intTypePromotion=3

Bài 42 : Máy biến áp một pha

Chia sẻ: Nguyen Doan Minh Tri | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

3
916
lượt xem
283
download

Bài 42 : Máy biến áp một pha

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy biến áp một pha gồm hai bộ phận chính : lõi thép và dây quấn Lõi thép dùng để dẫn từ. Máy biến áp một pha th-ờng có 2 dây quấn: dây quấn đầu vào nối với nguồn điện có điện áp U1 , dây quấn lấy điện ra sử dụng có điện áp U2.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 42 : Máy biến áp một pha

 1. Bμi 42 : M¸y biÕn ¸p mét pha Môc tiªu HiÓu ®−îc cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y biÕn ¸p. HiÓu ®−îc chøc n¨ng vµ sö dông m¸y biÕn ¸p mét pha.
 2. Bμi 42 : M¸y biÕn ¸p mét pha H·y viÕt ®Çy ®ñ c©u d−íi ®©y: M¸y biÕn ¸p mét pha lµ thiÕt bÞ ®iÖn dïng ®Ó................ biÕn ®æi ®iÖn ¸p cña dßng ®iÖn xoay chiÒu mét pha.
 3. Bμi 42 : M¸y biÕn ¸p mét pha I- CÊu t¹o M¸y biÕn ¸p mét pha gåm hai bé phËn chÝnh : lâi thÐp vµ d©y quÊn Lâi thÐp D©y quÊn
 4. Bμi 42 : M¸y biÕn ¸p mét pha I- CÊu t¹o M¸y biÕn ¸p mét pha gåm hai bé phËn chÝnh : lâi thÐp vµ d©y quÊn Lâi thÐp dïng ®Ó dÉn tõ. M¸y biÕn ¸p mét pha th−êng cã 2 d©y quÊn: d©y quÊn ®Çu vµo nèi víi nguån ®iÖn cã ®iÖn ¸p U1 , d©y quÊn lÊy ®iÖn ra sö dông cã ®iÖn ¸p U2.
 5. Bμi 42 : M¸y biÕn ¸p mét pha II – nguyªn lÝ lμm viÖc 1 2 1- D©y quÊn s¬ cÊp cã N1 vßng d©y. 2- D©y quÊn thø cÊp cã N2 vßng d©y. U1 §iÖn ¸p s¬ cÊp U1. N2 U2 N1 §iÖn ¸p thø cÊp U2.
 6. Bμi 42 : M¸y biÕn ¸p mét pha II – nguyªn lÝ lμm viÖc TØ sè gi÷a 2 ®iÖn ¸p s¬ cÊp vµ thø cÊp b»ng tØ sè vßng d©y cña chóng 1 2 N1 U1 = N2 U2 U1 N2 U2 N1 §iÖn ¸p lÊy ra ë thø cÊp U2 lµ: N2 U 2 = U1 N1
 7. Bμi 42 : M¸y biÕn ¸p mét pha II – nguyªn lÝ lμm viÖc M¸y biÕn ¸p cã U2 > U1 gäi lµ m¸y biÕn ¸p t¨ng ¸p. M¸y biÕn ¸p cã U2 < U1 gäi lµ m¸y biÕn ¸p gi¶m ¸p. H·y chän kÝ hiÖu thÝch hîp ( >,< ) ®iÒn vµo chç .... trong c©u d−íi ®©y: < M¸y biÕn ¸p t¨ng cã N2 ...... N1 > M¸y biÕn ¸p gi¶m cã N2 ...... N1
 8. Bμi 42 : M¸y biÕn ¸p mét pha VÝ dô: M¸y biÕn ¸p gi¶m cã U1 = 220V, U2 = 110V, sè vßng d©y N1 = 460 vßng, N2 = 230 vßng. Khi ®iÖn ¸p s¬ cÊp gi¶m U1 = 160V, ®Ó gi÷ U2 = 110V kh«ng ®æi th× ph¶i ®iÒu chØnh cho N1 b»ng bao nhiªu vßng? Bµi gi¶i: Tõ c«ng thøc trªn, ta rót ra: U1 .N 2 160 .230 ....... .......... ... = ....... vßng N1 = = 335 110 ....... .......... ... U2
 9. Bμi 42 : M¸y biÕn ¸p mét pha Chän tõ thÝch hîp ( t¨ng, gi¶m ) ®iÒn vµo chç trèng c©u d−íi ®©y: gi¶m §Ó gi÷ U2 kh«ng ®æi khi U1 gi¶m, ta.............sè t¨ng vßng d©y N1 ; ng−îc l¹i khi U1 t¨ng, ta............. sè vßng d©y N1.
 10. Bμi 42 : M¸y biÕn ¸p mét pha II – sè liÖu kÜ thuËt C«ng suÊt ®Þnh møc, ®¬n vÞ lµ VA (®äc lµ von ampe ). §iÖn ¸p ®Þnh møc, ®¬n vÞ lµ V. Dßng ®iÖn ®Þnh møc, ®¬n vÞ lµ A.
 11. Bμi 42 : M¸y biÕn ¸p mét pha II – sö dông §Ó m¸y biÕn ¸p lµm viÖc tèt, bÒn l©u, khi sö dông cÇn chó ý: a) §iÖn ¸p ®−a vµo m¸y biÕn ¸p kh«ng ®−îc lín h¬n ®iÖn ¸p ®Þnh møc. b) Kh«ng ®Ó m¸y biÕn ¸p lµm viÖc qu¸ c«ng suÊt ®Þnh møc. c) §Æt m¸y biÕn ¸p ë n¬i s¹ch sÏ, kh« r¸o, tho¸ng giã vµ Ýt bôi. d) M¸y míi mua hoÆc ®Ó l©u ngµy kh«ng sö dông, tr−íc khi dïng cÇn ph¶i dïng bót thö ®iÖn kiÓm tra xem ®iÖn cã ch¹m ra vá hay kh«ng?
 12. Bμi 42 : M¸y biÕn ¸p mét pha ghi nhí 1. CÊu t¹o cña m¸y biÕn ¸p gåm: lâi thÐp lµm b»ng l¸ thÐp kÜ thuËt ®iÖn ghÐp l¹i vµ d©y quÊn lµm b»ng d©y ®iÖn tõ. 2. TØ sè ®iÖn ¸p s¬ cÊp vµ thø cÊp b»ng tØ sè vßng d©y: U 1 N1 = U 2 N2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản