intTypePromotion=1
ADSENSE

500 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán (phần 2)

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

522
lượt xem
252
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 500 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán (phần 2)

 1. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ************** Phần I (250 câu) C©u 1: Ng−êi së h÷u cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu ®Òu ®−îc h−ëng: a. L·i suÊt cè ®Þnh b. Thu nhËp phô thuéc vµo ho¹t ®éng cña c«ng ty c. §−îc quyÒn bÇu cö t¹i §¹i héi cæ ®«ng d. L·i suÊt tõ vèn mµ m×nh ®Çu t− vµo c«ng ty C©u 2: Nhµ ®Çu t− mua 10 tr¸i phiÕu cã mÖnh gi¸ 100 USD, cã l·i suÊt danh nghÜa 6%/n¨m víi gi¸ 900 USD. VËy hµng n¨m nhµ ®Çu t− sÏ nhËn ®−îc tiÒn l·i lµ: a. 60 USD b. 600 USD c. 570 USD d. 500 USD C©u 3: Cæ phiÕu quü: a. §−îc chia cæ tøc. b. Lµ lo¹i cæ phiÕu ®−îc ph¸t hµnh vµ ®−îc tæ chøc ph¸t hµnh mua l¹i trªn thÞ tr−êng. c. Ng−êi së h÷u cã quyÒn biÓu quyÕt. d. Lµ mét phÇn cæ phiÕu ch−a ®−îc phÐp ph¸t hµnh. C©u 4: C¸c c©u nµo sau ®©y ®óng víi thÞ tr−êng s¬ cÊp a. Lµm t¨ng l−îng vèn ®Çu t− cho nÒn kinh tÕ b. Lµm t¨ng l−îng tiÒn trong l−u th«ng. c. Kh«ng lµm t¨ng l−îng tiÒn trong l−u th«ng. d. Gi¸ ph¸t hµnh do quan hÖ cung cÇu quyÕt ®Þnh Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 1
 2. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  C©u 5: ThÞ tr−êng thø cÊp a. Lµ n¬i c¸c doanh nghiÖp hy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n th«ng qua viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu. b. Lµ n¬i mua b¸n c¸c lo¹i chøng kho¸n kÐm chÊt l−îng c. Lµ n¬i mua b¸n c¸c chøng kho¸n ®· ph¸t hµnh d. Lµ thÞ tr−êng chøng kho¸n kÐm ph¸t triÓn C©u 6: H×nh thøc b¶o l·nh mµ trong ®fã c¸c nhµ b¶o l·nh ph¸t hµnh cam kÕ−t sÏ mua toµn bé chøng kho¸n cña tæ chøc ph¸t hµnh cho dï hä cã thÓ b¸n hÕt hay kh«ng ®−îc gäi lµ: a. B¶o l·nh tÊt c¶ hoÆc kh«ng b. B¶o l·nh víi cè g¾ng tèi ®a c. B¶o l·nh víi cam kÕt ch¾c ch¾n. d. B¶o l·nh víi h¹n møc tèi thiÓu C©u 7: §èi víi c«ng chóng ®Çu t−, tµi liÖu nµo quan träng nhÊt trong hå s¬ ®¨ng ký ph¸t hµnh ra c«ng chóng: a. B¶n sao giÊy phÐp thµnh lËp vµ ®¨ng ký kinh doanh b. Danh s¸ch vµ s¬ yÕu lý lÞch thµnh viªn Héi ®ång Qu¶n TrÞ vµ Ban Gi¸m ®èc. c. §¬n xin phÐp ph¸t hµnh. d. B¶n c¸o b¹ch C©u 8: TrËt tù −u tiªn lÖnh theo ph−¬ng thøc khíp lÖnh lµ: a. Thêi gian, gi¸, sè l−îng b. Gi¸, thêi gian, sè l−îng c. Sè l−îng, thêi gian, gi¸ d. Thêi gian, sè l−îng, gi¸ C©u 9: LÖnh giíi h¹n lµ lÖnh: a. §−îc −u tiªn thùc hiÖn tr−íc c¸c lo¹i lÖnh kh¸c b. §−îc thùc hiÖn t¹i møc gi¸ mµ ng−êi ®Æt lÖnh chØ ®Þnh c. §−îc thùc hiÖn t¹i møc gi¸ khíp lÖnh Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 2
 3. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  d. Ng−êi ®Æt b¸n vµ ng−êi ®Æt mua ®Òu cã −u tiªn gièng nhau. C©u 10: LÖnh dïng ®Ó b¸n ®−îc ®−a ra a. Víi gi¸ cao h¬n gi¸ thÞ tr−êng hiÖn hµnh b. Víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ thÞ tr−êng hiÖn hµnh c. HoÆc cao h¬n hoÆc thÊp h¬n gi¸ thÞ tr−êng hiÖn hµnh d. Ngay t¹i gi¸ trÞ tr−êng hiÖn hµnh. C©u 11: Lý do nµo sau ®©y ®óng víi b¸n khèng chøng kho¸n: a. Ng¨n chÆn sù thua lç b. H−ëng lîi tõ sôt gi¸ chøng kho¸n c. H−ëng lîi tõ viÖc t¨ng gi¸ chøng kho¸n d. H¹n chÕ rñi ro C©u 12: C¸c chØ tiªu nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ chØ tiªu cña ph©n tÝch c¬ b¶n: a. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña c«ng ty b. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty c. Tû sè P/E d. ChØ sè gi¸ cña thÞ tr−êng chøng kho¸n C©u 13: Giao dÞch theo ph−¬ng ph¸p khíp lÖnh ë ViÖt Nam quy ®Þnh ®¬n vÞ yÕt gi¸ ®èi víi nh÷ng cæ phiÕu cã møc gi¸ tõ 50.000 ®ång ®Õn 99.500 ®ång lµ: a. 100® b. 200® c. 300® d. 500® C©u 14: ¤ng X võa b¸n 100 cæ phiÕu cña c«ng ty A víi gi¸ 40 USD/cæ phiÕu. ¤ng ta mua cæ phiÕu ®ã mét n¨m tr−íc ®©y víi gi¸ 30 USD/cæ phiÕu, n¨m võa qua «ng ta cã nhËn cæ tøc 2 USD/cæ phiÕu. VËy thu nhËp tr−íc thuÕ cña «ng tõ 100 cæ phiÕu A lµ: a. 1000 USD b. 1200 USD c. 1300 USD Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 3
 4. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  d. TÊt c¶ ®Òu sai C©u 15: MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu ph¸t hµnh ra c«ng chóng ë ViÖt Nam lµ: a. Tèi thiÓu lµ 100.000 ®ång vµ béi sè cña 100.000®ång b. 100.000 ®ång c. 10.000 ®ång d. 200.000 ®ång C©u 16: NÕu mét tr¸i phiÕu ®−îc b¸n víi gi¸ thÊp h¬n mÖnh gi¸ th×: a. L·i suÊt hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu < l·i suÊt danh nghÜa cña tr¸i phiÕu b. L·i suÊt hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu = l·i suÊt danh nghÜa cña tr¸i phiÕu c. L·i suÊt hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu > l·i suÊt danh nghÜa cña tr¸i phiÕu d. Kh«ng cã c¬ së ®Ó so s¸nh C©u 17: Nhµ ph¸t hµnh ®Þnh ph¸t hµnh 2 lo¹i tr¸i phiÕu: tr¸i phiÕu X cã thêi h¹n 5 n¨m vµ tr¸i phiÕu Y cã thêi h¹n 20 n¨m. Nh− vËy, nhµ ph¸t hµnh ph¶i ®Þnh møc l·i suÊt cho 2 tr¸i phiÕu trªn nh− thÕ nµo? a. L·i suÊt tr¸i phiÕu X > l·i suÊt tr¸i phiÕu Y b. L·i suÊt tr¸i phiÕu X = l·i suÊt tr¸i phiÕu Y c. L·i suÊt tr¸i phiÕu X < l·i suÊt tr¸i phiÕu Y d. Cßn tïy tr−êng hîp cô thÓ. C©u 18: Ng−êi b¸n khèng chøng kho¸n thùc hiÖn hµnh ®éng b¸n khèng khi hä dù ®o¸n gi¸ cña cæ phiÕu: a. T¨ng lªn b. Gi¶m ®i c. Kh«ng thay ®æi d. Kh«ng c©u nµo ®óng. C©u 19: Gi¶ sö cæ phiÕu A cã gi¸ ®ãng cöa ë phiªn giao dÞch tr−íc lµ: 101.000 ®ång, theo quy chÕ giao dÞch ë thÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam hiÖn nay, møc gi¸ nµo sÏ lµ møc ®Æt lÖnh hîp lÖ trong c¸c møc gi¸ sau: a. 101.500 ®ång b. 100.000 ®ång Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 4
 5. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  c. 106.050 ®ång d. 95.000 ®ång C©u 20: LÖnh dõng ®Ó mua ®−îc ®−a ra: a. HoÆc cao h¬n hoÆc thÊp h¬n gi¸ thÞ tr−êng hiÖn hµnh b. Víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ thÞ tr−êng hiÖn hµnh c. Víi gi¸ cao h¬n gi¸ thÞ tr−êng hiÖn hµnh d. Ngay t¹i gi¸ thÞ tr−êng hiÖn hµnh. C©u 21: ThÞ tr−êng vèn lµ thÞ tr−êng giao dÞch. a. C¸c c«ng cô tµi chÝnh ng¾n h¹n b. C¸c c«ng cô tµi chÝnh trung vµ dµi h¹n c. Kú phiÕu d. TiÒn tÖ C©u 22: ThÞ tr−êng chøng kho¸n lµ mét bé phËn cña: a. ThÞ tr−êng tÝn dông b. ThÞ tr−êng liªn ng©n hµng c. ThÞ tr−êng vèn d. ThÞ tr−êng më C©u 23: ThÆng d− vèn ph¸t sinh khi: a. C«ng ty lµm ¨n cã l·i b. Chªnh lÖch gi¸ khi ph¸t hµnh cæ phiÕu míi c. TÊt c¶ c¸c tr−êng hîp trªn. C©u 24: C«ng ty cæ phÇn b¾t buéc ph¶i cã a. Cæ phiÕu phæ th«ng b. Cæ phiÕu −u ®·i c. Tr¸i phiÕu c«ng ty d. TÊt c¶ c¸c lo¹i chøng kho¸n trªn C©u 25: Quü ®Çu t− chøng kho¸n d¹ng më lµ quü: a. Cã chøng chØ ®−îc niªm yÕt trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n b. Liªn tôc ph¸t hµnh chøng chØ quü Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 5
 6. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  c. Kh«ng mua l¹i chøng chØ quü d. ChØ ph¸t hµnh chøng chØ quü mét lÇn C©u 26: Quü ®Çu t− chøng kho¸n d¹ng ®ãng lµ quü: a. Ph¸t hµnh chøng chØ quü nhiÒu lÇn b. Cã thÓ ®−îc niªm yÕt chøng chØ quü trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n c. §−îc quyÒn mua l¹i chøng chØ quü tõ nhµ ®Çu t− d. §−îc quyÒn ph¸t hµnh bæ sung ra c«ng chøng C©u 27: Môc ®Ých ph©n biÖt ph¸t hµnh riªng lÎ vµ ph¸t hµnh ra c«ng chóng lµ: a. §Ó dÔ dµng qu¶n lý b. §Ó b¶o vÖ c«ng chóng ®Çu t− c. §Ó thu phÝ ph¸t hµnh d. §Ó dÔ dµng huy ®éng vèn C©u 28: N¨m N, C«ng ty ABC cã thu nhËp rßng lµ 800 triÖu ®ång, sè cæ phiÕu ®· ph¸t hµnh lµ 600.000 cæ phiÕu, cæ phiÕu quü lµ 40.000, kh«ng cã cæ phiÕu −u ®·i. Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh tr¶ 560 triÖu cæ tøc. Nh− vËy mçi cæ phiÕu ®−îc tr¶ cæ tøc lµ: a. 1500 ® b. 2000 ® c. 1000 ® d. 1300 ® C©u 29: Trong tr−êng hîp ph¸ s¶n, gi¶i thÓ doanh nghiÖp, c¸c cæ ®«ng sÏ: a. Lµ chñ nî chung b. MÊt toµn bé sè tiÒn ®Çu t− c. §−îc −u tiªn tr¶ l¹i cæ phÇn ®· gãp tr−íc d. Lµ ng−êi cuèi cïng ®−îc thanh to¸n C©u 30: Khi ph¸ s¶n, gi¶i thÓ c«ng ty, ng−êi n¾m gi÷ tr¸i phiÕu sÏ ®−îc hoµn tr¶: a. Tr−íc c¸c kho¶n vay cã thÕ chÊp vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ b. Tr−íc thuÕ c. Sau c¸c kho¶n vay cã thÕ chÊp vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 6
 7. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  d. Tr−íc c¸c cæ ®«ng n¾m gi÷ cæ phiÕu −u ®·i vµ cæ phiÕu phæ th«ng C©u 31: Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ph¸t hµnh cæ phiÕu lÇn ®Çu ra c«ng chóng ë ViÖt Nam lµ: a. Cã vèn tèi thiÓu lµ 10 tû VND, ho¹t ®éng kinh doanh cña 2 n¨m liÒn tr−íc n¨m ®¨ng ký ph¶i cã l·i. b. Cã vèn tèi thiÓu lµ 10 tû USD, ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m liÒn tr−íc n¨m ®¨ng ký ph¸t hµnh ph¶i cã l·i. c. Cã vèn tèi thiÓu lµ 5 tû VND, ho¹t ®éng kinh doanh cña 2 n¨m liÒn tr−íc n¨m ®¨ng ký ph¶i cã l·i. d. Cã vèn tèi thiÓu lµ 5 tû VND, ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m liÒn tr−íc n¨m ®¨ng ký ph¸t hµnh ph¶i cã l·i. C©u 32: Tû lÖ n¾m gi÷ tèi ®a cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi ®èi víi cæ phiÕu cña mét tæ chøc niªm yÕt ®−îc quy ®Þnh theo ph¸p luËt ViÖt Nam lµ: a. 25% tæng sè cæ phiÕu b. 49% tæng sè cæ phiÕu c. 30% tæng sè cæ phiÕu d. 27% tæng sè cæ phiÕu C©u 33: Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó niªm yÕt tr¸i phiÕu doanh nghiÖp lµ: a. Lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖp nhµ n−íc cã vèn ®iÒu lÖ ®· gãp t¹i thêi ®iÓm xin phÐp niªm yÕt tõ 10 tû VND trë lªn. b. Lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖp nhµ n−íc cã vèn ®iÒu lÖ ®· gãp t¹i thêi ®iÓm xin phÐp niªm yÕt tõ 5 tû VND trë lªn. c. Lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖp nhµ n−íc, doanh nghiÖp t− nh©n cã vèn ®iÒu lÖ ®· gãp t¹i thêi ®iÓm xin phÐp niªm yÕt tõ 5 tû VND trë lªn. d. Kh«ng c©u nµo ®óng. C©u 34: Quü ®Çu t− chøng kho¸n theo quy ®Þnh cña ViÖt Nam lµ quü: Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 7
 8. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  a. §Çu t− tèi thiÓu 40% gi¸ trÞ tµi s¶n cña quü vµo chøng kho¸n. b. §Çu t− tèi thiÓu 50% gi¸ trÞ tµi s¶n cña quü vµo chøng kho¸n c. §Çu t− tèi thiÓu 60% gi¸ trÞ tµi s¶n cña quü vµo chøng kho¸n. d. §Çu t− tèi thiÓu 70% gi¸ trÞ tµi s¶n cña quü vµo chøng kho¸n. C©u 35: Tæ chøc ph¸t hµnh ph¶i hoµn thµnh viÖc ph©n phèi cæ phiÕu trong vßng: a. 60 ngµy kÓ tõ ngµy giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh cã hiÖu lùc. b. 70 ngµy kÓ tõ ngµy giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh cã hiÖu lùc. c. 80 ngµy kÓ tõ ngµy giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh cã hiÖu lùc. d. 90 ngµy kÓ tõ ngµy giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh cã hiÖu lùc. C©u 36: Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban gi¸m ®èc, Ban kiÓm so¸t cña C«ng ty niªm yÕt ph¶i n¾m gi÷. a. Ýt nhÊt 20% vèn cæ phÇn cña C«ng ty. b. Ýt nhÊt 20% vèn cæ phiÕu do m×nh së h÷u trong 3 n¨m kÓ tõ ngµy niªm yÕt. c. Ýt nhÊt 50% sè cæ phiÕu do m×nh s¬ h÷u trong 3 n¨m kÓ tõ ngµy niªm yÕt. d. Ýt nhÊt 30% sè cæ phiÕu do m×nh së h÷u trong 3 n¨m kÓ tõ ngµy niªm yÕt. C©u 37: Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt c«ng bè b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m trªn: a. 3 sè b¸o liªn tiÕp cña mét tê b¸o b. 4 sè b¸o liªn tiÕp cña mét tê b¸o c. 5 sè b¸o liªn tiÕp cña mét tê b¸o d. 6 sè b¸o liªn tiÕp cña mét tê b¸o C©u 38: Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt ph¶i c«ng bè th«ng tin bÊt th−êng trong thêi gian: a. 10 tiÕng kÓ tõ khi sù kiÖn x¶y ra b. 24 tiÕng kÓ tõ khi sù kiÖn x¶y ra Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 8
 9. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  c. 30 tiÕng kÓ tõ khi sù kiÖn x¶y ra d. 14 tiÕng kÓ tõ khi sù kiÖn x¶y ra C©u 39: Ng−êi hµnh nghÒ kinh doanh chøng kho¸n ®−îc: a. §−îc tù do mua, b¸n cæ phiÕu ë mäi n¬i. b. ChØ ®−îc më tµi kho¶n giao dÞch cho m×nh t¹i c«ng ty chøng kho¸n n¬i lµm viÖc. c. Së h÷u kh«ng h¹n chÕ sè cæ phiÕu biÓu quyÕt cña mét tæ chøc ph¸t hµnh d. Lµm gi¸m ®èc mét c«ng ty niªm yÕt. C©u 40: Giao dÞch theo ph−¬ng ph¸p khíp lÖnh ë ViÖt Nam quy ®Þnh ®¬n vÞ yÕt gi¸ ®èi víi nh÷ng cæ phiÕu cã møc gi¸ d−íi 50.000®ång lµ a. 100 ® b. 200 ® c. 300 ® d. 500 ® C©u 41: Doanh nghiÖp nhµ n−íc cæ phÇn hãa thùc hiÖn b¸n ®Êu gi¸ cæ phiÕu lÇn ®Çu ra c«ng chóng b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn ®Êu gi¸ qua trung t©m giao dÞch chøng kho¸n nÕu khèi l−îng cæ phÇn b¸n ra c«ng chóng cã gi¸ trÞ: a. 10 tû ®ång trë lªn b. Tõ 1 ®Õn 10 tû c. 5 tû ®ång trë lªn d. Tïy doanh nghiÖp cã muèn thùc hiÖn ®Êu gi¸ qua trung t©m hay kh«ng C©u 42: Khi nhµ ®Çu t− mua cæ phÇn qua ®Êu gi¸ t¹i Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n Hµ Néi, nhµ ®Çu t− ph¶i ®Æt cäc: a. 10% gi¸ trÞ cæ phÇn ®¨ng ký mua tÝnh theo gi¸ khëi ®iÓm b. 15% gi¸ trÞ cæ phÇn ®¨ng ký mua tÝnh theo gi¸ khëi ®iÓm c. 5% gi¸ trÞ cæ phÇn ®¨ng ký mua tÝnh theo gi¸ khëi ®iÓm d. Kh«ng ph¶i ®Æt cäc. Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 9
 10. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  C©u 43: Khi thùc hiÖn b¸n cæ phÇn cña doanh nghiÖp nhµ n−íc, cæ ®«ng chiÕn l−îc ®−îc phÐp mua: a. Tèi ®a 20% tæng sè cæ phÇn b¸n ra bªn ngoµi víi gi¸ gi¶m 20% so víi gi¸ ®Êu b×nh qu©n. b. Tèi ®a 25% tæng sè cæ phÇn b¸n ra bªn ngoµi víi gi¸ gi¶m 20% so víi gi¸ ®Êu b×nh qu©n. c. Tèi ®a 25% tæng sè cæ phÇn b¸n ra bªn ngoµi víi gi¸ gi¶m 25% so víi gi¸ ®Êu b×nh qu©n. c. Tèi ®a 20% tæng sè cæ phÇn b¸n ra bªn ngoµi víi gi¸ gi¶m 25% so víi gi¸ ®Êu b×nh qu©n. C©u 44: Biªn ®é dao ®éng gi¸ trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam do: a. Bé tr−ëng Bé tµi chÝnh quy ®Þnh. b. Chñ tÞch ñy ban Chøng kho¸n Nhµ n−íc quy ®Þnh. c. Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n−íc quy ®Þnh d. Gi¸m ®èc Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n quy ®Þnh C©u 45: §èi t−îng c«ng bè th«ng tin thÞ tr−êng chøng kho¸n gåm: a. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt. b. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt, c«ng ty qu¶n lý quü. c. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt, c«ng ty qu¶n lý quü, c«ng ty chøng kho¸n. d. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt, c«ng ty qu¶n lý quü, c«ng ty chøng kho¸n, trung t©m giao dÞch. C©u 46: T¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh, nÕu tÊt c¶ c¸c tr¸i phiÕu cã thÓ chuyÓn ®æi ®Òu ®−îc tr¸i chñ ®æi thµnh cæ phiÕu phæ th«ng th×: a. EPS t¨ng b. EPS kh«ng bÞ ¶nh h−ëng c. EPS gi¶m d. P/E bÞ ¶nh h−ëng cßn EPS kh«ng bÞ ¶nh h−ëng Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 10
 11. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  C©u 47: Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban gi¸m ®èc, Ban kiÓm so¸t cña c«ng ty niªm yÕt ph¶i n¾m gi÷: a. Ýt nhÊt 20% vèn cæ phÇn cña C«ng ty b. Ýt nhÊt 20% vèn cæ phÇn trong vßng 3 n¨m kÓ tõ ngµy niªm yÕt c. Ýt nhÊt 50% sè cæ phiÕu do m×nh së h÷u trong 3 n¨m kÓ tõ ngµy niªm yÕt d. Ýt nhÊt 30% sè cæ phiÕu do m×nh së h÷u trong 3 n¨m kÓ tõ ngµy niªm C©u 48: ViÖc ph©n phèi cæ phiÕu niªm yÕt ph¶i: a. Theo gi¸ b¸n ®−îc x¸c ®Þnh trong b¶n c¸o b¹ch ®· ®¨ng ký víi ñy ban Chøng kho¸n Nhµ n−íc b. Theo gi¸ tháa thuËn víi nhµ ®Çu t−. c. Theo gi¸ thÞ tr−êng qua ®Êu gi¸. d. Theo gi¸ −u ®·i do Héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty ph¸t hµnh quyÕt ®Þnh. C©u 49: ThÞ tr−êng tµi chÝnh lµ n¬i huy ®éng vèn: a. Ng¾n h¹n. b. Trung h¹n. c. Dµi h¹n d. Ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n C©u 50: Nhµ ®Çu t− ®Æt lÖnh mua b¸n chøng kho¸n niªm yÕt t¹i: a. ñy ban Chøng kho¸n b. Trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n c. C«ng ty chøng kho¸n. C©u 51: H×nh thøc b¶o l·nh ph¸t hµnh trong ®ã ®ît ph¸t hµnh sÏ bÞ hñy bá nÕu toµn bé chøng kho¸n kh«ng b¸n ®−îc hÕt, gäi lµ: a. B¶o l·nh víi cam kÕt ch¾c ch¾n b. B¶o l·nh víi cè g¾ng tèi ®a. c. B¶o l·nh tÊt c¶ hoÆc kh«ng Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 11
 12. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  d. TÊt c¶ c¸c h×nh thøc trªn. C©u 52: Trong c¸c nhËn ®Þnh sau ®©y, nhËn ®Þnh nµo sai vÒ thÞ tr−êng chøng kho¸n thø cÊp. a) ThÞ tr−êng thø cÊp lµ n¬i giao dÞch c¸c chøng kho¸n kÐm phÈm chÊt b) ThÞ tr−êng thø cÊp t¹o tÝnh thanh kho¶n cho c¸c cæ phiÕu ®ang l−u hµnh. c) ThÞ tr−êng thø cÊp t¹o cho ng−êi së h÷u chøng kho¸n c¬ héi ®Ó rót vèn ®Çu t− cña hä. d) ThÞ tr−êng thø cÊp t¹o cho mäi ng−êi ®Çu t− c¬ héi c¬ cÊu l¹i danh môc ®Çu t− cña m×nh. C©u 53: Cæ ®«ng së h÷u cæ phiÕu −u ®·i cæ tøc ë ViÖt Nam cã quyÒn: I. NhËn cæ tøc víi møc −u ®·i. II.Tham dù vµ biÓu quyÕt tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. III. Khi c«ng ty gi¶i thÓ, ®−îc nhËn l¹i mét phÇn tµi s¶n t−¬ng øng víi sè cæ phÇn gãp vµo c«ng ty. IV. §−îc nhËn cæ tøc −u ®·i nh− l·i suÊt tr¸i phiÕu kÓ c¶ khi c«ng ty lµm ¨n thua lç. a. I b. I vµ II c. I vµ III d. Chi IV e. I. III. IV f. TÊt c¶ C©u 54: C«ng ty XYZ cã 10.000 cæ phiÕu ®ang l−u hµnh vµ tuyªn bè tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu víi møc 30%. Kh¸ch hµng cña b¹n cã 100 cæ phiÕu XYZ. Sau khi nhËn cæ tøc b»ng cæ phiÕu, tû lÖ së h÷u cæ phÇn cña «ng ta trong c«ng ty XYZ lµ bao nhiªu? a. 1% Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 12
 13. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  b. 1.3% c. 1.5% d. 1.1% C©u 55: ViÖc ®¨ng ký l−u ký chøng kho¸n t¹i TTGDCK ®−îc thùc hiÖn bëi: a) Ng−êi së h÷u chøng kho¸n b) Tæ chøc ph¸t hµnh c) Tæ chøc b¶o l·nh ph¸t hµnh d) Thµnh viªn l−u ký C©u 56: C«ng ty SAM ®−îc phÐp ph¸t hµnh 7.000.000 cæ phiÕu theo §iÒu lÖ c«ng ty. C«ng ty ph¸t hµnh ®−îc 6.000.000 cæ phiÕu, trong ®ã cã 1.000.000 cæ phiÕu ng©n quü. VËy C«ng ty SAM cã bao nhiªu cæ phiÕu ®ang l−u hµnh? a. 7.000.000 cæ phiÕu b. 6.000.000 cæ phiÕu c. 5.000.000 cæ phiÕu d. 4.000.000 cæ phiÕu e. 3.000.000 cæ phiÕu c. Tiªu chuÈn giao dÞch; d. C¬ chÕ x¸c lËp gi¸; Ph−¬ng ¸n: I. a, b vµ c; II. a, b, c vµ d; III. b, c vµ d; IV. c vµ d; V. ChØ c. C©u 57: §Ó giao dÞch ch−ng kho¸n niªm yÕt t¹i Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n cÇn ph¶i cã c¸c b−íc: I. Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n thùc hÖn ghÐp lÖnh vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ giao dÞch cho c«ng ty chøng kho¸n. II. Nhµ ®Çu t− më tµi kho¶n, ®Æt lÖnh mua b¸n chøng kho¸n. Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 13
 14. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  III. C«ng ty chøng kho¸n nhËp lÖnh vµo hÖ thèng giao dÞch cña Trung t©m. IV. Nhµ ®Çu t− nhËn ®−îc chøng kho¸n (nÕu lµ ng−êi mua) hoÆc tiÒn (nÕu lµ ng−êi b¸n) trªn tµi kho¶n cña m×nh t¹i C«ng ty chøng kho¸n sau 3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy mua b¸n. V. C«ng ty chøng kho¸n th«ng b¸o kÕt qu¶ giao dÞch cho nhµ ®Çu t−. Anh (chÞ) h·y chØ ra tr×nh tù c¸c b−íc giao dÞch chøng kho¸n theo c¸c ph−¬ng ¸n sau: a. I, II, III, IV, V b. I, III, V, II, IV c. II, I, V, IV, III d. II, III, I, V, IV e. Kh«ng cã ph−¬ng ¸n nµo ®óng. C©u 58: Sè lÖnh cña cæ phiÕu XXX víi gi¸ ®ãng cöa tr−íc ®ã lµ 30,5 nh− sau: Mua Gi¸ B¸n 1.100 (H) 30,9 200 (B) 500 (A) 30,8 - 300 (C) 30,6 500 (I) - 30,5 1000 (E) 600 (D) 30,4 700 (F) 500 (G) 30,3 - ATO 500 (J) H·y x¸c ®Þnh gi¸ vµ khèi l−îng giao dÞch: C©u 59: Gi¶ sö gi¸ ®ãng cöa cña chøng kho¸n A trong phiªn giao dÞch tr−íc lµ 10200 ®ång, ®¬n vÞ yÕt gi¸ lµ 100 ®ång, biªn ®é dao ®éng gi¸ lµ 22%. C¸c møc gi¸ mµ nhµ ®Çu t− cã thÓ ®Æt lÖnh trong phiªn giao dÞch tíi lµ: a. 9998, 10998, 10608 b. 9900, 10000, 10100, 10300, 10300 Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 14
 15. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  c. 9900, 1000, 10100, 10500, 10600 d. 1000, 10100, 10200, 10300, 10400 c. Kh«ng ph−¬ng ¸n nµo ®óng. C©u 60: PhiÕn ®ãng cöa tuÇn n cña thÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam, VN.Index lµ 237,78 ®iÓm, t¨ng 2,64 ®iÓm so víi phiÕn ®ãng cña tuÇn n-1, tøc lµ møc t¨ng t−¬ng ®−¬ng víi: a. 1,12% b. 1,11% c. 1% d. 1,2% C©u 61: §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc cæ phÇn hãa vµ niªm yÕt ngay trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n, ®iÒu kiÖn niªm yÕt cæ phiÕu nµo sau ®©y sÏ ®−îc gi¶m nhÑ: a) Vèn ®iÒu lÖ b) Thêi gian ho¹t ®éng cã l·i c) Thêi gian cam kÕt n¾m gi÷ cæ phiÕu cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban Gi¸m ®èc, Ban kiÓm so¸t. d) Tû lÖ n¾m gi÷ cña c¸c cæ ®«ng ngoµi tæ chøc ph¸t hµnh C©u 62: Tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu, sÏ lµm: a. Lµm t¨ng quyÒn lîi theo tû lÖ cña cæ ®«ng trong c«ng ty. b. Kh«ng lµm thay ®æi tû lÖ quyÒn lîi cña cæ ®«ng c. Lµm gi¶m quyÒn lîi theo tû lÖ cña cæ ®«ng trong c«ng ty d. Kh«ng cã c©u nµo ®óng. C©u 63: Nªu kh¸i niÖm Gi¸ trÞ tµi s¶n rßng cña quü (NAV) vµ c¸ch x¸c ®Þnh Gi¸ trÞ tµi s¶n rßng cña chøng chØ ®Çu t− cña quü (NAVCPCC§1). Gi¶ sö mét quü cã c¸c kho¶n môc nh− sau: §¬n vÞ tÝnh: ®ång 1. TiÒn mÆt vµ c¸c c«ng cô tµi chÝnh t−¬ng ®−¬ng tiÒn mÆt: 1.500.000.000 Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 15
 16. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  2. C¸c cæ phiÕu n¾m gi÷ vµ thÞ gi¸: Tªn cæ phiÕu Sè l−îng ThÞ gi¸ R£ 200.000 29.000 AGF 100.000 39.500 SGH 50.000 16.000 HAP 20.000 42.000 GMD 80.000 51.000 BBC 180.000 22.500 3. Tæng nî: 3.020.000.000 H·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n rßng cña quü vµ gi¸ trÞ tµi s¶n rßng cña mçi cæ phÇn cña quü nÕu tæng sè cæ phÇn hiÖn ®ang l−u hµnh cña quü lµ 1 triÖu cæ phÇn. C©u 64: Chøc n¨ng thÞ tr−êng chøng kho¸n thø cÊp cña Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n ®−îc thÓ hiÖn, bëi: a. §Êu gi¸ cæ phÇn doanh nghiÖp nhµ n−íc cæ phÇn hãa; b. §Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ vµ c¸c tµi s¶n chÝnh; c. Giao dÞch chøng kho¸n niªm yÕt/®¨ng ký giao dÞch. C©u 65: M«i giíi chøng kho¸n lµ mét nghiÖp vô kinh doanh chøng kho¸n, trong ®ã mét c«ng ty chøng kho¸n ®¹i diÖn cho kh¸ch hµng tiÕn hµnh giao dÞch chøng kho¸n th«ng qua: a) C¬ chÕ giao dÞch t¹i Së giao dÞch chøng kho¸n hoÆc thÞ tr−êng OTC, trong ®ã Së giao dÞch CK / ThÞ tr−êng OTC cïng chia sÎ tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh tÕ cña giao dÞch ®ã víi kh¸ch hµng. b) C¬ chÕ giao dÞch t¹i Së giao dÞch trong ®ã kh¸ch hµng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh tÕ cña giao dÞch ®ã. c) C¬ chÕ giao dÞch t¹i thÞ tr−êng OTC trong ®ã kh¸ch hµng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh tÕ cña giao dÞch ®ã; d) b vµ c Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 16
 17. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  C©u 66: Trong th¸ng 7 chóng ta kh«ng cã ngµy nghØ lÔ, gi¶ sö b¹n lµ ng−êi ®Çu t− b¸n cæ phiÕu trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n tËp trung vµ ®· ®−îc b¸o lµ b¸n thµnh c«ng vµo phiªn giao dÞch ngµy 16 th¸ng 7 (thø 6). Thêigian thanh to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh lµ T+3. Thêi gian tiÒn ®−îc chuyÓn vµo tµi kho¶n cña b¹n lµ: a) Chñ nhËt 18/7 b) Thø hai 19/7 c) Thø ba 20/7 d) Thø t− 21/7 c) C¸c ph−¬ng ¸n trªn ®Òu sai. C©u 67: ViÖc qu¶n lý chøng kho¸n t¹i HÖ thèng l−u ký chøng kho¸n tËp trung cã thÓ ®−îc thùc hiÖn a) Th«ng qua HÖ thèng tµi kho¶n l−u ký chøng kho¸n t¹i Trung t©m l−u ký chøng kho¸n ®èi víi chøng kho¸n ghi sæ. b) L−u gi÷ ®Æc biÖt - l−u gi÷ chøng chØ chøng kho¸n trong kho Trung t©m l−u ký chøng kho¸n ®øng tªn ng−êi göi: c) Do tæ chøc ph¸t hµnh qu¶n lý d) a vµ b C©u 68: Khi l−u gi÷ chøng kho¸n tËp trung t¹i mét Trung t©m l−u ký chøng kho¸n, ng−êi ®Çu t− ®−îc quyÒn: a) Rót chøng kho¸n ra b»ng chøng chØ; b) ChuyÓn kho¶n chøng kho¸n th«ng qua hÖ thèng tµi kho¶n më t¹i Trung t©m l−u ký: c) a vµ b C©u 69: Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam, ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng lµ: a. Ph¸t hµnh qua tæ chøc trung gian; b. Ph¸t hµnh ®Ó niªm yÕt; c. Cã Ýt nhÊt 50 nhµ ®Çu t− ngoµi tæ chøc ph¸t hµnh; Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 17
 18. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  d. Cã Ýt nhÊt 50 nhµ ®Çu t−. Ph−¬ng ¸n: I: a, b vµ c II: a vµ c; III: a, b vµ d; IV: b vµ d C©u 70: Môc tiªu chÝnh cña c«ng t¸c thanh tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt chøng kiÕn kho¸n vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n lµ: a) B¶o vÖ quyÒn lîi cña ng−êi ®Çu t−. b) Gãp phÇn ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng thÞ tr−êng chøng kho¸n c«ng b»ng, c«ng khai, hiÖu qu¶. c) Gi¶m thiÓu rñi ro hÖ thèng d) §Ó ng−êi ®Çu t− ngµy cµng cã l·i. e) a), b) vµ c) f) C¶ a), b), c) vµ d) C©u 71: C«ng ty cæ phÇn lµ doanh nghiÖp, trong ®ã: I. Vèn ®iÒu lÖ ®−îc chia thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau gäi lµ cæ phÇn. II. Cæ ®«ng chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vÒ nghÜa vô nî III. Cæ ®ong cã quyÒn tù do chuyÓn nh−îng tÊt c¶ c¸c lo¹i cæ phÇn cña m×nh. IV. Kh«ng h¹n chÕ sè l−îng cæ ®«ng tèi ®a a. I vµ II b. I, II vµ III c. I, II vµ IV d. I, III vµ IV e. TÊt c¶ ®Òu sai C©u 72: LÖnh thÞ tr−êng lµ lÖnh: a) Mua, b¸n theo gi¸ thÞ tr−êng b) L−u gi÷ ë sæ bÖnh ®Õn khi mua b¸n ®−îc míi th«i Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 18
 19. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  c) LÖnh ®Æt mua, b¸n chøng kho¸n ë mét gi¸ nhÊt ®Þnh ®Ó thÞ tr−êng chÊp nhËn. d) Kh«ng cã ®¸p ¸n nµo trªn ®óng. C©u 73: Lo¹i h×nh niªm yÕt nµo sau ®©y mang tÝnh chÊt th©u tãm, s¸p nhËp c«ng ty: a. Niªm yÕt lÇn ®Çu; b. Niªm yÕt l¹i; c. Niªm yÕt bæ sung; d. Niªm yÕt cöa sau; c. Niªm yÕt t¸ch, gép cæ phiÕu. C©u 74: ThÞ tr−êng tµi chÝnh bao gåm: a) ThÞ tr−êng tiÒn tÖ vµ thÞ tr−êng vèn b) ThÞ tr−êng hèi ®o¸i vµ thÞ tr−êng vèn c) ThÞ tr−êng chøng kho¸n vµ thÞ tr−êng tiÒn tÖ d) ThÞ tr−êng thuª mua vµ thÞ tr−êng b¶o hiÓm C©u 75: ThÞ tr−êng chøng kho¸n bao gåm a) ThÞ tr−êng vèn vµ thÞ tr−êng thuª mua b) ThÞ tr−êng cæ phiÕu vµ thÞ tr−êng tr¸i phiÕu c) ThÞ tr−êng hèi ®o¸i vµ thÞ tr−êng cho vay ng¾n h¹n d) TÊt c¶ c¸c c©u trªn C©u 76: C¨n cø vµ sù lu©n chuyÓn cña c¸c nguån vèn, TTCK chia lµm a) ThÞ tr−êng nî vµ thÞ tr−êng tr¸i phiÕu b) ThÞ tr−êng tËp trung vµ thÞ tr−êng OTC c) ThÞ tr−êng s¬ cÊp vµ thÞ tr−êng thø cÊp d) C¶ 3 c©u trªn ®Òu ®óng C©u 77: C¨n cø vµo ph−¬ng thøc ho¹t ®éng, TTCK bao gåm: a) ThÞ tr−êng thø 3 vµ thÞ tr−êng OTC b) ThÞ tr−êng tËp trung vµ thÞ tr−êng phi tËp trung c) C¶ a & b ®Òu ®óng Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 19
 20. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  d) C¶ a & b ®Òu sai. C©u 78: 1 c«ng ty XYZ th«ng b¸o sÏ tiÕn hµnh gép cæ phiÕu, ®iÒu nµy sÏ lµm a) Kh«ng thay ®æi g× b) T¨ng mÖnh gi¸ vµ gi¶m sè l−îng cæ phÇn c) Gi¶m mÖnh gi¸ vµ t¨ng sè l−îng cæ phÇn d) T¨ng mÖnh gi¸ t−¬ng ®−¬ng víi chØ sè gép. C©u 79: 1 C«ng ty XYZ th«ng b¸o sÏ tiÕn hµnh t¸ch cæ phiÕu, ®iÒu nµy sÏ lµm a) T¨ng mÖnh gi¸ t−¬ng ®−¬ng víi chØ sè t¸ch b) Kh«ng thay ®æi g× c) Gi¶m mÖnh gi¸ vµ t¨ng sè l−îng cæ phÇn d) T¨ng mÖnh gi¸ vµ gi¶m sè l−îng cæ phÇn C©u 80: Ai trong sè nh÷ng ng−êi sau ®©y lµ chñ së h÷u c«ng ty I. Nh÷ng ng−êi n¾m gi÷ tr¸i phiÕu II. Nh÷ng cæ ®«ng cã giÊy b¶o ®¶m quyÒn mua cæ phiÕu míi III. C¸c cæ ®«ng n¾m gi÷ cæ phiÕu th−êng IV. C¸c cæ ®«ng n¾m gi÷ cæ phiÕu −u ®·i a) I & II b) II & III c) ChØ cã I d) II, III &IV C©u 81: ThÞ tr−êng mua b¸n lÇn ®Çu c¸c chøng kho¸n míi ph¸t hµnh lµ a) ThÞ tr−êng tiÒn tÖ b) ThÞ tr−êng s¬ cÊp c) ThÞ tr−êng thø cÊp d) ThÞ tr−êng chÝnh thøc C©u 82: Lo¹i chøng kho¸n nµo sau ®©y ®−îc phÐp ph¸t hµnh kÌm theo tr¸i phiÕu hoÆc cæ phiÕu −u ®·i, cho phÐp ng−êi n¾m gi÷ nã ®−îc quyÒn mua 1 khèi l−îng cæ phiÕu phæ th«ng nhÊt ®Þnh theo 1 gi¸ ®· ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc trong 1 thêi kú nhÊt ®Þnh. Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2