intTypePromotion=1

Vật lý đại cương - Vật lý nguyên tử phần 1

Chia sẻ: Pham Xuân Dương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
178
lượt xem
48
download

Vật lý đại cương - Vật lý nguyên tử phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'vật lý đại cương - vật lý nguyên tử phần 1', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật lý đại cương - Vật lý nguyên tử phần 1

  1. Ch−¬ng II ®éng lùc häc chÊt ®iÓm Isaac Newton
  2. 1. C¸c ®Þnh luËt Niut¬n r 1.1 §Þnh luËt Niut¬n thø nhÊt: v r ChÊt ®iÓm c« lËp v = const Kh«ng chÞu mét t¸c dông nμo tõ bªn ngoμi, chuyÓn ®éng cña nã ®−îc b¶o toμn -> ®Þnh luËt qu¸n tÝnh 1.2. §Þnh luËt Niut¬n thø hai:ChuyÓn ®éng cña chÊt ®iÓm chÞu tæng hîp lùc F ≠ 0 lμ chuyÓn ®éng cã gia tèc Gia tèc r chÊt ®iÓm ~ F vμ ~ nghÞch víi m cña r r r F≠0→a ≠0 r F rF a=k a= m Trong hÖ SI k=1 m
  3. rr • Ph−¬ng tr×nh c¬ b¶n cña c¬ ma = F häc chÊt ®iÓm: rr • HÖ qui chiÕu qu¸n tÝnh: NghiÖm ®óng Ph−¬ng tr×nh ma = F 1.3.Lùc t¸c dông lªn chÊt ®iÓm trong r at chuyÓn ®éng cong r rrr M r a = at + an a n r Ft r r r ma = ma t + ma n r a rrr Fn r F = Ft + Fn F 2 Lùc ph¸p Lùc tiÕp v Fn = m dv Ft = m tuyÕn tuyÕn R dt
  4. r 1.4. §Þnh luËt Niut¬n thø ba F r r r F' A B F F' rr F + F' = 0 Tæng néi lùc trong hÖ =0 2. ChuyÓn ®éng t−¬ng ®èi vμ nguyªn lý Galilª O’chuyÓn ®éng r theo y däc y’ M ox víi vËn tèc V , oy//o’y’, O x1 x2 oz//o’z’ O’ x’ x Thêi gian lμ tuyÖt ®èi: l=l’ z z’ t=t’
  5. Kh«ng gian lμ t−¬ng ®èi: x=x’+oo’=x’+Vt’ y=y’; z=z’=> chuyÓn ®éng lμ t−¬ng ®èi. Kho¶ng kh«ng gian lμ tuyÖt ®èi: l=l’ x1 =x’1 +Vt’ ; x2 =x’2 +Vt’=> l=x2-x1=x’2-x’1=l’ PhÐp biÕn ®æi Galilª: x=x’+Vt’; y=y’; z=z’; t=t’ vμ ng−îc l¹i x’=x-Vt; y’=y; z’=z; t’=t
  6. 2.2. Tæng hîp vËn tèc vμ gia tèc rr r = r '+ oo' y y’ r rM r r r d r d r ' d oo' d dO r' = = + x’ O’ x dt dt ' dt dt dt r rr ⇒ v = v '+ V r z z’ v' r Vt¬ vtèc trong hqc O’ v Vt¬ vtèc trong hqc O r V Vt¬ vtèc O’ ®èi víi O VÐc t¬ vËn tèc cña chÊt ®iÓm ®èi víi hÖ qchiÕu O b»ng tæng hîp vÐc t¬ vtèc cña chÊt ®iÓm ®ã ®èi víi hÖ qc O’ch®éng tÞnh tiÕn ®víi hÖ qc O vμ vt¬ vtèc tÞnh tiÕn cña hÖ qc O’ ®èi víi hÖ qc O
  7. rrr r r ⇒ a = a '+ A dv dv ' d V = + dt dt dt a Vt¬ gia tèc M trong hqc O a’ Vt¬ gia tèc M trong hqc O’ A Vt¬ gia tèc O’ ®èi víi hqc O VÐc t¬ gia tèc cña chÊt ®iÓm ®èi víi mét hÖ qchiÕu O b»ng tæng hîp vÐc t¬ gia tèc cña chÊt ®iÓm ®ã ®èi víi hÖ qc O’chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn ®èi víi hÖ qc O vμ vt¬ gia tèc tÞnh tiÕn cña hÖ qc O’ ®èi víi hÖ qc O
  8. 2.3. Nguyªn lý t−¬ng ®èi Galilª 2.3. rr HÖ qui chiÕu qu¸n tÝnh: ma = F NÕu O’ chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu r r ®èi víi O th× A=0 r a = ma ' m r r ma ' = ma = F Galilª O’còng lμ hqc qu¸n tÝnh Mäi hÖ qui chiÕu chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu víi hqc qu¸n tÝnh còng lμ hqc qu¸n tÝnh. C¸c ®Þnh luËt Niu t¬n nghiÖm ®óng trong mäi hÖ qui chiÕu chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu ®èi víi hqc qu¸n tÝnh
  9. C¸c ph−¬ng tr×nh ®éng lùc häc trong c¸c hÖ qui chiÕu qu¸n tÝnh cã d¹ng nh− nhau. C¸c ph−¬ng tr×nh c¬ häc bÊt biÕn ®èi víi phÐp biÕn ®æi Galilª
  10. 3. ®éng l−îng vμ C¸c ®Þnh lý vÒ ®éng l−îng r dK r rr r =F §Þnh lý I r mdv F = ma ⇒ =F dt r r dt r K = mv lμ vÐc t¬ ®éng l−îng d ( mv ) r =F t2 rr r r dt ∫ §Þnh lý II ΔK = K 2 − K1 = Fdt r r dK = Fdt t1 t2 (2) r r §é biÕn thiªn ®éng l−îng = ∫ dK = ∫ Fdt Xung l−îng cña lùc (1) t1 HÖ qu¶: r ΔK r §é biÕn thiªn ®éng l−îng/®vÞ thêi =F Δt gian=Lùc t¸c dông
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2