intTypePromotion=1
ADSENSE

Đổi mới giáo dục đại học

Xem 1-20 trên 1875 kết quả Đổi mới giáo dục đại học
 • Bài giảng "Đề án đổi mới giáo dục đại học Việt Nam (giai đoạn 2006 - 2020)" trình bày các nội dung về: Sự bức thiết phải đổi mới giáo dục đại học; quan điểm chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học; mục tiêu phát triển giáo dục đại học đến năm 2020; các nhiệm vụ và giải pháp đổi mới giáo dục đại học; tổ chức thực hiện.

  ppt131p co_don_272727 04-10-2014 294 77   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu thực trạng về sự tác động của các chính sách đổi mới giáo dục đại học đối với sự phát triển qui mô của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam trong giai vừa qua ở nước ta, đề xuất những định hướng cho việc xây dựng chính sách giáo dục đại học cho giai đoạn đến năm 2010. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf139p tsmttc_009 26-07-2015 144 39   Download

 • Những trăn trở cho đổi mới giáo dục đại học Việt Nam tập trung xem xét ở hai khía cạnh: Sự cần thiết phải đổi mới giáo dục đại học, phân tích các ý kiến về hướng đi và các giải pháp cho đổi mới giáo dục đại học Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p sunshine1202 15-08-2016 96 18   Download

 • Bài viết "Mấy suy nghĩ về định hướng đổi mới giáo dục đại học trong giai đoạn 2011-2020" trình bày về một số hạn chế bất cập trong đổi mới giáo dục đại học như: Cơ cấu hệ thống giáo dục đại học chưa đồng bộ, tình trạng mất cân đối giữa cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề đào tạo chậm được khắc phục, chưa đáp ứng được yêu cầu nhân lực của xã hội.

  pdf7p thuytct36 25-02-2016 70 13   Download

 • Bài viết phân tích vai trò của thư viện đại học. Nêu các yêu cầu đặt ra đối với thư viện đại học trong công cuộc đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam ở các khía cạnh: xây dựng và phát triển vốn tài liệu; nâng cao trình độ của người làm công tác thư viện; tạo ra các sản phẩm và dịch vụ phong phú; đổi mới công tác phục vụ bạn đọc và phương thức cung cấp thông tin; chú trọng công tác đào tạo người dùng tin.

  pdf5p tangtuy01 01-03-2016 77 7   Download

 • Tài liệu Hoạt động khoa học công nghệ và công tác đổi mới giáo dục Đại học: Phần 1 trình bày những nội dung chính sau: Vì một nền giáo dục đại học tiên tiến với tính tự chủ cao, chuẩn bị bước vào thế kỷ mới, một thiên niên kỷ mới, muốn có nền kinh tế tri thức phải có một nền giáo dục phát triển, vài suy nghĩ về giáo dục và đào tạo phục vụ cho phát triển, vai trò của công tác nghiên cứu khoa học trong trường đại học, xây dựng một đại học đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf192p vizeus 07-03-2019 38 5   Download

 • Bài viết trình bày quan điểm của Đảng, nhà nước về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; một số giải pháp đổi mới giáo dục đại học Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf87p angicungduoc3 19-03-2020 25 4   Download

 • Tài liệu Hoạt động khoa học công nghệ và công tác đổi mới giáo dục Đại học: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về phát triển giáo dục trong hoạt động khoa học công nghệ thông qua các nội dung chính sau: Phát biểu của Giáo sư Viện sỹ Nguyễn Văn Đạo, phấn đấu để đại Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành Trung tâm Đại học lớn nhất cả nước - đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu để xứng đáng với niềm kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, vì sự tiến bộ và phát triển của khoa học và công nghệ,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf226p vizeus 07-03-2019 42 3   Download

 • Tài liệu Hoạt động khoa học công nghệ và công tác đổi mới giáo dục Đại học: Phần 3 trình bày quá trình đổi mới giáo dục với các nhà lãnh đạo và những bậc thầy tâm huyết với giáo dục khoa học, Giáo sư Tạ Đình Bửu - người tràn đầy tâm huyết vun đắp, học, tự học và nghiên cứu suốt đời, Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc với tầm nhìn chiến lược về giáo dục đại học, Đại học Bách khoa Hà Nội, những năm tháng ban đầu không thể nào quên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf104p vizeus 07-03-2019 25 3   Download

 • Xây dựng và phát triển giáo dục đại học trong tổng thể nền giáo dục quốc gia là một chủ trương được Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm từ những ngày đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. Bài viết trình bày một số quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về giáo dục đại học; Vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục đại học trong việc đổi mới giáo dục đại học hiện nay.

  pdf9p vimanoban2711 06-04-2021 27 1   Download

 • Tài liệu đọc thêm dành cho chuyên đề: Giáo dục Đại học thế giới và Việt Nam tập hợp những bài viết như lược sử giáo dục đại học và những vấn đề của trường đại học đương đại; giáo dục đại học hôm nay, ngày mai; đổi mới giáo dục đại học là tiền đề quan trọng để thực hiện mục tiêu gắn đào tạo với nhu cầu xã hội,... Mời các bạn tham khảo.

   

  pdf275p taukhongso11 22-05-2015 142 43   Download

 • Bài viết bàn về việc xây dựng, ban hành tiêu chuẩn khung năng lực hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường đại học Việt Nam trước bối cảnh đổi mới giáo dục đại học và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tiêu chuẩn khung năng lực là căn cứ quan trọng để hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng tự đánh giá, phấn đấu hoàn thiện mình các cấp quản lý đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường.

  pdf15p danhnguyentuongvi 18-12-2018 67 10   Download

 • Tài liệu Phương pháp dạy và học trong giáo dục đại học: Phần 1 trình bày các nội dung về nội hàm chất lượng đào tạo đại học: Cơ sở khoa học của việc đổi mới giáo dục đại học, dạy cách học - một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, năm nguyên tắc chính để học tốt đại học, tổng quan về phương pháp dạy học đại học, phân loại và mô tả tóm tắt các phương pháp dạy học đại học,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf87p vizeus 08-03-2019 52 7   Download

 • Bài viết này, bàn về việc xây dựng, ban hành tiêu chuẩn khung năng lực hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường đại học Việt Nam trước bối cảnh đổi mới giáo dục đại học và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tiêu chuẩn khung năng lực là căn cứ quan trọng để các cấp quản lý đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường.

  pdf8p visamurai2711 23-07-2019 38 4   Download

 • Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã, đang và sẽ tiếp tục tạo ra những biến động mạnh mẽ, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống - xã hội trong thế kỷ XXI. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ (KH&CN), vấn đề đặt ra cho ngành giáo dục và đào tạo (đặc biệt là giáo dục đại học) trong CMCN 4.0 là phải đổi mới từ một nền giáo dục nặng về trang bị kiến thức cho người học sang nền giáo dục giúp phát triển kỹ năng, thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo.

  pdf3p camtucau99 09-11-2019 40 5   Download

 • Bài viết này mô tả những thay đổi và điều chỉnh cần thiết được thực hiện trong hệ thống giáo dục, qua đó đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của CMCN 4.0, và tạo ra hệ thống giáo dục đại học có tính cạnh tranh và đóng góp vào vào đổi mới kinh tế-xã hội. Nghiên cứu dựa trên tổng hợp các tài liệu.

  pdf11p nguathienthan6 01-07-2020 31 3   Download

 • Sự thiếu hụt học liệu có chất lượng phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu đang là vấn đề lớn trong các trường đại học Việt Nam, điều này ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo và nghiên cứu của các trường đại học. Tài nguyên giáo dục mở (TNGDM) được coi là một giải pháp khả thi cho vấn đề này. TNGDM sẽ giúp các trường đại học nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cũng như năng lực tự chủ, qua đó hỗ trợ cho sự phát triển bền vững.

  pdf12p thicrom3006 31-03-2018 27 2   Download

 • Tác giả bài báo này cố gắng nghiên cứu một số hoạt động trong đổi mới giáo dục đại học ở một số nước tiên tiến, từ đó đề xuất giải pháp nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học Việt Nam”.

  pdf8p vicoachella2711 22-10-2020 16 2   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu nhằm hệ thống một số các khái niệm, định nghĩa quan trọng trong CMCN 4.0, phân tích và đánh giá các tác động của cuộc cách mạng này tới giáo dục đại học. Từ đó đưa ra một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đổi mới giáo dục trong CMCN 4.0.

  pdf7p vijersey2711 02-03-2021 10 2   Download

 • Bài viết đánh giá những hiện trạng giáo dục đại học Việt Nam, nhằm giải đáp hoàn chỉnh câu hỏi cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những thách thức đối với giáo dục đại học.

  pdf5p cothumenhmong10 18-03-2021 11 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1052 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword= Đổi mới giáo dục đại học
p_strCode=doimoigiaoducdaihoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2