intTypePromotion=1

Bài 3: Nhóm máu, truyền máu và quá trình cầm máu

Chia sẻ: Romano Romano | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
162
lượt xem
34
download

Bài 3: Nhóm máu, truyền máu và quá trình cầm máu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máu con người được chia làm nhiều nhóm - dựa theo một số chất cacbohydrat và protein đặc thù trên hồng cầu. Có khoảng 46 nhóm khác nhau, nhưng những nhóm chính là O, A, B và yếu tố Rhesus (Rh). Vì những lý do chưa được khám phá, máu của mỗi nhóm có thể có kháng thể chống lại những nhóm kia. Do đó, khi truyền máu khác nhóm vào, kháng thể của người nhận có thể phá hủy máu gây tác hại cho cơ thể. Có tổng cộng 30 hệ nhóm máu người được tổ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 3: Nhóm máu, truyền máu và quá trình cầm máu

 1. Bμi 3 Nhãm m¸u, truyÒn m¸u vμ qu¸ tr×nh cÇm m¸u
 2. Nhãm m¸u vμ truyÒn m¸u 1- Kh¸i niÖm vÒ nhãm m¸u. TN cña Landsteiner 1900... Tõ NC «ng ph¸t hiÖn ra KN NM trªn mμng HC vμ KT trong huyÕt t−¬ng. Sau ®ã ng−êi ta cßn t×m ra nhiÒu lo¹i KN kh¸c cã trªn mμng HC vμ ph©n ra c¸c hÖ thèng nhãm m¸u, trong ®ã cã hai hÖ quan träng lμ hÖ ABO vμ Rh.…
 3. 2- HÖ thèng nhãm m¸u ABO 2.1- C¸c KN: Trªn mμng HC cã 2 lo¹i KN nhãm m¸u lμ A vμ B (b¶n chÊt lμ polysaccarit). KN x/hiÖn tõ thêi kú bμo thai.
 4. 1.2- C¸c Kh¸ng ThÓ : KT cã trong huyÕt t−¬ng, gåm: Anti A(α), KT chèng KN A Anti B(β), KT chèng KN B. KT x/hiÖn sau ®Î, n/®é cao nhÊt lóc 9-10 tuæi.
 5. 1.3- C¸c nhãm m¸u hÖ ABO - Mét ng−êi kh«ng thÓ cïng mang KN vμ KT t−¬ng øng. - Mét ng−êi cã thÓ mang 1KN; 2 KN hoÆc kh«ng cã KN nμo → cã 4 nhãm m¸u, tªn nhãm m¸u gäi theo tªn KN cã trªn mμng hång cÇu.
 6. 1.
 7. Nhãm A, chia ra A1 vμ A2: - A1: chiÕm 80%, tÝnh KN m¹nh. - A2: chiÕm 20% tÝnh KN yÕu. Do ®ã: A1 dÔ nhÇm nhãm O. A2B dÔ nhÇm nhãm B.
 8. 1.3- øng dông NM trong TM. QT¾c truyÒn m¸u:… Q/t¾c tèi thiÓu:… §iÒu kiÖn:… O A B AB
 9. 2- HÖ thèng NM- Rh. 2.1- KN: C, D, E trªn mμng HC. Ng−êi cã KN D lμ Rh+ . Ng−êi kh«ng cã KN D lμ Rh- . 2.2- KT: X/hiÖn theo kiÓu MD: khi ng−êi Rh+ truyÒn m¸u cho ng−êi Rh- … 3- Tai biÕn 3.1- Tai biÕn trong TM. 3.2- Trong s¶n khoa.
 10. qu¸ tr×nh ®«ng m¸u 1- G§ thμnh m¹ch. Khi m¹ch tæn th−¬ng→ co l¹i do 2 c¬ chÕ: TK vμ TD. 2- G§ tiÓu cÇu: Do TC cã nh÷ng ®Æc tÝnh: - KÕt dÝnh... - Ho¹t ho¸... - KÕt tô...
 11. * KÕt qu¶ → t¹o nót tr¾ng TC bÞt vÕt th−¬ng. * §Æc ®iÓm nót tr¾ng TC mÒm, dÔ vì… - ý nghÜa nót TC:.. 3- G§ ®«ng m¸u. 3.1- §Þnh nghÜa:…
 12. 3.2 C¸c yÕu tè §M. Cã 12 y/tè kÝ hiÖu = ch÷ sè La M· (y/t VI kh«ng cã): - Y/t I: Fibrinogen. - Y/t II: Prothrobin. -Y/t III: Thromboplastin m«. - Y/t IV: Ca++ - Y/t V: Proaccelerin- y/t æn ®Þnh. - Y/t VII: Proconvertin - y/t kh«ng æn ®Þnh.
 13. - Y/t VIII: chèng bÖnh −a ch¶y m¸u A. - Y/t IX: chèng bÖnh −a ch¶y m¸u B. - Y/t X: y/t Stuart- Prower. - Y/t XI: y/t tiÒn Throboplastin h/t−¬ng. - Y/t XII: y/t Hagerman. - Y/t XIII: y/t æn ®Þnh Fibrin
 14. 3.3- C¸c G§ cña QT §M: 3 G§ - G§ t¹o føc hîp men Prothrombinase. - G§ thμnh lËp Thrombin. - G§ thμnh lËp Fibrin. * G§ thμnh lËp f/h men Prothrombinase theo 2 c¬ chÕ :
 15. C¬ chÕ ngo¹i sinh: TC t/th−¬ng VII Phospholipid m« III V Thrombin Va Ca++ VIIa X Xa Prothrombinase
 16. C¬ chÕ néi sinh (6-7 gi©y)
 17. * * G§ thμnh lËp Thrombin Prothrombinase Prothrombin Thrombin Ca++
 18. * G§ thμnh lËp Fibrin: Thrombin Fibrinogen Fibrin Ca++
 19. 4- HiÖn t−îng co côc m¸u ®«ng vμ tiÕt ra huyÕt thanh... 5- G§ tan côc m¸u ®«ng... ý nghÜa cña tan côc m¸u ®«ng. 6- C¸c chÊt chèng ®«ng sö dông trong LS: - Heparin. - Antithrombin. - Dicoumarin.
 20. - Nh÷ng chÊt lμm gi¶m Ca++ trong m¸u: . oxalat Kali . Citrat Natri . NaCl nång ®é cao HÕt
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2