intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

250 câu trắc nghiệm sinh học

Chia sẻ: Nguyen Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

2.301
lượt xem
841
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỳ thi thử sức cho các em học sinh lớp 12. Đề thi gồm nhiều dạng bài để thử sức các em trong suốt quá trình học. Trong quá trình làm bài hy vọng các em chọn đáp án chính xác nhất cho mỗi câu hỏi. Đây là bộ đề ôn thi trắc nghiệm sinh học 12 gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 250 câu trắc nghiệm sinh học

 1. 1. Trong k thu t c y gen ngư i ta dùng vi khu n E. coli làm t bào nh n vì: a. Vi khu n này sinh s n r t nhanh b. S lư ng cá th nhi u c. D làm d. C u t o cơ th ơn gi n 2. NST bình thư ng NST b t bi n ABCDExFGH MNOCDExFGH → MNOPQxR ABPQxR t bi n trên thu c d ng gì? a. L p o n NST b. Chuy n o n NST tương h c. Chuy n o n NST không tương h d. Chuy n o n trên 1 NST 3. t bi n m t 1c p nuclêotit trong gen c u trúc (không nh hư ng b ba m u và k t thúc) s làm a. m t m t b ba mã hóa trên gen, do ó làm m t 1 axit amin tương ng b. thêm m t b ba mã hóa trên gen, do ó làm thêm 1 axit amin tương ng c. thay i các b ba mã hóa trên gen, do ó làm thay i các axit amin tương ng d. thay i các b ba mã hóa trên gen t i m x y ra t bi n cho n cu i gen, do ó làm thay i các axit amin tương ng 4. ng v t có vú xu t hi n vào k : a. Than á b. Pecmơ c. Tam i p d. Giura 5. Vai trò c a ch n l c nhân t o là: a. Hình thành nòi m i, th m i b. Hình thành loài m i c. ng l c ti n hóa c a v t nuôi và các th cây tr ng d. ng l c ti n hóa c a sinh gi i 6. Trong ch n gi ng gia súc, phương pháp nào em l i hi u qu cao? a. Ch n l c hàng lo t m t l n b. Ch n l c cá th k t h p v i ki m tra ki u gen c. Ch n l c cá th m t l n d. Ch n l c hàng lo t nhi u l n 7. Tiêu chu n phân bi t nào là quan tr ng nh t phân bi t 2 loài giao ph i có quan h thân thu c? a. Tiêu chu n hình thái b. Tiêu chu n a lí, sinh thái c. Tiêu chu n sinh lí, hóa sinh d. Tiêu chu n di truy n 8. Trong ch n gi ng cây tr ng, ngư i ta t o ra cây dương li u 3n nh m thu ho ch a. Lá b. G
 2. c. Qu d. C 9. Trư ng h p nào sau ây gây bi n i nhil u nh t trong thành ph n c u trúc c a phân t protêin tương ng do gen t bi n t ng h p? (không nh hư ng b ba m u và k t thúc) a. m t ba c p nuclêôtit trong m t b ba mã hóa b. thay th m t c p nuclêôtit c. m t m t c p nuclêôtit d. o v trí gi a 2 c p nuclêôtit k nhau 10. Tia t ngo i ư c ADN h p thu nhi u nh t có bư c sóng: a. 2075A0 b. 2750A0 c. 2570A0 d. 2057A0 11. Tác nhân gây t bi n nào không có kh năng xuyên sâu nên ngư i ta ch dùng nó x lí vi sinh v t, bào t , h t ph n gây t bi n gen, t bi n NST? a. Tia phóng x b. Tia t ngo i c. S c nhi t d. 5-Brôm uraxin 12. M c ph n ng r ng là a. Nh ng bi n i ki u hình c a cùng 1 ki u gen, phát sinh trong quá trình phát tri n cá th dư i nh hư ng c a môi trư ng b. Gi i h n thư ng bi n c a l ki u gen trư c nh ng i u ki n môi trư ng khác nhau c. Nh ng tính tr ng d dàng thay i theo nh hư ng c a i u ki n s ng d. Nh ng tính tr ng ít thay i theo nh hư ng c a i u ki n s ng 13. K t qu nào sau dây không ph i là c a hi n tư ng giao ph i g n? a. Tăng t l th ng h p b. Gi m t l th d h p c. Gi ng b thoái hóa d. T o ưu th lai 14. Trong 4 d ng vư n ngư i hóa th ch dư i ây, d ng nào g n gi ng v i ngư i hơn c ? a. Parapitec b. riôpitec c. Ôxtralôpitec d. Prôpliôpitec 15. t bi n c u trúc NST nào sau ây làm tăng cư ng bi u hi n tính tr ng c a sinh v t? a. M t o n NST b. L p o n NST c. o o n NST d. Chuy n o n NST 16. D u hi u cơ b n c a s s ng nào sau ây theo quan ni m hi n i? a. Hô h p
 3. b. Sinh s n c. C ng d. H th ng m 17. Qua sơ phân li tính tr ng, ta có th k t lu n toàn b sinh gi i a d ng ngày nay u a. Không có chung ngu n g c b. Có chung ngu n g c c. Có t ch c cao d. ư c thích nghi cao 18. Nguyên nhân ti n hóa theo Lamac là: a. Ch n l c t nhiên tác ng thông qua c tính bi n di và di truy n c a sinh v t b. Ngo i c nh thay i qua không gian và th i gian ho c thay i t p quán ho t ng ng v t c. Tích lũy các bi n d có l i, ào th i các bi n d có h i dư i tác d ng c a ngo i c nh d. Do bi n i qua trung gian c a h th n kinh d n n s bi n i c a các cơ quan b ph n tương ng 19. Thành t u lai kinh t nư c ta t o ư c bò lai F1 ch u ư c khí h u nóng, s n xu t 1000kg s a trong 1 năm, t l bơ 4 - 4,5%. ây là k t qu c a trư ng h p lai nào sau ây? a. Pt/c: Bò vàng cái Thanh Hóa x Bò c Hôsten Hà Lan b. Pt/c: Bò cái Hôsten Hà Lan x Bò vàng c Thanh Hóa c. Pt/c: Bò cái n x Bò vàng c Thanh Hóa d. Pt/c: Bò vàng cái Thanh Hóa x Bò c n 20. Bò sát kh ng l chi m ưu th vào k : a. Than á b. Pecmơ c. Tam i p d. Giura 21. Qui nh chi u hư ng và nh p i u bi n i ki u gen hình thành c i m thích nghi cho sinh v t là vai trò c a nhân t nào trong quá trình hình thành c i m thích nghi? a. Quá trình t bi n b. Quá trình giao ph i c. Quá trình ch n l c t nhiên d. Quá trình t bi n, quá trình giao ph i và quá trình ch n l c t nhiên 22. cây giao ph n, n u i u (I0) có t l th d h p 100%, sau khi t th ph n b t bu c qua các th h thì I3 có t l th ng h p tr i là: a. 75% b. 50% c. 37,5% d. 25% 23. Ý nghĩa nàu sau ây không ph i là c a quá trình giao ph i a. t bi n ư c phát tán trong qu n th b. T o ra vô s bi n d t h p
 4. c. T o ra ngu n nguyên li u sơ c p d. Làm trung hòa tính có h i c a t bi n và góp ph n t o ra nh ng t h p gen thích nghi 24. Bi n d di truy n bao g m: a. Thư ng bi n và t bi n b. Thư ng bi n và bi n d t h p c. Bi n d t h p và t bi n d. t bi n nhi m s c th và t bi n gen 25. Trong ch n gi ng cây tr ng, ngư i ta t o ra cây dâu t m 3n nh m thu ho ch a. Lá b. G c. Qu d. C 26. Ch n l c hàng lo t d a vào: a. Ki u hình b. Ki u hình và ki u gen c. Hi u qu ch n l c d. Ki u gen 27. Gen bình thư ng Gen t bi n … ATA TXG AAA … … ATA GXG AA A … … TAT AGX TTT … … TAT XGX TT T … t bi n trên thu c d ng gì? a. m t l c p nuclêôtit b. thêm 1 c p nuclêôtit c. thay 1 c p nuclêôtit d. o v trí gi a 2 c p nuclêôtit 28. Theo acuyn, nguyên nhân c a ti n hóa là: a. Ch n loc t nhiên tác ng thông qua uc tính bi n d và di truy n c a sinh v t b. Ngo i c nh thay i qua không gian và th i gian ho c thay i t p quán ho t ng ng v t c. Tích lũy các bi n d có lơi, ào th i các bi n d có h i dư i tác d ng c a ngo i c nh d. Do bi n i qua trung gian c a h th n kinh d n n s bi n i cua các cơ quan b ph n tương ng 29. Trong ch n gi ng cây tr ng, ngư i ta t o ra cây dưa h u 3n nh m thu ho ch a. Lá b. G c. Qu d. C 30. Nh ng c tính nào dư i ây không ph i c a các côaxecva? a. Có th h p th các ch t h u cơ trong dung d ch b. Có th l n d n, làm bi n i c u trúc n i t i c. Dư i tác d ng cơ gi i, có th phân chia thành nh ng gi t nh m i d. Là d ng s ng u tiên có c u t o t bào 31. Nhân t ti n hóa cơ b n nh t là: a. Quá trình t bi n b. Quá trình giao ph i
 5. c. Quá trình ch n l c t nhiên d. Các cơ ch cách li 32. Nhóm qu n th kí sinh trên loài v t ch , ho c trên nh ng ph n khác nhau trên cơ th v t ch g i là: a. Nòi a lí b. Nòi sinh thái c. Nòi sinh h c d. Qu n th giao ph i 33. cây giao ph n, n u i u (I0) có t l th d h p 100%, sau khi t th ph n b t bu c qua các th h thì I3 có t l th ng h p là: a. 75% b. 50% c. 37,5% d. 25% 34. Nh ng nguyên t ph bi n chi m kho ng 96% trong cơ th s ng là: a. C, H, O b. C, H, O, N c. Ca, Fe, Mg d. S, P, Na, K 35. Cách ti n hành lai kinh t nư c ta ch y u là: a. Cho con cái và con c gi ng thu n cao s n nư c ngoài nh p n i giao ph i v i nhau b. Cho con cái và con c gi ng thu n cao s n trong nư c nh p n i giao ph i v i nhau c. Cho con cái thu c gi ng trong nư c giao ph i v i con c cao s n thu c gi ng thu n nh p n i d. Cho con c thu c gi ng trong nư c giao ph i v i con cái cao s n thu c gi ng thu n nh p n i 36. Trong kĩ thu t c y gen dùng plasmit, t bào nh n thư ng dùng ph bi n là ...(1) ... nh vào c i m ...(2)... c a chúng a. (1): E. coli, (2): Sinh s n r t nhanh b. (1): Virut, (2): Sinh s n r t nhanh c. (1): E. coli, (2): C u t o ơn gi n d. (1): Virut, (2): C u t o ơn gi n 37. Theo acuyn, s hình thành các c i m thích nghi là: a. Tích lũy các bi n d có l i, ào th i các bi n d có h i b. Bi n d phát sinh vô hư ng. S thích nghi h p lí t ư c thông qua s ào th i d ng kém thích nghi c. Ngo i c nh thay i ch m, sinh v t có kh năng ph n ng phù h p nên không b ào th i d. Loài m i ư c hình thành t t qua nhi u d ng trung gian tương ng v i s thay i c a ngo i c nh 38. Theo Lamac, ti n hóa là: a. S bi n i c a các loài dư i nh hư ng tr c ti c c a ngo i c nh b. S thích nghi h p lí c a sinh v t sau khi ã ào th i các d ng kém thích nghi
 6. c. K t qu c a quá trình chon l c t nhiên thông qua c tính bi n d và di truy n d. S phát tri n có k th a l ch s , theo hư ng ngày càng hoàn thi n, t ơn gi n n ph c t p dư i tác d ng và t p quán ho t ng c a ng v t 39. Gi l i nh ng t bi n, bi n d t h p có l i giúp sinh v t thích nghi v i i u ki n s ng và ào th i nh ng t bi n, bi n d t h p không có l i cho sinh v t. ây là vai trò c a nhân t trong quá trình hình thành c i m thích nghi? a. Quá trình t bi n b. Quá trình giao ph i c. Quá trình ch n l c t nhiên d. Quá trình t bi n, quá trình giao ph i và quá trình ch n l c t nhiên 40. K t qu c a ti n hóa l n là: a. Hình thành nòi m i b. Hình thành th m i c. Hình thành loài m i d. Hình thành các nhóm phân lo i trên loài 41. Bư c quan tr ng d ng s ng có th s n sinh ra nh ng d ng gi ng chúng và di truy n cho th h sau là: a. S hình thành l p màng b. S xu t hi n các enzim c. S xu t hi n cơ ch t sao chép d. S hình thành các axit amin 42. Ngư i ta x lí gi ng táo Gia L c b ng tác nhân gây t bi n nào tao ra ư c gi ng “táo má h ng” a. Cônsixin b. EMS c. 5-BU d. NMU 43. c i m quan tr ng nh t c a plasmit mà ngư i ta ch n nó làm v t th truy n gen là: a. ADN có s lư ng c p nuclêôtít ít: t 8000 – 20000 c p b. ADN plasmit t nhân ôi c l p v i ADN c a nhi m s c th c. Ch a gen mang thông tin di truy n qui nh m t s tính tr ng nào ó d. Ch t n t i trong t bào ch t c a vi khu n 44. Ngư i ta dùng tác nhân gây t bi n nào sau ây t o gi ng lúa Trân Châu lùn: Nhi u h t, h t ít r ng, chín s m? a. K t h p tia gamma v i cônsixin b. K t h p tia bêta v i cônsixin c. K t h p tia t ngo i v i hóa ch t NMU d. K t h p tia gamma v i hóa ch t NMU 45. Bư c quan tr ng d ng s ng có th xúc tác cho quá trình t ng h p và phân gi i các ch t h u cơ là: a. S hình thành l p màng b. S xu t hi n các enzim c. S xu t hi n cơ ch t sao chép d. S hình thành các axit amin
 7. 46. Gen bình thư ng Gen t bi n … ATA TXG AAA … … ATA XTX GAA A ... … TAT AGX TTT … … TAT GAG XTT T … t bi n trên thu c d ng gì? a. m t 1 c p nuclêôtit b. Thêm 1 c p nuclêôtit c. thay 1 c p nuclêôtit d. o v trí gi a 2 c p nuclêôtit 47. t bi n xôma và t bi n ti n phôi có i m gi ng nhau là a. u không di truy n qua sinh s n h u tính b. u x y ra trong t bào sinh d c c. u x y ra trong nguyên phân d. u di truy n qua sinh s n h u tính 48. Kh năng t d ng duy trì, gi v ng s n nh v thành ph n và tính ch t c a t ch c s ng là nh : a. Quá trình trao i ch t b. Quá trình tích lũy thông tin di truy n c. Kh năng t i u ch nh d. Quá trình sao mã c a AND 49. N i dung c a ti n hóa l n là: a. Quá trình hình thành các nhóm phân lo i trên loài: Chi, h , b , l p, ngành b. Quá trình bi n i thành ph n ki u gen c a qu n th bao g m: Phát sinh t bi n, phát sinh t bi n qua giao ph i, ch n l c các t bi n có l i, cách li sinh s n gi a qu n th bi n i và qu n th g c c. S ti n hóa di n ra b ng s c ng c ng u nhiên các t bi n trung tính không liên quan gì n tác d ng c a ch n l c t nhiên d. Bao g m 2 m t song song v a tích lũy bi n d có l i v a ào th i bi n d có h i cho sinh v t 50. Trong chăn nuôi, ngư i ta dùng bò Sind lai v i bò vàng Vi t Nam t o ra bò lai Sind nh m : a. C i t o màu da b. C i t o t m vóc bò Vi t Nam c. C i t o hàm lư ng bơ trong s a d. C i t o s n lư ng s a 51. Cơ ch ti n hóa theo acuyn là: a. S di truy n các c tính thu ư c trong i cá th dư i tác d ng cua ngo i c nh hay t p quán ho t ng b. S tích lũy các bi n d có l i, ào th i các bi n d có h i dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên c. Loài m i hình thành t t qua nhi u d ng trung gian tương ng v i s thay i c a ngo i c nh d. Loài m i ư c hình thành t t qua nhi u d ng trung gian dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên theo con ư ng phân li tính tr ng t m t g c chung 52. Cơ ch chính d n n t bi n s lư ng nhi m s c th là do: a. R i lo n phân li c a nhi m s c th trong phân bào b. R i lo n phân li toàn b b nhi m s c th trong nguyên phân c. R i lo n phân li nhi m s c th trong gi m phân d. R i lo n phân li toàn b b nhi m s c th trong gi m phân
 8. 53. th c v t, t o ra dòng thu n ngư i ta cho t th ph n qua m y th h ? a. L n 2 th h b. 2 n 3 th h c. 3 n 4 th h d. 5 n 7 th h 54. Trong m t qu n th giao ph i cân b ng, bi t t n s tương i c a 2 alen A và a là: A/a = 0,7/0,3 thì thành ph n ki u gen c a qu n th là: a. 0,25AA + 0,50Aa + 0,25aa b. 0,50AA + 0,40Aa + 0,10aa c. 0,49AA + 0,42Aa + 0,09 aa d. 0,42AA + 0,49Aa + 0,09aa 55. cây giao ph n, n u i u (I0) có t l th d h p 100% và cho t th ph n b t bu c qua các th h . Khi i con có t l th ng h p là 93,75% thì quá trình th ph n x y ra n th h th m y? a. I3 b. I4 c. I5 d. In 56. t bi n gen khi dã phát sinh ư c ……. do cơ ch t nhân ôi c a ADN và ư c di truy n qua các th h t bào cơ th . i n vào ch tr ng (…. ) c m t nào dư i ây cho câu trên úng nghĩa a. sao mã b. gi i mã c. tái b n d. h i bi n 57. cây giao ph n, khi nào t th ph n qua nhi u th h không gây hi n tư ng thoái hóa a. Khi cơ th ban u có ki u gen ng h p l n b. Khi cơ th ban u có ki u gen ng h p v các gen tr i có l i c. Khi cơ th ban u có ki u gen d h p d. Khi cơ th ban u có ki u gen ng h p 58. M t o n nhi m s c th b t quay 180o r i g n vào v trí cũ c a nhi m s c th ó. ây là d ng t bi n: a. M t o n nhi m s c th b. o o n nhi m s c th c. L p o n nhi m s c th d. Chuy n o n nhi m s c th 59. Sơ : aa < Aa > AA có ý nghĩa: a. Cơ th d h p c a các alen luôn luôn t t hơn th ng h p b. Cơ th ng h p tr i c a các alen luôn luôn t t hơn th d h p c. Cơ th ng h p tr i c a các alen luôn luôn t t hơn th ng h p l n d. Cơ th ng h p l n c a các alen luôn luôn t t hơn th ng h p tr i 60. Theo Lamac, loài m i ư c hình thành như th nào? a. S di truy n các c tính thu ư c trong i cá th dư i tác d ng c a ngo i c nh hay t p quán ho t ng
 9. b. S tích lũy các bi n d có l i, ào th i các bi n d có h i dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên c. Loài m i hình thành t t qua nhi u d ng trung gian tương ng v i s thay i c a ngo i c nh d. Loài m i ư c hình thành t t qua nhi u d ng trung gian dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên theo con ư ng phân li tính tr ng t 1 g c chung 61. cây hoa liên hình có hoa màu (ki u gen AA) tr ng 200C, nhưng khi tr ng 850C cây ra hoa màu tr ng. V y màu c a hoa ph thu c vào: a. Môi trư ng b. Ki u gen c. Ki u gen và môi trư ng d. Ánh sáng và nhi t 62. Trong loài vư n ngư i ngày nay loài nào có quan h h hàng g n nh t v i ngư i? a. Vư n b. Gôrila c. Tinh tinh d. ư i ươi 63. Bi n i nào dư i ây c a h p s ch ng t ti ng nói ã phát tri n? a. Không có g mày b. Trán r ng và th ng c. Hàm dư i có l i c m rõ d. Xương hàm thanh 64. Cơ s di truy n h c c a quá trình hình thành loài b ng con ư ng lai xa và a b i hóa là: a. T bào c a cơ th lai khác loài ch a b NST c a 2 loài b m b. Hai b NST ơn b i khác loài trong t bào nên gây khó khăn cho s ti p h p và trao i chéo gi a các c p NST làm c n tr quá trình phát sinh giao t c. S a b i hóa giúp t bào sinh d c cơ th lai xa gi m phân bình thư ng và cơ th lai xa h u th d. Cơ th lai xa ư c duy trì b NST qua sinh s n sinh dư ng 65. K t lu n nào v m i quan h gi a ki u ben, môi trư ng và ki u hình trong quá trình phát tri n cá th sau ây là úng? a. Ki u hình là k t qu c a s tương tác gi a ki u gen và môi trư ng b. Ki u gen là k t qu c a s tương tác gi a ki u hình và môi trư ng c. Môi trư ng là k t qu c a s tương tác gi a ki u gen và ki u hình d. M c ph n ng là k t qu c a s tương tác gi a ki u gen và môi trư ng 66. Cung c p nguyên li u sơ c p cho quá trình ch n l c t nhiên là vai trò c a nhân t nào trong quá trình hình thành c i m thích nghi? a. Quá trình t bi n b. Quá trình giao ph i c. Quá trình ch n l c t nhiên d. Quá trình t bi n, quá trình giao ph i và quá trình ch n l c t nhiên 67. Thành t u lai kinh t nư c ta t o ư c l n lai F1 có t l n c trên 40%, n ng 1 t sau 10 tháng tu i. ây là k t qu c a trư ng h p lai nào sau ây? a. Pt/c: L n cái Móng Cái x L n c Thu c Nhiêu
 10. b. Pt/c: L n cái Thu c Nhiêu x L n c Móng Cái c. Pt/c: L n cái M ng Cái x L n c i B ch d. Pt/c: L n cái i B ch x L n c Móng Cái 68. M c ph n ng c a tính tr ng càng r ng, càng giúp cho sinh v t: a. Khó thích nghi v i i u ki n s ng b. Ch t khi i u ki n s ng thay i c. D thích nghi v i i u ki n s ng d. Tăng năng su t khi i u ki n s ng thay i 69. ADN có th ư c truy n t t bào cho sang t bào nh n nh : a. Plasmit ho c th ăn khu n b. t bi n chuy n o n NST tương h c. C u ti p h p vi khu n 70. t bi n gen c u trúc bi u hi n thành nh ng bi n i t ng t m t ho c m t s ...... m t ho c vài cá th . i n vào ch tr ng (......) c m t nào dư i ây cho câu trên úng nghĩa? a. . ki u gen b. tính tr ng c. nhi m s c th d. ADN 71. t bi n c u trúc NST nào sau ây không làm m t ho c thêm v t ch t di truy n? a. M t o n NST b. L p o n NST c. o o n NST d. Chuy n o n NST 72. ng l c c a ch n loc t nhiên là: a. Do nhu c u và th hi u c a con ngư i b. Do u tranh sinh t n c a sinh v t c. Bi n d và di truy n d. Hình thành nòi m i và th m i 73. Trong ch n gi ng, i v i cây tr ng t th ph n thì phương pháp ch n l c nào sau ây v a ít t n kém nh t mà v n m b o hi u qu ? a. K t h p ch n l c hàng lo t v i ch n 1 c cá th b. Không c n ph i ch n l c gì c c. Chon l c hàng lo t m t l n d. Ch n loc hàng lo t nhi u l n 74. K t qu c a ch n l c t nhiên là: a. Hình thành nòi m i, th m i b. Hình thành loài m i c. ng l c ti n hóa c a v t nuôi và các th cây tr ng d. ng l c ti n hóa c a sinh gi i 75. Thí d nào sau ây là thích nghi ki u hình? a. M t s cây r ng lá v mùa hè b. Con b que có thân và chi gi ng cái que c. Con b lá có ôi cánh gi ng lá cây d. Con sâu o gi ng cành cây khô 76. Loài ngư i xu t hi n vào k :
 11. a. Ph n tr ng b. Th 4 c. Th 3 d. Giura 77. Qua ch n l c t nhiên, h i phân t nào ti p t c phát tri n thành sinh v t? a. Prôtêin – Lipit b. Prôtêin – Saccarit c. Prôtêin – Axit nuclêic d. Axit nuclêic – Lipit 78. t bi n gen l n s bi u hi n thành ki u hình trong 1 qu n th giao ph i khi a. men l n b t bi n ltr l i thành gen tr i b. gen c a t t c các cá th trong qu n th b t bi n thành gen l n c. Xu t hi n cá th mang gen ng h p l n trong qu n th d. gen l n b t bi n th tinh v i giao t mang gen bình thư ng 79. c i m nào sau ây không ph i c a hi n tư ng thoái hóa gi ng a. T l th ng h p trong qu n th tăng b. Các th h sau b c l nhi u tính tr ng x u c. Con lai có s c s ng hơn h n b m d. T l th d h p trong qu n th gi m 80. Cách 1i nào d n n hình thành loài m i? a. Cách li a lý b. Cách li sinh thái c. Cách li a lí và sinh thái d. Cách li sinh s n và cách ly di truy n 81. Làm th nào có hi n tư ng song nh b i th ? a. a b i hóa thành công cơ th lai xa (n + n) b. Gây t bi n NST c. Gây t bil n gen d. Cho cơ th lai xa lai v i nhau 82. Ngư i khác vư n ngư i ngày nay i m căn b n nào? a. B xương b. B não c. T chi d. Lao ng, ti ng nói và tư duy 83. Trong ng d ng kĩ thu t di truy n, ngư i ta ã chuy n ...... t loài thu c lá c nh Petunia vào cây bông và cây u tương. i n vào ch tr ng (...... ) c m t nào dư i ây cho câu trên úng nghĩa? a. Gen kháng thu c di t c b. Gen qui nh kh năng ch ng m t s ch ng virut c. Gen qui nh kh năng ch ng sâu r y d. Gen t ng h p ch t kháng sinh 84. t bi n phát sinh trong m t t bào sinh dư ng r i ư c nhân lên trong m t mô, có th bi u hi n m t ph n cơ th , t o nên th kh m, ư c g i là a. t bi n giao t b. t bi n xôma c. t bi n ti n phôi
 12. d. hoán v gen 85. Hai tr ng sinh khác tr ng có th có c i m: a. Luôn khác nhau v : Nhóm máu, gi i tính b. Cùng ho c khác nhau v : Nhóm máu, gi i tính c. Khác nhóm máu, nhưng cùng gi i tính d. Cùng nhóm máu, nhưng khác gi i tính 86. Cơ th a b i có th ư c phát hi n b ng phương pháp nào dư i ây là chính xác nh t? a. ánh giá thông qua kh năng sinh s n b. Căn c vào th i gian sinh trư ng kéo dài c. Quan sát v m s lư ng nhi m s c th trong t bào dư i kính hi n vi d. D a vào s quan sát v ki u hình 87. Thí d nào sau ây là thư ng bi n? a. Sâu ăn lá có màu xanh lá cây b. Lá cây rau mác khi m c trên c n có hình mũi mác, khi m c dư i nư c có hình b n dài c. Gà gô tr ng vùng tuy t tr ng d. Bư m kalima khi u cánh x p l i gi ng như lá cây 88. i Tân sinh g m 2 k nào? a. K th 1 và th 2 b. K th 2 và th 3 c. K th 3 và th 4 d. K th 4 và th 5 89. t bi n gen ph thu c vào nh ng y u t nào? a. gen có c u trúc b n hay kém b n b. tác nhân lí, hóa trong ngo i c nh, c i m và c u trúc c a gen c. lo i, n ng , th i gian tác ng c a tác nhân hóa h c d. lo n, cư ng , li u lư ng tác ng c a tác nhân v t lí 90. ngư i b nh b ch c u ác tính là do: a. L p o n b. M t o n c p NST 21 ho c 22 c. Chuy n o n gi a c p NST 21 và 22 d. o o n 91. M t trong nh ng nguyên nhân nào sau ây gây t bi n nhân t o khó áp d ng cho ng v t? a. ng v t b c cao là ơn tính b. ng v t b c cao có cơ quan sinh d c phát tri n c. Cơ quan sinh s n c a ng v t b c cao n m sâu trong cơ th d. ng v t b c cao khó b tác ng b i các tác nhân lí, hóa 92. t bi n o v trí 2 c p nuclêôtit trong b ba mã hóa c a gen c u trúc (không nh hư ng b ba m u và k t thúc) s nh hư ng n a. 1 axit amin trong chu i polypeptit b. 2 axit amin trong chu i polypeptit c. 3 axit amin trong chu i polypeptit d. 4 axit amin trong chu i polypeptit 93. Plasmit là gì?
 13. a. Phân t ADN vòng c a nhân t bào vi khu n b. C u trúc ch a ADN trong t bào ch t c a vi rút c. Các bào quan trong t bào ch t c a vi khu n d. C u trúc ch a ADN vòng trong t bào ch t c a vi khu n 94. ơn v t ch c cơ s c a loài trong thiên nhiên là: a. Nòi a lí b. Nòi sinh thái c. Nòi sinh h c d. Qu n th 95. M t bé gái trong t bào sinh dư ng c a cơ th có 3 nhi m s c th s 23. Bé gái này b h i ch ng gì? a. H i ch ng 3X b. H i ch ng ao c. H i ch ng Claiphentơ d. H i ch ng Tơcnơ 96. ...... không có liên quan n nh ng bi n i c a ki u gen nên không có di truy n, vì v y không có ý nghĩa quan tr ng trong ti n hóa. Hãy i n vào ch tr ng (...... ) c m t nào sau ây câu trên úng nghĩa? a. t bi n NST v c u trúc b. t bi n NST v s lư ng c. Bi n d t h p d. Thư ng bi n 97. th c v t, duy trì và c ng c ưu th lai ngư i ta s d ng phương pháp: a. Lai luân phiên b. Lai h u tính gi a các cá th F1 c. T th ph n các cây lai F1 d. Sinh s n sinh dư ng 98. S d ng t bi n nhân t o h n ch i tư ng nào sau ây? a. N m b. Cây tr ng c. Vi sinh v t d. V t nuôi 99. Cơ ch ti n hóa theo Lamac là: a. S di truy n các c tính thu ư c trong i cá th dư i tác d ng c a ngo i c nh hay t p quán ho t ng b. S tích lũy các bi n d có l i, ào th i các bi n d có h i dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên c. Loài m i hình thành t t qua nhi u d ng trung gian tương ng v i s thay i c a ngo i c nh d. Loài m i ư c hình thành t t qua nhi u d ng trung gian dư i tác d ng có ch n l c t nhiên theo con ư ng phân li tính tr ng t l g c chung 100. Các d ng t bi n c u trúc nhi m s c th (NST) như: a. M t o n, l p o n, o o n, chuy n o n NST b. Th d b i, th a b i c. Th khuy t nhi m, th 1 nhi m, th 3 nhi m, th a nhi m d. th tam b i, th t b i
 14. 101. V m t di truy n h c, phương pháp lai nào lúc u làm tăng t l th d h p, sau ó tăng d n t l th ng h p a. Lai khác dòng b. Lai khác th và t o gi ng m i c. Lai khác loài d. Lai c i ti n gi ng 102. Công ngh s n xu t insulin ch a b nh ti u ư ng cho ngư i có giá thành r nh ng d ng c a: a. Phương pháp tách chi t b. t ng h p hóa h c c. t bi n nhân t o d. Kĩ thu t di truy n 103. t bi n gen phát sinh trong nguyên phân g m có a. t bi n giao t và t bi n xôma b. t bi n xôma và hoán v gen c. t bi n ti n phôi và t bi n giao t d. t bi n xôma và t bi n ti n phôi 104. c i m nào sau ây khác nhau gi a thư ng bi n và t bi n? a. Thư ng bi n do i u ki n môi trư ng thay i. t bi n do các tác nhân gây t bi n tác ng b. t bi n do i u ki n môi trư ng thay i. Thư ng bi n do các tác nhân gây t bi n tác ng c. Thư ng bi n làm bi n i ki u gen. t bi n không làm bi n i ki u gen d. Thư ng bi n làm bi n i ki u hình và ki u gen. t bi n làm bi n i ki u hình, không bi n i ki u gen 105. cây giao ph n, n u i u (I0) có t l th d h p 100% và cho t th ph n b t bu c qua các th h . Khi i con có t l th ng h p là 1 - (½)n thì quá trình th ph n x y ra n th h th m y? (n là s th h ) a. I3 b. I4 c. I5 d. In 106. c i m n i b t c a i phân t prôtêin và axit nuclêic là: a. Kích thư c l n b. Kh lư ng l n c. a d ng và c thù d. Có c u trúc a phân 107. t bi n c u trúc NST nào sau ây thư ng ít nh hư ng n s c s ng c a cá th , góp ph n tăng cư ng s sai khác gi a các NST tương ng t o s a d ng cho loài? a. M t o n NST b. L p o n NST c. o o n NST d. Chuy n o n NST 108. Cách li nào chưa d n n hình thành loài m i? a. Cách li a lí
 15. b. Cách li a lí và cách li sinh thái c. Cách li sinh s n d. Cách li di truy n 109. cây giao ph n, khi ti n hành t th ph n b t bu c qua nhi u th h thì con cháu có hi n tư ng a. Ch ng ch u kém b. sinh trư ng và phát tri n ch m c. Thoái hóa d. Năng su t gi m 110. S ki n nào dư i ây không ph i là s ki n n b t trong giai do n ti n hóa ti n sinh h c? a. Hình thành các ch t h u cơ ph c t p prôtêin và axit nuclêic b. S xu t hi n các enzim c. S t o thành côaxecva d. S xu t hi n cơ ch t sao chép 111. M t t bi n m t 3 c p nuclêôtit s 13,14, 15 trong gen c u trúc s làm cho prôtêin tương ng b : a. m t 1 axit amin s 3 b. m t 1 axit amin s 4 c. m t 1 axit amin s 5 d. m t axit amin th 13, 14, 15 112. Ưu th n i b t c a phương pháp ch n l c hàng lo t là gì? a. K t h p ư c vi c ch n l c d a vào ki u hình v i vi c ki m tra ki u gen b. Có hi u q a i v i các tính tr ng có h s di truy n th p c. Ngoài vi c duy trì c ng c gi ng ban u còn có tác d ng t o ra gi ng m i d. ơn gi n, d làm, áp d ng r ng rãi 113. ngư i, th d b i nào sau ây có th gây ch t giai o n h p t ? a. OX b. OY c. XXY d. XX 114. th c v t, nh ng th 3n ư c t o ra b ng cách: a. Dùng cônsixin tác ng tr c ti p lên cơ th th c v t b. Dùng cônsixin tác ng tr c ti p lên h p t c. Lai 2 cây b m 3n v i nhau d. Lai cây b m 2n v i 4n 115. t bi n ti n phôi là t bi n x y ra a. t bào sinh tinh b. t bào sinh tr ng c. nh ng l n nguyên phân u tiên (l n 1, 2, 3) c a h p t d. T bào xôma 116. c i m nào sau ây khác nhau gi a thư ng bi n và t bi n? a. Thư ng bi n di truy n. t bi n không di truy n b. Thư ng bi n không di truy n. t bi n di truy n c. Thư ng bi n x y ra không ng lo t. t bi n x y ra ng lo t d. Thư ng bi n có h i cho sinh v t. t bi n có l i cho sinh v t
 16. 117. Trong th c ti n ch n gi ng cây lúa, ngư i nông dân ã áp d ng phương pháp nào sau ây? a. Chon l c cá th nhi u l n b. Ch n l c cá th m t l n c. Ch n l c hàng lo t nhi u l n d. Ch n l c hàng lo t m t l n 118. Xét c u trúc di truy n c a các qu n th sau ây: P1 = 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = 1. P2 = 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = l. P3 = 070AA + 0,30Aa + 0,l0aa = 1. Qu n th nào ã cân b ng? a. P1, P2, P3 b. P1, P2 c. P2, P3 d. P1, P3 119. Phương pháp nghiên c u t bào là phương pháp: a. Theo dõi s di truy n c a tính tr ng qua nhi u th h xác nh quy lu t di truy n c a tính tr ng ó b. Theo dõi s di truy n c a tính tr ng qua nhi u th h xác nh các tính tr ng do t bi n gen c. Phân tích thành ph n c u trúc ADN xác nh v trí, ch c năng c a gen trên nhi m s c th d. Nghiên c u c u trúc hi n vi c a nhi m s c th phát hi n các b nh và d t t liên quan v i các t bi n nhi m s c th 120. t bi n gen tr i x y ra m t giao t qua th tinh s i vào h p t . tt bi n này s a. tr ng thái d h p và không bi u hi n trên ki u hình c a cơ th b. tr ng thái d h p và bi u hi n trên ki u hình c a cơ th c. tr ng thái ng h p tr i và bi u hi n trên ki u hình c a cơ th d. tr ng thái ng h p tr i và không bi u hi n trên ki u hình c a cơ th 121. Cơ s v t ch t ch y u c a s s ng g m 2 lo i h p ch t h u cơ là: a. Lipit và prôtêin b. Axit nuclêic và prôtêin c. Saccarit và lipit d. Axit nuclêic và lipit 122. N i dung thuy t ti n hóa c a Kimura là: a. Quá trình hình thành các nhóm phân lo i trên loài: Chi, h , b , l p, ngành b. Quá trình bi n i thành ph n ki u gen c a qu n th bao g m: Phát sinh t bi n, phát sinh t bi n qua giao ph i, ch n l c các t bi n có l i, cách li sinh s n gi a qu n th bi n i và qu n th g c c. S ti n hóa di n ra b ng s c ng c ng u nhiên các t bi n trung tính không liên quan gì n tác d ng c a ch n l c t nhiên d. Bao g m 2 m t song song v a tích lũy bi n d có l i v a ào th i bi n d có h i cho sinh v t 123. Vì sao loài ngư i s không bi n i thành m t loài nào khác?
 17. a. Vì i u ki n t nhiên hi n nay không gi ng i u ki n t nhiên trong l ch s b. Vì con ngư i không còn phát sinh t bi n c. Vì con ngư i không còn ch u tác ng c a các nhân t sinh h c d. Vì con ngư i có kh năng thích nghi m t cách ch ng v i m i i u kiên sinh thái a d ng, không ph thu c vào i u ki n t nhiên và cách li a lí 124. kh c ph c hi n tư ng b t th cơ th lai xa c a th c vât ngư i ta s d ng phương pháp a. Lai c i ti n b. Phương pháp nuôi c y mô c. Th ph n b ng ph n hoa h n h p c a nhi u loài d. Gây t bi n a b i ch n 125. Hi n tư ng ng qui tính tr ng là hi n tư ng: a. Có ki u hình tương t các nòi sinh v t cùng loài b. M t s nhóm sinh v t có ki u hình tương t nhưng thu c nh ng loài khác nhau, nh ng nhóm phân lo i khác nhau c. Ti n hóa di n ra theo hư ng phân li, t o thành nh ng nhóm khác nhau có chung ngu n g c d. Các nhóm phân lo i trên loài ã hình thành theo con ư ng phân li, m i nhóm b t ngu n t m t loài t tiên 126. Trong ch n gi ng th c v t, ngư i ta chi u tia phóng x v i cư ng , li u lư ng thích h p lên b ph n nào sau ây c a cây gây t bi n giao t ? a. H t khô b. H t n y m m c. H t ph n, b u nh y d. nh sinh trư ng c a thân 127. T t c các t h p gen trong qu n th t o nên: a. V n gen c a qu n th b. Ki u gen c a qu n th c. Ki u hình c a qu n th d. Tính c trưng trong v t ch t di truy c a loài 128. B nh b ch c u ác tính ngư i là do t bi n: a. 3 nhi m s c th c p 21 b. Nhi m s c th 13 – 15 c. M t o n c p nhi m s c th 21 ho c 22 d. 3 nhi m s c th 16 – 18 129. ng d ng t bi n nhân t o ngư i ta ã t o ư c gi ng lúa MT1 có c i m? a. Chín s m, thân th p, c ng cây, ch u phèn, năng su t tăng 15 n 25% so v i d ng g c b. Năng su t cao, ch ng b nh b c lá, kháng r y, ch t lư ng g o trung bình c. Chín s m, năng su t cao, không kháng r y, ch t lư ng g o cao, thân cao d. Năng su t cao, thân th p, không ch u phèn, không kháng r y 130. Tác nhân gây t bi n nào gây kích thích nhưng không gây lon hoá? a. Tia phóng x b. Tia t ngo ii
 18. c. S c nhi t d. 5-Brôm uraxin 131. T i vùng thư ng lưu sông Amour có nòi chim s ngô châu Âu và nòi chim s ngô Trung Qu c song song t n t i nhưng không có d ng lai. ây là giai o n chuy n t d ng nào sang loài m i? a. Nòi a lí b. Nòi sinh thái c. Nòi sinh h c d. Qu n th 132. Trong ch n gi ng hi n i, ngu n nguyên li u ch y u nh t ch n l c là: a. t bi n gen b. t bi n c u trúc NST c. t bi n s lư ng NST d. Bi n d t h p 133. i Trung sinh có 3 k theo th t t xưa n nay là: a. Tam i p – Giura – Ph n tr ng b. Tam i p – Ph n tr ng – Giura c. Ph n tr ng – Giura – Tam i p d. Giura – Ph n tr ng – Tam i p 134. Ưu th lai gi m d n qua các th h vì các th h sau: a. T l th d h p tăng, th ng h p gi m, các gen l n có h i ư c bi u hi n b. T l th d h p gi m, th ng h p tăng, các gen l n có h i ư c bi u hi n c. T l th d h p tăng, th ng h p gi m, các gen tr i có h i ư c bi u hi n d. T l th d h p gi m, th ng h p tăng, các gen tr i có h i ư c bi u hi n 135. cà chua 2n = 24, th tam b i có s nhi m s c th là a. 12 b. 24 c. 36 d. 48 136. thu c lá, c p gen aa qui nh kh năng ch u l nh t i 10oC, AA qui nh kh năng ch u nóng n 35oC, cây d h p Aa ch u ư c nhi t t 10oC n 35oC. c i m này ư c gi i thích b ng gi thuy t: a. V tác ng c a hi n tư ng tr i không hoàn toàn b. V tr ng thái d h p c. V tác ng c ng g p c a các gen tr i có l i d. Siêu tr i 137. Theo Lamac, nguyên nhân ti n hóa c a th c v t và ng v t b c th p là: a. Chúng có kh năng t bi n i dư i tác d ng c a ngo i c nh b. Do thay i t p quán ho t ng c. Do s bi n i các cơ quan b ph n tương ng d. Do ch n l c t nhiên thông qua các c tính bi n d và di truy n c a sinh v t
 19. 138. th c v t, trong t bào sinh dư ng có b NST 2n a nhân ôi nhưng thoi vô s c không hình thành, bô NST không phân li. N u hi n tư ng này x y ra l n nguyên phân u tiên c a h p t s t o thành a. Cơ th tam b i b. Cơ th t b i c. Cành cây (ngay ch t bi n) tam b i d. Cành cây (ngay ch t bi n) t b i 139. ơn v b bi n i trong gen t bi n là a. 1 ho c m t s c p nuclêôtit b. 1 ho c 1 s ADN c. 1 ho c m t s nhi m s c th d. 1 ho c m t s axit amin 140. Trong ch n gi ng th c v t, lai xa kèm theo ...... ã t o ra ư c nh ng gi ng lúa mì, khoai tây a b i, có s n lư ng cao, ch ng b nh gi i. i n vào ch tr ng (......) c m t nào dư i ây cho câu trên úng nghĩa? a. Ch n l c b. a b i hóa c. Lai c i ti n d. Gây t bi n 141. Nghiên c u t bào c a m t b nh nhân, ngư i ta phát hi n c p nhi m s c th 21 b m t o n. Trư ng h p trên là nguyên nhân c a b nh: a. B ch t ng b. Máu khó ông c. Ti u ư ng d. Ung thư máu 142. M t trong nh ng nguyên nhân nào sau ây gây t bi n nhân t o khó áp d ng cho ng v t? a. ng v t b c cao có h hô h p phát tri n, phan ng r t nh y b. ng v t b c cao có cơ quan sinh d c phát tri n, ph n ng r t nh y c. ng v t b c cao có h th n kinh phát tri n. ph n ng r t nh y d. ng v t b c cao có h tu n hoàn phát tri n, ph n ng r t nh y 143. t bi n nào sau ây gây h u qu ít nh t a. m t l c p nuclêôtit th 1 trong b ba mã hóa th l b. m t 1 c p nuclêôtit b ba mã hóa th 2 c. M t 3 c p nuclêôtit k ti p trong b ba mã hóa th 3 d. M t 3 c p nuclêôtit k ti p trong b ba mã hóa th 2 và 3 144. Lai xa ư c s d ng c bi t ph bi n trong ch n gi ng: a. Vi sinh v t b. Cây tr ng c. V t nuôi d. V t nuôi và cây tr ng 145. Nh ng bi n i ki u hình c a cùng 1 ki u gen, phát sinh trong quá trình phát tri n c a cá th dư i nh hư ng c a môi trư ng. Bi n i này là a. Bi n d t h p b. t bi n NST c. t bi n gen
 20. d. Thư ng bi n 146. Y u t nào sau ây là k t qu tác ng c a gi ng và k thu t s n xu t? a. Gi ng b. K thu t s n xu t c. Môi trư ng d. Năng su t 147. D t t nào ngư i di truy n do gen t bi n tr i? a. Câm i c b. Xương chi ng n c. S t môi d. B ch t ng 148. Dáng ng th ng c a ngư i ư c c ng c dư i tác d ng c a: a. Nhu c u trao i kinh nghi m b. Nhìn th y k thù t xa c. Vi c chuy n t i s ng trên cây xu ng m t t tr ng tr i d. i s ng t p th 149. Trong ch n gi ng th c v t, vi c chi u x thư ng không ư c th c hi n b ph n nào sau ây c a cây gây t bi n? a. H t khô b. H t n y m m c. R d. nh sinh trư ng c a thân 150. Lí do nào sau ây không ph i là h n ch c a Lamac? a. Chưa phân bi t ư c bi n d di truy n và bi n d không di truy n b. Chưa phân bi t ư c ngu n nguyên li u và ngu n nguyên li u ch y u c a ch n l c c. Chưa hi u ư c nguyên nhân phát sinh bi n d và cơ ch di truy n bi n d d. Chưa hi u rõ cơ ch tác d ng c a ngo i c nh và chon l c t nhiên 151. L ch s phát tri n c a sinh v t g n v i l ch s phát tri n c a: a. S ti n hóa hóa h c b. S ti n hóa sinh h c c. H p ch t h u cơ d. V Trái t 152. Trong công ngh sinh h c, i tư ng thư ng ư c s d ng làm s n xu t các s n ph m sinh h c là: a. Vi khu n b. Vi rút c. Th c khu n d. Plasmit 153. Thí d nào sau ây là thích nghi ki u gen? a. Con t c kè thay i màu s c theo n n môi trư ng b. Lá cây rau mác thay i theo môi trư ng c. M t s cây r ng lá vào mùa hè d. bư m Kalima khi u cánh x p l i gi ng như lá cây 154. Kĩ thu t c y gen dùng plasmit là th truy n g m m y khâu ch y u? a. 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2