A cheque

Chia sẻ: Vuong Trung Dinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
285
lượt xem
88
download

A cheque

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ưu điểm lớn nhất của việc sử dụng séc cho thanh toán là bạn không cần phải mang một lượng tiền mặt lớn bên người. Tiền của bạn nằm trong tài khoản tại ngân hàng là môt nơi an toàn tránh việc mất hoặc mất trộm. Một tờ séc đơn giản là một lệnh viết cho ngân hàng của bạn trả tiền vào tài khoản một ai đó. Nó có thể được thực hiện tại bất cứ đâu mà không cần đến ngân hàng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: A cheque

  1. Unit 2. A3.Reading 1 (Page 20) A Cheque Một tờ Séc The great advantage of using cheques for payments Ưu điểm lớn nhất của việc sử dụng séc cho thanh toán là is that you don’t have to carry large amounts of cash bạn không cần phải mang một lượng tiền mặt lớn bên around with you. Your money remains in your bank người. Tiền của bạn nằm trong tài khoản tại ngân hàng là a/c where it is safe form loss or theft. A cheque is môt nơi an toàn tránh việc mất hoặc mất trộm. Một tờ séc simply an order in writing to your bank to pay money đơn giản là một lệnh viết cho ngân hàng của bạn trả tiền form you’re a/c to someone else. This can be done vào tài khoản một ai đó. Nó có thể được thực hiện tại bất anywhere without going near a bank. cứ đâu mà không cần đến ngân hàng. You simply make out the cheque and give it to the payee. You are the drawer, your bank is the drawee Bạn chỉ việc ký phát tờ Séc và đưa nó cho người thụ and the person you are paying is the payee hưởng. Bạn là người trả tiền, ngân hàng của bạn là ngân hàng chi trả và người bạn trả tiền là người thụ hưởng. Nowadays cheques are usually printed with two lines down the middle, which are called the crossing. Ngày nay, các tờ séc thường được in sẵn 2 gạch ở giữa, nó A crossed cheque means the money can only be được gọi là đường gạch chéo. Một tờ Séc gạch chéo có paid into the a/c. If the cheque is crossed ‘A/c nghĩa khoản tiền chỉ được chi trả vào tài khoản. Nếu tờ séc payee’ it can only be paid into the a/c of the person được gạch chéo kèm dòng chữ “Tài khoản người thụ named on the cheque. On the other hand, an open hưởng” nó chỉ có thể trả tiền vào tài khoản của người có cheque can be cashed, if the drawer has written tên trên Séc. Mặt khác, một tờ Séc thông thường có thể đổi ‘Pay Cash’ or ‘Pay Bearer’ instead of the name of ra tiền mặt, nếu người ký phát viết là “Trả tiền mặt” hoặc payee. And if the drawer make out of a cheque to “Trả cho người cầm Séc” thay cho nơi ghi tên của người withdraw money from his a/c, he just writes ‘Pay thụ hưởng. Và nếu người ký phát ký phát một tờ Séc để rút Cash’ or ‘Pay self’ instead of writing his name as the tiền từ tài khoản của anh ta, anh ta chỉ cần viết “Trả tiền payee. mặt” hoặc “Trả theo lệnh của chính tôi” thay cho việc viết tên anh ta lên phần ghi tên của người thụ hưởng. Cheques without the crossing lines printed on them are open cheques and can be cashed or paid into Các tờ séc không có đường gạch chéo in sẵn gọi là séc mở the payee’s bank a/c. In this case, a letter of và có thể đổi ra tiền mặt hoặc chi trả tiền vào tài khoản authority from the drawer and proof of identify from của người thụ hưởng tại ngân hàng. Trong những trường the bearer are needed. hợp như vậy, người cầm séc bắt buộc cần một lá thư uỷ quyền từ người ký phát và một tờ giấy chứng nhận cá nhân Payment by some form of non-cash instrument, Việc thanh toán bằng các công cụ phi tiền mặt như Séc rất such as cheques, is so common in the UK that only phổ biến ở Mỹ và chỉ 8% tổng lượng tiền cung ứng là dưới 8 per cent of the total money supply is in the form of dạng tiền giấy hoặc tiền xu. Mọi người thường sử dụng notes and coins. People normally use cash only for tiền mặt cho các giao dịch nhỏ do vậy ngân hàng không small purchases so the banks do not have to keep cần phải giữ nhiều tiền mặt trong lưu thông. much cash circulation.
Đồng bộ tài khoản