intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng dụng ontology

Xem 1-20 trên 20 kết quả Ứng dụng ontology
 • Trích xuất ngữ nghĩa cho hình ảnh là một bài toán mang tính thời sự và được ứng dụng trong nhiều hệ thống tra cứu ngữ nghĩa khác nhau. Trong bài viết này, một tiếp cận tra cứu ngữ nghĩa hình ảnh được đề xuất dựa trên tập ảnh tương tự với ảnh đầu vào; từ đó, ngữ nghĩa của hình ảnh được tra cứu trên ontology qua tập từ vựng thị giác. Các đối tượng trên mỗi hình ảnh được trích xuất và phân lớp dựa trên mạng nơ-ron tích chập nhằm trích xuất ngữ nghĩa cho hình ảnh.

  pdf12p vithales 19-04-2022 7 0   Download

 • Ontology biểu diễn tri thức của một lĩnh vực cụ thể và đóng vai trò quan trọng trong các ứng dụng Web ngữ nghĩa. Bài viết này đề xuất phương pháp dựa trên khoảng cách ngữ nghĩa để xây dựng tập tiên đề nhất quán trong quá trình tiến hóa ontology.

  pdf12p vijichoo2711 30-05-2021 15 1   Download

 • Đề tài “Nghiên cứu phương pháp tìm kiếm ngữ nghĩa sử dụng Ontology và ứng dụng xây dựng hệ thống tra cứu, tìm kiếm văn bản mẫu bệnh” nghiên cứu các phương pháp tìm kiếm, các phương pháp xây dựng, trích rút thông tin từ văn bản làm giàu ontology bệnh, trích rút thông tin từ văn bản, khai phá các luật kết hợp trong ontology bệnh và ứng dụng xây dựng Hệ thống tìm kiếm ngữ nghĩa thông tin bệnh có hỗ trợ tương tác với người sử dụng bằng các gợi ý dựa trên tập luật kết hợp giữa các triệu chứng và luật kết hợp ngữ nghĩa từ các mối quan hệ trên Ontology bệnh.

  doc32p mucnang111 23-04-2021 15 0   Download

 • Trong bài báo này, các tác giả đề xuất một hướng ứng dụng cơ sở tri thức để giải quyết đồng tham chiếu đối tượng (thực thể) với khía cạnh có cảm xúc. Đồng thời, chúng tôi cũng xây dựng một mô hình cho bài toán phân giải đồng tham chiếu dựa trên Ontology trong phân tích cảm xúc của văn bản tiếng Anh. Cuối cùng bài báo đưa ra phương pháp đánh giá cho mô hình.

  pdf8p larachdumlanat127 02-01-2021 7 0   Download

 • Bài báo trình bày ngôn ngữ biểu diễn tri thức logic mô tả mờ (Fuzzy description logics), xây dựng luật mờ dựa trên ngôn ngữ f-SWRL, sử dụng bộ truy vấn Fuzzy description logics query trong plugin fuzzy OWL 2 và xây dựng một hệ thống ứng dụng trong tư vấn chọn nghề cho học sinh phổ thông.

  pdf9p tamynhan8 04-11-2020 14 0   Download

 • Luận án tham gia vào dòng nghiên cứu về học ontology trên thế giới và đạt được ba đóng góp chính là đề xuất được ba mô hình học ontology thực hiện các chức năng thành phần của học ontology miền, một mô hình thu nhận ý kiến chuyên gia miền vào xây dựng ontology miền và một quy trình bảy bước xây dựng ontology dầu khí Anh-Việt tại Viện Dầu khí Việt Nam.

  pdf150p tamynhan0 04-07-2020 19 6   Download

 • Nghiên cứu tìm hiểu các phương pháp, kỹ thuật biểu diễn, xử lý ngữ nghĩa của tài liệu, đặc biệt là hướng tiếp cận dựa trên Ontology cho việc quản lý kho tài nguyên học tập về lĩnh vực CNTT theo ngữ nghĩa, bao gồm các mô hình, vấn đề, thuật giải, kỹ thuật, qui trình để tổ chức một kho tài liệu quản lý được các thông tin ngữ nghĩa liên quan đến nội dung của tài liệu cũng như hỗ trợ biểu diễn và xử lý ngữ nghĩa trong tìm kiếm.

  pdf107p nguathienthan5 03-06-2020 30 6   Download

 • Bài viết này giới thiệu về một mô hình phát hiện mã độc, uCLAVS (University of Caldas Antivius Service dịch vụ chống virus của trường đại học Calda), một dịch vụ đa dụng cụ đi kèm theo các bộ định dạng giao thức và các tiêu chuẩn cho công nghệ dịch vụ web, ngoài ra còn có Ontology dành cho phát hiện mã độc và xâm nhập được miêu tả kèm.

  pdf9p minhxaminhyeu4 15-07-2019 35 0   Download

 • Bài viết trình bày và bổ sung, hoàn thiện các luật chuyển đổi từ cơ sở dữ liệu quan hệ sang các Ontology. Các bổ sung bao gồm các luật chuyển đổi một số mối kết hợp thành các thuộc tính owl: TransitiveProperty, luật chuyển đổi bảng dữ liệu kết hợp (bảng dữ liệu có các thành phần khóa chính là các khóa ngoại), luật chuyển đổi các bản ghi thành các Ontology.

  pdf17p thanhtrieung 04-09-2018 62 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu về web ngữ nghĩa và khai phá dữ liệu, tìm hiểu về các hệ thống hiện tại h trợ tìm kiếm và tra cứu các công trình nghiên cứu khoa học. Từ đó đề xuất một hệ thống mới đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm, tra cứu, thống kê các CTNCKH. Hướng đến xây dựng một ontology đầy đủ về CTNCKH, từ đó xây dựng hoàn ch nh hệ thống mới ưu việt hơn các hệ thống hiện tại.

  pdf26p bautroibinhyen26 03-05-2017 71 5   Download

 • Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Ứng dụng web ngữ nghĩa và khai phá dữ liệu xây dựng hệ thống tra cứu, thống kê các công trình nghiên cứu khoa học được nghiên cứu nhằm tìm hiểu về web ngữ nghĩa và khai phá dữ liệu, tìm hiểu về các hệ thống hiện tại hỗ trợ tìm kiếm và tra cứu các công trình nghiên cứu khoa học. Từ đó đề xuất một hệ thống mới đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm, tra cứu, thống kê các CTNCKH. Hướng đến xây dựng một ontology đầy đủ về CTNCKH, từ đó xây dựng hoàn chỉnh hệ thống mới ưu việt hơn các hệ thống hiện tại.

  pdf26p hacgiay01 17-11-2016 126 12   Download

 • Trong truy xuất thông tin (Information Retrieval, IR), do những yếu tố khác nhau, người sử dụng thường dùng các truy vấn dạng đơn giản biểu diễn yêu cầu cần tìm. Việc này dẫn đến kết quả tìm được không đáp ứng đủ nhu cầu mong muốn, hoặc chất lượng thấp. Do đó, mở rộng truy vấn là vấn đề cần thiết, để từ đó giúp hệ thống truy xuất thông tin có thêm thông tin theo ngữ cảnh nhằm cải tiến các kết quả truy vấn. Thông tin theo ngữ cảnh có thể thu được từ những thông tin...

  pdf223p teambqt 17-09-2013 88 23   Download

 • Nhận biết các loại thực thể là một bước cơ bản trong trích chọn thông tin từ văn bản và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Nó được ứng dụng nhiều trong dịch tự động, tóm tắt văn bản, hiểu ngôn ngữ tự nhiên , nhận biết tên thực thể trong sinh/y học và đặc biệt ứng dụng trong việc tích hợp tự động các đối tượng, thực thể từ môi trường Web vào các ontology ngữ nghĩa và các cơ sở tri thức....

  pdf58p bluesky_12 26-12-2012 137 51   Download

 • Ngôn ngữ mô hình hóa UML được sử dụng phổ biến nhất trong công nghệ phần mềm nhưng lại không đủ chặt chẽ và chưa có công cụ hỗ trợ kiểm tra tính đúng đắn của đặc tả. Do vậy, chúng ta thường phải kết hợp với các ngôn ngữ đặc tả khác để thu được bản đặc tả hệ thống vừa trực quan, dễ hiểu vừa có ngữ nghĩa chặt chẽ, được kiểm tra tự động bởi các công cụ. Và trong quá trình áp dụng các mẫu thiết kế để thu được một mô hình thiết kế tối...

  pdf105p truongnghen 30-08-2012 176 54   Download

 • Hỏi đáp (question answering) là nhiệm vụ tự động trả lời câu hỏi dưới dạng ngônngữ tự nhiên. Nghiên cứu các hệ thống hỏi đáp đang nhận được nhiều quan tâm trên thế giới. Các nghiên cứu hiện nay sử dụng nhiều phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiêncùng với Ontology được sử dụng làm cơ sở tri thức. Nhu cầu tìm kiếm thông tin tiếngViệt dưới dạng hỏi đáp là rất lớn nhưng các hệ thống hỏi đáp cho tiếng Việt còn chưacó nhiều nghiên cứu ứng dụng cụ thể. Chúng tôi giới thiệu một hệ thống hỏi...

  pdf83p chieu_mua 29-08-2012 348 128   Download

 • Trích chọn các loại thực thể nói chung, cũng như trích chọn tên người nói riêng là một bước cơ bản trong trích chọn thông tin từ văn bản và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Nó được ứng dụng nhiều trong dịch tự động, tóm tắt văn bản, hiểu ngôn ngữ tự nhiên, nhận biết tên thực thể trong sinh/y học và đặc biệt ứng dụng trong việc tích hợp tự động các đối tượng, thực thể từ môi trường Web vào các ontology ngữ nghĩa và các cơ sở tri thức. ...

  pdf43p chieu_mua 25-08-2012 182 48   Download

 • Trích chọn thông tin y tế nhằm xây dựng được một tập dữ liệu tốt, đầy đủ để hỗ trợ việc tìm kiếm ngữ nghĩa đang là nhu cầu thiết yếu, nhận được sự quan tâm đặc biệt trong thời gian gần đây. Ontology là cách biểu diễn khái niệm, thuộc tính, quan hệ trong miền ứng dụng đảm bảo tính nhất quán và đủ phong phú. Xây dựng hệ thống trích chọn thông tin dựa trên một Ontology y tế Tiếng Việt cho phép tìm kiếm và khai phá loại dữ liệu thuộc miền ứng dụng hiệu quả hơn...

  pdf67p chieu_mua 24-08-2012 113 51   Download

 • Ngày nay cùng với sự phát triển của internet thì dữ liệu của ngành công nghệ thông tin ngày càng gia tăng. Nhu cầu quản lý, chia sẻ, tìm kiếm thông tin trong ngành này cũng đƣợc đặt ra và đáp ứng một phần nhờ các công cụ tìm kiếm. Một số công cụ tìm kiếm nổi tiếng hiện nay nhƣ Google hay Yahoo đều có thể cho phép ngƣời dùng tìm kiếm dữ liệu có liên quan bằng cách nhập từ khóa và tìm những tài liệu có chứa từ khóa đó. Với phƣơng pháp tìm nhƣ vậy thì...

  pdf102p lebronjamesuit 23-08-2012 435 90   Download

 • Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa, Phần 5: Thay đổi các dịch vụ Web Tóm tắt: Loạt bài viết này trình bày chi tiết việc tạo ra một ứng dụng Mashup cho phép kiểm soát các dữ liệu được hiển thị với người sử dụng. Bây giờ bạn biết làm thế nào để tạo một bản thể luận (ontology) để xác định khái niệm đại diện của một dịch vụ, bạn có thể cho phép người dùng lựa chọn dịch vụ mà họ muốn sử dụng Trước khi bắt đầu Đây là bài viết cho các...

  pdf92p hoa_kimngan 13-09-2011 111 33   Download

 • Để con người hoặc máy móc có thể giao tiếp được với nhau thì cần một sự thống nhất chung về một tập khác khái niệm, được định nghĩa trong các ontology. Kể từ khi ra đời cho đến nay, đi đôi với sự phát triển của Web ngữ nghĩa, ngày càng có nhiều tổ chức cá nhân xây dựng các ontology cho chính các ứng dụng riêng lẽ của họ.

  pdf15p phalinh17 11-08-2011 73 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ứng dụng ontology
p_strCode=ungdungontology

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2