoãi lû ng chaâng, lêëy gioã khoãi tay chaâng, thên mêåt nhòn chaâng vaâ baão: - Thöi bêy giúâ, chaâng haäy ngöìi úã chiïëc ghïë daâi trûúác cûãa maâ nghó. Chaâng thêåt àaáng àûúåc traã cöng möåt caách xûáng àaáng. Maâ nhêët àõnh laâ coá thöi. Röìi baâ baão muå chùn ngöîng: - Con haäy vaâo trong nhaâ, con aå. Con àûáng möåt mònh vúái chaâng trai treã thêåt laâ khöng tiïån, khöng nïn àöí dêìu vaâo lûãa. Chaâng ta coá thïí mï con àêëy. Baá tûúác chùèng biïët nïn cûúâi hay nïn khoác. Chaâng nghô buång: àöì cuãa thûâa nhû thïë, giaá coá treã hún ba chuåc tuöíi cuäng chùèng laâm cho mònh rung àöång àûúåc. Trong khi êëy, baâ laäo vuöët ve àaân ngöîng nhû con, baâ cuâng muå con gaái vaâo nhaâ. Chaâng thanh niïn ngaã mònh trïn chiïëc ghïë daâi úã göëc möåt cêy taáo. Khöng khñ ïm dõu, êëm aáp. Chung quanh raãi ra möåt àöëng coã xanh rúân, àêìy hoa ngoåc chêu, hoa baách lyá vaâ haâng trùm thûá hoa khaác. Möåt con suöëi trong veo, loáng laánh aánh mùåt trúâi chaãy ngang. Àûaân ngöîng trùæng nhúãn nhú ài qua ài laåi hoùåc löåi bò boäm dûúái nûúác. Chaâng nghô buång: - úã àêy thêåt laâ yïu kiïìu, nhûng ta buöìn nguã quaá, mùæt cûá dñp laåi. Ta phaãi nguã ài möåt tñ múái àûúåc. Chó mong àûâng coá cún gioá naâo thöíi bay àöi chên mònh ài, chên mònh àaä nhuän ra nhû buâi nhuâi mêët röìi. Chaâng nguã àûúåc möå t laát thò baâ giaâ àïën lay dêåy, baâ baão: - Dêåy ài, chaâng úi! Chaâng khöng úã laåi àêy àûúåc àêu, quaã laâ giaâ àûaä laâm cho chaâng vêët vaã, nhûng cuäng chûa haåi gò àïën tñnh maång. Giúâ thò giaâ traã cöng cho chaâng. Tiïìn baåc vaâ cuãa caãi thò chaâng khöng cêìn àïën, àïí ta cho thûá khaác. Noái röìi, baâ nheát vaâo tay chaâng möåt chiïëc höåp nhoã laâm bùçng möåt viïn ngoåc xanh nguyïn khöëi vaâ dùån: - Chaâng haäy giûä höåp naây cêín thêån, noá seä mang phuác àïën cho chaâng. http://www.ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2