Bài 26: Châu chấu

Chia sẻ: Gray Swan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
301
lượt xem
29
download

Bài 26: Châu chấu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Châu chấu có đủ 7 hệ cơ quan:tiêu hoá, hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, nội tiết,hô hấp nhờ hệ thống ống khí, hệ tuần hoàn làm nhiệm vụ vận chuyển dinh dưỡng không vận chuyển oxi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 26: Châu chấu

 1. Lơp Sâu bọ có số lượng lớn và có ỹ nghia lớn ́ ̃ trong thưc tiên. ̣ ̃ - Xet đai diên là châu châu. ́ ̣ ̣ ́ Châu châu có câu tao tiêu biêu, dễ găp ngoai ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ thiên nhiên, có kich thước lớn dễ quan sat. ́ ́ - Châu châu có câu tao và hoat đông như thế ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ nao?
 2. ̀ ́ Bai 26: CHÂU CHÂU I. Câu tao ngoai và di chuyên. ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ II. Câu tao trong. III. Dinh dưỡng. IV. Sinh san và phat triên. ̉ ́ ̉ Vây châu châu có câu tao như thế nao ? phân I ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̀
 3. Câu tao cơ thể châu châu gôm có ba phân: đâu, ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ngực, bung. ̣ Châu châu có câu tao như thế nao? ́ ́ ̣ ̀ ́ d.an
 4. ̉ Di chuyên: Hay cho biêt cac hinh thức di chuyên ̃ ́ ́ ̀ ̉ cuả châu châu? ́ ́ d.an
 5. ́ ̣ II. Câu tao trong Đăc điêm: châu châu có đủ 7 hệ cơ quan:tiêu ̣ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ hoa, hô hâp, tuân hoan, thân kinh, nôi tiêt - hô hâp nhờ hệ thông ông khi, hệ tuân hoan lam ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ nhiêm vụ vân chuyên dinh dưỡng không vân ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ chuyên oxi
 6. ông khí ́ - hệ ông khí giup vân chuyên oxi , ́ ́ ̣ ̉ - hệ tiêu hoá và bai tiêt đổ chung vao môt ̀ ́ ̀ ̣ ́ ông.
 7. III.Dinh dưỡng. Cơ quan miêng khoẻ và săc, châu châu găm môi ̣ ́ ́ ̣ ̀ và ăn lá cây.Thức ăn được tâm ướt rôi tâp chung ́ ̉ ̣̀ ở diêu, nghiên nat ở dạ day, tiêu hoá nhờ enzim ̀ ̀ ́ ̀ ̣̣ ́ do ruôt tit tiêt ra
 8. Châu châu có pham ăn không? ́ ̀ Châu châu ăn thực vât gây hai gi? ́ ́ ̣ ̣̀ ́ d.an
 9. IV .Sinh san và phat triên. ̉ ́ ̉ Châu châu phân tinh con cai lớn hơn con đực, ́ ́ ́ châu châu đẻ trứng ở trong đât, trứng trai qua ́ ́ ̉ giai đoan biên thai không hoan toan(con non bở ̣ ́ ́ ̀ ̀ ra giông dang trưởng thanh) ́ ̣ ̀
 10. ́ ́ 1 đôi măt chân canh ́ râu kep cơ quan ̣ miêng lỗ thở
 11. ̉ Di chuyên: - Bò băng cả ba đôi chân trên cây. ̀ - Nhay: nhờ vao đôi cang( chân sau) ̉ ̀ ̀ - Bay băng canh nêu di chuyên xa. ̀ ́ ́ ̉
 12. châu châu rât pham ăn và gây hai cho ́ ́ ̀ ̣ nông nghiêp do phá hai hoa mau ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ kêt luân bai
 13. ́ ̣ ̀ kêt luân bai: Cơ thể gôm ba phân rõ rêt: đâu, ngực, bung ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ châu châu hô hap băng ông khi, hệ thân kinh có hach nao và chuôi hach. ̀ ̣ ̃ ̃ ̣ Câhu châu đẻ trứng ở trong đât, ́ ́ trưng phat triên qua giai đoan biên thai không ́ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ̀ hoan toan.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản