Active Directory - Rename DC

Chia sẻ: Nhan Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
54
lượt xem
24
download

Active Directory - Rename DC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong phần này của bài viết tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách đổi tên máy chủ domain controller (DC) sử dụng tool "netdom computername".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Active Directory - Rename DC

  1. Active Directory - Phần 7 - Rename DC Sau khi tôi cài đặt và thiết lập hoàn chỉnh một domain tên: vnexperts.net với máy chủ domain controller là: dc1.vnexperts.net. Sau một thời gian hoạt động giờ tôi lại muốn đổi tên máy chủ dc1.vnexperts.net thành máy chủ vne.vnexperts.net. Trong phần này của bài viết tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách đổi tên máy chủ domain controller (DC) sử dụng tool "netdom computername". Netdom là một tool không được tích hợp sẵn ngay khi cài đặt hệ điều hành nên bạn muốn sử dụng nó phải add thêm vào. Step 1: sử dụng Netdom tool Step 2: Add một tên khác cho máy chủ DC Step 3: Nâng cấp tên mới thành tên chính Step 4: reboot Step 5: Tên mới thực hiện đầy đủ chức năng Step 6: Remove tên cũ. Step 1 - Sử dụng Netdom tool. Netdom tool có đi kèm trong đĩa cài đặt Windows Server 2003, tại: CDROM\SUPPORT\TOOLS\SUPPORT.CAB. Để sử dụng netdom tool bạn mở file support.cab chuột phải vào file netdom.exe chọn extract vào thư mục Windows là OK
  2. Thử tool netdom vào run gõ cmd để vào môi trường dòng lệnh gõ netdom /? sẽ được kết quả như hình dưới đây: Step 2: Add một thêm một tên mới cho máy chủ DC Máy chủ DC của tôi có tên dc1.vnexperts.net
  3. giờ việc đầu tiên tôi sẽ phải add một tên nữa vào cho máy chủ dc1.vnexperts.net tôi chọn tên vne.vnexperts.net. Sử dụng câu lệnh: Netdom Computername dc1.vnexperts.net /add: vne.vnexperts.net
  4. Ồ sao lại fails nhỉ, tôi đọc kỹ nguyên nhân phát hiện ra một điều là chỉ khi Domain Function Level là 2003 hoặc cao hơn thì mới được. Domain Function Level có 4 mức độ: Mix Mode: Active Directory được quản lý bởi: Windows NT, 2000, 2003 Interim Mode: Active Directory được quản lý bởi: NT, 2003 Native Move: Active Directory được quản lý bởi: 2000, 2003 2003 Mode: AD được quản lý bởi máy chủ 2003 – và chỉ khi AD ở dạng này mới hỗ trợ đầy đủ các tính năng của Active Directory trên Windows Server 2003. Tôi buộc phải nâng cấp domain của tôi (mặc định là Mix Mode) lên 2003 Mode. Vào administrative tools -> Active Directory Users and Computers - chuột phải vào domain vnexperts chọn Raise Domain Function Level. Sau đó thực hiện lại câu lệnh: Netdom Computername dc1.vnexperts.net /add: vne.vnexperts.net. Thật may mắn kết quả đúng như mong đợi tôi đã add được them một tên mới là vne.vnexperts.net cho máy chủ dc1.vnexperts.net
  5. Step 3: nâng cấp tên mới thành tên chính. Như vậy máy chủ Domain Controller của tôi có hai tên: dc1.vnexperts.net và vne.vnexperts.net nhưng hiện tại máy chủ vẫn lấy tên dc1.vnexperts.net là tên chính giờ tôi phải chuyển tên chính thành vne.vnexperts.net. Sử dụng câu lệnh: Netdom Computername dc1.vnexperts.net /makeprimary: vne.vnexperts.net Thực hiện song câu lệnh này hệ thống sẽ bắt tôi phải khởi động lại. Step 4: Cho tên mới của máy chủ DC thực hiện chức năng Sau khi khởi động lại máy tính, hệ thống sẽ vẫn tồn tại hai tên: vne.vnexperts.net và dc1.vnexperts.net và tên vne.vnexperts.net chưa hoạt động trong khi tên dc1.vnexperts.net đã bị chuất quyền.
  6. Sử dụng câu lệnh: Netdom Computername vne.vnexperts.net /enumerate Để cho tên mới của máy chủ đi vào hoạt động. Step 5: Remove tên cũ Máy chủ Domain Controller của tôi vẫn tồn tại hai tên giờ tôi cần phải remove tên cũ là dc1.vnexperts.net Sử dụng câu lệnh: Netdom Computername vne.vnexperts.net /remove: dc1.vnexperts.net để remove tên cũ đi. Step 6 Xem kết quả Vào Active Directory User and Computer vào OU Domain Controller xem kết quả được như hình dưới đây:
  7. Phần 8 của bài viết tôi sẽ trình bày với các bạn cách nâng cấp máy chủ DC thứ cấp thành Master đề phòng tình huống máy chủ Master bị hỏng.  
Đồng bộ tài khoản