10 mẩu chuyện thành công thú vị

Chia sẻ: Tran Quoc Khanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

1
263
lượt xem
210
download

10 mẩu chuyện thành công thú vị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Oliver Napoleon Hill chào d;i nam 1883 trong mot gia dình nghèo. Ông nung nâu trong mình mot khao khát thành công và thoát kh_i vùng quê hao lánh O Virginia (My).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 mẩu chuyện thành công thú vị

 1. 10 M U CHUY N LÊN TINH TH N SupBapCai.com l y c m h ng t b sách “Súp Gà” (Chicken Soup for Soul) n i ti ng c a Jack Canfield và Mart Victor Hansen. N i dung c a website là món súp ư c ch bi n t nh ng m u chuy n, b n nh c, video clips, slides,…v nh ng con ngư i, s ki n l ch s , công trình n i ti ng, nh ng thông tin gi i trí ( i n nh, sân kh u, âm nh c) có tính c ng ng, nhân b n. Hi v ng ch v i 30 giây (+/- 5) cho m i l n thư ng th c, SupBapCai.com s giúp b n v a thư giãn u óc trong ch c lát, v a thu nh n thêm ki n th c v văn hoá, xã h i và mang l i m t cái nhìn l c quan, tích c c hơn v con ngư i, cu c s ng. Gi i trí lành m nh SupBapCai.com
 2. Câu chuy n 1: L i cam k t 20 năm Oliver Napoleon Hill chào i năm 1883 trong m t gia ình nghèo. Ông nung n u trong mình m t khao khát thành công và thoát kh i vùng quê h o lánh Virginia (M ). Ông luôn t hoàn thi n b n thân b ng cách th s c trong nhi u lĩnh v c: khai m , lu t sư t p s , phóng viên kinh t ,… Cơ h i l n n khi ông ti p xúc v i “Ông vua thép” Andrew Carnegie. Andrew Carnegie h i Napoleon Hill r ng: Ông có th ánh i 20 năm nghiên c u m t công th c giúp m i ngư i thành công không? Andew Carnegie h a s h tr b ng cách vi t thư gi i thi u ông v i nh ng nhân v t n i ti ng như: Woodrow Wilson, Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt, John D. Rockefeller,… Napoleon Hill quy t nh ch p nh n th thách ngay sau 60 giây suy nghĩ. Sau này, Napoleon Hill m i bi t r ng, n u không quy t nh sau 60 giây, ông s không có nh ng l i gi i thi u và s h tr c a Andrew Carnegie. Sau 20 năm tìm tòi, nghiên c u, Napoleon Hill cho ra i cu n sách n i ti ng “Think and Grow Rich”. Gi i trí lành m nh SupBapCai.com
 3. Câu chuy n 2: Ngư i àn ông trong t l nh Có m t công nhân làm vi c trong khoang l nh c a nhà ga. M t l n, sau khi vào khoang, cánh c a b t ng óng l i, nh t anh ta trong. Anh ta kêu c u nhưng không ai nghe. Anh ta c g ng m c a nhưng không ư c. N m trong khoang, anh ta b t u c m th y cái l nh tăng d n. Cơ th anh ta b t u y u i. Anh ta vi t lên tư ng “Tôi c m th y l nh, l nh, r t l nh. Tôi ang y u d n, y u d n. ây là nh ng l i cu i cùng c a tôi.” Sáng hôm sau, khi nh ng ngư i công nhân khác m c a , h tìm th y thi th ngư i àn ông x u s và dòng ch l i. Và cho n gi h cũng không hi u t i sao ngư i àn ông kia l i ch t cóng trong khi công t c ngu n máy l nh v n t t! “M i th u thành hi n th c n u b não con ngư i có th hình dung và tin tư ng”. (Napoleon Hill) Gi i trí lành m nh SupBapCai.com
 4. Câu chuy n 3: Giao hàng qua êm Fred Smith là m t sinh viên khoa kinh t t i H Yale. Ông vi t m t d án v vi c giao hàng qua êm và ch nh n ư c i m C tr . V giáo sư hư ng d n nói r ng không ai mu n g i hàng hóa trong êm khi h ã có d ch v c a US Mail (m t hãng bưu chính l n nh t nư c M ). K t qu này không làm Fred Smith n n lòng. Sau ó, ông d c h t v n li ng c a mình u tư vào ý tư ng này và thành l p Federal Express. Trong ngày u tiên, Federal Express ph i giao 167 bưu ph m. Tuy nhiên, ch có 7 gói hàng n nơi, trong s ó, 5 là c a nhân viên Federal Express, 2 là c a khách hàng. Fred Smith b cu c chăng? Chúng ta u bi t câu tr l i vì hi n nay, Federal Express là m t t p oàn tr giá hàng t ô la. Gi i trí lành m nh SupBapCai.com
 5. Câu chuy n 4: M c tiêu sau 20 năm Năm 1953, H Yale th c hi n m t cu c nghiên c u dành cho nh ng sinh viên ã t t nghi p. H ph ng v n xem các sinh viên có th xác nh m t cách rõ ràng nh ng m c tiêu c n t ư c hay không. K t qu , ch có 3% s sinh viên có th làm i u này. 20 năm sau, 1973, nh ng sinh viên trên ư c ph ng v n m t l n n a. Nh ng nhà nghiên c u phát hi n ra r ng các sinh viên n m trong s 3% t ư c nh ng thành công vư t tr i hơn so v i 97% còn l i. Gi i trí lành m nh SupBapCai.com
 6. Câu chuy n 5: 3 v khách M t ngư i ph n v nhà và th y 3 ông già ng i i trư c c a. Bà không quen ai trong s h nhưng v n m i t t c vào nhà. Ông già h i: “Trong nhà có àn ông không?”. “Ch ng tôi i v ng r i” – Bà tr l i. “V y chúng tôi không th vào ư c.”. Khi ngư i ch ng v , nghe v k l i, ông bèn b o v ra m i 3 ông c vào nhà. “Chúng tôi không th vào cùng nhau” – m t ngư i nói – “Ông y là S c Kh e” – ch tay vào ngư i bên c nh – “Ông y là Thành Công. Còn tôi là Tình Yêu. Hãy vào và bàn v i ch ng cô xem li u s cho ai trong s chúng tôi vào nhà.” Hai v ch ng bàn b c trong nhà. Ngư i ch ng mu n có S c Kh e trong khi ngư i v l i mu n Thành Công. Con gái c a h , sau khi nghe câu chuy n, cũng tham gia và ngh nên m i Tình Yêu vào. Cu i cùng, hai v ch ng quy t nh nghe theo l i con gái nh c a mình và m i Tình Yêu vào nhà. Kỳ l thay, khi Tình Yêu i vào, S c Kh e và Thành Công cũng i theo. Hai v ch ng ng c nhiên “Chúng tôi m i Tình Yêu, sao hai ngư i l i i theo?”. “N u các b n m i S c Kh e và Thành Công, hai trong s chúng tôi s ngoài. Nhưng n u b n m i Tình Yêu, chúng tôi s i cùng. B t kỳ nơi nào có Tình Yêu, nơi ó có S c Kh e và Thành Công.” Gi i trí lành m nh SupBapCai.com
 7. Câu chuy n 6: Chú chó c bi t M tN a y hay M t N a Vơi M t th săn có m t con chó r t c bi t, nó có th i trên m t nư c. M t l n n , anh ta m i m t ngư i b n i săn khoe v chú chó. H i ra b sông, nơi có nhi u v t tr i. Sau m t lúc, vài con v t trúng n rơi xu ng nư c. Ngư i th săn ra l nh cho chú chó c bi t c a mình mang chi n l i ph m v . Chú chó ch y trên m t nư c và ngo m l y m t con v t. Ngư i th săn tư ng b n mình s r t ng c nhiên, nhưng không h . R t th t v ng, anh ta h i b n: “C u không th y chó săn c a t có gì l à?”. “Có, t phát hi n con chó c a c u không bi t bơi!” Th y, nhìn th y i u kỳ di u hay moi ra khi m khuy t không cách nhau nhi u l m! Gi i trí lành m nh SupBapCai.com
 8. Câu chuy n 7: Rào c n 4 phút ây là câu chuy n v k l c i n kinh 4 phút – m t d m. T hàng ngàn năm, con ngư i tin r ng không th nào ch y m t d m trong kho ng th i gian dư i 4 phút. Th m chí, th i Hy L p c i, ngư i ta th sư t u i theo nô l c phá k l c. Các nhà khoa h c, bác sĩ, nh ng chuyên gia v th thao cũng tin r ng không có cách nào phá v ư c rào c n 4 phút y. H nói r ng: n u ai ó làm ư c i u này, tim ngư i y s văng ra kh i l ng ng c. Ni m tin này t n t i mãi cho n khi m t ngư i tên là Roger Bannister xu t hi n. V i m t chương trình t p luy n có tính h th ng và khoa h c, Roger Bannister ã t thành tích 3 phút 59,4 giây vào năm 1954. M t năm sau kỳ tích c a Roger Bannister, 37 ngư i khác cũng t thành tích dư i 4 phút. ng Gi i H n thách th c. Hãy Thách Th c gi i h n Gi i trí lành m nh SupBapCai.com
 9. Câu chuy n 8: V tư ng qua sông Chuy n r ng, có m t v tư ng mu n ưa quân qua sông. Ông ta không bi t sông sâu hay c n oàn k b nh có th vư t qua. i vòng quanh, ông h i thăm m t c u bé chăn v t. C u bé nhìn con ng a c a v tư ng, ng m nghĩ m t lúc r i cam oan r ng oàn k binh s qua sông an toàn. V tư ng hoan h thúc quân sang sông. Nhưng khi n gi a dòng, ông ta nh n ra r ng con sông, th t s r t sâu. Vô cùng gi n d , v tư ng d a s tr ng ph t c u bé. C u bé cũng vô cùng ng c nhiên, tr l i: “Cháu th y lũ v t qua sông r t d dàng mà chân ng a c a ông thì rõ ràng dài hơn chân v t!” “L i khuyên là th r nh t trên th gian” (Napoleon Hill) Gi i trí lành m nh SupBapCai.com
 10. Câu chuy n 9: Công th c món gà c bi t Khi nh n kho n ti n b o hi m xã h i u tiên, ông ã 65 tu i. Phá s n, t t c tài s n còn l i c a ông là căn nhà nh và chi c xe cà tàng. Ông quy t nh ph i thay i. Ý tư ng duy nh t ông có là công th c làm món gà mà b n bè r t thích. Ông r i kh i nhà, rong ru i kh p nư c M bán ý tư ng y. Ông ngh trao cho các nhà hàng công th c c a mình hoàn toàn mi n phí, i l i ông s nh n m t ph n trăm nh trên m i lư ng th t gà bán ra. Ông ã nh n ư c 1009 l i t ch i trư c khi m t ch nhà hàng ng ý. ó là kh i u c a con ư ng mà Colonel Harland Sanders ã làm thay i thói quen ăn u ng c a toàn th gi i b ng Kentucky Fried Chicken (KFC). Gi i trí lành m nh SupBapCai.com
 11. Câu chuy n 10: Bí m t c a thành công Có m t chàng thanh niên mu n tìm bí m t c a thành công. Anh ta ng pm t nhà thông thái tìm l i khuyên. Sau khi nghe l i th nh c u c a ngư i thanh niên, nhà thông thái im l ng r i d n anh ta ra con sông g n ó. C hai c th i xu ng sông cho n khi nư c ng p qua u. Ngư i thanh niên vùng v y tr i lên th , trong khi nhà thông thái kéo chân anh ta xu ng. Sau m t h i, c hai lên b , nhà thông thái h i: “Khi dư i nư c, con khao khát i u gì?”. “Th t v v n, tôi ch mu n ư c th !” – ngư i thanh niên cáu k nh tr l i. Nhà thông thái m m cư i “Con trai , n u con khao khát thành công như khi con mu n ư c th thì con s tìm ra bí m t c a thành công!” Gi i trí lành m nh SupBapCai.com
Đồng bộ tài khoản