Bài 1: Thiếtkế Báo biểu(Report)

Chia sẻ: LÝ PHÙNG CƠ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:137

0
356
lượt xem
134
download

Bài 1: Thiếtkế Báo biểu(Report)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung trình bày: • Khái niệm về Báo biểu • Tạo báo biểu với công cụ Report Wizard • Thiết kế Báo biểu với công cụ Report Design • Tạo Biểu đồ trong Báo biểu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 1: Thiếtkế Báo biểu(Report)

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Bài 1: Thiết kế Báo biểu (Report) • Khái niệm về Báo biểu • Tạo báo biểu với công cụ Report Wizard • Thiết kế Báo biểu với công cụ Report Design • Tạo Biểu đồ trong Báo biểu 1 1
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Phân loại Báo biểu • Báo biểu chi tiết dạng Tabular • Báo biểu chi tiết dạng Columnar • Báo biểu tổng hợp nhóm và thống kê 2 2
 3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Báo biểu dạng Tabular • Dữ liệu của Báo biểu được trình bày trên nhiều dòng, mỗi dòng là một mẩu tin trong bảng 3 3
 4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Báo biểu dạng Columnar • Dữ liệu của Báo biểu được trình bày trên từng cột (một cột hiển thị nhãn và một cột hiển thị dữ liệu) 4 4
 5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Báo biểu tổng hợp • Dữ liệu của Báo biểu được trình bày theo từng nhóm và tính toán, thống kê trên từng nhóm 5 5
 6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Các thành phần trong Báo biểu • Report Header/Footer • Page Header/Footer • Group Header/Footer • Detail 6 6
 7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Report Header/Footer • Report Header: Tiêu đề của báo biểu, chỉ xuất hiện một lần trên trang đầu tiên ở đầu trang Để tắt/mở Report Header : View Report Header/Footer 7 7
 8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Report Header/Footer • Report Footer: cuối báo biểu, chỉ xuất hiện một lần trên trang cuối cùng ở cuối trang Để tắt/mở Report Footer : View Report Header/Footer 8 8
 9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Page Header/Footer • Page Header: Tiêu đề của trang, xuất hiện ở đầu của mỗi trang Để tắt/mở Page Header : View Page Header/Footer 9 9
 10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Page Header/Footer • Page Footer: Cuối trang, xuất hiện ở cuối của mỗi trang Để tắt/mở Page Footer : View Page Header/Footer 10 10
 11. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Group Header/Footer • Group Header: Đầu nhóm, xuất hiện ở đầu của mỗi nhóm (chỉ có trong báo cáo tổng hợp có gom nhóm dữ liệu) • Group Footer: Cuối nhóm, xuất hiện ở cuối của mỗi nhóm (chỉ có trong báo cáo tổng hợp có gom nhóm dữ liệu) 11 11
 12. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC • Ví dụ về các thành phần trên báo biểu 12 12
 13. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Trang 1 13 13
 14. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Trang 2 14 14
 15. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Nguồn dữ liệu cho báo biểu • Nguồn dữ liệu từ một bảng 15 15
 16. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Nguồn dữ liệu cho báo biểu • Nguồn dữ liệu từ nhiều bảng 16 16
 17. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo Báo biểu với công cụ Wizard • Các bước chuẩn bị trước khi tạo báo biểu • Tạo báo biểu đơn giản • Tạo báo biểu có 1 nhóm 17 17
 18. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Các bước chuẩn bị • Bước 1: − Xác định thông tin được trình bày theo dạng nào? − Nếu báo biểu có phân nhóm, cần xác định thêm: • Có bao nhiêu nhóm? • Nhóm theo thông tin nào? • Bước 2 − Thành phần nào của báo biểu được sử dụng − Xác định các bảng dùng làm nguồn dữ liệu cho báo biểu 18 18
 19. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Nhận xét • Dùng wizard cho phép thiết kế nhanh các báo biểu đơn giản • Dữ liệu trình bày trên báo biểu chưa được định dạng 19 19
 20. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Thiết kế Báo biểu với Report Design • Chọn nguồn dữ liệu • Sử dụng Field List • Các đối tượng cơ bản • Định dạng Font, màu sắc, kẻ khung • Đưa dữ liệu từ nguồn lên báo biểu • Tạo nhóm và thao tác trên nhóm • Một số kỹ thuật trên báo biểu • Sử dụng các hàm tính toán, thống kê • Sử dụng TextBox tạm để tính toán 20 20
Đồng bộ tài khoản