intTypePromotion=1
ADSENSE

4. Thiết bị rèn dập - sơ đồ bố trí thiết bị một phân xưởng

Chia sẻ: Nguyen Van Nang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:154

303
lượt xem
111
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

thiết bị trong phân xưởng gồm nhiều loại bao gồm:lò nung, máy nắn, thiết bị phụ trợ, máy vận chuyển.máy búa hơi không khí nén, máy búa cơ khí, máy bua thủy lực, máy búa khi làm việc lực tác dụng vào vật rèn là lực động. Máy ép là máy khi làm việc lực tác dụng vào vật rèn là lực tĩnh., bao gồm máy ép cơ khí và máy ép thủy lực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 4. Thiết bị rèn dập - sơ đồ bố trí thiết bị một phân xưởng

 1. 4. ThiÕt bÞ rÌn dËp – s¬ ®å bè trÝ thiÕt bÞ mét ph©n xuëng 1
 2. 4. ThiÕt bÞ trong ph©n x−ëng dËp t¹o h×nh ThiÕt bÞ trong ph©n x−ëng dËp t¹o h×nh bao gåm nhiÒu lo¹i : ThiÕt bÞ trong ph©n x−ëng dËp M¸y dËp Lß nung M¸y n¾n, thiÕt bÞ phô trî M¸y vËn chuyÓn M¸y bóa h¬i n−íc kh«ng khÝ nÐn M¸y bóa kh«ng khÝ nÐn M¸y bóa c¬ khÝ M¸y bóa thñy lùc M¸y bóa : M¸y khi lμm viÖc lùc t¸c dông vμo vËt rÌn lμ lùc ®éng M¸y dËp : M¸y khi lμm viÖc lùc t¸c dông vμo vËt rÌn lμ lùc tÜnh M¸y Ðp M¸y Ðp c¬ khÝ M¸y Ðp thñy lùc 2
 3. Ph©n lo¹i ThiÕt bÞ dËp t¹o h×nh Ph©n lo¹i thiÕt bÞ dËp t¹o h×nh : th«ng th−êng cã 3 c¸ch ph©n lo¹i • Theo lo¹i truyÒn ®éng. • Theo dÊu hiÖu ®éng häc vμ ®éng lùc häc cña giai ®o¹n g©y biÕn d¹ng dÎo vËt dËp • Theo ®Æc ®iÓm c«ng nghÖ. TruyÒn ®éng b»ng c¬ khÝ TruyÒn ®éng b»ng chÊt láng, dÇu, n−íc 1, Theo lo¹i truyÒn ®éng TruyÒn ®éng b»ng khÝ, ®iÖn tõ 3
 4. Ph©n lo¹i ThiÕt bÞ dËp t¹o h×nh Nhãm 1 : Gåm tÊt c¶ c¸c m¸y bóa 2, Theo dÊu hiÖu ®éng häc -Cã ®Æc ®iÓm c¸c chuyÓn ®éng cña m¸y kh«ng dùa vμo liªn kÕt kh«ng cøng - Cã tèc ®é va ®Ëp < 20 m/s XÐt thêi kú cã t¶i cña m¸y Nhãm 2 : C¸c m¸y Ðp thuû lùc - Cã ®Æc ®iÓm c¸c chuyÓn ®éng cña m¸y kh«ng dùa vμo liªn kÕt kh«ng cøng nh−ng kh¸c m¸y bóa ë ®−êng cong biÓu diÔn tèc ®é Chia ra lμm 5 nhãm Nhãm 3 : C¸c m¸y Ðp c¬ khÝ - ChuyÓn ®éng cña m¸y lμ nhê liªn kÕt cøng Nhãm 4 : C¸c m¸y c¸n rÌn quay - C¸c bé phËn cña m¸y thùc hiÖn chuyÓn ®éng quay. - VËn tèc lμ h»ng sè Nhãm 5 : C¸c m¸y dËp xung - Cã tèc ®é lμm viÖc lín ≤ 300 m/s 4
 5. Ph©n lo¹i ThiÕt bÞ dËp t¹o h×nh M¸y c¾t, m¸y ®ét … M¸y dËp vuèt … M¸y uèn, m¸y lèc … 3, Theo ®Æc ®iÓm c«ng nghÖ M¸y rÌn quay M¸y dËp tù ®éng M¸y chuyªn dïng ……… 5
 6. Giíi thiÖu c¸c lo¹i thiÕt bÞ rÌn dËp ®iÓn h×nh M¸y bóa M¸y bóa h¬i n−íc M¸y bóa kh«ng khÝ M¸y bóa khÝ kh«ng khÝ nÐn nÐn M¸y bóa c¬ khÝ M¸y bóa thuû lùc 6
 7. Giíi thiÖu c¸c lo¹i thiÕt bÞ rÌn dËp ®iÓn h×nh M¸y Ðp thuû lùc Ph©n lo¹i theo chøc Theo h×nh d¸ng khung Theo kiÕu sè l−îng n¨ng c«ng nghÖ m¸y : C, kÝn.. xilanh M¸y Ðp TL gia M¸y Ðp TL gia c«ng phi kim lo¹i c«ng kim lo¹i 7
 8. Giíi thiÖu c¸c lo¹i thiÕt bÞ rÌn dËp ®iÓn h×nh M¸y Ðp c¬ khÝ M¸y Ðp trôc khuûu M¸y Ðp vÝt M¸y kiÓu quay M¸y dËp tù ®éng M¸y dËp chuyªn dïng 8
 9. 4.1. M¸y Bóa Ph©n lo¹i dùa vμo c¬ cÊu ph¸t ®éng M¸y Bóa kh«ng khÝ nÐn M¸y Bóa h¬i n−íc kh«ng M¸y Bóa c¬ khÝ khÝ nÐn M¸y Bóa thuû lùc M¸y Bóa khÝ ch¸y (næ) C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña m¸y : - Träng l−îng cña vËt r¬i (lín nhÊt hiÖn nay 30 tÊn t−¬ng ®−¬ng víi m¸y Ðp 30.000 tÊn) - Tèc ®é cña vËt r¬i - HiÖu suÊt va ®Ëp LÜnh vùc øng dông : RÌn tù do, chån, vuèt, dËp khèi Träng l−îng phÇn r¬i : Bao gåm Piston c«ng t¸c, c¸n piston c«ng t¸c, ®e trªn. 9
 10. M¸y bóa Ph©n lo¹i: M¸y bóa h¬i n−íc kh«ng khÝ nÐn M¸y bóa kh«ng khÝ nÐn M¸y bóa c¬ khÝ M¸y bóa thuû lùc C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña m¸y : - Träng l−îng cña vËt r¬i (lín nhÊt hiÖn nay 30 tÊn t−¬ng ®−¬ng víi m¸y Ðp 30.000 tÊn) - Tèc ®é cña vËt r¬i - HiÖu suÊt va ®Ëp LÜnh vùc øng dông : RÌn tù do, chån, vuèt, dËp khèi M¸y bóa kh«ng khÝ nÐn M¸y bóa thuû lùc 10
 11. 4.1.1 - M¸y bóa h¬i n−íc kh«ng khÝ nÐn Lμ lo¹i m¸y bóa chuyªn dïng ®Ó dËp • ChÊt c«ng t¸c lμ H¬i n−íc hoÆc Kh«ng khÝ nÐn ®−îc cung cÊp tõ tr¹m •Träng l−îng bé phËn r¬i G > 500 Kg. N¨ng l−îng sinh ra cña m¸y bóa träng l−îng phÇn r¬i 1 tÊn t−¬ng ®−¬ng 1000 tÊn lùc Ðp danh nghÜa c¸c m¸y kh¸c KKN h×nh Π M¸y bóa H¬i n−íc M¸y bóa H¬i n−íc KKN h×nh cung 11
 12. M¸y bóa h¬i n−íc kh«ng khÝ nÐn mét trô Träng l−îng phÇn r¬i : 1300 Kg. Hμnh tr×nh piston : 850 mm 55 ÷ 65 Sè nh¸t ®Ëp trong 1 phót : Träng l−îng: 43000 Kg §éng c¬ : 55 Kw KÝch th−íc : 3600x1500x7000 C«ng dông : Chuyªn ®Ó rÌn tù do 12
 13. M¸y bóa h¬i n−íc kh«ng khÝ nÐn hai trô h×nh cung Ký hiÖu m¸y : C66-35(1T) Träng l−îng phÇn r¬i : 1300 Kg. Hμnh tr×nh piston : 1000 mm Sè nh¸t ®Ëp trong 1 phót : 55 ÷ 60 Träng l−îng: 15000 Kg §éng c¬ : 55 Kw KÝch th−íc : 3600x1500x6000 C«ng dông : Dïng dËp khèi víi khu«n kÝn vμ khu«n hë 13
 14. kh«ng khÝ nÐn h×nh ch÷ Π M¸y bóa h¬i n−íc Ký hiÖu m¸y : C86-25(1T) Träng l−îng phÇn r¬i : 1500 Kg. Hμnh tr×nh piston : 1000 mm Sè nh¸t ®Ëp trong 1 phót : 50 ÷ 60 Träng l−îng: 20000 Kg §éng c¬ : 45 Kw KÝch th−íc : 2400 x 1400 x 6000 C«ng dông : Dïng dËp khèi víi khu«n kÝn vμ khu«n hë 14
 15. 4.1.1.1. TÝnh n¨ng vμ lÜnh vùc thùc hiÖn • §Æc ®iÓm - Dïng ®Ó rÌn vμ dËp khèi - Ph¶i cã hÖ thèng cÊp khÝ, cÊp h¬i tõ tr¹m nguån cña nhμ m¸y - Träng l−îng phÇn r¬i nhá nhÊt lμ 500 kg M¸y bóa rÌn : GH = 500 ÷ 5.000 Kg M¸y bóa dËp : GH = 500 ÷ 30.000 Kg -KÕt cÊu m¸y : 1 trô, 4 trô • TÝnh n¨ng m¸y bóa h¬i n−íc kh«ng khÝ nÐn - ChÊt c«ng t¸c : - H¬i n−íc : 7 ÷ 9 atm Kh«ng khÝ : 9 ÷ 12 atm - ChÊt c«ng t¸c ®−îc cung cÊp tõ tr¹m nguån - §Æc tr−ng m¸y bóa lμ träng l−îng phÇn r¬i : GH Bao gåm : Khèi l−îng ®Çu tr−ît + Khèi l−îng Piston + KL c¸n Piston 15
 16. 4.1.1.2. Mét sè kÕt cÊu c¸c m¸y bóa h¬i – kh«ng khÝ nÐn 16 KÕt cÊu M¸y bóa h¬i n−íc - kh«ng khÝ nÐn d¹ng cung
 17. KÕt cÊu m¸y bóa h¬i n−íc - kh«ng khÝ nÐn d¹ng ch÷ Π 17
 18. 4.1.1.3. øng dông dËp thÓ tÝch trªn m¸y bóa Quy tr×nh c«ng nghÖ vμ khu«n dËp trªn m¸y bóa 18
 19. DËp thÓ tÝch trªn m¸y bóa KÕt cÊu khu«n dËp trªn m¸y bóa vμ c¸c phÇn tö g¸ l¾p Lßng khu«n Ðp tô Lßng khu«n th« Lßng khu«n tinh Cöa khu«n (kÑp k×m) Lßng khu«n vuèt §u«i Ðn 19
 20. 4.1.2. M¸y bóa kh«ng khÝ nÐn Lμ lo¹i m¸y bóa chñ yÕu dïng ®Ó rÌn tù do • ChÊt c«ng t¸c lμ Kh«ng khÝ nÐn ®−îc cung cÊp tõ chÝnh b¶n th©n m¸y bóa • Träng l−îng bé phËn r¬i G < 3000 Kg. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2