Microsoft. net framework 3.5

Xem 1-20 trên 57 kết quả Microsoft. net framework 3.5
 • This training kit is designed for developers who plan to take the Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Exam 70-502, as well as for developers who need to know how to develop Microsoft Windows Presentation Foundation (WPF)–based applications using Microsoft .NET Framework 3.5. We assume that before using this training kit, you already have a working knowledge of Windows, Microsoft Visual Basic or C# (or both), and Extensible Application Markup Language (XAML).

  pdf553p chemchethet 12-05-2010 222 101   Download

 • Giảm béo cho .Net Framework 3.5 Cuối tháng 12 vừa rồi (chính xác là ngày 17/12/2007), hãng Microsoft đã phát hành phiên bản mới nhất của .Net Framework (.NF) với hàng loạt các tính năng bổ sung (tất nhiên là bao gồm cả việc sửa những lỗi (các bản vá)

  pdf6p daisuphu 28-07-2010 110 18   Download

 • The .NET Framework (pronounced dot net) is a software framework developed by Microsoft that runs primarily on Microsoft Windows. It includes a large library and provides language interoperability (each language can use code written in other languages) across several programming languages. Programs written for the .NET Framework execute in a software environment (as contrasted to hardware environment), known as the Common

  pdf552p tulip_12 15-01-2013 34 10   Download

 • Windows Communication Foundation (WCF) is the easiest way to produce and consume Web services on the Microsoft platform. With .NET 3.5, WCF has been extensively revamped--and Visual Studio 2008 gives developers powerful new tools for utilizing it. Essential Windows Communication Foundation shows developers exactly how to make the most of WCF with .NET 3.5 and Visual Studio 2008.

  pdf605p trasua_123 06-01-2013 92 9   Download

 • Ace your preparation for the skills measured by MCTS Exam 70-515-and on the job. Work at your own pace through a series of lessons and reviews that fully cover each exam objective. Then, reinforce and apply what you’ve learned through real-world case scenarios and practice exercises. This official Microsoft study guide is designed to help you make the most of your study time.

  pdf774p bookstore_1 10-01-2013 40 7   Download

 • Đồ án tốt nghiệp: Hệ thống quản lý nhân sự gồm 5 chương, giới thiệu và phát biểu bài toán, giới thiệu về công nghệ Microsoft net Framework 3.0, thiết kế hệ thống, cài đặt và kết quả thu được, kết luận và kiến nghị. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc86p ngphutien 17-06-2014 413 151   Download

 • Get the hands-on, step-by-step guide to learning the latest enhancements in ASP.NET code name Orcas. ASP.NET continues to be an important application platform that delivers a simplified, high-performance, and powerful Web development experience. Building on your familiarity with the Microsoft .NET Framework and Microsoft Visual C#®, you can teach yourself the essentials of working with ASP.NET in the Microsoft Visual Studio® environment one step at a time. With STEP BY STEP, you work at your own pace through hands-on, learn-by-doing exercises.

  pdf589p phitan 04-07-2012 145 59   Download

 • Là một phần của NET Framework 3.5, Microsoft cung cấp một nâng cấp môi trường khá lớn, không chỉ là một môi trường phát triển mới có sẵn, nhưng các Language-Integrated Query (LINQ) tính năng và cải tiến ngôn ngữ khác sắp tới. Ngoài ra, một số tính năng quen thuộc của bộ công cụ khác, đặc biệt là ASP.NET AJAX Extensions, được bao gồm như là các thành viên lớp học đầu tiên của Thư viện khung Class. NET cơ sở....

  pdf13p huongdanhoctot 08-10-2011 25 3   Download

 • ASP.NET 3.5 builds on top of its popular predecessor ASP.NET 2.0. While maintaining backward compatibility with sites built using this older version, the Microsoft .NET Framework 3.5 in general and ASP.NET 3.5 in particular add a lot of new, compelling features to the mix.

  pdf771p nxtruong1991nd 18-04-2017 9 4   Download

 • Language Integrated Query (LINQ), as well as the C# 3.0 and VB 9.0 language extensions to support it, is the most import single new feature of Visual Studio 2008 and the .NET Framework 3.x. LINQ is Microsoft ’ s first attempt to define a universal query language for a diverse set of in - memory collections of generic objects, entities persisted in relational database tables, and element and attributes of XML documents or fragments, as well as a wide variety of other data types, such as RSS and Atom syndication feeds. Microsoft invested millions of dollars in Anders Hejlsberg...

  pdf676p bachvi 27-09-2010 217 88   Download

 • In July 2008 Microsoft released the first version of the ADO.NET Entity Framework as part of the Visual Studio 2008 Service Pack 1 as well as the .NET Framework 3.5 Service Pack 1. At the time, Microsoft LINQ (Language Integrated Query) and LINQ to SQL had been out for a while and were gaining a lot of attention.

  pdf281p tengteng6 26-11-2011 124 58   Download

 • TO BUILD EFFECTIVE AND ATTRACTIVE database-driven websites, you need two things: a solid and fast framework to run your web pages on and a rich and extensive environment to create and program these web pages. With ASP.NET 4.5 and Visual Studio 2012 you get both. Together they form the platform to create dynamic and interactive websites. ASP.NET 4.5 builds on top of its popular predecessors ASP.NET 2.0, 3.5, and 4.0. While maintaining backward compatibility with sites built using these older versions, ASP.NET 4.

  pdf0p hotmoingay3 09-01-2013 149 29   Download

 • Chú ý Trong ASP NET 3.5., LayoutTemplate được yêu cầu và nó cần thiết để có một điều khiển serverside với một ID của itemContainer. Trong ASP NET 4., LayoutTemplate không còn cần thiết.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 80 14   Download

 • gọi điện thoại không thể tham gia vào tiêu chuẩn, các mô hình bảo mật dựa trên Windows được sử dụng bằng ASP.NET.Có một số cách bạn có thể sử dụng phương pháp xác thực và ủy quyền của ASP.NET để bảo đảm các dịch vụ Web XML của bạn. Rất may, các tùy chọn này không khác nhiều so với bảo vệ tài nguyên ASP.NET khác.

  pdf108p kimku5 23-10-2011 51 7   Download

 • Using the Validation Controls LISTING 3.5 ShowValidationGroups.aspx void btnLogin_Click(Object sender, EventArgs e) { if (Page.IsValid) lblLoginResult.Text = “Log in successful!”; } void btnRegister_Click(Object sender, EventArgs e) { if (Page.IsValid) lblRegisterResult.Text = “Registration successful!”; } html { background-color:silver; } .column { float:left; width:300px; margin-left:10px; background-color:white; border:solid 1px black; padding:10px; } Show Validation Groups From the Library of Wow! eBook Overview of the Validation...

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 44 6   Download

 • Đây là kết quả của dịch vụ Web làm việc giống như một trang Web. Cả hai đều có một URL trỏ đến một tập tin. Do đó, bạn có thể khóa tập tin này giống như bạn sẽ bất kỳ tài nguyên ASP.NET. Mỗi tùy chọn bảo mật ASP.NET đến Sau đây đại diện cho nội dung của file Web.config được tìm thấy bên trong thư mục Quản lý sau khi hoạt động này:

  pdf108p kimku5 23-10-2011 30 5   Download

 • TYPES 25 For user-defined classes, str and repr can be defined/redefined using the special operators str and repr . These are briefly described later on; for more, refer to the official Python documentation [38]. repr always has a default value. Another important characteristic of a Python string is that, like a list, it is an iterable object. 1 2 3 4 5 6 7 for i in 'hello': print i h e l l o list The main methods of a Python list are append, insert, and delete: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a = [1, 2, 3] print type(a)...

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 31 3   Download

 • Hai loại điều khiển máy chủ Web Button có thể được tạo ra là gì? 2. Làm thế nào để bạn tạo một TextBox để lấy mật khẩu từ một người sử dụng? 3. Làm thế nào để bạn thực hiện một CheckBox gây PostBack ngay lập tức đến máy chủ?

  pdf108p kimku5 23-10-2011 23 3   Download

 • Bạn có hai lựa chọn chính để đảm bảo cho các dịch vụ Web XML bằng văn bản. Asmx tập tin và lưu trữ bởi ASP.NET. Đầu tiên là sử dụng một trong các phương pháp bảo mật tiêu chuẩn ASP.NET để xác thực và ủy quyền cho người sử dụng.

  pdf108p kimku5 23-10-2011 25 3   Download

 • Tùy chọn này tương tự như để đảm bảo bất kỳ tài nguyên ASP.NET chẳng hạn như một trang Web, thư mục hoặc tập tin khác. Cách tiếp cận thứ hai là viết một mô hình bảo mật tùy chỉnh bằng cách sử dụng các tiêu đề SOAP. Tùy chọn này có thể hữu ích nếu khách hàng của bạn

  pdf108p kimku5 23-10-2011 43 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản