intTypePromotion=1
ADSENSE

216 câu hỏi phần cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Chia sẻ: NGUYEN BIEN | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:131

248
lượt xem
66
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu 216 câu hỏi phần cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán tập hợp 216 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và phân tích đầu tư chứng khoán. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Tài chính - ngân hàng và những ai đang thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và phân tích đầu tư chứng khoán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 216 câu hỏi phần cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán

 1. Hệ thống 800 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và phân tích đầu tư chứng khoán CÂU HỎI PHẦN CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN C©u 1: Ngêi së h÷u cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu ®Òu ®îc hëng: a. L·i suÊt cè ®Þnh b. Thu nhËp phô thuéc vµo ho¹t ®éng cña c«ng ty c. §îc quyÒn bÇu cö t¹i §¹i héi cæ ®«ng d. L·i suÊt tõ vèn mµ m×nh ®Çu t vµo c«ng ty C©u 2: Nhµ ®Çu t mua 10 tr¸i phiÕu cã mÖnh gi¸ 100 USD, cã l·i suÊt danh nghÜa 6%/n¨m víi gi¸ 900 USD. VËy hµng n¨m nhµ ®Çu t sÏ nhËn ®îc tiÒn l·i lµ: a. 60 USD b. 600 USD c. 570 USD d. 500 USD C©u 3: Cæ phiÕu quü: a. §îc chia cæ tøc. b. Lµ lo¹i cæ phiÕu ®îc ph¸t hµnh vµ ®îc tæ chøc ph¸t hµnh mua l¹i trªn thÞ trêng. c. Ngêi së h÷u cã quyÒn biÓu quyÕt. d. Lµ mét phÇn cæ phiÕu cha ®îc phÐp ph¸t hµnh. C©u 4: C¸c c©u nµo sau ®©y ®óng víi thÞ trêng s¬ cÊp a. Lµm t¨ng lîng vèn ®Çu t cho nÒn kinh tÕ b. Lµm t¨ng lîng tiÒn trong lu th«ng. c. Kh«ng lµm t¨ng lîng tiÒn trong lu th«ng. d. Gi¸ ph¸t hµnh do quan hÖ cung cÇu quyÕt ®Þnh C©u 5: ThÞ trêng thø cÊp a. Lµ n¬i c¸c doanh nghiÖp hy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n th«ng qua viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu. b. Lµ n¬i mua b¸n c¸c lo¹i chøng kho¸n kÐm chÊt lîng c. Lµ n¬i mua b¸n c¸c chøng kho¸n ®· ph¸t hµnh d. Lµ thÞ trêng chøng kho¸n kÐm ph¸t triÓn C©u 6: H×nh thøc b¶o l·nh mµ trong ®fã c¸c nhµ b¶o l·nh ph¸t hµnh cam kÕt sÏ mua toµn bé chøng kho¸n cña tæ chøc ph¸t hµnh cho dï hä cã thÓ b¸n hÕt hay kh«ng ®îc gäi lµ: a. B¶o l·nh tÊt c¶ hoÆc kh«ng b. B¶o l·nh víi cè g¾ng tèi ®a c. B¶o l·nh víi cam kÕt ch¾c ch¾n. d. B¶o l·nh víi h¹n møc tèi thiÓu 1
 2. Hệ thống 800 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và phân tích đầu tư chứng khoán C©u 7: §èi víi c«ng chóng ®Çu t, tµi liÖu nµo quan träng nhÊt trong hå s¬ ®¨ng ký ph¸t hµnh ra c«ng chóng: a. B¶n sao giÊy phÐp thµnh lËp vµ ®¨ng ký kinh doanh b. Danh s¸ch vµ s¬ yÕu lý lÞch thµnh viªn Héi ®ång Qu¶n TrÞ vµ Ban Gi¸m ®èc. c. §¬n xin phÐp ph¸t hµnh. d. B¶n c¸o b¹ch C©u 8: TrËt tù u tiªn lÖnh theo ph¬ng thøc khíp lÖnh lµ: a. Thêi gian, gi¸, sè lîng b. Gi¸, thêi gian, sè lîng c. Sè lîng, thêi gian, gi¸ d. Thêi gian, sè lîng, gi¸ C©u 9: LÖnh giíi h¹n lµ lÖnh: a. §îc u tiªn thùc hiÖn tríc c¸c lo¹i lÖnh kh¸c b. §îc thùc hiÖn t¹i møc gi¸ mµ ngêi ®Æt lÖnh chØ ®Þnh c. §îc thùc hiÖn t¹i møc gi¸ khíp lÖnh d. Ngêi ®Æt b¸n vµ ngêi ®Æt mua ®Òu cã u tiªn gièng nhau. C©u 10: LÖnh dïng ®Ó b¸n ®îc ®a ra a. Víi gi¸ cao h¬n gi¸ thÞ trêng hiÖn hµnh b. Víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ thÞ trêng hiÖn hµnh c. HoÆc cao h¬n hoÆc thÊp h¬n gi¸ thÞ trêng hiÖn hµnh d. Ngay t¹i gi¸ trÞ trêng hiÖn hµnh. C©u 11: Lý do nµo sau ®©y ®óng víi b¸n khèng chøng kho¸n: a. Ng¨n chÆn sù thua lç b. Hëng lîi tõ sôt gi¸ chøng kho¸n c. Hëng lîi tõ viÖc t¨ng gi¸ chøng kho¸n d. H¹n chÕ rñi ro C©u 12: C¸c chØ tiªu nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ chØ tiªu cña ph©n tÝch c¬ b¶n: a. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña c«ng ty b. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty c. Tû sè P/E d. ChØ sè gi¸ cña thÞ trêng chøng kho¸n C©u 13: Giao dÞch theo ph¬ng ph¸p khíp lÖnh ë ViÖt Nam quy ®Þnh ®¬n vÞ yÕt gi¸ ®èi víi nh÷ng cæ phiÕu cã møc gi¸ tõ 50.000 ®ång ®Õn 99.500 ®ång lµ: a. 100® b. 200® c. 300® d. 500® 2
 3. Hệ thống 800 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và phân tích đầu tư chứng khoán C©u 14: ¤ng X võa b¸n 100 cæ phiÕu cña c«ng ty A víi gi¸ 40 USD/cæ phiÕu. ¤ng ta mua cæ phiÕu ®ã mét n¨m tríc ®©y víi gi¸ 30 USD/cæ phiÕu, n¨m võa qua «ng ta cã nhËn cæ tøc 2 USD/cæ phiÕu. VËy thu nhËp tríc thuÕ cña «ng tõ 100 cæ phiÕu A lµ: a. 1000 USD b. 1200 USD c. 1300 USD d. TÊt c¶ ®Òu sai C©u 15: MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu ph¸t hµnh ra c«ng chóng ë ViÖt Nam lµ: a. Tèi thiÓu lµ 100.000 ®ång vµ béi sè cña 100.000®ång b. 100.000 ®ång c. 10.000 ®ång d. 200.000 ®ång C©u 16: NÕu mét tr¸i phiÕu ®îc b¸n víi gi¸ thÊp h¬n mÖnh gi¸ th×: a. L·i suÊt hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu < l·i suÊt danh nghÜa cña tr¸i phiÕu b. L·i suÊt hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu = l·i suÊt danh nghÜa cña tr¸i phiÕu c. L·i suÊt hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu > l·i suÊt danh nghÜa cña tr¸i phiÕu d. Kh«ng cã c¬ së ®Ó so s¸nh C©u 17: Nhµ ph¸t hµnh ®Þnh ph¸t hµnh 2 lo¹i tr¸i phiÕu: tr¸i phiÕu X cã thêi h¹n 5 n¨m vµ tr¸i phiÕu Y cã thêi h¹n 20 n¨m. Nh vËy, nhµ ph¸t hµnh ph¶i ®Þnh møc l·i suÊt cho 2 tr¸i phiÕu trªn nh thÕ nµo? a. L·i suÊt tr¸i phiÕu X > l·i suÊt tr¸i phiÕu Y b. L·i suÊt tr¸i phiÕu X = l·i suÊt tr¸i phiÕu Y c. L·i suÊt tr¸i phiÕu X < l·i suÊt tr¸i phiÕu Y d. Cßn tïy trêng hîp cô thÓ. C©u 18: Ngêi b¸n khèng chøng kho¸n thùc hiÖn hµnh ®éng b¸n khèng khi hä dù ®o¸n gi¸ cña cæ phiÕu: a. T¨ng lªn b. Gi¶m ®i c. Kh«ng thay ®æi d. Kh«ng c©u nµo ®óng. C©u 19: Gi¶ sö cæ phiÕu A cã gi¸ ®ãng cöa ë phiªn giao dÞch tríc lµ: 101.000 ®ång, theo quy chÕ giao dÞch ë S ở giao dịch chøng kho¸n Tp.HCM (Hose) hiÖn nay, møc gi¸ nµo sÏ lµ møc ®Æt lÖnh hîp lÖ trong c¸c møc gi¸ sau: a. 107.500 ®ång b. 100.000 ®ång c. 106.050 ®ång d. 95.000 ®ång C©u 20: LÖnh dõng ®Ó mua ®îc ®a ra: 3
 4. Hệ thống 800 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và phân tích đầu tư chứng khoán a. HoÆc cao h¬n hoÆc thÊp h¬n gi¸ thÞ trêng hiÖn hµnh b. Víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ thÞ trêng hiÖn hµnh c. Víi gi¸ cao h¬n gi¸ thÞ trêng hiÖn hµnh d. Ngay t¹i gi¸ thÞ trêng hiÖn hµnh. C©u 21: ThÞ trêng vèn lµ thÞ trêng giao dÞch. a. C¸c c«ng cô tµi chÝnh ng¾n h¹n b. C¸c c«ng cô tµi chÝnh trung vµ dµi h¹n c. Kú phiÕu d. TiÒn tÖ C©u 22: ThÞ trêng chøng kho¸n lµ mét bé phËn cña: a. ThÞ trêng tÝn dông b. ThÞ trêng liªn ng©n hµng c. ThÞ trêng vèn d. ThÞ trêng më C©u 23: ThÆng d vèn ph¸t sinh khi: a. C«ng ty lµm ¨n cã l·i b. Chªnh lÖch gi¸ khi ph¸t hµnh cæ phiÕu míi c. TÊt c¶ c¸c trêng hîp trªn. C©u 24: C«ng ty cæ phÇn b¾t buéc ph¶i cã a. Cæ phiÕu phæ th«ng b. Cæ phiÕu u ®·i c. Tr¸i phiÕu c«ng ty d. TÊt c¶ c¸c lo¹i chøng kho¸n trªn C©u 25: Quü ®Çu t chøng kho¸n d¹ng më lµ quü: a. Cã chøng chØ ®îc niªm yÕt trªn thÞ trêng chøng kho¸n b. Liªn tôc ph¸t hµnh chøng chØ quü c. Kh«ng mua l¹i chøng chØ quü d. ChØ ph¸t hµnh chøng chØ quü mét lÇn C©u 26: Quü ®Çu t chøng kho¸n d¹ng ®ãng lµ quü: a. Ph¸t hµnh chøng chØ quü nhiÒu lÇn b. Cã thÓ ®îc niªm yÕt chøng chØ quü trªn thÞ trêng chøng kho¸n c. §îc quyÒn mua l¹i chøng chØ quü tõ nhµ ®Çu t d. §îc quyÒn ph¸t hµnh bæ sung ra c«ng chøng C©u 27: Môc ®Ých ph©n biÖt ph¸t hµnh riªng lÎ vµ ph¸t hµnh ra c«ng chóng lµ: a. §Ó dÔ dµng qu¶n lý b. §Ó b¶o vÖ c«ng chóng ®Çu t c. §Ó thu phÝ ph¸t hµnh d. §Ó dÔ dµng huy ®éng vèn C©u 28: N¨m N, C«ng ty ABC cã thu nhËp rßng lµ 800 triÖu ®ång, sè cæ phiÕu ®· ph¸t hµnh lµ 600.000 cæ phiÕu, cæ phiÕu quü lµ 40.000, kh«ng cã 4
 5. Hệ thống 800 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và phân tích đầu tư chứng khoán cæ phiÕu u ®·i. Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh tr¶ 560 triÖu cæ tøc. Nh vËy mçi cæ phiÕu ®îc tr¶ cæ tøc lµ: a. 1500 ® b. 2000 ® c. 1000 ® d. 1300 ® C©u 29: Trong trêng hîp ph¸ s¶n, gi¶i thÓ doanh nghiÖp, c¸c cæ ®«ng sÏ: a. Lµ chñ nî chung b. MÊt toµn bé sè tiÒn ®Çu t c. §îc u tiªn tr¶ l¹i cæ phÇn ®· gãp tríc d. Lµ ngêi cuèi cïng ®îc thanh to¸n C©u 30: Khi ph¸ s¶n, gi¶i thÓ c«ng ty, ngêi n¾m gi÷ tr¸i phiÕu sÏ ®îc hoµn tr¶: a. Tríc c¸c kho¶n vay cã thÕ chÊp vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ b. Tríc thuÕ c. Sau c¸c kho¶n vay cã thÕ chÊp vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ d. Tríc c¸c cæ ®«ng n¾m gi÷ cæ phiÕu u ®·i vµ cæ phiÕu phæ th«ng C©u 31: Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ph¸t hµnh cæ phiÕu lÇn ®Çu ra c«ng chóng ë ViÖt Nam lµ: a. Cã vèn tèi thiÓu lµ 10 tû VND, ho¹t ®éng kinh doanh cña 2 n¨m liÒn tr- íc n¨m ®¨ng ký ph¶i cã l·i. b. Cã vèn tèi thiÓu lµ 10 tû USD, ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m liÒn tríc n¨m ®¨ng ký ph¸t hµnh ph¶i cã l·i. c. Cã vèn tèi thiÓu lµ 5 tû VND, ho¹t ®éng kinh doanh cña 2 n¨m liÒn tríc n¨m ®¨ng ký ph¶i cã l·i. d. Cã vèn tèi thiÓu lµ 5 tû VND, ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m liÒn tríc n¨m ®¨ng ký ph¸t hµnh ph¶i cã l·i. C©u 32: Tû lÖ n¾m gi÷ tèi ®a cña nhµ ®Çu t níc ngoµi ®èi víi cæ phiÕu cña mét tæ chøc niªm yÕt ®îc quy ®Þnh theo ph¸p luËt ViÖt Nam lµ: a. 25% tæng sè cæ phiÕu b. 49% tæng sè cæ phiÕu c. 30% tæng sè cæ phiÕu d. 27% tæng sè cæ phiÕu C©u 33: Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó niªm yÕt tr¸i phiÕu doanh nghiÖp lµ: a. Lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖp nhµ níc cã vèn ®iÒu lÖ ®· gãp t¹i thêi ®iÓm xin phÐp niªm yÕt tõ 10 tû VND trë lªn. b. Lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖp nhµ níc cã vèn ®iÒu lÖ ®· gãp t¹i thêi ®iÓm xin phÐp niªm yÕt tõ 5 tû VND trë lªn. 5
 6. Hệ thống 800 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và phân tích đầu tư chứng khoán c. Lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖp nhµ níc, doanh nghiÖp t nh©n cã vèn ®iÒu lÖ ®· gãp t¹i thêi ®iÓm xin phÐp niªm yÕt tõ 5 tû VND trë lªn. d. Kh«ng c©u nµo ®óng. C©u 34: Quü ®Çu t chøng kho¸n theo quy ®Þnh cña ViÖt Nam lµ quü: a. §Çu t tèi thiÓu 40% gi¸ trÞ tµi s¶n cña quü vµo chøng kho¸n. b. §Çu t tèi thiÓu 50% gi¸ trÞ tµi s¶n cña quü vµo chøng kho¸n c. §Çu t tèi thiÓu 60% gi¸ trÞ tµi s¶n cña quü vµo chøng kho¸n. d. §Çu t tèi thiÓu 70% gi¸ trÞ tµi s¶n cña quü vµo chøng kho¸n. C©u 35: Tæ chøc ph¸t hµnh ph¶i hoµn thµnh viÖc ph©n phèi cæ phiÕu trong vßng: a. 60 ngµy kÓ tõ ngµy giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh cã hiÖu lùc. b. 70 ngµy kÓ tõ ngµy giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh cã hiÖu lùc. c. 80 ngµy kÓ tõ ngµy giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh cã hiÖu lùc. d. 90 ngµy kÓ tõ ngµy giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh cã hiÖu lùc. C©u 36: Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban gi¸m ®èc, Ban kiÓm so¸t cña C«ng ty niªm yÕt ph¶i n¾m gi÷. a. Ýt nhÊt 20% vèn cæ phÇn cña C«ng ty. b. Ýt nhÊt 20% vèn cæ phiÕu do m×nh së h÷u trong 3 n¨m kÓ tõ ngµy niªm yÕt. c. Ýt nhÊt 50% sè cæ phiÕu do m×nh s¬ h÷u trong 3 n¨m kÓ tõ ngµy niªm yÕt. d. Ýt nhÊt 30% sè cæ phiÕu do m×nh së h÷u trong 3 n¨m kÓ tõ ngµy niªm yÕt. C©u 37: Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt c«ng bè b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m trªn: a. 3 sè b¸o liªn tiÕp cña mét tê b¸o b. 4 sè b¸o liªn tiÕp cña mét tê b¸o c. 5 sè b¸o liªn tiÕp cña mét tê b¸o d. 6 sè b¸o liªn tiÕp cña mét tê b¸o C©u 38: Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt ph¶i c«ng bè th«ng tin bÊt th- êng trong thêi gian: a. 10 tiÕng kÓ tõ khi sù kiÖn x¶y ra b. 24 tiÕng kÓ tõ khi sù kiÖn x¶y ra c. 30 tiÕng kÓ tõ khi sù kiÖn x¶y ra d. 14 tiÕng kÓ tõ khi sù kiÖn x¶y ra C©u 39: Ngêi hµnh nghÒ kinh doanh chøng kho¸n ®îc: a. §îc tù do mua, b¸n cæ phiÕu ë mäi n¬i. b. ChØ ®îc më tµi kho¶n giao dÞch cho m×nh t¹i c«ng ty chøng kho¸n n¬i lµm viÖc. 6
 7. Hệ thống 800 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và phân tích đầu tư chứng khoán c. Së h÷u kh«ng h¹n chÕ sè cæ phiÕu biÓu quyÕt cña mét tæ chøc ph¸t hµnh d. Lµm gi¸m ®èc mét c«ng ty niªm yÕt. C©u 40: Giao dÞch theo ph¬ng ph¸p khíp lÖnh ë ViÖt Nam quy ®Þnh ®¬n vÞ yÕt gi¸ ®èi víi nh÷ng cæ phiÕu cã møc gi¸ díi 50.000®ång lµ a. 100 ® b. 200 ® c. 300 ® d. 500 ® C©u 41: Doanh nghiÖp nhµ níc cæ phÇn hãa thùc hiÖn b¸n ®Êu gi¸ cæ phiÕu lÇn ®Çu ra c«ng chóng b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn ®Êu gi¸ qua trung t©m giao dÞch chøng kho¸n nÕu khèi lîng cæ phÇn b¸n ra c«ng chóng cã gi¸ trÞ: a. 10 tû ®ång trë lªn b. Tõ 1 ®Õn 10 tû c. 5 tû ®ång trë lªn d. Tïy doanh nghiÖp cã muèn thùc hiÖn ®Êu gi¸ qua trung t©m hay kh«ng C©u 42: Khi nhµ ®Çu t mua cæ phÇn qua ®Êu gi¸ t¹i Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n Hµ Néi, nhµ ®Çu t ph¶i ®Æt cäc: a. 10% gi¸ trÞ cæ phÇn ®¨ng ký mua tÝnh theo gi¸ khëi ®iÓm b. 15% gi¸ trÞ cæ phÇn ®¨ng ký mua tÝnh theo gi¸ khëi ®iÓm c. 5% gi¸ trÞ cæ phÇn ®¨ng ký mua tÝnh theo gi¸ khëi ®iÓm d. Kh«ng ph¶i ®Æt cäc. C©u 43: Khi thùc hiÖn b¸n cæ phÇn cña doanh nghiÖp nhµ níc, cæ ®«ng chiÕn lîc ®îc phÐp mua: a. Tèi ®a 20% tæng sè cæ phÇn b¸n ra bªn ngoµi víi gi¸ gi¶m 20% so víi gi¸ ®Êu b×nh qu©n. b. Tèi ®a 25% tæng sè cæ phÇn b¸n ra bªn ngoµi víi gi¸ gi¶m 20% so víi gi¸ ®Êu b×nh qu©n. c. Tèi ®a 25% tæng sè cæ phÇn b¸n ra bªn ngoµi víi gi¸ gi¶m 25% so víi gi¸ ®Êu b×nh qu©n. c. Tèi ®a 20% tæng sè cæ phÇn b¸n ra bªn ngoµi víi gi¸ gi¶m 25% so víi gi¸ ®Êu b×nh qu©n. C©u 44: Biªn ®é dao ®éng gi¸ trªn thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam do: a. Bé trëng Bé tµi chÝnh quy ®Þnh. b. Chñ tÞch ñy ban Chøng kho¸n Nhµ níc quy ®Þnh. c. Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quy ®Þnh d. Gi¸m ®èc Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n quy ®Þnh C©u 45: §èi tîng c«ng bè th«ng tin thÞ trêng chøng kho¸n gåm: a. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt. 7
 8. Hệ thống 800 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và phân tích đầu tư chứng khoán b. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt, c«ng ty qu¶n lý quü. c. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt, c«ng ty qu¶n lý quü, c«ng ty chøng kho¸n. d. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt, c«ng ty qu¶n lý quü, c«ng ty chøng kho¸n, trung t©m giao dÞch. C©u 46: T¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh, nÕu tÊt c¶ c¸c tr¸i phiÕu cã thÓ chuyÓn ®æi ®Òu ®îc tr¸i chñ ®æi thµnh cæ phiÕu phæ th«ng th×: a. EPS t¨ng b. EPS kh«ng bÞ ¶nh hëng c. EPS gi¶m d. P/E bÞ ¶nh hëng cßn EPS kh«ng bÞ ¶nh hëng C©u 47: Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban gi¸m ®èc, Ban kiÓm so¸t cña c«ng ty niªm yÕt ph¶i n¾m gi÷: a. Ýt nhÊt 20% vèn cæ phÇn cña C«ng ty b. Ýt nhÊt 20% vèn cæ phÇn trong vßng 3 n¨m kÓ tõ ngµy niªm yÕt c. Ýt nhÊt 50% sè cæ phiÕu do m×nh së h÷u trong 3 n¨m kÓ tõ ngµy niªm yÕt d. Ýt nhÊt 30% sè cæ phiÕu do m×nh së h÷u trong 3 n¨m kÓ tõ ngµy niªm yÕt (C©u 159). C©u 48: ViÖc ph©n phèi cæ phiÕu niªm yÕt ph¶i: a. Theo gi¸ b¸n ®îc x¸c ®Þnh trong b¶n c¸o b¹ch ®· ®¨ng ký víi ñy ban Chøng kho¸n Nhµ níc b. Theo gi¸ tháa thuËn víi nhµ ®Çu t. c. Theo gi¸ thÞ trêng qua ®Êu gi¸. d. Theo gi¸ u ®·i do Héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty ph¸t hµnh quyÕt ®Þnh. C©u 49: ThÞ trêng tµi chÝnh lµ n¬i huy ®éng vèn: a. Ng¾n h¹n. b. Trung h¹n. c. Dµi h¹n d. Ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n C©u 50: Nhµ ®Çu t ®Æt lÖnh mua b¸n chøng kho¸n niªm yÕt t¹i: a. ñy ban Chøng kho¸n b. Trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n c. C«ng ty chøng kho¸n. C©u 51: H×nh thøc b¶o l·nh ph¸t hµnh trong ®ã ®ît ph¸t hµnh sÏ bÞ hñy bá nÕu toµn bé chøng kho¸n kh«ng b¸n ®îc hÕt, gäi lµ: a. B¶o l·nh víi cam kÕt ch¾c ch¾n b. B¶o l·nh víi cè g¾ng tèi ®a. c. B¶o l·nh tÊt c¶ hoÆc kh«ng 8
 9. Hệ thống 800 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và phân tích đầu tư chứng khoán d. TÊt c¶ c¸c h×nh thøc trªn. C©u 52: Trong c¸c nhËn ®Þnh sau ®©y, nhËn ®Þnh nµo sai vÒ thÞ trêng chøng kho¸n thø cÊp. a) ThÞ trêng thø cÊp lµ n¬i giao dÞch c¸c chøng kho¸n kÐm phÈm chÊt b) ThÞ trêng thø cÊp t¹o tÝnh thanh kho¶n cho c¸c cæ phiÕu ®ang lu hµnh. c) ThÞ trêng thø cÊp t¹o cho ngêi së h÷u chøng kho¸n c¬ héi ®Ó rót vèn ®Çu t cña hä. d) ThÞ trêng thø cÊp t¹o cho mäi ngêi ®Çu t c¬ héi c¬ cÊu l¹i danh môc ®Çu t cña m×nh. C©u 53: Cæ ®«ng së h÷u cæ phiÕu u ®·i cæ tøc ë ViÖt Nam cã quyÒn: I. NhËn cæ tøc víi møc u ®·i. II.Tham dù vµ biÓu quyÕt tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. III. Khi c«ng ty gi¶i thÓ, ®îc nhËn l¹i mét phÇn tµi s¶n t¬ng øng víi sè cæ phÇn gãp vµo c«ng ty. IV. §îc nhËn cæ tøc u ®·i nh l·i suÊt tr¸i phiÕu kÓ c¶ khi c«ng ty lµm ¨n thua lç. a. I b. I vµ II c. I vµ III d. Chi IV e. I. III. IV f. TÊt c¶ C©u 54: C«ng ty XYZ cã 10.000 cæ phiÕu ®ang lu hµnh vµ tuyªn bè tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu víi møc 30%. Kh¸ch hµng cña b¹n cã 100 cæ phiÕu XYZ. Sau khi nhËn cæ tøc b»ng cæ phiÕu, tû lÖ së h÷u cæ phÇn cña «ng ta trong c«ng ty XYZ lµ bao nhiªu? a. 1% b. 1.3% c. 1.5% d. 1.1% C©u 55: ViÖc ®¨ng ký lu ký chøng kho¸n t¹i TTGDCK ®îc thùc hiÖn bëi: a) Ngêi së h÷u chøng kho¸n b) Tæ chøc ph¸t hµnh c) Tæ chøc b¶o l·nh ph¸t hµnh d) Thµnh viªn lu ký C©u 56: C«ng ty SAM ®îc phÐp ph¸t hµnh 7.000.000 cæ phiÕu theo §iÒu lÖ c«ng ty. C«ng ty ph¸t hµnh ®îc 6.000.000 cæ phiÕu, trong ®ã cã 1.000.000 cæ phiÕu ng©n quü. VËy C«ng ty SAM cã bao nhiªu cæ phiÕu ®ang lu hµnh? 9
 10. Hệ thống 800 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và phân tích đầu tư chứng khoán a. 7.000.000 cæ phiÕu b. 6.000.000 cæ phiÕu c. 5.000.000 cæ phiÕu d. 4.000.000 cæ phiÕu e. 3.000.000 cæ phiÕu c. Tiªu chuÈn giao dÞch; d. C¬ chÕ x¸c lËp gi¸; Ph¬ng ¸n: I. a, b vµ c; II. a, b, c vµ d; III.b, c vµ d; IV. c vµ d; V. ChØ c. C©u 57: §Ó giao dÞch chng kho¸n niªm yÕt t¹i Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n cÇn ph¶i cã c¸c bíc: I. Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n thùc hÖn ghÐp lÖnh vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ giao dÞch cho c«ng ty chøng kho¸n. II. Nhµ ®Çu t më tµi kho¶n, ®Æt lÖnh mua b¸n chøng kho¸n. III. C«ng ty chøng kho¸n nhËp lÖnh vµo hÖ thèng giao dÞch cña Trung t©m. IV. Nhµ ®Çu t nhËn ®îc chøng kho¸n (nÕu lµ ngêi mua) hoÆc tiÒn (nÕu lµ ngêi b¸n) trªn tµi kho¶n cña m×nh t¹i C«ng ty chøng kho¸n sau 3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy mua b¸n. V. C«ng ty chøng kho¸n th«ng b¸o kÕt qu¶ giao dÞch cho nhµ ®Çu t. Anh (chÞ) h·y chØ ra tr×nh tù c¸c bíc giao dÞch chøng kho¸n theo c¸c ph- ¬ng ¸n sau: a. I, II, III, IV, V b. I, III, V, II, IV c. II, I, V, IV, III d. II, III, I, V, IV e. Kh«ng cã ph¬ng ¸n nµo ®óng. C©u 58: Sè lÖnh cña cæ phiÕu XXX víi gi¸ ®ãng cöa tríc ®ã lµ 30,5 nh sau: Mua Gi¸ B¸n 1.100 (H) 30,9 200 (B) 500 (A) 30,8 - 300 (C) 30,6 500 (I) - 30,5 1000 (E) 600 (D) 30,4 700 (F) 500 (G) 30,3 - ATO 500 (J) 10
 11. Hệ thống 800 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và phân tích đầu tư chứng khoán H·y x¸c ®Þnh gi¸ vµ khèi lîng giao dÞch: C©u 59: Gi¶ sö gi¸ ®ãng cöa cña chøng kho¸n A trong phiªn giao dÞch tríc lµ 10200 ®ång, ®¬n vÞ yÕt gi¸ lµ 100 ®ång, biªn ®é dao ®éng gi¸ lµ 22%. C¸c møc gi¸ mµ nhµ ®Çu t cã thÓ ®Æt lÖnh trong phiªn giao dÞch tíi lµ: a. 9998, 10998, 10608 b. 9900, 10000, 10100, 10300, 10300 c. 9900, 1000, 10100, 10500, 10600 d. 1000, 10100, 10200, 10300, 10400 c. Kh«ng ph¬ng ¸n nµo ®óng. C©u 60: PhiÕn ®ãng cöa tuÇn n cña thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam, VN.Index lµ 237,78 ®iÓm, t¨ng 2,64 ®iÓm so víi phiÕn ®ãng cña tuÇn n-1, tøc lµ møc t¨ng t¬ng ®¬ng víi: a. 1,12% b. 1,11% c. 1% d. 1,2% C©u 61: §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc cæ phÇn hãa vµ niªm yÕt ngay trªn thÞ trêng chøng kho¸n, ®iÒu kiÖn niªm yÕt cæ phiÕu nµo sau ®©y sÏ ®îc gi¶m nhÑ: a) Vèn ®iÒu lÖ b) Thêi gian ho¹t ®éng cã l·i c) Thêi gian cam kÕt n¾m gi÷ cæ phiÕu cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban Gi¸m ®èc, Ban kiÓm so¸t. d) Tû lÖ n¾m gi÷ cña c¸c cæ ®«ng ngoµi tæ chøc ph¸t hµnh C©u 62: Tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu, sÏ lµm: a. Lµm t¨ng quyÒn lîi theo tû lÖ cña cæ ®«ng trong c«ng ty. b. Kh«ng lµm thay ®æi tû lÖ quyÒn lîi cña cæ ®«ng c. Lµm gi¶m quyÒn lîi theo tû lÖ cña cæ ®«ng trong c«ng ty d. Kh«ng cã c©u nµo ®óng. C©u 63: Nªu kh¸i niÖm Gi¸ trÞ tµi s¶n rßng cña quü (NAV) vµ c¸ch x¸c ®Þnh Gi¸ trÞ tµi s¶n rßng cña chøng chØ ®Çu t cña quü (NAVCPCC§1). Gi¶ sö mét quü cã c¸c kho¶n môc nh sau: §¬n vÞ tÝnh: ®ång 1. TiÒn mÆt vµ c¸c c«ng cô tµi chÝnh t¬ng ®¬ng tiÒn mÆt: 1.500.000.000 2. C¸c cæ phiÕu n¾m gi÷ vµ thÞ gi¸: Tªn cæ phiÕu Sè lîng ThÞ gi¸ R£ 200.000 29.000 AGF 100.000 39.500 11
 12. Hệ thống 800 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và phân tích đầu tư chứng khoán SGH 50.000 16.000 HAP 20.000 42.000 GMD 80.000 51.000 BBC 180.000 22.500 3. Tæng nî: 3.020.000.000 H·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n rßng cña quü vµ gi¸ trÞ tµi s¶n rßng cña mçi cæ phÇn cña quü nÕu tæng sè cæ phÇn hiÖn ®ang lu hµnh cña quü lµ 1 triÖu cæ phÇn. C©u 64: Chøc n¨ng thÞ trêng chøng kho¸n thø cÊp cña Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n ®îc thÓ hiÖn, bëi: a. §Êu gi¸ cæ phÇn doanh nghiÖp nhµ níc cæ phÇn hãa; b. §Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ vµ c¸c tµi s¶n chÝnh; c. Giao dÞch chøng kho¸n niªm yÕt/®¨ng ký giao dÞch. C©u 65: M«i giíi chøng kho¸n lµ mét nghiÖp vô kinh doanh chøng kho¸n, trong ®ã mét c«ng ty chøng kho¸n ®¹i diÖn cho kh¸ch hµng tiÕn hµnh giao dÞch chøng kho¸n th«ng qua: a) C¬ chÕ giao dÞch t¹i Së giao dÞch chøng kho¸n hoÆc thÞ trêng OTC, trong ®ã Së giao dÞch CK / ThÞ trêng OTC cïng chia sÎ tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh tÕ cña giao dÞch ®ã víi kh¸ch hµng. b) C¬ chÕ giao dÞch t¹i Së giao dÞch trong ®ã kh¸ch hµng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh tÕ cña giao dÞch ®ã. c) C¬ chÕ giao dÞch t¹i thÞ trêng OTC trong ®ã kh¸ch hµng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh tÕ cña giao dÞch ®ã; d) b vµ c C©u 66: Trong th¸ng 7 chóng ta kh«ng cã ngµy nghØ lÔ, gi¶ sö b¹n lµ ngêi ®Çu t b¸n cæ phiÕu trªn thÞ trêng chøng kho¸n tËp trung vµ ®· ®îc b¸o lµ b¸n thµnh c«ng vµo phiªn giao dÞch ngµy 16 th¸ng 7 (thø 6). Thêigian thanh to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh lµ T+3. Thêi gian tiÒn ®îc chuyÓn vµo tµi kho¶n cña b¹n lµ: a) Chñ nhËt 18/7 b) Thø hai 19/7 c) Thø ba 20/7 d) Thø t 21/7 c) C¸c ph¬ng ¸n trªn ®Òu sai. C©u 67: ViÖc qu¶n lý chøng kho¸n t¹i HÖ thèng lu ký chøng kho¸n tËp trung cã thÓ ®îc thùc hiÖn a) Th«ng qua HÖ thèng tµi kho¶n lu ký chøng kho¸n t¹i Trung t©m lu ký chøng kho¸n ®èi víi chøng kho¸n ghi sæ. b) Lu gi÷ ®Æc biÖt - lu gi÷ chøng chØ chøng kho¸n trong kho Trung t©m lu ký chøng kho¸n ®øng tªn ngêi göi: 12
 13. Hệ thống 800 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và phân tích đầu tư chứng khoán c) Do tæ chøc ph¸t hµnh qu¶n lý d) a vµ b C©u 68: Khi lu gi÷ chøng kho¸n tËp trung t¹i mét Trung t©m lu ký chøng kho¸n, ngêi ®Çu t ®îc quyÒn: a) Rót chøng kho¸n ra b»ng chøng chØ; b) ChuyÓn kho¶n chøng kho¸n th«ng qua hÖ thèng tµi kho¶n më t¹i Trung t©m lu ký: c) a vµ b C©u 69: Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam, ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng lµ: a. Ph¸t hµnh qua tæ chøc trung gian; b. Ph¸t hµnh ®Ó niªm yÕt; c. Cã Ýt nhÊt 50 nhµ ®Çu t ngoµi tæ chøc ph¸t hµnh; d. Cã Ýt nhÊt 50 nhµ ®Çu t. Ph¬ng ¸n: I: a, b vµ c II: a vµ c; III: a, b vµ d; IV: b vµ d C©u 70: Môc tiªu chÝnh cña c«ng t¸c thanh tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt chøng kiÕn kho¸n vµ thÞ trêng chøng kho¸n lµ: a) B¶o vÖ quyÒn lîi cña ngêi ®Çu t. b) Gãp phÇn ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng thÞ trêng chøng kho¸n c«ng b»ng, c«ng khai, hiÖu qu¶. c) Gi¶m thiÓu rñi ro hÖ thèng d) §Ó ngêi ®Çu t ngµy cµng cã l·i. e) a), b) vµ c) f) C¶ a), b), c) vµ d) C©u 71: C«ng ty cæ phÇn lµ doanh nghiÖp, trong ®ã: I. Vèn ®iÒu lÖ ®îc chia thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau gäi lµ cæ phÇn. II. Cæ ®«ng chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vÒ nghÜa vô nî III. Cæ ®ong cã quyÒn tù do chuyÓn nhîng tÊt c¶ c¸c lo¹i cæ phÇn cña m×nh. IV. Kh«ng h¹n chÕ sè lîng cæ ®«ng tèi ®a a. I vµ II b. I, II vµ III c. I, II vµ IV d. I, III vµ IV e. TÊt c¶ ®Òu sai C©u 72: LÖnh thÞ trêng lµ lÖnh: 13
 14. Hệ thống 800 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và phân tích đầu tư chứng khoán a) Mua, b¸n theo gi¸ thÞ trêng b) Lu gi÷ ë sæ bÖnh ®Õn khi mua b¸n ®îc míi th«i c) LÖnh ®Æt mua, b¸n chøng kho¸n ë mét gi¸ nhÊt ®Þnh ®Ó thÞ trêng chÊp nhËn. d) Kh«ng cã ®¸p ¸n nµo trªn ®óng. C©u 73: Lo¹i h×nh niªm yÕt nµo sau ®©y mang tÝnh chÊt th©u tãm, s¸p nhËp c«ng ty: a. Niªm yÕt lÇn ®Çu; b. Niªm yÕt l¹i; c. Niªm yÕt bæ sung; d. Niªm yÕt cöa sau; c. Niªm yÕt t¸ch, gép cæ phiÕu. C©u 74: ThÞ trêng tµi chÝnh bao gåm: a) ThÞ trêng tiÒn tÖ vµ thÞ trêng vèn b) ThÞ trêng hèi ®o¸i vµ thÞ trêng vèn c) ThÞ trêng chøng kho¸n vµ thÞ trêng tiÒn tÖ d) ThÞ trêng thuª mua vµ thÞ trêng b¶o hiÓm C©u 75: ThÞ trêng chøng kho¸n bao gåm a) ThÞ trêng vèn vµ thÞ trêng thuª mua b) ThÞ trêng cæ phiÕu vµ thÞ trêng tr¸i phiÕu c) ThÞ trêng hèi ®o¸i vµ thÞ trêng cho vay ng¾n h¹n d) TÊt c¶ c¸c c©u trªn C©u 76: C¨n cø vµ sù lu©n chuyÓn cña c¸c nguån vèn, TTCK chia lµm a) ThÞ trêng nî vµ thÞ trêng tr¸i phiÕu b) ThÞ trêng tËp trung vµ thÞ trêng OTC c) ThÞ trêng s¬ cÊp vµ thÞ trêng thø cÊp d) C¶ 3 c©u trªn ®Òu ®óng C©u 77: C¨n cø vµo ph¬ng thøc ho¹t ®éng, TTCK bao gåm: a) ThÞ trêng thø 3 vµ thÞ trêng OTC b) ThÞ trêng tËp trung vµ thÞ trêng phi tËp trung c) C¶ a & b ®Òu ®óng d) C¶ a & b ®Òu sai. C©u 78: 1 c«ng ty XYZ th«ng b¸o sÏ tiÕn hµnh gép cæ phiÕu, ®iÒu nµy sÏ lµm a) Kh«ng thay ®æi g× b) T¨ng mÖnh gi¸ vµ gi¶m sè lîng cæ phÇn c) Gi¶m mÖnh gi¸ vµ t¨ng sè lîng cæ phÇn d) T¨ng mÖnh gi¸ t¬ng ®¬ng víi chØ sè gép. C©u 79: 1 C«ng ty XYZ th«ng b¸o sÏ tiÕn hµnh t¸ch cæ phiÕu, ®iÒu nµy sÏ lµm a) T¨ng mÖnh gi¸ t¬ng ®¬ng víi chØ sè t¸ch 14
 15. Hệ thống 800 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và phân tích đầu tư chứng khoán b) Kh«ng thay ®æi g× c) Gi¶m mÖnh gi¸ vµ t¨ng sè lîng cæ phÇn d) T¨ng mÖnh gi¸ vµ gi¶m sè lîng cæ phÇn C©u 80: Ai trong sè nh÷ng ngêi sau ®©y lµ chñ së h÷u c«ng ty I. Nh÷ng ngêi n¾m gi÷ tr¸i phiÕu II. Nh÷ng cæ ®«ng cã giÊy b¶o ®¶m quyÒn mua cæ phiÕu míi III. C¸c cæ ®«ng n¾m gi÷ cæ phiÕu thêng IV. C¸c cæ ®«ng n¾m gi÷ cæ phiÕu u ®·i a) I & II b) II & III c) ChØ cã I d) II, III &IV C©u 81: ThÞ trêng mua b¸n lÇn ®Çu c¸c chøng kho¸n míi ph¸t hµnh lµ a) ThÞ trêng tiÒn tÖ b) ThÞ trêng s¬ cÊp c) ThÞ trêng thø cÊp d) ThÞ trêng chÝnh thøc C©u 82: Lo¹i chøng kho¸n nµo sau ®©y ®îc phÐp ph¸t hµnh kÌm theo tr¸i phiÕu hoÆc cæ phiÕu u ®·i, cho phÐp ngêi n¾m gi÷ nã ®îc quyÒn mua 1 khèi lîng cæ phiÕu phæ th«ng nhÊt ®Þnh theo 1 gi¸ ®· ®îc x¸c ®Þnh tríc trong 1 thêi kú nhÊt ®Þnh. a) Cæ phiÕu u ®·i b) Tr¸i phiÕu c) Chøng quyÒn d) QuyÒn mua cæ phÇn C©u 83: Ph¬ng thøc ph¸t hµnh qua ®Êu gi¸ lµ a) NhËn b¸n chøng kho¸n cho tæ chøc ph¸t hµnh trªn c¬ së tháa thuËn vÒ gi¸. b) Tæ chøc ph¸t hµnh trùc tiÕp b¸n cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã nhu cÇu c) NhËn b¸n l¹i chøng kho¸n cña tæ chøc ph¸t hµnh d) Chµo b¸n chøng kho¸n dùa trªn c¬ së c¹nh tranh h×nh thµnh gi¸ vµ khèi lîng tróng thÇu C©u 84: Quy tr×nh giao dÞch chøng kho¸n lµ nh sau: I. Kh¸ch hµng ®Æt lÖnh. II. C«ng ty chøng kho¸n nhËn vµ kiÓm tra lÖnh III. LÖnh ®¨ng ký t¹i quÇy giao dÞch hoÆc m¸y chñ IV. LÖnh ®îc chuyÓn ®Õn trung t©m giao dÞch a) I, II, III & IV b) I, II, IV& III c) I, III, II & IV 15
 16. Hệ thống 800 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và phân tích đầu tư chứng khoán d) I, III, IV & II C©u 85: SGDCK lµ I. ThÞ trêng giao dÞch tËp trung II. Giao dÞch CK niªm yÕt III. ThÞ trêng th¬ng lîng a) I & II b) I, II & III c) II & III d) TÊt c¶ ®Òu ®óng C©u 86: Nh÷ng diÒu nµy sau ®©y ®óng víi ph¹m trï thÞ trêng thø cÊp I. ThÞ trêng giao dÞch chøng kho¸n mua ®i b¸n l¹i II. T¹o tÝnh thanh kho¶n cho vèn ®Çu t III. T¹o ra ngêi ®Çu c¬ IV. T¹o ra vèn cho tæ chøc ph¸t hµnh a) I & II b) I, II & III c) I, III & IV d) TÊt c¶ C©u 87: Quü ®Çu t theo nghÞ ®Þnh 144 lµ I. H×nh thµnh tõ vèn gãp cña ngêi ®Çu t II. §îc c«ng ty qu¶n lý quü qu¶n lý III. Dµnh tèi thiÓu 60% gi¸ trÞ tµi s¶n ®Ó ®Çu t vµo chøng kho¸n IV. ChØ ®îc ®Çu t vµo chøng kh¸n. a) I, II & IV b) I, II & III c) II, III & IV d) TÊt c¶ ®Òu sai C©u 88: Trªn TTCK, hµnh vi cã tiªu cùc lµ: a) Giao dÞch cña nhµ ®Çu t lín b) Mua b¸n cæ phiÕu cña cæ ®«ng vµ l·nh ®¹o c¸c c«ng ty niªm yÕt c) Mua b¸n néi gi¸n d) Mua b¸n l¹i chÝnh cæ phiÕu cña c«ng ty niªm yÕt. C©u 89: Sù t¸ch biÖt gi÷a phßng m«i giíi vµ phßng tù doanh cña c«ng ty chøng kho¸n sÏ lµm cho: a) T¨ng chi phÝ giao dÞch b) T¨ng chi phÝ nghiªn cøu c) G©y khã kh¨n cho c«ng ty trong c«ng viÖc d) Kh¸ch hµng yªn t©m vµ tin tëng vµo c«ng ty C©u 90: Ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu míi ra c«ng chóng ®Ó niªm yÕt ph¶i theo c¸c quy ®Þnh díi ®©y, ngo¹i trõ: 16
 17. Hệ thống 800 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và phân tích đầu tư chứng khoán a) LÇn ph¸t hµnh thªm c¸ch lÇn ph¸t hµnh tríc Ýt nhÊt 1 n¨m b) Cã kÕ ho¹ch vµ ®¨ng ký tríc víi UBCK 3 th¸ng c) Gi¸ trÞ cæ phiÕu ph¸t hµnh thªm kh«ng lín h¬n tæng gi¸ trÞ cæ phiÕu ®ang lu hµnh d) TÊt c¶ C©u 91: §¹i diÖn giao dÞch t¹i TTGDCK a) Lµ ngêi ®îc thµnh viªn cña TTGDCK cö lµm ®¹i diÖn b) Lµ c«ng ty chøng kho¸n ®îc UBCK cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng c) Lµ c«ng ty chøng kho¸n thµnh viªn cña TTGDCK C©u 92: TTGDCK t¹m ngõng giao dÞch cña 1 lo¹i chøng kho¸n khi a) Khi chøng kho¸n kh«ng cßn thuéc diÖn bÞ kiÓm so¸t b) Khi chøng khoÝan bÞ r¬i vµo t×nh tr¹ng bÞ kiÓm so¸t c) T¸ch, gép cæ phiÕu cña c«ng ty niªm yÕt. d) TÊt c¶ ®Òu ®óng. C©u 93: Theo quy ®Þnh t¹i th«ng t 01/UBCK, b¶o l·nh ph¸t hµnh ë ViÖt Nam ®îc thùc hiÖn díi h×nh thøc: a) Cè g¾ng cao nhÊt b) Tèi thiÓu - tèi ®a c) Cam kÕt ch¾c ch¾n d) TÊt c¶ hoÆc kh«ng C©u 94: B¶n c¸o b¹ch tãm t¾t lµ tµi liÖu mµ tæ chøc ph¸t hµnh a) Cung cÊp cho c¸c nhµ ®Çu t b) Cung cÊp cho nh©n viªn cña tæ chøc ph¸t hµnh c) Nép cho UBCKNN trong hå s¬ xin phÐp ph¸t hµnh CK d) Dïng ®Ó th¨m dß thÞ trêng trong thêi gian chê UBCKNN xem xÐt hå s¬ xin phÐp ph¸t hµnh. C©u 95: Chøc n¨ng chÝnh cña tæ chøc b¶o l·nh ph¸t hµnh lµ a) T vÊn b) Bao tiªu chøng kho¸n c) §Þnh gi¸ CK ph¸t hµnh d) ChuÈn bÞ hå s¬ xin phÐp ph¸t hµnh C©u 96: Trong c¸c nhËn ®Þnh sau ®©y, nhËn ®Þnh nµo sai vÒ thÞ trêng thø cÊp a) Lµ n¬i chµo b¸n c¸c CK míi ph¸t hµnh b) T¹o tÝnh thanh kho¶n cho CK c) T¹o cho ngêi së h÷u CK c¬ héi rót vèn d) Cho phÐp c¸c nhµ ®Çu t s¾p xÕp l¹i danh môc ®Çu t C©u 97: ý nghÜa cña viÖc ph©n biÖt ph¸t hµnh riªng lÎ vµ ph¸t hµnh ra c«ng chóng lµ a) Ph©n biÖt quy m« huy ®éng vèn 17
 18. Hệ thống 800 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và phân tích đầu tư chứng khoán b) Ph©n biÖt ®èi tîng vµ ph¹m vi cÇn qu¶n lý c) Ph©n biÖt lo¹i CK ®îc ph¸t hµnh d) Ph©n biÖt h×nh thøc b¸n bu«n hay b¸n lÎ C©u 98: Trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó qu¶n lý DN ®îc ph¸t hµnh CK ra c«ng chóng, ®iÒu kiÖn nµo lµ quan träng nhÊt a) Cã ban Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh tèt b) Cã s¶n phÈm næi tiÕng c) Cã tû lÖ nî trªn vèn hîp lý d) Quy m« vèn vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tríc khi ph¸t hµnh C©u 99: HiÖn nay ë ViÖt Nam trong quy ®Þnh vÒ ph¸t hµnh CK ra c«ng chóng th× tỷ lÖ CK ph¸t hµnh ra bªn ngoµi tèi thiÓu ph¶i ®¹t a) 30% b) 20% c) 25% d) 15% C©u 100: Nh÷ng CK nµo ®îc phÐp niªm yÕt t¹i TTGD a) Tr¸i phiÕu chÝnh phñ b) Cæ phiÕu cña c¸c DN thùc hiÖn cæ phÇn hãa c) CK cña c¸c DN ®· ®îc UBCKNN cÊp giÊy phÐp ph¸t hµnh ra c«ng chóng d) C¶ a & c C©u 101: Mét c«ng ty cã cæ phiÕu u ®·i kh«ng tÝch lòy ®ang lu hµnh ®îc tr¶ cæ tøc hµng n¨m lµ 7USD. N¨m tríc do ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng cã l·i, c«ng ty kh«ng tr¶ cæ tøc. N¨m nay nÕu c«ng ty tuyªn bè tr¶ cæ tøc, cæ ®«ng u ®·i n¾m gi÷ cæ phiÕu sÏ ®îc nhËn bao nhiªu. a) 7 USD b) 10 USD c) 14 USD d) TÊt c¶ ®Òu sai C©u 102: NghÜa vô nµo sau ®©y kh«ng thuéc nghÜa vô cña thµnh viªn giao dÞch a) Nép BCTC 6 th¸ng b) §ãng gãp lËp quü hç trî thanh to¸n c) Nép phÝ thµnh viªn, phÝ giao dÞch, phÝ sö dông hÖ thèng giao dÞch d) TÊt c¶ ®Òu ®óng C©u 103: Ngêi cã giÊy phÐp kinh doanh hµnh nghÒ CK ®îc phÐp a) Cïng lµmiÖc hoÆc gãp vèn vµo 2 hay nhiÒu c«ng ty CK b) Lµm G§ 1 tæ chøc niªm yÕt c) Tham gia kinh doanh ho¹t ®éng CK d) Cho mîn giÊy phÐp hµnh nghÒ 18
 19. Hệ thống 800 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và phân tích đầu tư chứng khoán C©u 104: C¸c nhµ ph©n tÝch kü thuËt Ýt quan t©m ®Õn chØ tiªu nµo trong sè c¸c chØ tiªu sau ®©y a) Sè lîng CK giao dÞch b) Tû lÖ nî trªn vèn cæ phÇn c) Xu híng gi¸ d) Gi¸ më cöa, ®ãng cöa C©u 105: Theo quy ®Þnh cña VN, c«ng ty CK lµ lo¹i h×nh DN I. DNNN II. C«ng ty liªn doanh III. C«ng ty TNHH IV. C«ng ty CP V. C«ng ty hîp danh a) ChØcã I & II b) ChØ cã II & III c) II, II & IV d) TÊt c¶ C©u 106: C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt, c«ng ty CK lµ I. C«ng ty chuyªn doanh II. C«ng ty ®a n¨ng III. C«ng ty ®a n¨ng toµn phÇn IV. C«ng ty ®a n¨ng mét phÇn a) ChØ sè I b) II & III c) I & IV d) TÊt c¶ C©u 107: Trong khi thùc hiÖn tù doanh, c«ng ty CK ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c sau: I. T¸ch b¹ch tµi kho¶n gi÷a c«ng ty vµ kh¸ch hµng II. B×nh æn thÞ trêng III. Tu©n thñ vÒ giíi h¹n ®Çu t, lÜnh vùc ®Çu t a) I & II b) II & III c) I, II, II d) TÊt c¶ ®Òu sai C©u 108: Chøc n¨ng cña hÖ thèng ®¨ng ký, lu ký, thanh to¸n bï trõ CK I. Qu¶n lý c¸c CK lu lý cña kh¸ch hµng II. Ghi nhËn quyÒn së h÷u III. CungcÊp c¸c th«ng tin vÒ CK bÞ gi¶ m¹o, mÊt c¾p IV. Ph©n phèi l·i, tr¶ vèn gèc vµ cæ tøc b»ng tiÒn cho ngêi së h÷u CK a) I, II 19
 20. Hệ thống 800 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và phân tích đầu tư chứng khoán b) I, II, III c) II, III, IV d) TÊt c¶ C©u 109: Quy tr×nh ®¨ng ký lµm thµnh viªn lu ý cña TTGDCK I. Nép hå s¬ ®¨ng ký II. KiÓm tra hå s¬ III. §ãng quü hç trî thanh to¸n vµ phÝ thµnh viªn IV. QuyÕt ®Þnh chÊp nhËn a) I, II, III, IV b) II, III, IV, I c) III, II, I, IV d) IV, III, II, I C©u 110: Më tµi kho¶n lu ký CK I. Tµi kho¶n CK giao dÞch II. Tµi kho¶n CK cÇm cè III. Tµi kho¶n CK chê niªm yÕt, chê rót IV. Tµi kho¶n thanh to¸n bï trõ a) I, II b) I, II, III c) I, III, IV d) TÊt c¶ C©u 111: Tiªu chuÈn b¶n chÊt ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp bao gåm I. Cã tr×nh ®é n¨ng lùc II. Lµm viÖc cã tiªu chuÈn tay nghÒ III. Cã ®¹o ®øc tèt IV. Cã niÒm tù hµo. a) I, II b) II, III c) I, II, III d) TÊt c¶ C©u 112: Chøc n¨ng cña chØ sè thÞ trêng chøng kho¸n lµ I. Phong vò biÓu ph¶n ¸nh nÒn kinh tÕ II. Lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña tõng doanh nghiÖp III. Lµ c¬ së ®Ó nhµ ®Çu t t¹o lËp danh môc ®Çu t cã hiÖu qu¶ a) I b) II c) I, III d) I, II, III C©u 113: Lý do nµo sau ®©y ®óng víi b¶n khèng chøng kho¸n a) Ng¨n chÆn sù thua lç 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2