Explore word 2010

Xem 1-3 trên 3 kết quả Explore word 2010
  • Microsoft Word 2010 is a sophisticated word pro, cessing program that helps you quickly and efficiently author and format all the business and personal documents you are ever likely to need. You can use Word to:

    pdf528p bongbong_hong 06-12-2012 118 42   Download

  • Dock OneNote 2010 ở mặt bên của máy tính để bàn của bạn và ghi chép trong khi bạn làm việc trong năm 2010 Word, PowerPoint 2010 hoặc Windows ® Internet Explorer ®. OneNote tự động cung cấp liên kết đến nơi bạn đang trong nguồn tài liệu tại thời điểm bạn đã lưu ý.

    pdf10p yukogaru1 30-07-2010 84 34   Download

  • Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the rest in each group . Identify your answer by circling the corresponding letter A ,B ,C or D. 1.A they B. thumb C. thick D. thin 2.A. worth B. breathe C. breath D. path 3 A . skin B. key C. chain D. Christmas 4. A. rough B. half C. five D. arrived 5. A. village B. tough C. photograph D. friend 6. A. atmosphere B. abandon C. action D. character 7. A. detective B. explore C. reconstruction D. music...

    doc3p neyugnmall001 24-08-2012 58 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản