intTypePromotion=1

39 Câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh Toán Quốc tế

Chia sẻ: Dương Thanh Trúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
676
lượt xem
125
download

39 Câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh Toán Quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

39 Câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh Toán Quốc tế giúp sinh viên có thêm tài liệu ôn tập kết thúc môn thanh toán quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 39 Câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh Toán Quốc tế

  1. 12/16/2013 CÂU 1 CÂU 2 • Trong thanh toán nhờ thu người kí phát hối • Mục “người nhận hàng” ở vận đơn đường phiếu là: biển trong bộ chứng từ thanh toán nhờ thu là ai? a. Nhà xuất khẩu b. Nhà nhập khẩu a. Nhà xuất khẩu c. Ngân hàng xuất khẩu b. Nhà nhập khẩu d. Ngân hàng nhập khẩu c. Theo lệnh của nhà xuất khẩu d. NH được chỉ định CÂU 3 CÂU 4 • Ở Việt Nam, tổ chức nào phát hành C/O? • Tài khoản NOSTRO là tài khoản tiền gửi của 1 NH mở ở đâu? a. Người XK b. Ngân hàng thương mại a. NH nước ngoài bằng ngoại tệ c. Phòng thương mại và công nghiệp VN b. NH trong nước bằng ngoại tệ d. Vinacontrol c. NH ở nước ngoài bằng ngọai tệ d.NH trong nước bằng nội tệ CÂU 5 CÂU 6 • Trong thanh toán nhờ thu quốc tế, người kí • Trong điều kiện giao hàng CIF, trên B/L phải hậu hối phiếu là: ghi cước phí như thế nào? a. Nhà xuất khẩu a. Freight to collect b. Nhà nhập khẩu b. Freight prepayable c. Ngân hàng xuất khẩu c. Freight prepaid d. a hoặc c d. Freight to be prepaid 1
  2. 12/16/2013 CÂU 7 CÂU 8 • Notify Party trên vận đơn thường được thể • Trong hối phiếu thương mại “Blank endorsed” hiện: được hiểu là gì ? a. Tên ngân hàng nhập khẩu a. Không kí hậu b. Tên NH xuất khẩu b. Kí hậu, ghi rõ tên người chuyển nhượng và người được chuyển nhượng c.Tên nhà xuất khẩu c. Kí hậu, ghi tên người chuyển nhượng d. Tên nhà nhập khẩu d. Kí hậu, ghi tên người được chuyển nhượng CÂU 9 CÂU 10 • Người mua bảo hiểm theo điều khoản CIF • Ngày ký phát hối phiếu thông thường: trong thanh toán quốc tế là: a. Trước ngày giao hàng thực tế a. Nhà xuất khẩu b. Trước ngày giao hàng trễ nhất b. Nhà nhập khẩu c. Sau ngày giao hàng thực tế c. NH phục vụ nhà xuất khẩu d. Sau ngày giao hàng trễ nhất d. NH phục vụ nhà nhập khẩu CÂU 11 CÂU 12 • Trong thanh toán nhờ thu người kí chấp nhận • Theo URC 522 của ICC chứng từ nào dưới đây trả tiền hối phiếu là: là chứng từ tài chính a. Nhà xuất khẩu a. Invoice b. Nhà nhập khẩu b. Contract c. Ngân hàng xuất khẩu c. Bill of lading d. Ngân hàng nhập khẩu d. Bill of exchange 2
  3. 12/16/2013 CÂU 13 CÂU 14 • Theo Luật “Các công cụ chuyển nhượng” 2005 • Hối phiếu có đặc điểm sau: của Việt nam, “Hối phiếu” trong TTQT được gọi là: a. Phải ký chấp nhận trả tiền b. Được ngân hàng chiết khấu a. Hối phiếu thương mại c. Mang tính trừu tượng b. Hối phiếu ngân hàng d. Tất cả đều đúng c. Hối phiếu trả ngay d. Câu a, b, c sai CÂU 15 CÂU 16 • Trong thương mại quốc tế loại hối phiếu nào • Port of loading trên vận đơn thể hiện đúng được sử dụng phổ biến? nếu ghi: a. Trả ngay, đích danh a. Cảng xuất khẩu b. Kì hạn, vô danh b. Cảng nhập khẩu c. Ngân hàng d. Theo lệnh c. Cảng trung gian d. Câu b và c đúng CÂU 17 CÂU 18 • Ai là người ký phát hối phiếu theo quy định của • Trong trường hợp được phép chuyển tải, Port L/C of discharge trên vận đơn thể hiện đúng nếu ghi: a. Theo thỏa thuận giữa nhà nhập khẩu và nhà XK a. Cảng xuất khẩu b. NH thông báo b. Cảng nhập khẩu c. Người thụ hưởng L/C d. NH được ủy quyền c. Cảng trung gian d. Câu b và c đúng 3
  4. 12/16/2013 CÂU 19 CÂU 20 • Theo phương thức nhờ thu, bộ chứng từ • Trong thanh toán tín dụng chứng từ người trả thương mại quốc tế được lập theo yêu cầu tiền hối phiếu là của ai? a. Nhà xuất khẩu a. Nhà nhập khẩu b. Nhà nhập khẩu b. Nhà xuất khẩu c. NH phát hành c. Ngân hàng NK d. NH thanh toán d. Ngân hàng XK CÂU 21 CÂU 22 • Thế nào là vận đơn đường biển không hoàn hảo? • Theo UCP 600 của ICC, chứng từ bảo hiểm a. Là loại vận đơn ngân hàng chấp nhận thanh phải được phát hành bằng loại tiền nào? toán b. Là loại vận đơn trên đó người chuyên chở có a. Cùng loại tiền ghi trên hóa đơn thương mại ghi chú xấu về tình trạng hàng hóa hay bao bì b. Cùng loại tiền ghi trên L/C c. Là loại vận đơn ngân hàng không chấp nhận c. Ghi trong hợp đồng mua bán thanh toán, trừ khi có quy định riêng d. Do người mua bảo hiểm chọn d. Câu b và c đúng CÂU 23 CÂU 24 • NH kiểm tra chỉ chấp nhận thanh toán loại vận • Trên vận đơn trong bộ chứng từ thanh toán đơn nào dưới đây nộp vào NH, shipper là: a. Receive for shipment B/L a. Nhà xuất khẩu b. Clean B/L b. Công ty giao nhận c. Clean shipped on board B/L d. Order B/L endorsement in blank c. Ngân hàng của nhà xuất khẩu d. a và b đúng 4
  5. 12/16/2013 CÂU 25 CÂU 26 • Trong thanh toán nhờ thu, người phải trả tiền • Người nhận hàng ở vận đơn đường biển trong hối phiếu là bộ chứng từ thanh toán L/C là ai? a. Nhà xuất khẩu a. Nhà nhập khẩu b. Nhà nhập khẩu b. Đại diện của nhà nhập khẩu c. Ngân hàng xuất khẩu c. Theo lệnh của NH phát hành L/C d. Ngân hàng nhập khẩu d. NH được chỉ định CÂU 27 CÂU 28 • Các hối phiếu có thời hạn và số tiền giống • Hối phiếu được gửi đi đòi tiền cùng với Bộ nhau thì loại nào có khả năng chuyển nhượng chứng từ hàng hóa là: cao hơn a. Hối phiếu thương mại a. Hối phiếu theo lệnh b. Hối phiếu ngân hàng b. Hối phiếu trong thanh toán nhờ thu c. Hối phiếu trong thanh toán L/C c. Hối phiếu trơn d. Hối phiếu được bảo lãnh d. Hối phiếu kèm chứng từ CÂU 29 CÂU 30 • Tính trừu tượng của Hối phiếu thể hiện ở: • Trong TTQT, hóa đơn là loại chứng từ: a. Người bị ký phát không được từ chối trả a. Chứng từ thương mại tiền b. Chứng từ tài chính b. Hối phiếu có thể chuyển nhượng được c. Chứng từ gửi hàng c. Được ngân hàng chiết khấu d. Câu a và c đúng d. Không nêu rõ nguyên nhân trả tiền trên Hối phiếu 5
  6. 12/16/2013 CÂU 31 CÂU 32 • Hối phiếu được chiết khấu bằng cách: • Đối với việc xuất trình chứng từ bảo hiểm a. Người ký phát hối phiếu chuyển nhượng hối phiếu cho trong TTQT: người khác b. Người thụ hưởng hối phiếu chuyển nhượng hối phiếu cho a. Có thể xuất trình cover note người khác b. Có thể xuất trình Ins. cert. thay thế Policy c. Người ký phát hối phiếu chuyển nhượng hối phiếu cho ngân hàng c. Có thể xuất trình Policy thay thế Ins. cert. d. Người thụ hưởng hối phiếu chuyển nhượng hối phiếu cho d. Phải xuất trình chứng từ bảo hiểm theo quy ngân hàng định của LC hoặc Hợp đồng mua bán CÂU 33 CÂU 34 • Căn cứ xác định giao hàng từng phần trong • Theo URC 522 của ICC, chứng từ nào sau đây vận tải biển là chứng từ thương mại? a. Số lượng con tàu, hành trình a. Draft b. Hành trình, số lượng cảng bốc, cảng dỡ b. Promissory note c. Số lượng con tàu, số lượng cảng bốc cảng c. Cheque dỡ d. Invoice d. Tất cả đều không chính xác CÂU 35 CÂU 36 • Một hối phiếu thương mại kì hạn được người • Người thanh toán phí bảo hiểm theo điều nhập khẩu kí chấp nhận. Hối phiếu đã được khoản FOB trong thanh toán quốc tế là: chuyển nhượng. Đến hạn thanh toán, người a. Nhà xuất khẩu NK không trả tiền hối phiếu với lí do hàng hóa b. Nhà nhập khẩu họ nhận được chất lượng kém so với hợp đồng. Việc làm đó người nhập khẩu là c. NH phục vụ nhà xuất khẩu a. Đúng d. NH phục vụ nhà nhập khẩu b. Sai c. Tùy người nhập khẩu quyết định 6
  7. 12/16/2013 CÂU 37 CÂU 38 • Nếu được yêu cầu xuất trình 3 bản gốc, • Cước phí thuê tàu nếu hàng hóa được giao Packing List được xuất trình phù hợp khi: theo điều khoản CIF sẽ do ai trả? a. Xuất trình 1 bản gốc a. Nhà xuất khẩu b. Xuất trình 2 bản gốc b. Nhà nhập khẩu c. Xuất trình 3 bản gốc c. NH phục vụ nhà xuất khẩu d. Câu a, b, c đều đúng d. NH phục vụ nhà nhập khẩu CÂU 39 • Theo UCP 600, phiếu Bảo hiểm tạm thời sẽ: a. Không được chấp nhận theo L/C b. Được chấp nhận theo L/C c. Tùy theo Hợp đồng mua bán quy định d. Tùy theo Người yêu cầu có đồng ý hay không 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2