Ảnh hưởng của ethrel

Xem 1-4 trên 4 kết quả Ảnh hưởng của ethrel
 • Hồng l, cây thay lá h,ng năm, rụng lá v,o mùa đông v, ngủ nghỉ đến mùa xuân nảy lộc đâm chồi. Quá trình rụng lá của cây hồng không tập trung th-ờng kéo d,i khoảng 2 tháng, từ khoảng đầu tháng 10 đến tháng 12 (Trần Thế Tục v, cs, 1998 ). Đầu tháng 2, cây nảy lộc đâm chồi. Quá trình rụng lá c,ng kéo d,i kéo theo quá trình đâm chồi cũng kéo d,i v, bật chồi không đều.

  pdf6p banglang_1523 22-07-2012 36 6   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích tìm hiểu ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật ngoại sinh lên sự tăng trưởng và tích lũy lipid trong cơm dừa (nội nhũ rắn) từ giai đoạn trái trưởng thành đến giai đoạn chín ở cây Dừa Ta Xanh. Các chỉ tiêu về trọng lượng tươi, trọng lượng khô và hàm lượng lipid trong nội nhũ rắn sau xử lý với NAA 1 mg/L, BA 10 mg/L và GA3 20 mg/L, riêng lẻ hoặc phối hợp ethrel được xác định.

  pdf9p ironman1234 06-06-2018 2 0   Download

 • Hồng là cây thay lá hàng năm , rụng lá vào mùa đông và ngủ nghỉ đến mùa xuân nảy lộc đâm chồi. Quá trình rụng lá của cây hồng không tập trung thường kéo dài khoảng 2 tháng, từ khoảng đầu tháng 10 đến tháng 12 . Đầu tháng 2 cây nảy lộc đâm chồi. Quá trình rụng lá càng kéo dài kéo theo quá trình đâm chồi cũng kéo dài và bật chồi không đều. Những cành dinh dưỡng rụng lá muộn nảy lộc đâm chồi cũng chậm hơn và thường không có khả năng ra hoa. Những...

  pdf5p sunshine_3 26-06-2013 27 3   Download

 • Xử lí cồn etylic trong quá trình rấm chín ở nhiệt độ cao được coi là một trong các biện pháp khử chát hiệu quả cho quả hồng. Tuy nhiên, etanol là chất ức chế chín một số loại quả có hô hấp đột biến còn nhiệt độ cao lại ức chế quá trình sinh tổng hợp carotenoid. Vì vậy, việc xác định điều kiện rấm chín để cải thiện chất lượng quả hồng Nhân Hậu đã được thực hiện.

  pdf8p sunshine_3 26-06-2013 23 4   Download

Đồng bộ tài khoản