Tìm kiếm boolean

Xem 1-6 trên 6 kết quả Tìm kiếm boolean
 • Mời các bạn cùng tham khảo bộ bài giảng Tìm kiếm và trình diễn thông tin do TS.Nguyễn Bá Ngọc biên soạn. Nội dung của bài 1 giới thiệu đến người học các kiến thức cơ bản về: Các khái niệm cơ bản, phương pháp Boolean, chỉ mục ngược.

  pdf24p codon_02 21-11-2015 27 11   Download

 • Các kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị khi bạn đánh, các chuyên viên có thể xây dựng các tìm kiếm nâng cao bằng cách sử dụng các wildcard, các toán tử Boolean hay các biểu thức thông thường.

  pdf2p bibocumi27 14-01-2013 27 5   Download

 • Hệ truy xuất thông tin xử lý các tập tin lưu trữ và những yêu cầu về thông tin, xác định và tìm từ các tập tin những thông tin phù hợp với những yêu cầu về thông tin. Việc truy xuất những thông tin đặc thù phụ thuộc vào sự tương tự giữa các thông tin được lưu trữ và các yêu cầu, được đánh giá bằng cách so sánh các giá trị của các thuộc tính đối với thông tin được lưu trữ và các yêu cầu về thông tin...

  pdf80p cancer23 24-08-2012 58 33   Download

 • Tìm hiểu công nghệ Design By Contract và Xây dựng công cụ hỗ trợ cho C# require not_empty: not empty -- i.e. count 0 do Result := representation @ count end feature – Status report empty: BOOLEAN is -- Kiểm tra Stack rỗng? do Result := (count = 0) ensure empty_definition: Result = (count = 0) end full: BOOLEAN is -- Kiểm tra Stack đầy? do Result := (count = capacity) ensure full_definition: Result = (count = capacity) end feature – Element change put (x: G) is -- Thêm phần tử x vào Stack. require not_full: not full --i.e. count...

  pdf12p caott3 20-05-2011 50 4   Download

 • MoveNext () gia tăng chỉ số và kiểm tra để xem liệu kết thúc của mảng đã được đạt tới: Công Chức năng MoveNext () Như Boolean _ Thực hiện System.Collections.IEnumerator.MoveNext chỉ số + = 1 Nếu chỉ số = ccol.Length Sau đó, Quay trở lại False Else Return True End Nếu Cuối Chức năng

  pdf42p kennguyen2 21-10-2011 34 4   Download

 • Tuy nhiên, kịch bản này sẽ không làm việc. Các báo cáo nếu luôn luôn thiết lập các tỷ lệ hoa hồng 0% vì biểu thức boolean trong lần đầu tiên tuyên bố nếu luôn luôn kiểm tra sự thật (giả định salesTotal là không phải số không hay tiêu cực - và nếu nó là, không ai khác nếu báo cáo vấn đề). Kết quả là, không có trường hợp nào khác nếu báo cáo có bao giờ đánh giá.

  pdf89p kimku14 22-10-2011 41 4   Download

Đồng bộ tài khoản