intTypePromotion=1

Ánh sáng là bút vẽ của quay phim

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
305
lượt xem
133
download

Ánh sáng là bút vẽ của quay phim

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có người nói ánh sáng là cây bút vẽ trong tay nhà quay phim,cũng có người nói as là bảng pha màu,có ng khẳng định as là sinh mạng của nghệ thuật qp,kô có as thì không có phim,...Dù thế nao đi nữa nghê thuật qp chiính là nghê thuật dùng as để tạo nên h/ả và vai trò quan trọng của ánh sáng trong quay phim là điều không cần phải nghi ngờ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ánh sáng là bút vẽ của quay phim

  1. Ánh sáng là bút v c a quay phim 1.Dùng as t o d ng hình nh th giác có ng oi nói as là cây bút v trong tay nhà quay phim,cũng có ngư i nói as là b ng pha màu,có ng kh ng nh as là sinh m ng c a ngh thu t qp,kô có as thì không có phim,...Dù th nao i n a nghê thu t qp chiính là nghê thu t dùng as t o nên h/ và vai trò quan tr ng c a as trong qp la i u không c n ph i nghi ng . V cơ b n có 5 d nh as sau: -Ngu n sáng ch ,còn g i là as t o hình -Ngu n sáng ph ,còn g i là as i u ch nh -Nguôn sáng vi n,còn g i là ngu n sáng ngư c ho c ngu n sáng chính ngư c. -Ngu n sáng phông,còn g i la as khung c nh
  2. -Ngu n sáng hi u qu ,còn g i là as i u ch nh ây cũng là 5 phương pháp s d ng as ch y u.Trong thưc t qp còn có nhi u cách sd as hơn Nh ng h th ng s d ng as nhân t o cũng có nhi u như c i m áng tiéc,ch y u là nh ng d u n do as nhân t o l quá rõ.Ch ng h n miêu t tính cách c ác,nham hi m c a 1 nhân v t nào ó ngư i ta dùng 1 th as l nh ánh as t dư i c m n chân,nhưng th c t làm gì có ngu n sáng,mà ch trên sân kh u k ch ngư i ta m i chi u sáng chân di n viên Nói n nh là nói t i ánh sáng. Không có ánh sáng s không ch p ư c nh. Ngu n sáng ngoài ch c năng chính còn là m t y u t di n t cái p, sang tr ng c a s s ng. Ánh n ng ban ngày vàng r c r , trong êm có ánh sáng t a m t vùng chìm chìm n i n i, nh ng ánh hào quang xung quanh s v t, ánh èn t a xu ng lung linh, huy n o hay ánh èn sân kh u y màu s c,… T t c hi n tư ng c a ngu n sáng ó chính là cái p mà b n s c m nh n ư c. Không ph i lúc nào ta cũng có ư c m t ngu n sáng thu n t t nh t. bù vào nh ng ngu n sáng thi u, gi i chuyên nghi p thư ng mang theo m t t m h t sáng. H t sáng cũng góp ph n làm cho khuôn m t ngư i ư c quay sáng u ho c v i nhi u cách khác nhau, phương pháp này t o ư c
  3. chi u sâu, t o kh i cho i tư ng. V i m t mi ng bìa c ch ng 50 x 60 cm g p ôi l i ư c, b n dán lên ó các t m gi y b c c a bao thu c lá b n s có t m h t sáng r t hay và hi u qu . Ánh sáng t nh ng m u gi y b c này s xua tan nh ng ch t i, nh ng i m khu t t ng vùng c a i tư ng như h c m t, h c mũi, vùng c ... ánh b t nh ng n p nhăn nh già nua, r t khó ch u c a con ngư i, t o cho b c nh nh ng nét tươi tr , hoàn m . Ngu n sáng ph cũng r t quan tr ng. Là m t y u t di n t cái p, cái th n c a con ngư i. Ánh èn d u lung lay t a sáng m t vùng nh trên gương m t ngư i trong nh. N ng chi u xiên t phía sau ho c t bên c nh có th làm cho s i tóc n i b t lên, th p thoáng nh ng vi n tr ng xung quanh nhân v t lúc s i n ng t a xu ng b vai… 1.Chi u sáng hi u qu n i êm: -T l ánh sáng gi a b m t và h u c nh ph i có tương ph n l n,t i thi u l là phông 1:3 ho c 4 -T l trên b m t t i thi u là 1:2 - t dèn: cao c a èn ùy thu c vào th i i m và ánh sáng hi n th c,căn c thêm vào hư ng chuy n ng c a i tư ng. èn ph nhi u gi i pháp ,có thê trùng v i tr c máy,có th 50 -->70 ,ph thu c vào as hi n th c b i c nh.
  4. Ngo i êm: dùng gam màu ch o là xanh nh t,màu l nh 2.Chi u sáng hi u qu n i ngày: - T l ánh sáng b m t và phông là 1:1 -T l ánh sáng trên b m t t i thi u là 1:2 èn ph c m trùng tr c máy n i tư ng 3.Ngo i ngày K t h p as t nhiên v i as nhân t o t o ra as hi n th c nguyên t c căn c vào as hi n th c t ó i n quy t nh s lí as a/s ch :Chi u sáng cho toàn b b i c nh,giúp ta quan sát ư c nhân v t,có cư ng chiéu sáng m nh nh t,t o ra tương ph n cao.H p v i tr c máy camera kho ng 45 -->75 ,h p v i t m nhìn c a nhân v t,thư ng dánh t n a/s ph :làm gi m bóng trên khuôn m t nv,có cư ng chi u sáng nh hơn as ch ,có th t n ho c t tùy theo gương m t.H p v i truc máy góc t 25 ô-->45 a/s ven:chi u vào phía sau i tư ng(tóc,vai..)t o ra ương vi n trang trí,tách nv ra kh i phông,là as t ,h p v i phông theo phưong ng góc 60-- >70 , t i di n v i as ch
  5. as phông n n:chi u sáng cho phông ,t o chi u sâu Khuôn hình Khuôn hình tr ng nhưng kô r ng.Khuôn hình tr ng là khuôn hình không có nhân v t,nó b tr cho nh ng khuôn hình có nhân v t.Khuôn hình tr ng có tác d ng c bi t khi chuy n c nh,thay i không gian và th i gian trên phim .Trên phim thư ng xu t hi n nhưng c nh tr ng như:r ng cây ph t phơ trư c gió,m t ao có nhưng g n sóng...tư ng r ng chúng không có ý nghĩa nhưng v m t k t c u t ng th c a phim,khuôn hình tr ng(KHT) là b ph n c u thành quan tr ng c a phim,là th pháp mà các o di n hay dùng.Có kô ít nhưng quay phim(QP) theo ý c a o di n(DD) ã quay ư c nh ng khuôn hình trônng r t p,giàu s c bi u c m,cu n hút khán gi .Nhưng ư c thành công ó,QP ã t n r t nhi u công s c k t nôi và làm hài hòa KHT v i tâm tr ng c a nhân v t,t o thành th thông nh t trong phim,khi n cho khuôn hình kô h r ng Tác d ng c a KHT:
  6. -Dùng chuy n i không gian và thơi gian trên màn nh,ví d như c nh hoa tàn,hoa n bi u hi n s thay i v mùa,m t tr i m c -l n bi u hi n m t ngày -T o ra không khí,truy n t ý tư ng và kh c h a nhân v t -Thông qua n ý ho c hình t ong bi u trưng phát l nôi dung ti m n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2