intTypePromotion=3

Bài 2: Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:62

1
846
lượt xem
309
download

Bài 2: Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh". Khảng định vai trò lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam Sựnghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh luôn gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp của Đảng:Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợicủa cách mạng VN....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 2: Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh

 1. TƯ TƯỞNG TẤM GƯƠNG  ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH  VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA   TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH,   “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH”
 2.    I. Ý NGHĨA, TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC  HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM  GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY  DỰNG ĐẢNG TA TRONG SẠCH VỮNG  MẠNH, “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH” 1.Khảng định vai trò lãnh đạo của Đảng và  tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của  cách mạng Việt Nam ­ Sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh luôn  gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp của Đảng:
 3. ­ Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản  Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi  của cách mạng VN. ­ Thắng lợi của cách mạng VN hơn 80 năm  qua luôn gắn liền với công tác xây dựng  Đảng:
 4.    2.Khảng định vai trò, ý nghĩa chiến lược  cơ bản, lâu dài, thực tiễn của công tác  xây dựng Đảng theo tư tưởng HCM:  ­ Xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ  quan trọng trong sự nghiệp cách mạng  của Đảng:  ­ Về bản chất, cuộc đấu tranh giữa CNXH  và CNTB, giữa cách mạng và phản cách  mạng diễn ra gay gắt nhất, quyết liệt nhất  xung quanh vai trò lãnh đạo của Đảng  cộng sản, công tác xây dựng Đảng:
 5.    ­ Tư tưởng xây dựng Đảng của HCM có ý  nghĩa soi đường cho Đảng ta xây dựng và  trưởng thành: 3.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức  HCM về xây dựng Đảng ta trong sạch vững  mạnh có ý nghĩa thực tiễn trước mắt:       Học tập để nâng cao nhận thức lý luận về  công tác xây dựng Đảng, nâng cao tinh thần  trách nhiệm góp phần tổ chức tốt đại hội đảng  các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần  thứ XI:
 6.    II.NỘI DUNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA TRONG SẠCH  VỮNG MẠNH, “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN  MINH” 1.Cách mạng cần có Đảng, “Đảng muốn  vững phải lấy chủ nghĩa làm cốt”      ­ Trong tác phẩm Đường cách mệnh,Chủ  tịch HCM khảng định:Cách mạng Việt Nam  “trước hết phải có đảng cách mệnh...Đảng  có vững cách mệnh mới thành công, cũng  như người cầm lái có vững thuyền mới  chạy”
 7.  ­ Chủ tịch HCM khảng định “Đảng muốn  vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong  Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo  chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ  nghĩa cũng như người không có trí khôn,  tàu không có bàn chỉ nam”:  ­ Trong công tác xây dựng Đảng, chủ tịch  HCM đã vận dụng sáng tạo và phát triển  chủ nghĩa Mác­Lênin vào hoàn cảnh cụ  thể của nước ta:
 8.    HCM lưu ý các vấn đề sau: Một là: Học chủ nghĩa Mác­ LêNin là hiểu bản  chất của các vấn đề: Hai là: Phải vận dụng sáng tạo và phát triển  chủ nghĩa Mác­LêNin cho phù hợp với từng  lúc, từng nơi, từng lĩnh vực: Ba là: Thường xuyên tổng kết thực tiễn cách  mạng rút ra những bài học kinh nghiệm cho  mình và bổ xung, làm phong phú thêm kho  tàng lý luận của chủ nghĩa Mác­LêNin.
 9.  Bốn là: Đảng phải đấu tranh chống những  luận điệu cơ hội, xuyên tạc, xét lại chủ  nghĩa Mác­LêNin, bảo vệ sự trong sáng của  chủ nghĩa Mác­LêNin:  Năn là: Dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác­Lênin  để xây dựng khối đại đoàn kết trong phong  trào cộng sản quốc tế:
 10. 2.Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các  nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. HCM nêu các nguyên tắc chủ yếu là:  a.Nguyên tắc tập trung dân chủ:  ­ Phải nhận thức rõ đây là nguyên tắc cơ  bản, quan trọng nhất trong tổ chức sinh  hoạt Đảng:
 11.  ­ Tập trung dân chủ luôn đi đôi với nhau:  ­ Tập trung là : thiểu số phải phục tùng đa  số, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, toàn  Đảng phải phục tùng Trung ương, tất cả  đảng viên phải chấp hành nghiên chỉnh  nghị quyết của tổ chức Đảng.  ­ Dân chủ là: Phải mở rộng và thực hành  trong Đảng, có bảo đảm dân chủ trong  Đảng thì mới có dân chủ ngoài xã hội.
 12.  ­ Trong khi thực hiện nguyên tắc này phải  chống lại những biểu hiện sai trái: b.Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân  phụ trách:  ­ Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách có  mối quan hệ khăng khít với nhau:  ­ Tập thể lãnh đạo là để phát huy trí tuệ của  nhiều người:  ­ Cá nhân phụ trách là để xác định rõ trách  nhiệm thực hiện, nâng cao tinh thần và ý  thức trách nhiệm:
 13.  ­ Chống thói dựa dẫm tập thể, không giám  làm, không giám chịu trách nhiệm, đồng  thời chống độc đoán, cá nhân, coi thường  tập thể: c.Nguyên tắc tự phê bình và phê bình:   *.Về mục đích:  ­ Làm cho phần tốt trong mỗi con người nẩy  nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất  dần đi.
 14. ­ làm cho các tổ chức Đảng luôn luôn trong  sạch, vững mạnh: ­ Để tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội  bộ Đảng: *.Về phương pháp tự phê bình và phê bình: ­ Tự phê bình và phê bình phải được tiến hành  thường xuyên: ­ Tự phê bình phải thành khẩn: ­ Phải trung thực, kiên quyết và có tính xây  dựng:
 15. d.Kỷ luật nghiêm minh, tự giác:     HCM khảng định sức mạnh của một tổ  chức cộng sản và của mỗi đảng viên bắt  nguồn từ ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm  minh, tự giác.  ­Kỷ luật đảng yêu cầu: Tất cả mọi đảng viên  đều phải chấp hành Điều lệ Đảng, bình  đẳng trước hiến pháp và pháp luật của nhà  nước.  ­Uy tín của Đảng trong nhân dân bắt nguồn  từ sự gương mẫu của mỗi đảng viên trong  việc tự giác tuân thủ kỷ luật của Đảng
 16. e.Đoàn kết,thống nhất trong Đảng:    Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của  Đảng ta và là nguyên nhân thắng lợi của cách  mạng Việt Nam:  Để thực hiện nguyên tắc này chủ tịch HCM lưu ý:  Một là: Phải dựa trên nền tảng tư tưởng, cương  lĩnh, điều lệ, đường lối, quan điểm, nghị quyết  của Đảng:  Hai là: Phải thực hành dân chủ rộng rãi trong  Đảng,thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình  và phê bình, thường xuyên tu dưỡng đạo đức  cách mạng:
 17.   3.Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ  cán bộ, đảng viên có đức, có tài để  xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”   a.Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên  có đạo đức có vai trò rất quan trọng  trong công tác xây dựng Đảng:  ­ Phải thường xuyên quan tâm giáo dục, rèn  luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán  bộ đảng viên:
 18.  ­ Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với  dân là một trong những tiêu chuẩn quan  trọng nhất của đạo đức cách mạng và là  một yếu tố cơ bản làm thành nhân cách  cán bộ đảng viên:  ­ Đây là nội dung đặc sắc trong tư tưởng  HCM về Đảng Cộng sản Việt Nam, Là sự  phát triển rất cơ bản và sáng tạo của HCM  học thuyết của LêNin về đảng kiểu mới  của giai cấp vô sản.
 19.  b.Những yêu cầu của HCM đối với cán bộ,  đảng viên:  *Về phẩm chất đạo đức:  Một là: Suốt đời phấn đấu hy sinh cho mục tiêu lý  tưởng của Đảng:  Hai là:Tuyệt đối trung thành với cách mạng:  Ba là: Đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên  trên hết và trước hết:  Bốn là: Thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách  mạng:  Năm là: Có đời tư trong sáng, phải là tấm gương  sáng trong cuộc sống:
 20.  *Về năng lực:  ­ Một là: Phải có năng lực lãnh đạo, tổ chức  thực hiện đường lối, chủ trương chính sách  của Đảng, nhà nước và các đoàn thể nhân  dân:  ­ Hai là: Có mối liên hệ mật thiết với nhân  dân:  ­ Ba là: Phải luôn luôn học tập dể nâng cao  trình độ về mọi mặt:  ­ Bốn là: Phải có phong cách tốt:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản