5 lầm tưởng sẽ giết chết lời quảng cáo

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
65
lượt xem
10
download

5 lầm tưởng sẽ giết chết lời quảng cáo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có những cách giúp bạn viết lời quảng cáo được hay nhưng có những sai lầm bạn dễ mắc phải mà chúng sẽ phá hủy thông điệp tiếp thị và làm giảm ROI của công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 5 lầm tưởng sẽ giết chết lời quảng cáo

  1. 5 l m tư ng s gi t ch t l i qu ng cáo Có nh ng cách giúp b n vi t l i qu ng cáo ư c hay nhưng có nh ng sai l m b n d m c ph i mà chúng s phá h y thông i p ti p th và làm gi m ROI c a công ty. Dù b n làm b t k i u gì thì không nên tin vào 5 l m tư ng ư c li t kê dư i ây. 1. Ngư i tiêu dùng quan tâm n tôi và doanh nghi p c a tôi Không. H không h . H ch quan tâm n nh ng cái mà h có ư c sau khi m ví ti n mua s n ph m/d ch v c a b n thôi. H không quan tâm n vi c b n có ph i là thành viên c a m t t ch c lâu năm hay không và h không quan tâm nh ng a tr c a b n áng yêu như th nào trên các m u qu ng cáo. Ngư i tiêu dùng quan tâm n nhu c u c a h và mong mu n t ư ct tc .M c tiêu c a copywriting là thuy t ph c ngư i tiêu dùng r ng s n ph m/d ch v mà b n ang bán s g p nhu c u và mong mu n c a h . M t khác, b n qu ng cáo ph i chú tr ng n l i ích mà ngư i tiêu dùng s nh n ư c n u h mua s n ph m/d ch v c a b n.
  2. Th t tuy t v i n u doanh nghi p c a b n ho t ng ư c 10 năm, nhưng h u h t, ngư i tiêu dùng ch th c s quan tâm xem doanh nghi p c a b n có th làm gì cho h và làm cho cu c s ng c a h thú v hơn như th nào. 2. Tôi có th s d ng nh ng l i qu ng cáo tương t nhau m i nơi Không. B n không nên làm i u này. L i qu ng cáo c a b n c n thay i ph thu c vào phương ti n truy n thông mà b n ang s d ng. Ch ng h n, n u b n ang vi t l i qu ng cáo cho t m billboard treo ngoài tr i mà khách hàng ch có th xem nó trong vòng vài giây trong gi cao i m thì thông i p c a b n ph i th t ng n g n, tr ng tâm và không có nơi tr ng cho s l n x n. Tuy nhiên, n u b n ang vi t l i qu ng cáo cho m u direct – mail ư c g i cho nh ng ngư i nh n thông tin v doanh nghi p thì l i qu ng cáo ó c n ph i chi ti t v i các thông i p mang tính gi i thích, tr l i các câu h i và t o m t c m giác thúc gi c khách hàng ph n h i. 3. Tôi có th s d ng nh ng l i qu ng cáo cho t t c m i ngư i Không, ó không ph i là ý tư ng hay. Nh ng khách hàng khác nhau s ph n ng v i nh ng thông i p khác nhau ph thu c vào
  3. nhân kh u h c, cách ng x , kinh nghi m…Ch ng h n, n u b n ang vi t l i qu ng cáo cho direct – mail ư c g i t i nh ng khách hàng quan tr ng, thì thông i p c a b n c n ph i khác xu t hi n trong email g i t i khách hàng tri n v ng. 4. Tôi mu n l i qu ng cáo th t bay b ng Không ph i luôn luôn là như v y mà nó ch c n hư ng t i i tư ng khách hàng. Ngôn ng và gi ng i u l i qu ng cáo nên nói tr c ti p v i nh ng ngư i mu n nhìn th y nó. Ch ng h n, n u b n ang vi t l i qu ng cáo cho tu i teen, thì l i qu ng cáo c a b n c n hơi khác i v i l i qu ng cáo m c tiêu hư ng t i các i tư ng là ngư i trung tu i. 5. Vi t l i qu ng cáo quá d dàng Ch ng bao gi là d c . Vi t l i qu ng cáo không gi ng như d ng th c vi t khác. Nó không tuân theo các quy t c mà b n h c trong ti ng anh, và nó tin nhi u vào s thuy t ph c tinh t , tâm lý, s sáng t o và hi u bi t v doanh nghi p và khách hàng hơn. Không ph i t t c các nhà văn u là copywriters gi i. N u b n quy t nh vi t l i qu ng cáo riêng, hãy nghiên c u b n th o trư c khi t bút lên gi y. Và n u b n quy t nh thuê m t copywriter giúp, hãy
  4. nh r ng không ph i t t c copywriter u gi ng nhau. B n ch nên u tư và dành th i gian vào m t copywriter, ngư i có nhi u kinh nghi m và hi u doanh nghi p, khách hàng c a b n.
Đồng bộ tài khoản