Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

200 câu hỏi tham khảo cho đồ án tốt nghiệp phần 2

Chia sẻ: Thái Duy Ái Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

472
lượt xem
173
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '200 câu hỏi tham khảo cho đồ án tốt nghiệp phần 2', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 200 câu hỏi tham khảo cho đồ án tốt nghiệp phần 2

  1. arttool.vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... - Coâng trình quaù daøi, taûi troïng coâng trình phaân boá töông ñoái khaùc nhau, cheânh leäch veà chieàu cao > 10m. - Giaûi phaùp moùng trong moät coâng trình buoäc phaûi choïn khaùc nhau vì tính chaát cuûa ñaát neàn thay ñoåi quaù nhieàu hoaëc ñaát neàn chòu taûi khoâng ñeàu. Vò trí tieáp giaùp giöõa nhaø cuõ vaø nhaø môùi Þ Khe caáu taïo. Taùch rieâng coâng trình töø moùng - ñeán maùi thaønh caùc phaàn rieâng bieät; Beà roäng khe luùn töø 2-3 cm, khe luùn thöôøng naèm ôû choã tieáp giaùp cuûa hai ngoâi nhaø coù soá taàng khaùc nhau, ôû nhöõng choã coù söï thay ñoåi roõ reät veà ñòa taàng. 35. Khi naøo duøng lieân keát cöùng ? khi naøo duøng lieân keát khôùp ? · Duøng lieân keát cöùng khi keát caáu laø moät heä sieâu tónh. · Duøng lieân keát khôùp khi keát caáu laø moät heä tónh ñònh. 36. Taïi sao duøng coïc nhoài maø khoâng duøng coïc eùp ? · Vì coïc nhoài söû duïng ñöôïc toát cho coâng trình chòu taûi troïng lôùn ñoàng thôøi söû duïng toát cho coâng trình coù neàn ñaát yeáu. 37. Duøng moùng coïc ñeå giaûi quyeát vaán ñeà gì chuû yeáu ? · Haïn cheá ñöôïc bieán daïng luùn coù trò soá lôùn, bieán daïng khoâng ñoàng ñeàu cuûa ñaát neàn, ñaûm baûo oån ñònh khi coù taûi troïng ngang taùc duïng, ruùt ngaén thôøi gian thi coâng, giaûm bôùt vaät lieäu xaây döïng. 38. Eùp coïc khi naøo khoâng caàn eùp tónh ? · Khi coâng trình ôû ngoaïi vi thaønh phoá khoâng aûnh höôûng ñeán xung quanh. 39. Xaùc ñònh moùng treân neàn ñaát, ñaù khaùc nhau nhö theá naøo ? Khi naøo phaûi thieát keá moùng baêng theo hai phöông ? · Xaùc ñònh moùng treân neàn ñaát laø döïa vaøo taûi tieâu chuaån tính toaùn, theo traïng thaùi giôùi haïn II – Bieán daïng ñoä luùn. · Xaùc ñònh moùng treân neàn ñaát ñaù laø döïa vaøo taûi tính toaùn, kieåm tra theo traïng thaùi giôùi haïn I – Cöôøng ñoä (Khoâng caàn tính luùn) · Khi taûi troïng lôùn, neàn ñaát yeáu thì ta thieát keá moùng baêng theo hai phöông. 40. Nhaø nhieàu taàng treân neàn ñaát yeáu traùnh giao ñoäng baèng caùch naøo ? · Khi tính toaùn ta choïn tröôøng hôïp baát lôïi nhaát, heä soá an toaøn cao Þ Khoâng kinh teá. · Caùch ly coâng trình vôùi nhöõng dao ñoäng do taùc ñoäng ngoaøi. · Khi tính theo sô ñoà phaúng thì ta choïn phöông naøo coù dao ñoäng lôùn ñeå tính. 41. Khi tính moùng hoäp thì döïa vaøo vaán ñeà gì ? · Khi tính moùng hoäp thì döïa vaøo bieåu ñoà noäi löïc cuûa keát caáu maø tính. 42. Coïc nhoài khaùc vôùi coïc khoan nhoài nhö theá naøo ? Caùch xaùc ñònh söùc chòu taûi cuûa moãi coïc ? Laøm sao ñeå kieåm tra chaát löôïng coïc nhoài vaø coïc khoan nhoài ? · Coïc nhoài laø coïc BTCT ñöôïc ñoå vaøo moät oáng theùp bòt ñaùy ñaët taïi choã baèng caùch ñoùng (eùp ñaát) vaø thu laïi ñöôïc sau khi ñoå beâ toâng. · Coïc khoan nhoài laø coïc ñöôïc thi coâng baèng caù ch khoan laáy ñaát ra sau ñoù ñaët loàng theùp vaø ñoå beâ toâng chieám choã ñaát ñaõ laáy ra. · - Coïc nhoài thì xaùc ñònh söùc chòu taûi theo cöôøng ñoä cuûa ñaát vaø vaät lieäu · - Coïc khoan nhoài thì xaùc ñònh söùc chòu taûi theo cöôøng ñoä cuûa vaät lieäu. · Ñeå kieåm tra ta thöôøng söû duïng : - Thaêm doø ñoäng chaát löôïng coïc moùng baèng phöông phaùp tieáng voïng aâm (doäi aâm) - Thaêm doø coïc vaø vaùch coïc baèng phöông phaùp sieâu aâm truyeàn qua -11-
  2. arttool.vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... - Thaêm doø coïc vaø vaùch coïc baèng phöông phaùp tia Gamma truyeàn qua (Phöông phaùp noåi troäi hôn caùc phöông phaùp khaùc) - Coøn moät vaøi phöông phaùp khaùc nhö phöông phaùp trôû khaùng cô hoïc … 43. Khi choïn tieát dieän coïc döïa treân cô sôû naøo ? Taïi sao ? Trình töï thieát keá coïc ? · Choïn tieát dieän coïc döïa treân chieàu saâu choân coïc (Chieàu daøi coïc), coâng suaát, thieát bò vaän chuyeån vaø ñoùng coïc. Ngoaøi ra chieàu daøi tieát dieän, cöôøng ñoä vaät lieäu & coát theùp doïc coù quan heä chaët cheõ vôùi nhau. · Trình töï thieát keá coïc sau khi xaùc ñònh taûi troïng truyeàn xuoáng moùng : - Choïn vaät lieäu laøm coïc vaø keát caáu coïc. - Choïn chieàu saâu ñaët ñaøi coïc döïa vaøo ñieàu kieän ñòa chaát. - Xaùc ñònh söùc chòu taûi cuûa coïc. - Xaùc ñònh sô boä kích thöôùc ñaøi coïc - Xaùc ñònh soá löôïng coïc (Taûi troïng keå theâm ñaát phuû treân ñaøi vaø ñaøi coïc) - Caáu taïo & tính toaùn ñaøi coïc - Kieåm tra löïc taùc duïng leân coïc phaûi < söùc chòu taûi cuûa coïc. - Kieåm tra löïc taùc duïng leân neàn ñaát. - Kieåm tra ñoä luùn cuûa moùng coïc. - Xaùc ñònh ñoä choái thieát keá cuûa coïc. - Kieåm tra coïc khi vaän chuyeån vaø caåu laép. 44. Phöông phaùp ñoùng coïc & ñoùng coïc khoan nhoài khaùc nhau nhö theá naøo ? · Ñoùng coïc laø duøng maùy eùp hoaëc ñoùng xuoáng neàn ñaát. · Khoan nhoài laø khoan laáy ñaát leân taïo loã, sau ñoù ñaët coát theùp & ñoå beâ toâng. 45. Theá naøo laø neàn Winkler ? Öu vaø khuyeát ñieåm ? · Neàn Winkler giaû thieát laø taïi moãi ñieåm (ÔÛ maët ñaùy) cuûa daàm treân neàn ñaøn hoài, cöôøng ñoä cuûa taûi troïng (R) tyû leä baäc nhaát vôùi ñoä luùn (S) cuûa neàn (Ñoä luùn naøy baèng ñoä voõng cuûa daàm s = y) Vaäy R, C, Y (X) vôùi C laø heä soá neàn. - Neàn Winkler coøn goïi laø neàn ñaøn hoài bieán daïng cuïc boä. - Moâ hình laø daõy voâ soá loø xo laøm vieäc ñoäc laäp vôùi nhau. · Öu ñieåm :Ñôn giaûn, tieän duïng trong tính toaùn, thieát keá gaàn ñuùng vôùi thöïc teá ñöôïc duøng ôû nhöõng neàn ñaát yeáu, raát yeáu. · Nhöôïc ñieåm : - Khoâng phaûn aùnh ñöôïc tính phaân boá hay lieân heä ñöôïc cuûa ñaát neàn vì ñaát coù tính ma saùt trong neân khi chòu taûi troïng cuïc boä thì ñaát coù theå loâi keùo hay gaây ra aûnh höôûng caùc vuøng laân caän (ngoaøi phaïm vi ñaët taûi) cuøng laøm vieäc chung. - Khi neàn ñoàng nhaát thì taûi troïng phaân boá ñeàu lieân tuïc treân daàm, thì theo moâ hình naøy daàm seõ luùn ñeàu vaø khoâng bieán daïng, nhöng thöïc ra khi taûi troïng taùc duïng phaân boá ñeàu thì daàm vaãn bò uoán (voõng) ôû giöõa neân aûnh höôûng xung quanh nhieàu hôn Þ luùn nhieàu hôn ôû nhöõng ñaàu daàm. - Khi moùng tuyeät ñoái cöùng, taûi troïng ñaët ñoái xöùng thì moùng seõ luùn ñeàu theo moâ hình naøy Þ ÖÙng suaát ñaùy moùng seõ phaân boá ñeàu nhöng theo ño ñaïc thöïc teá thì öùng suaát cuõng phaân boá khoâng ñeàu. - Heä soá neàn C coù tính chaát quy öôùc khoâng roõ raøng, C khoâng laø moät haèng soá. 46. Haõy neâu trình töï thi coâng coïc nhoài ? Khi naøo khoâng caàn kieåm tra xuyeân thuûng ? · Ñònh vò trí ñoùng, cao ñoä. · Chuaån bò maùy eùp. · Tieán haønh nhoài ñoå beâ toâng. · Ruùt oáng leân -12-
  3. arttool.vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... Khoaûng caùch giöõa hai coïc laø 3d & 6d; vôùi d laø ñöôøng kính lôùn nhaát cuûa coïc. Neáu boá trí beù hôn thì bieåu · ñoà aùp löïc ôû maët phaúng muõi coïc giöõa caùc muõi coïc choàng leân nhau vaø söùc chòu taûi cuûa nhoùm coïc seõ nhoû hôn toång söùc chòu taûi cuûa moãi coïc Neo coïc vaøo ñaøi coïc : · - Chieàu saâu coïc ngaøm trong ñaøi ³ 15cm - Theùp neo vaøo ñaøi coïc : ³ 25cm ³ 30 f theùp chòu löïc (theùp gaân) ³ 40 f theùp chòu löïc (theùp trôn) Coïc caùch quaù xa vôùi meùp ñaøi khoâng ñöôïc nhoû hôn 0,7d vaø ³ 25cm vì nhö theá noù seõ xaûy ra hieän töôïng · xuyeân thuûng ñaøi. Khoâng caàn kieåm tra ñaâm thuûng khi goùc giöõa coïc bieân (meùp ngoaøi coïc) vôùi caïnh coät < 45o hay noùi caùch · khaùc thaùp choïc thuûng phuû ngoaøi coïc bieân 47. Duøng caùch naøo ñeå kieåm tra ñoä saâu coïc ? · Tröôùc khi ñoùng coïc ta vaïch nhöõng möùc thöôùc saün, khi ñoùng nhìn vaøo kieåm tra. 48. Coïc BTCT ñoùng töø trong ra ngoaøi hay töø ngoaøi vaøo trong ? · Khi ñoùng thì ta ñoùng theo hình xoaén oác töø trong ra ngoaøi. 49. Khi naøo caàn tính ñoä choái ? · Khi caàn kieåm tra khaû naêng chòu taùc duïng cuûa taûi troïng coâng trình (Neáu ñoä choái thöïc teá < ñoä choái thieát keá thì coïc coù khaû naêng chòu ñöôïc taùc duïng cuûa taûi troïng; Neáu ñoä choái thöïc teá > ñoä choái thieát keá thì caàn boå sung hoaëc thieát keá laïi coïc trong moùng) · Löu yù : ñoä choái thieát keá vaø cao trình thieát keá 50. Coïc döôùi vaùch cöùng & döôùi moùng coù khaùc nhau khoâng ? Moùng nhö theá naøo ñöôïc xem laø moùng tuyeät ñoái cöùng ? · Khoâng khaùc nhau vì caùch laøm vieäc cuûa coïc nhö nhau · Moùng ñöôïc xem laø tuyeät ñoái cöùng laø khi moùng khoâng hoaøn toaøn chòu uoán (moùng cöùng laø moùng chòu uoán raát ít hay noùi caùch khaùc laø raát nhoû) 51. Taïi sao söôøn moùng beø laät ngöôïc ? · Do theo sô ñoà noäi löïc cuûa baûn 52. Taïi sao boá trí coát theùp ñeàu trong coïc ? Taïi sao ñaàu coïc phaûi ñaët coát ñai daøy ? · Vì khi caåu laép coù moment aâm vaø döông Þ coïc seõ chòu ñöôïc caû hai. · Nhaèm taêng cöôøng khaû naêng chòu taûi khi ñoùng & eùp (taûi troïng cuïc boä) Þ Traùnh beå ñaàu coïc 53. Moùng baêng khi tính nguyeân heä vaø chia ra thaønh caùc phaàn khaùc nhau thì caùch naøo hôïp lyù vaø kinh teá ? Haõy neâu caùc ñieàu kieän ñeå boû ñaàu thöøa cuûa moùng baêng ? · Moùng baêng khi tính nguyeân heä thì hôïp lyù vaø kinh teá hôn · Caùc ñieàu kieän : - Ngay taïi caùc khe luùn. - Ngay taïi coät ñaàu tieân (do M = 0) - Thi coâng coå coät moùng baêng lieàn moät khoái khoâng bò nöùt. 54. Moùng baêng vaø moùng ñôn coù gì khaùc nhau ? · Moùng ñôn thieát keá, thi coâng ñôn giaûn, giaù thaønh reû nhöng chæ söû duïng ñöôïc cho nhöõng coâng trình coù taûi troïng nhoû, neàn ñaát töông ñoái toát. · Moùng baêng tính toaùn, thi coâng phöùc taïp hôn, giaù thaønh cao Þ oån ñònh hôn söû duïng cho nhöõng coâng trình coù taûi troïng töông ñoái lôùn, neàn ñaát yeáu. -13-
  4. arttool.vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... 55. Haõy neâu söï khaùc nhau giöõa moùng baêng vaø moùng keùp ? · Moùng baêng laø moùng coù söôøn, taûi troïng phaân boá treân chieàu daøi söôøn (phaûn löïc neàn). · Moùng keùp laø moùng khoâng coù söôøn, baûn chòu löïc, taûi troïng taùc duïng daïng taäp trung gioáng nhö moùng ñôn. 56. Khi tính bieán daïng neàn phaûi chaáp nhaän giaû thieát gì ? · Ñoä luùn tính toaùn Stt £ [S] · L S £ [ DS ] 57. Vò trí ñaø kieàng phaûi boá trí nhö theá naøo ñoái vôùi khung beân treân vaø moùng beân döôùi laø hôïp lyù ? · Ñaø kieàng boá trí ngay taïi moái noái giöõa coát theùp doïc cuûa coät & theùp chôø cuûa coät choân saün trong moùng, choã noái theùp naøy ñöôïc choïn ôû nôi thuaän tieän cho thi coâng coù theå ôû ngay maët moùng hoaëc coù theå ôû ngay maët neàn nhaø. 58. Haõy neâu söï khaùc nhau giöõa luùn & luùn leäch ? · Luùn laø ñoä bieán daïng cuûa neàn ñaát khi chòu taûi troïng. · Luùn leäch laø söï cheânh leäch ñoä bieán daïng cuûa neàn moùng khi chòu taûi troïng. L L DS < [ DS - ¸ ] 3000 4000 Þ Luùn leäch nguy hieåm hôn vì gaây phaù hoaïi keát caáu coâng trình Luùn laø bieán daïng cuûa neàn theo phöông ñöùng khi moùng chòu taûi troïng cuûa coâng trình. · Luùn leäch laø söï luùn khoâng ñoàng ñeàu giöõa caùc moùng treân cuøng moät coâng trình. · 59. Löïc caét khaùc vôùi löïc xuyeân thuûng nhö theá naøo ? · Löïc caét laø noäi löïc cuûa keát caáu sinh ra do öùng suaát tieáp trong quaù trình chòu taûi. · Löïc xuyeân thuûng laø löïc doïc sinh ra do öùng suaát keùo chính · Khoái beâ toâng daøy 2cm sau 28 ngaøy thì thoaùt heát nhieät. 60. Caên cöù vaøo cô sôû naøo ñeå choïn lôùp ñaát ñaép ? Lôùp ñaát gia taûi ? · Caên cöù vaøo hoà sô ñòa chaát (hoá khoan, tính chaát cô lyù cuûa ñaát) · Caên cöù vaøo cao ñoä quy hoaïch cuûa khu ñaát vaø cao ñoä thieát keá cuûa coâng trình. 61. Khi naøo tính moùng coïc (ñaøi cao, ñaøi thaáp) ? Caùch kieåm tra ñaâm thuûng ? · Tính moùng coïc ñaøi cao khi coâng trình naèm ôû nhöõng nôi ñaát thaáp, nhieàu nöôùc khoù thi coâng ñaøi, caàn phaûi thi coâng moùng nhanh. · Tính moùng coïc ñaøi thaáp khi coâng trình naèm ôû nhöõng nôi ñaát cao, möïc nöôùc ngaàm saâu tuy nhieân vaät lieäu & taûi troïng nhieàu nhöng buø laïi thì moùng coïc ñaøi thaáp oån ñònh hôn. · Neáu coïc naèm trong phaïm vi hình thaùp eùp loõm thì khoâng caàn kieåm tra. · Neáu kieåm tra thì Pdt < 0,75Rkhb 62. Khi ñoùng eùp coïc gaëp phaûi moät lôùp ñaát hay moät lôùp naøo khaùc maø coï c khoâng theå vöôït qua thì ta phaûi xöû lyù nhö theá naøo ? · Neáu laø coïc ñaàu tieân thì ta phaûi nhoå leân roài khoan moài hoaëc eùp rung (löïc ma saùt cuûa moät beân coïc seõ giaûm xuoáng) cho qua lôùp ñoù sau ñoù ñoùng ñuû ñoä saâu theo thieát keá. · Neáu laø ñoaïn coïc thöù thì ta ñaäp boû ñaàu coïc coi nhö ñeán ñoù laø ñaït vaø ñoùng tieáp cho haøng coïc keá. · Neáu haøng naøo cuõng vaäy (thöôøng 2-3 haøng) phaûi xem xeùt laïi. 63. Taïi sao khi thieát keá moùng baêng thöôøng choïn baûn moùng naèm döôùi, daàm moùng naèm treân ? · Khi tính moùng baêng ta tính nhö daàm chöõ T cho neân ñoái vôùi tröôøng hôïp tính treân moâ hình Winkler thì ngay chaân coät ñaùy moùng chòu keùo, ngay giöõa nhòp ñaùy moùng chòu neùn Þ do ñoù ta thieát keá baûn moùng naèm döôùi (caùnh chöõ T naèm trong vuøng chòu neùn) seõ tieát kieäm vaät lieäu hôn vaø taêng cöôøng ñoä chòu neùn cuûa keát caáu hôn, hôïp lyù hôn. -14-
  5. arttool.vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... Ñaø moùng naèm treân laø do maët treân ñaø chòu keùo maø beâ toâng khoâng tính cho chòu keùo cho neân veà maët · cöôøng ñoä coù giaù trò nhö tieát dieän chöõ nhaät (b.h) neân boá trí nhö vaäy laø hôïp lyù veà maët tính toaùn vaø bieåu ñoà Þ tieát kieäm ñöôïc vaät lieäu. Chuù yù : Khi thieát keá moùng baêng maø baûn moùng naèm treân, daàm moùng naèm döôùi laø döïa vaøo bieåu ñoà noäi · löïc cuûa keát caáu, khi toaøn boä maët döôùi cuûa keát caáu chòu keùo Þ tieát dieän laøm vieäc laø bc.h (khoâng phaûi laø b.h). 64. Theá naøo laø taûi troïng tính toaùn ? Taûi troïng tieâu chuaån ? · Laø taûi troïng söû duïng trong ñieàu kieän bình thöôøng. · Laø tích soá cuûa taûi troïng tieâu chuaån vôùi heä soá an toaøn (n) veà taûi troïng (thöôøng laáy theo quy phaïm phuï thuoäc vaøo chöùc naêng laøm vieäc cuûa keát caáu). - n : heä soá an toaøn cuûa taûi troïng keå tôùi caùc tröôøng hôïp laøm cho keát caáu nguy hieåm hôn khoâng nhö luùc söû duïng bình thöôøng (VD : Khi ta tính toaùn daàm saøn ta phaûi löôøng tröôùc tröôøng hôïp taûi troïng taêng leân so vôùi luùc bình thöôøng khi ñoù n>1, trong thöïc teá coù khi n
  6. arttool.vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... 71. Taïi sao goïi laø tính daàm treân neàn ñaøn hoài ? Khi naøo thì tính daàm treân neàn ñaøn hoài ? Caùc moâ hình neàn ñaát ? Taïi sao tính daàm ñaøn hoài treân neàn Winkler ? Neàn Winkler laø gì ? · Tính toaùn traïng thaùi öùng suaát bieán daïng cuûa coâng trình xaây döïng trong ñieàu kieän cuøng laøm vieäc vôùi neàn meàm (nghóa laø cuõng bieán daïng vôùi neàn) vaãn ñöôïc quen goïi laø tính toaùn daàm (keát caáu) treân neàn ñaøn hoài. - Khi tính keát caáu coù ñoä cöùng höõu haïn ngöôøi ta quen goïi laø keát caáu meàm (EJ=0) Khi neàn bieán daïng keát caáu treân neàn phaùt sinh noäi löïc (do bieán daïng) : moùng baêng. - Keát caáu meàm tuyeät ñoái (EJ=0) khi neàn bieán daïng thì keát caáu bieán daïng theo y, trong keát caáu khoâng sinh noäi löïc. · Keát caáu cöùng tuyeät ñoái (EJ = ¥ ) duø neàn bieán daïng theá naøo thì keát caáu khoâng bieán daïng gì, bieán daïng nhoû khoâng ñaùng keå coù theå boû qua ñöôïc (ví duï : truï caàu, oáng maùi kieåu oáng khoùi) · Ptb < Rtc Pmax £ 1,2.Rtc Do ñoù coù theå coi laø neàn bieán daïng tuyeán tính vaø chæ khi neàn laø bieán daïng tuyeán tính thì môùi xaùc ñònh ñöôïc öùng suaát trong neàn theo caùc coâng thöùc cuûa lyù thuyeát ñaøn hoài vaø môùi tính ñöôïc bieán daïng cuûa ñaát neàn theo caùc phöông phaùp hieän nay. · Caùc moâ hình neàn ñaát : - Moâ hình Winkler - Moâ hình baùn khoâng gian ñaøn hoài (baùn khoâng gian bieán daïng tuyeán tính) - Moâ hình neàn moùng - Moâ hình neàn taïm - Moâ hình neàn ñaøn hoài vôùi hai heä soá neàn - Moâ hình lôùp ñaøn hoài höõu haïn · - Ñoái vôùi nhöõng neàn ñaát meàm moâ hình Winkler phuø hôïp, gaàn ñuùng vôùi thöïc teá vöøa ñôn giaûn, vöøa tieän duïng trong tính toaùn thieát keá. - Trong ñieàu kieän nöôùc ta ôû nhöõng vuøng ñoàng baèng soâng Hoàng, soâng Cöûu Long ñaát meàm, chöùa nhieàu nöôùc, möïc nöôùc ngaàm cao Þ tính phaân phoái ñaát yeáu Þ do ñoù ta choïn moâ hình ñaát laø moâ hình Winkler. · - Winkler neâu giaû thieát laø taïi moãi ñieåm (ôû maët ñaùy) cuûa daàm treân neàn ñaøn hoài, cöôøng ñoä taûi troïng tyû leä baäc nhaát vôùi ñoä luùn s cuûa neàn (ñoä luùn naøy baèng ñoä voõng cuûa daàm, s = y, r=c.y(x)) - Moâ hình Winkler cho ta hình aûnh moät daõy caùc loø xo laøm vieäc ñoäc laäp vôùi nhau 72. Thieáu soùt cuûa moâ hình Winkler ? · Khoâng phaûn aùnh ñöôïc tính phaân phoái hay lieân heä cuûa ñaát neàn, vì ñaát coù löïc dính · Khi neàn ñoàng nhaát thì taûi troïng phaân boá ñeàu lieân tuïc treân daàm theo moâ hình Þ daàm luùn ñeàu & bieán daïng nhöng thöïc ra thì daàm vaãn bò uoán (voõng) ôû giöõa neân aûnh höôûng xung quanh nhieàu hôn Þ luùn nhieàu hôn ôû hai ñaàu. · Khi moùng tuyeät ñoái cöùng, taûi troïng ñöôïc ñaët ñoái xöùng thì moùng seõ luùn ñeàu. · Heä soá neàn C coù tính chaát quy öôùc khoâng roõ raøng, C khoâng laø moät haèng soá. 73. Khi naøo thì sô ñoà tính toaùn moùng baêng laø daàm lieân tuïc ? · Khi keát caáu beân treân tuyeät ñoái cöùng (EJ = ¥ ), nhöng ñieàu naøy thöïc teá khoâng xaûy ra vì keát caáu phaàn treân khoâng cöùng tuyeät ñoái. 74. Khi baïn choïn chieàu saâu choân moùng thì choïn theo ñieàu kieän naøo ? Chieàu saâu choân moùng laáy nhö theá naøo ? 11 ¸ Chieàu saâu choân moùng thì choïn baèng laàn chieàu cao ngoâi nhaø. · 15 12 Choïn chieàu saâu choân moùng laø khaâu quan troïng trong coâng taùc thieát keá moùng, chieàu saâu choân moùng coù · aûnh höôûng ñeán giaù thaønh cuûa moùng, khaû naêng chòu löïc cuûa moùng. Chieàu saâu choân moùng phuï thuoäc : ñòa hình khu vöïc xaây döïng, ñieàu kieän ñòa chaát coâng trình, ñòa chaát thuyû vaên, ñaëc ñieåm coâng trình thieát keá & coâng trình laân caän, aûnh höôûng cuûa khí haäu 75. Trong tính toaùn neàn moùng thì caùc chæ tieâu naøo phaûi laáy chæ tieâu tính toaùn ? -16-
  7. arttool.vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... · Caùc chæ tieâu nhö : g , b , e , j , w , c... phaûi laáy chæ tieâu tính toaùn. 76. Tính heä soá neàn coù maáy caùch ? · Coù raát nhieàu caùch xaùc ñònh heä soá neàn - Theo vieän khoa hoïc VN (aùp duïng cho ñaát dính) Cz = (250B + 650)Eo Cz : Heä soá neàn (kN/m3) Vôùi B : Ñoä seät ñaát dính Eo : (kpa) 0,65 - Theo Vecsic (1961) Cz = (kN / m 3 ) 4 EB E B12 . E f I f 1- m 2 Vôùi B : chieàu roäng moùng (m) E, m : Modul bieán daïng (kN/m2) vaø heä soá poisson cuûa ñaát. Ef, If : Modul ñaøn hoài (kN/m2) vaø moment quaùn tính tieát dieän moùng (m4) Caùch 1 : Tin caäy chính xaùc laø duøng thí nghieäm neùn Caùch 2 : Döïa vaøo baûng tra 77. Haõy neâu trình töï tính toaùn moùng baêng vaø moùng ñôn ? · Caùch tính : - Choïn kích thöôùc sô boä (b) Þ ñeå tính Rtc - Choïn kích thöôùc thöïc chòu taûi ìs tb < Rtc ï Kieåm tra ís min > 0 - ïs î max < 1,2 Rtc - Tính luùn cho coâng trình - Tính vaø boá trí theùp 78. Coù maáy sô ñoà tính khung ? · Coù hai sô ñoà xaùc ñònh noäi löïc khi tính khung - Sô ñoà ñaøn hoài - Sô ñoà bieán daïng deûo · Sô ñoà khung phaûi choïn sao cho noù phuø hôïp vôùi söï laøm vieäc cuûa thöïc teá cuûa keát caáy ñoù. Ñoái vôùi khung toaøn khoái, sô ñoà tính laø truïc daàm vaø coät; lieân keát giöõa coät vaø moùng laø lieân keát ngaøm xoay; lieân keát giöõa coät vaø daàm laø lieân keát ngaøm (nuùt cöùng). Lieân keát giöõa coät vaø giaøn vì keøo ñöôïc xem laø khôùp. 79. Coù maáy loaïi lieân keát khung ? Öu, khuyeát ñieåm cuûa noù ? · Lieân keát cöùng (ngaøm) : Ñoä cöùng cuûa khung cao, bieán daïng ít, moment uoán phaân boá ra ñeàu ñaën hôn ôû giöõa nuùt & caùc thanh, do ñoù caùc thanh laøm vieäc hôïp lyù hôn, vöôït ñöôïc nhòp lôùn hôn (neáu coät lieân keát cöùng vôùi moùng thöôøng laø ñôn giaûn, phoå bieán nhaát moment taïi chaân coät lôùn) Khung toaøn khoái laø ñöôïc caáu taïo vôùi nuùt cöùng. · Lieân keát khôùp : Ñoä cöùng cuûa khung giaûm, taûi troïng gaây ra moment lôùn cho boä phaän tröïc tieáp chòu taùc duïng cuûa noù, moment taäp trung vaøo giöõa ñaø & chaân coät, caùc tieát dieän ñoù chòu noäi löïc lôùn, thanh laøm vieäc ít hôïp lyù (neáu coät lieân keát khôùp vôùi moùng) thì taïi ñaây M=0, muïc ñích laø giaûm kích thöôùc ñeá moùng khi gaëp neàn saâu, tuy nhieân lieân keát khôùp ôû chaân coät seõ laøm taêng moment uoán ôû ñaàu coät vaø nhòp ñaø laøm cho caáu kieän beân treân naëng hôn, khôùp ôû chaân coät coù taùc duïng giaûm baäc sieâu tónh cuûa khung, do ñoù cuøng giaûm ñöôïc noäi löïc phaùt sinh ra do luùn khoâng ñeàu cuûa goái töïa do co ngoùt & töø bieán cuûa beâ toâng. · Caùc lieân keát cöùng vôùi moùng chæ laø töông ñoái vì döôùi taùc duïng cuûa taûi troïng ñaát neàn seõ bieán daïng vaø laøm cho moùng bò xoay ñi duø chæ raát ít, khi moùng bò xoay moment chaân coät giaûm xuoáng coøn moment ñaàu coät vaø ñaàu ñaø seõ taêng leân, xaûy ra söï phaân boá noäi löïc. -17-
  8. arttool.vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... 80. Theá naøo goïi laø coïc choáng ? · Khi khaû naêng chòu löïc cuûa coïc tôùi haïn maø khaû naêng chòu löïc cuûa ñaát vaãn chöa tôùi haïn thì goïi laø coïc choáng, duø ñaát ôû muõi coïc khoâng phaûi laø ñaát cöùng · Muõi coïc phaûi töïa treân neàn ñaát cöùng hoaëc ñaù vaø truyeàn toaøn boä taûi troïng cuûa coâng trình xuoáng neàn ñaát cöùng hoaëc ñaù. 81. Taïi sao phaûi khoáng cheá m max , m min cuûa saøn, daàm & coät ? m max daàm khaùc m max coät nhö theá naøo ? Haøm löôïng m hôïp lyù trong saøn ? Neáu ñaët theùp dö ( m tt > m max ) beâ toâng bò phaù hoaïi tröôùc coát theùp. Ñaây laø phaù hoaïi doøn · Neáu ñaët thieáu coát theùp ( m tt < m min ) beâ toâng vaø coát theùp cuøng bò phaù hoaïi. Ñaây laø phaù hoaïi deûo Þ xuaát · hieän khôùp deûo. Cô sôû lyù thuyeát ñeå tính. Rn Ñoái vôùi daàm : m max = a 0 - Ra m = (0,8 ¸ 1,5)% (Saøn BTCT toaøn khoái) hôïp lyù Ñoái vôùi coät : m max = 3,5% - Ñoái vôùi saøn : m = (0,3 ¸ 0,9)% (Saøn BTCT toaøn khoái) - hôïp lyù 82. Coát theùp trong coät taïi sao thöôøng ñoái xöùng ? · Moment trong coät coù cuøng trò soá nhöng khaùc daáu Þ Caùc caëp toå hôïp thöôøng ñoåi chieàu. · Thuaän tieän thi coâng, traùnh ñaët nhaàm theùp. · Hình daùng coät ñoái xöùng · Fa & Fa’ cheânh leäch nhau khoâng lôùn (khi tính coät khoâng lôùn) 83. Haõy neâu nguyeân taéc laøm vieäc cuûa coát xieân ? · Taïi vuøng chòu caét lôùn, öùng suaát phaùp do moment gaây ra & öùng suaát tieáp do löïc caét gaây ra Þ gaây ra öùng suaát keùo chính nghieâng vôùi truïc daàm moät goùc a vaø laøm beâ toâng bò nöùt theo phöông nghieâng, coát doïc, coát ñai, coát xieân ñi qua tieát dieän nghieâng choáng laïi söï phaù hoaïi treân tieát dieän nghieâng ñoù. · Khi Qmax > Qñb thì phaûi tính coát xieân. Qñb = 8Rk bho2 q d gd Qñ = nRañ. Ud 84. Haõy neâu nguyeân lyù laøm vieäc cuûa coát ñai ? · Ñoái vôùi daàm : Coát ñai & coát xieân duøng ñeå chòu löïc caét Q ñeå ñaûm baûo cho tieát dieän chòu ñöôïc moment. - Khi beâ toâng ñuû khaû naêng chòu löïc caét thì coát ñai vaø coát xieân ñöôïc boá trí theo caáu taïo (Q< k1.Rk.b.ho), vôùi k1 = 0,6 ñoái vôùi daàm) Ñeå ñaûm baûo beâ toâng khoâng bò phaù hoaïi theo tieát dieän nghieâng thì Q< ko.Rn.b.ho vôùi ko = 0,35 vôùi BT maùc < 400. · Ñoái vôùi coät : Coát ñai trong caáu kieän chòu neùn coù taùc duïng giöõ oån ñònh cho coát theùp khi ñoå beâ toâng. Þ Coát ñai coù taùc duïng chòu caét, chæ tính coát ñai khi caáu kieän chòu caét khaù lôùn. 85. Khi naøo lieân keát giöõa saøn vôùi daàm laø ngaøm, laø khôùp ? · Lieân keát ñöôïc xem laø töïa ñôn : - Khi baûn keâ leân töôøng - Khi baûn töïa leân daàm BTCT (ñoå toaøn khoái) maø coù hd/hb < 3 - Khi baûn laép gheùp · Lieân keát ñöôïc xem laø ngaøm : khi baûn töïa leân daàm BTCT (ñoå toaøn khoái) maø coù hd/hb > 3 · Lieân keát ñöôïc xem laø töï do : khi baûn hoaøn toaøn töï do. Caùc oâ baûn naøy cuõng laøm vieäc theo hai phöông. -18-
  9. arttool.vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... 86. Khi naøo thì lieân keát giöõa daàm & coät laø ngaøm ? Laø khôùp ? · Khi ñoä cöùng ñôn vò cuûa coät > 6 laàn ñoä cöùng ñôn vò cuûa daàm thì xem daàm ngaøm vaøo coät · Khi ñoä cöùng ñôn vò cuûa daàm > 4 laàn ñoä cöùng ñôn vò cuûa coät thì xem laø daàm keâ leân coät 87. Khi naøo thì lieân keát giöõa daàm & coät laø ngaøm ? Laø khôùp ? Töông töï cho coät vôùi moùng · Lieân keát coät vôùi daàm laø lieân keát cöùng : ñoái vôùi khung toaøn khoái. · Lieân keát coät vôùi daàm laø lieân keát khôùp hay ngaøm : Ñoái vôùi khung laép gheùp · Lieân keát coät vôùi moùng laø lieân keát cöùng hay ngaøm : Ñoái vôùi khung toaøn khoái · Lieân keát coät vôùi moùng laø lieân keát khôùp : moment taïi chaân coät baèng 0 (keát caáu theùp) · Lieân keát coät vôùi moùng laø lieân keát ngaøm : Ñoái vôùi khung laép gheùp. 88. Nuùt cöùng laø gì ? Caùch theå hieän noäi löïc trong nuùt cöùng ? · Nuùt cöùng laø nuùt maø ôû ñoù coù caùc thanh quy tuï vaøo vaø noù khoâng bò bieán daïng döôùi taùc duïng cuûa ngoaïi löïc. · Nuùt cöùng phaûi ñaûm baûo beâ toâng chòu neùn khoâng bò eùp vôõ vaø coát theùp neo vaøo nuùt khoâng bò tuoät. · Moment taïi caùc nuùt khung phaûi caân baèng. 89. Ngaøm ñaøn hoài laø gì ? · Laø lieân keát coù ñoä cöùng vöøa phaûi, khi noäi löïc lôùn khoâng coøn laø ngaøm nöõa. 90. Trong coâng trình xaây döïng moment do taûi troïng gioù vaø moment do taûi troïng thaúng ñöùng thì moment naøo gaây ra lôùn hôn ? · Tuyø thuoäc vaøo maët baèng & chieàu cao cuï theå thoâng thöôøng nhaø < 10 taàng, thì moment do taûi troïng gioù nhoû hôn. · Caùc coâng trình cao taàng thì phaûi tính toaùn cuï theå. 91. Khi coâng trình coù taàng löûng thì taàng löûng coù chòu taûi troïng gioù khoâng ? · Taàng löûng vaãn coù maët caûn gioù neân taàng löûng vaãn chòu taûi troïng gioù. 92. Laøm theá naøo ñeå coù ñöôïc caëp noäi löïc nguy hieåm nhaát trong baûng toå hôïp noäi löïc ? · Phaûi xeùt ôû toå hôïp taûi troïng : - Toå hôïp taûi troïng chính : Tónh taûi + hoaït taûi thöôøng xuyeân + moät hoaït taûi giôùi haïn - Toå hôïp taûi troïng phuï : Tónh taûi + hoaït taûi thöôøng xuyeân + taát caû hoaït taûi giôùi haïn - Toå hôïp ñaëc bieät : Tónh taûi + hoaït taûi thöôøng xuyeân + hoaït taûi giôùi haïn + hoaït taûi ñaëc bieät. 93. Khi tính coät thì coù maáy caëp noäi löïc ñeå kieåm tra ? · Khi tính coät thì coù 3 caëp noäi löïc ñeå kieåm tra. + Mmax - Ntö + Mmin - Ntö + Nmax - Mtö · Ngoaøi ra coøn xeùt : + Qmax + Mmax – Qtö ñoái vôùi daàm 94. Khi bieát M, N kích thöôùc moùng a.b hôïp lyù khi naøo ? · Neáu M nhoû thì neân caáu taïo moùng vuoâng · Neáu M lôùn thì neân caáu taïo moùng coù tieát dieän chöõ nhaät a.b · Moùng ñöôïc thieát keá hôïp lyù khi : ÖÙng suaát döôùi ñaùy moùng töông ñoái ñeàu, vôùi moùng leäch taâm thì : + Pmin > 0 + Pmax < 1,2Rtc + Ptb < Rtc 95. Khi naøo thì tính moùng cöùng ? -19-
  10. arttool.vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... Moùng cöùng ñöôïc tính khi ñaát neàn toát, oån ñònh, taûi troïng taùc duïng ñuùng taâm · Moùng cöùng ñöôïc caáu taïo baèng gaïch, ñaù, beâ toâng. · 96. Khi choïn tieát dieän ngang cuûa moùng baêng caên cöù vaøo ñaâu ? · Choïn chieàu roäng moùng baêng - Caên cöù vaøo ñòa chaát coâng trình (cöôøng ñoä ñaát neàn) - Taûi troïng taùc duïng - Ñieàu kieän bieán daïng cuûa ñaát neàn (ñoä luùn cuûa moùng) · Choïn chieàu cao moùng baêng (theo ñieàu kieän choïc thuûng) - Taûi troïng taùc duïng - Aùp löïc cuûa ñaát neàn - Kích thöôùc coät 97. Haõy neâu caùch tính moùng baêng ? · Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng xuoáng moùng · Ñaùnh giaù ñieàu kieän ñòa chaát thuyû vaên · Choïn chieàu saâu choân moùng · Xaùc ñònh kích thöôùc sô boä ñeá moùng · Xaùc ñònh cöôøng ñoä ñaát neàn · Kieåm tra luùn cho moùng · Xaùc ñònh chieàu cao moùng & kích thöôùc daàm moùng · Tính noäi löïc · Tính toaùn coát theùp · Tính coát ñai & coát xieân · Kieåm tra chaát löôïng coát theùp 98. Moùng baêng laø daàm treân neàn naøo ? · Moùng baêng laø daàm treân neàn ñaøn hoài · Moâ hình tính toaùn laø moâ hình Winkler (moâ hình veà bieán daïng cuïc boä) · Moùng baêng thieát keá theo phöông ngang toát hôn theo phöông doïc vì ñoä cöùng theo phöông ngang > ñoä cöùng theo phöông doïc. 99. Khi tính moùc caåu BTCT döïa vaøo vaán ñeà gì ? Sô ñoà tính ? Cô sôû ñeå choïn chieàu daøi coïc BTCT ? · Tính moùc caåu döïa vaøo bieåu ñoà noäi löïc, khi vaän chuyeån vaø caåu laép laáy trò soá Mmax · Sô ñoà tính : - Vaän chuyeån daàm keâ coù hai ñaàu thöøa - Caåu laép daàm keâ coù moät ñaàu thöøa · Cô sôû : - Caên cöù vaøo ñieàu kieän ñòa chaát - Caên cöù vaøo taûi troïng taùc duïng - Caên cöù vaøo bieän phaùp thi coâng (ñoùng hay eùp) - Phöông phaùp tính toaùn 100. Taïi sao phaûi noái coïc ? · Trong thöïc teá nhieàu coâng trình söû duïng coïc coù chieàu daøi lôùn, ñeå tieän cho vieäc thi coâng vaän chuyeån caåu laép vaø choïn thieát bò thi coâng coïc. Do ñoù ta phaûi thieát keá coïc theo töøng ñoaïn neân khi thi coâng ñeå cho coïc chòu ñöôïc taûi troïng taùc duïng vaø ñuû ñoä daøi thieát keá thì ta phaûi noái caùc coïc laïi. - Ñaûm baûo cho caùc ñoaïn coïc noái chòu löïc & truyeàn löïc ñoàng ñeàu. - Ñaûm baûo ñöôøng tim coïc traùnh xaûy ra öùng suaát cuïc boä do leäch truïc gaây ra 101. Khi eùp coïc ñeå ñöa coïc xuoáng thì ta phaûi ñöa vaøo ñieàu kieän gì ? · Ñieàu kieän : -20-
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2