intTypePromotion=3

Xuất phát thấp và giải pháp cho đổi mới ở Việt Nam - 1

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
40
lượt xem
4
download

Xuất phát thấp và giải pháp cho đổi mới ở Việt Nam - 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lời giới thiệu Nước ta đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, cơ sở vật chất kĩ thuật thấp kém, trình độ của lực lượng sản xuất chưa cao, quan hệ sản xuất mới chưa hoàn thiện. Vì vậy, công nghiệp hoá - hiện đại hoá (CNH-HĐH) là một xu hướng khách quan, phù hợp với xu thế của thời đại và hoàn cảnh đất nước góp phần tạo dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho Chủ Nghĩa Xã Hội, hoàn thiện quan hệ sản xuất. Do CNH-HĐH có ý nghĩa vô cùng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xuất phát thấp và giải pháp cho đổi mới ở Việt Nam - 1

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Lời giới thiệu Nước ta đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, cơ sở vật chất kĩ thuật thấp kém, trình độ của lực lượng sản xuất chư a cao, quan hệ sản xuất mới chưa hoàn thiện. Vì vậy, công nghiệp hoá - h iện đại hoá (CNH-HĐH) là một xu hướng khách quan, phù hợp với xu thế của thời đ ại và hoàn cảnh đất nước góp phần tạo dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho Chủ Nghĩa Xã Hội, hoàn thiện quan hệ sản xuất. Do CNH-HĐH có ý nghĩa vô cùng to lớn với nước ta nên đã có rất nhiều nh à khoa học, nhà nghiên cứu, nhà kinh tế... và cả sinh viên nghiên cứu về đề tài này nhằm đưa ra giải pháp thúc đ ẩy nhanh quá trình CNH-HĐH. Trong số các công trình đó có không ít những công trình có tác dụng lớn đối với quá trình CNH-HĐH ở nước ta. Đối với tôi, được sinh ra và lớn lên đúng vào th ời điểm đất nước bắt đầu đẩy nhanh quá trình CNH-HĐH, tôi mong đóng góp ph ần n ào đó công sức của mình vào sự nghiệp chung của đất nước. Chính vì vậy, tôi chọn đ ề tài “Xu ất phát thấp và giải pháp Công nghiệp hoá-hiện đại hoá .” Trong đề tài có sử dụng và tham khảo nhiều tài liệu và quan điểm của các nhà nghiên cứu khác. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Lê Ngọc Thông đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. Hà Nội. ngày15 tháng 05 năm 2007 Sinh viên: Trần Thị Chúc Giới thiệu đ ề tài A.
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com I.Quan niệm về CNH-HĐH trên thế giới và ở Việt Nam Trên thế giới, khi cách mạng công nghiệp được tiến h ành ở Tây âu (ở các nước Anh, Pháp, Đức...), ở Mỹ và ở Nhật .Khi đó, CNH được hiểu là quá trình thay th ế lao động thủ công bằng lao động sử dụng máy móc .Nhưng do tất cả mọi khái niệm kinh tế nói chung và khái niệm CNH nói riêng đ ều mang tính lịch sử nghĩa là luôn có sự thay đổi và phát triển cùng lịch sử của nền sản xuất xã hội, của khoa học công n ghệ .Vì vậy, hiện nay quan niệm về công nghiệp hoá đa có sự thay đổi so với trước rất nhiều. ở Việt Nam do có sự kế th ưà, chọn lọc những tri thức văn minh của nhân loại và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lịch sử tiến hành công nghiệp hoá và th ực tiễn cuộc cách mạng công nghiệp hoá Việt Nam trong thời kỳ đ ổi mới. Hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ VII khoá VI v à đại hội đ ại biểu toàn quốc thứ VII Đảng cộng sản Việt Nam xác đ ịnh: “Công nghiệp hoá là quá trình chuyển đổi căn b ản toàn diện các hoạt động sản xuất và kinh doanh ,d ịch vụ và quản lý kinh tế xã hội từ sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ phương tiện và phương pháp tiên tiến hiện đại dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ tạo ra năng xu ất lao động cao ” Khái niệm công nghiệp hoá như vậy Đảng ta đã xác định rộng hơn những quan đ iểm trước đó bao gồm tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh, cả về dịch vụ và quản lý kinh tế xa hội đ ược sử dụng bằng các phương tiện tiên tiến hiện đ ại cùng với kĩ thuật và công nghệ cao. Như vậy tư tưởng CNH không bó h ẹp trong phạm vi các trình độ lực lư ợng sản xuất đơn thuần, kĩ thuật đơn thuần để chuyển lao động thủ công thành lao đ ộng cơ khí nh ư quan niệm trước đây.
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Do những biến đổi của nền kinh tế thế giới và điều kiện cụ thể của đ ất nước, CNH ở Việt Nam hiện nay có những đ ặc điểm chủ yếu sau đây: Th ứ nhất: CNH phải gắn liền với HĐH. Sở dĩ như vậy là vì trên th ế giới đang diễn ra cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. Một số nước phát triển đ a b ắt đ ầu chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức, nên phải tranh thủ ứng dụng những thành tựu khoa học và công ngh ệ, tiếp cận với kinh tế tri thức để hiện đ ại hoá những ngành, những khâu, những lĩnh vực có khả n ăng nhảy vọt. Th ứ hai: CNH phải nằm mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xa hội. CNH là tất yếu của các n ước nhưng với mỗi nước mục tiêu và tính chất của CNH lại khác. ở nước ta, CNH nhằm xây dựng cơ sở vật chất cho Chủ Nghĩa Xa Hội, tăng cường sức mạnh để bảo vệ nền độc lập dân tộc. Th ứ ba: CNH trong đ iều kiện kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Điều n ày làm cho CNH trong giai đoạn hiện nay khác với CNH trong giai đoạn đổi mới. Trong cơ chế quản lí kinh tế kế hoạch hoá tập trung-hành chính, bao cấp, CNH được thực hiện theo kế hoạch, mệnh lệnh của nhà nư ớc. Trong cơ ch ế kinh tế hiện n ay nhà nư ớc vẫn giữ vai trò h ết sức quan trọng trong quá trình CNH. Nhưng CNH không xuất phát từ chủ quan nh à n ước, nó đòi hỏi phải vận dụng các quy luật khách quan mà trước hết là quy luật thị trường. Th ứ tư: CNH-HĐH nền kinh tế quốc dân trong bối cảnh toàn cầu hoá nền kinh tế. Vì thế mở cửa nền kinh tế, phát triển các quan hệ kinh tế quốc tế là tất yếu đối với nước ta hiện nay. CNH trong điều kiện “chiến lược” kinh tế mở có thể đi nhanh nếu chúng ta biết tận dụng, tranh thủ được th ành tựu của thế giới và sự giúp đỡ quốc tế. Công nghiệp hoá
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com trong điều kiện”chiến lựơc” kinh tế mở cũng gây ra không ít những trở ngại do những tác dụng tiêu cực của nền kinh tế thế giới, do trật tự của nền kinh tế thế giới m à các nước tư b ản phát triển thiết lập không có lợi cho các nước nghèo, lạc hậu.Vì th ế, CNH-HĐH phải đảm bảo xây dựng nền kinh tế nước ta là một nền kinh tế độc lập. II.ý nghĩa của đ ề tài. 1 .ý nghĩa trực tiếp của đ ề tài Đối với quá trình CNH-HĐH ở Việt Nam, đề tài có rất nhiều ý nghĩa và tác dụng to lớn .Trong đó , một số ý nghĩa nổi bật của đề tài là: Th ứ nhất: đ ề tài đã phân tích đánh giá chính xác thực trạng xây dựng CNH- HĐH ở Việt Nam hiện nay. Đó là những đánh giá, phân tích về tiền đề thực hiện CNH-HĐH ở nư ớc ta, kết quả thành tựu cũng như những mặt hạn ch ế yếu kém trong quá trình xây dựng CNH-HĐH đất nước .Thêm nữa đề tài đ ã làm rõ được n guyên nhân d ẫn tới thực trạng của CNH-HĐH ở nước ta hiện nay .Mục đích của việc này là nhằm hiểu rõ hơn về CNH-HĐH ở Việt Nam để từ đó có thể đưa ra được các giải pháp làm thúc đẩy quá trình CNH-HĐH ở nước ta nhanh h ơn. Th ứ hai:Với việc đ ề tài sử dụng quan điểm toàn diện đ ể tìm ra các quan h ệ giữa CNH-HĐH với một số yếu tố như (lực lưọng sản xuất, khoa học công nghệ, vốn lao động...). Từ đ ây, chúng ta có th ể hiểu rõ hơn về CNH-HĐH để có thể đưa ra được các giải pháp có hiệu quả nhất cho CNH-HĐH nước ta. Th ứ ba:Đề tài đ a đưa ra đ ược một số giải pháp vĩ mô thúc đẩy quá trình công n ghiệp hoá ở nước ta bằng cách sử dụng quan đ iểm phát triển để vạch ra con đường phát triển.Tất cả các giải pháp trên đều được đặt trong điều kiện cụ thể của đất nước
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ta và thế giới .Do khi đưa ra các giải pháp đề tài đ a quán triệt sử dụng quan điểm lịch sử. Trên đ ây ch ỉ là ba ý ngh ĩa và tác dụng nổi bật của đề tài. Ngoài ra, đề tài còn một số ý nghĩa khác như: đ a vận dụng được triết học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong thực tiễn quá trình CNH-HĐH ở Việt Nam. 2 . ý ngh ĩa của đề tài thông qua ý nghĩa việc xây dựng CNH-HĐH ở Việt Nam Từ thập niên 60 của thế kỉ XX, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đ a h iểu được tác dụng của CNH-HĐH đối với nước ta rất to lớn. Trong đó nổi bật là: CNH trư ớc hết là quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng kinh tế Xa Hội Chủ Ngh ĩa. Đó là quá trình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xa hội nhằm cải biến một xa hội nông nghiệp th ành một xa hội công nghiệp gắn với việc hình thành từng bước quan hệ sản xuất tiến bộ, ngày càng th ể hiện bản chất ưu việt của chế độ mới Xa Hội Chủ Nghĩa. Nước ta đi lên Chủ Nghĩa Xa Hội với xuất phát điểm thấp, nền nông nghiệp lạc hậu, bình quân ruộng đất thấp, 80% dân cư sống ở nông thôn có mức thu nhập th ấp, sức mua hạn chế. Vì vậy, quá trình CNH là quá trình tạo điều kiện vật chất kĩ thuật cần thiết về con người và về khoa học công nghệ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để không ngừng tăng n ăng suất lao động làm cho n ền kinh tế tăng trưởng nhanh, nâng cao đ ời sống văn hoá cho nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xa hội, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. Quá trình CNH tạo ra cơ sở vật chất để làm biến đổi về chất lực lượng sản xuất nhờ đó n âng cao vai trò của người lao động-nhân tố trung tâm trong nền kinh
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com tế X• Hội Chủ Nghĩa. Tạo điều kiện vật chất cho việc xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đ à b ản sắc dân tộc. Nền kinh tế tăng trưởng và phát triển nhờ th ành tựu công nghiệp hoá mang lại là cơ sở để củng cố khối liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thưc trong sự nghiệp cách mạng Xa Hội Chủ Nghĩa. Đặc biệt là góp phần tăng cường quyền lực sức mạnh và hiệu quả của bộ máy quản lí kinh tế của nhà nước. Sự nghiệp CNH tạo điều kiện vật chất để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ vững mạnh trên cơ sở đó mà thực hiện tốt sự phân công và hợp tác quốc tế. Sự nghiệp CNH đất nước thúc đ ẩy sự phân công lao động xa hội phát triển, thúc đ ẩy quá trình quy ho ạch vùng lanh thổ hợp lý theo hướng chuyên canh tập trung làm cho quan h ệ kinh tế giữa các vùng, các miền trở nên thống nhất cao h ơn. CNH không nh ững có tác dụng thúc đ ẩy nền kinh tế tăng trưởng phát triển cao mà còn tạo tiền đề vật chất để xây dựng, phát triển và hiện đ ại hoá nền quốc phòng và an ninh gắn liền với sự nghiệp phát triển văn hoá kinh tế xa hội. Nội dung B. I.Cơ sở của đ ề tài 1 .Cơ sở lí luận triết học Mac-Lênin Nguyên lí mối quan hệ phổ biến - Tất cả các sự vật hiên tượng và quá trình khác nhau của thế giới có mối liên hệ qua lại, tác động lẫn nhau. Mối liên hệ đó là mối liên hệ phổ biến.
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Mối liên hệ là phạm trù triết học dùng để chỉ sự quy đ ịnh, sự tác động qua lại, sự chuyển hoá lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng hay giữa các mặt của một sự vật, một hiện tượng trong thế giới. Các tính chất của mối liên h ệ: Mối liên h ệ phổ biến có tính khách quan vì chỉ có duy nhất một thế giới vật chất nên các mối liên hệ cũng là vật chất. Vì vậy, nó cũng phải tồn tại khách quan. Còn các mối liên h ệ tinh thần chỉ là sự phản ánh của các mối liên hệ vật chất vào trong con n gười. Vì vậy, mối liên hệ phổ biến là tồn tại khách quan. Mối liên h ệ còn mang tính phổ biến do: Th ứ nhất: do b ất cứ sự vật, hiện tư ợng nào cũng liên h ệ với sự vật, hiện tượng khác và không có b ất cứ một sự vật, hiện tượng nào không n ằm trong mối liên hệ nào cả. Mọi sự vật, hiện tượng thể hiện sự tồn tại của mình thông qua các mối liên hệ với các sự vật, hiện tượng khác. Th ứ hai: mối liên h ệ biểu hiện d ưới nhiều dạng riêng biệt, cụ thể tuỳ theo điều kiện nhất định. Song, d ù biểu hiện dưới h ình thức nào chúng chỉ biểu hiện mối liên h ệ phổ biến chung nhất. Ngoài hai tính chất trên mối liên hệ này còn có tính đa dạng, nhiều vẻ của nó. Mối liên h ệ có thể phân ra các mối liên hệ khác nhau: có mối liên h ệ b ên trong và mối liên h ệ bên ngoài, mối liên h ệ chủ yếu và mối liên h ệ thứ yếu, mối liên h ệ về bản chất, mối liên h ệ về nội dung và hình thức... Tính đ a d ạng của các mối liên hệ là do tính đa dạng của sự tồn tại, phát triển và vận động của sự vật và hiện tượng quy đ ịnh. Mỗi sự vật, hiện tượng là một cấu trúc mở bao gồm các các mối liên hệ bên trong nó và các mối liên hệ bên ngoài nó. Trong các mối liên h ệ trên thì mối liên h ệ
  8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com b ên trong, mối liên hệ chủ yếu, mối liên h ệ về bản chất, mối liên hệ tất nhiên... là các mối liên h ệ giữ vai trò quyết định. Song, tuỳ vào đ iều kiện cụ thể, hoàn cảnh cụ th ể các mối liên hệ tương ứng với chúng có thể giữ vai trò quyết định. Nguyên lí về sự phát triển: - Khác với các quan niệm trư ớc đây, triết học theo quan điểm duy vật biện chứng đ ã đưa ra quan đ iểm đúng nhất về sự phát triển: “phát triển là một phạm trù triết học dùng để chỉ quá trình vận động tiến lên từ thấp tới cao, từ đơn giản tới phức tạp, từ kém hoàn thiện tới ho àn thiện hơn”. Sự phát triển có những đặc trưng sau: Th ứ nhất: phát triển không chỉ là sự biến đổi về lượng mà trên cơ sở những biến đổi về lư ợng để thực hiện những biến đổi về chất ở trình độ cao hơn. Th ứ hai: phát triển còn là những biến đổi làm thay đổi cấu trúc, cơ ch ế hoạt động, phương thức tồn tại, chức năng vốn có của sự vật, hiện tượng theo chiều hướng n gày càng hoàn thiện hơn. Như vậy, sự phát triển là trong đ ó có sự vật mới ra đ ời thay thế cho sự vật cũ, là qu á trình không ngừng trong tự nhiên và trong xã hội, trong bản thân con ngư ời, trong tư duy... Nếu xét từng trường hợp cụ thể thì có cả vận động đi lên và vận động đi xuống, vận động tuần hoàn. Nhưng xét cả quá trình vận động với thời gian d ài và không gian rộng thì vận động đi lên là xu hướng chung của mọi sự vật. Các tính chất của sự phát triển: Sự phát triển bao giờ cũng mang tính khách quan. Do nguồn gốc của sự phát triển n ằm ngay trong bản thân sự vật. Đó là quá trình giải quyết liên tục những mâu thuẫn phát sinh trong sự tồn tại và vận động của sự vật. Nhờ đó mà sự vật phát triển.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản