intTypePromotion=1

Bài 49: Ôn tập vật chất và năng lượng - Bài giảng điện tử Khoa học 5 - T.B.Minh

Chia sẻ: Trần Bình Minh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
149
lượt xem
12
download

Bài 49: Ôn tập vật chất và năng lượng - Bài giảng điện tử Khoa học 5 - T.B.Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua thiết kế bài giảng Ôn tập vật chất và năng lượng giáo viên truyền đạt cho học sinh ôn tập về các kiến thức phần Vật chất và năng lượng, các kĩ năng quan sát, thí nghiệm. Những kĩ năng về bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khỏe liên quan tới nội dung phần vật chất và năng lượng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 49: Ôn tập vật chất và năng lượng - Bài giảng điện tử Khoa học 5 - T.B.Minh

 1. 1
 2. 2. Chung tatrò cua công̀ để tranh ́ ̉ ̉ ̀ 1. Nêu vai phai lam gi tơ điên?̣́ lang phí điên? ̃ ̣ Công ̃ tơ phí điên chung ̉ ta chỉ dungượng -Để tranh lang ́ ̣ ̣ điên dùng ́ đê đo năng l điên ̀ ̣ cân đã ́ dung. Căn ứ vao đen, ngườ ta ̣̀ ̀ ̉ ̀́ ̀ khiđiênthiêt, ra khoi nhàcnhớ tăt đó, quat, tii vi... ̣ -Tiêt ́ kiêmược số tiên điênsphai là ảui) quân ao ̀ ́ ̣ ̉ tinh ̣ đ điên khi đun nâu, ưởi, tr ( .̉ ́ ̣ ̀ ́ (vì những viêc nay cân dung nhiêu năng lượng ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ điên).
 3. Khoa học: Ôn tập: Vật chất và năng lượng (Tiết 1) I. Vật chất.
 4. Khoa học: Ôn tập: Vật chất và năng lượng (Tiết 1) I. Vật chất. Ai nhanh, ai đúng? 1 2 2 5 4 3
 5. Khoa học: Ôn tập: Vật chất và năng lượng (Tiết 1) I. Vật chất. Ai nhanh, ai đúng? Đông có tinh chât gi? ̀ ́ ́ ̀ a. Cứng, có tinh đan hôi. ́ ̀ ̀ b. Trong suôt, không gỉ cứng nhưng dễ vỡ. ́ c. Có mau đỏ nâu, có anh kim; dễ dat mong và keo ̀ ́ ́ ̉ ́ thanh sợi; dẫn nhiêt và dân nhiêt tôt. ̀ ̣ ̃ ̣ ́ d. Mau trăng bac, có anh kim; có thể keo thanh sợi và ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀ dat mong; nhe, dân điên và dân nhiêt tôt; không bị gi, ́ ̉ ̣ ̃ ̣ ̃ ̣ ́ ̉ tuy nhiên có thể bị môt số a-xit ăn mon. ̣ ́ ̀
 6. Khoa học: Ôn tập: Vật chất và năng lượng (Tiết 1) ̣ I.Vât chât́ Ai nhanh, ai đúng? Thuy tinh có tinh chât gi? ̉ ́ ́ ̀ a. Cứng, có tinh đan hôi. ́ ̀ ̀ b. Trong suôt, không gỉ cứng nhưng dễ vỡ. ́ c. Mau trăng bac, có anh kim; có thể keo thanh sợi và ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀ dat mong; nhẹ, dân điên và dân nhiêt tôt; không bị gi, ́ ̉ ̃ ̣ ̃ ̣ ́ ̉ tuy nhiên có thể bị môt số a-xit ăn mon. ̣ ́ ̀ d. Có mau đỏ nâu, có anh kim; dễ dat mong và keo ̀ ́ ́ ̉ ́ thanh sợi; dân nhiêt và dân nhiêt tôt. ̀ ̃ ̣ ̃ ̣ ́
 7. Khoa học: Ôn tập: Vật chất và năng lượng (Tiết 1) I. Vật chất.  Ai nhanh, ai đúng? Nhôm có tinh chât gi? ́ ́ ̀ a. Trong suôt, không gỉ cứng nhưng dễ vỡ. ́ b. Cứng, có tinh đan hôi. ́ ̀ ̀ c. Có mau đỏ nâu, có anh kim; dễ dat mong và keo ̀ ́ ́ ̉ ́ thanh sợi; dân nhiêt và dân nhiêt tôt. ̀ ̃ ̣ ̃ ̣ ́ d. Mau trăng bac, có anh kim; có thể keo thanh sợi và ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀ dat mong; nhẹ, dân điên và dân nhiêt tôt; không bị gi, ́ ̉ ̃ ̣ ̃ ̣ ́ ̉ tuy nhiên có thể bị môt số a-xit ăn mon. ̣ ́ ̀
 8. Khoa học: Ôn tập: Vật chất và năng lượng (Tiết 1) I. Vật chất. Ai nhanh, ai đúng? Thep được sử dung để lam gi? ́ ̣ ̀ ̀ a. Lam đồ điên, dây điên. ̀ ̣ ̣ b. Dung trong xây dựng nhà cửa, câu băc qua sông, ̀ ̀ ́ đường ray tau hoa, may moc,.... ̀ ̉ ́ ́
 9. Khoa học: Ôn tập: Vật chất và năng lượng (Tiết 1) I. Vật chất. Ai nhanh, ai đúng? Hôn hợp nao dưới đây không ̃ ̀ phai là dung dich? ̉ ̣ a. Nước bôt săn ( pha sông). ̣ ́ ́ b. Nước chanh (đã loc hêt tep chanh và hat) pha với ̣ ́ ́ ̣ đường và nước sôi để nguôi. ̣ c. Nước đường.
 10. Khoa học: Ôn tập: Vật chất và năng lượng (Tiết 1) I. Vật chất. Sự biên đôi hoa hoc cua cac chât dưới đây xay ra trong điêu kiên nao? ́ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ Chọn 1 trong 3 đáp án sau: a.Nhiệt độ bình thường. b.Nhiệt độ cao. c.Nhiệt độ thấp.
 11. Khoa học: Ôn tập: Vật chất và năng lượng (Tiết 1) I. Vật chất.  Sự biên đôi hoa hoc cua cac chât dưới đây xay ra trong điêu kiên nao? ́ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ Chọn 1 trong 3 đáp án sau: a.Nhiệt độ bình thường. b.Nhiệt độ cao. c.Nhiệt độ thấp. b)
 12. Khoa học: Ôn tập: Vật chất và năng lượng (Tiết 1) I. Vật chất. Sự biên đôi hoa hoc cua cac chât dưới đây xay ra trong điêu kiên nao? ́ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ Chọn 1 trong 3 đáp án sau: a.Nhiệt độ bình thường. b.Nhiệt độ cao. c.Nhiệt độ thấp. c)
 13. Khoa học: Ôn tập: Vật chất và năng lượng (Tiết 1) I. Vật chất. Sự biên đôi hoa hoc cua cac chât dưới đây xay ra trong điêu kiên nao? ́ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ Chọn 1 trong 3 đáp án sau: a.Nhiệt độ bình thường. b.Nhiệt độ cao. c.Nhiệt độ thấp. d)
 14. Nhóm 4 A.Chọn và khoanh tròn vào ý trả lời đúng nhất. 1. “Mau trăng bac, có anh kim; có thể keo thanh sợi và dat mong; nhe, dân điên ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̣ ̃ ̣ và dân nhiêt tôt; không bị gi, tuy nhiên có thể bị môt số a-xit ăn mon.”là tinh ̃ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ́ chât của: ́ a.Đông ̀ b.Nhôm ̉ c.Thuy tinh d.Theṕ 2. Chất nào dung trong xây dựng nhà cửa, câu băc qua sông, đường ray tau hoa, ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ́ may moc,.. ̀ a. Đông b.Nhôm ̉ c. Thuy tinh ́ d.Thep 3. Sự biến đổi hoá học là: a Sự chuyển thể của một số chất từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại. b. Sự biến đổi từ chất này sang chất khác. B. Ghi vào chỗ trống hỗn hợp hay dung dịch? a. Hỗn hợp chất lỏng với chất rắn bị hoà tan và phân bố đều hoặc hỗn hợp chất lỏng hoà tan vào nhau được gọi là: …………………….. b. Hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau có thể tạo thành một:
 15. Nhóm 2
 16. Nhóm 2 A.Khoanh tròn ý đúng. 1. “Mau trăng bac, có anh kim; có thể keo thanh sợi và dat ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ mong; nhe, dân điên và dân nhiêt tôt; không bị gi, tuy nhiên ̉ ̣ ̃ ̣ ̃ ̣ ́ ̉ có thể bị môt số a-xit ăn mon.” là tinh chât của: ̣ ́ ̀ ́ ́ a Đồng. b Thuỷ tinh c Nhôm d Thép
 17. Nhóm 2 A.Khoanh tròn ý đúng. 2. Chất nào dung trong xây dựng nhà cửa, câu băc qua ̀ ̀ ́ sông, đường ray tau hoa, may moc,.... ̀ ̉ ́ ́ a Đồng. b Thuỷ tinh c Nhôm d Thép
 18. Nhóm 2 A.Khoanh tròn ý đúng. 3. Sự biến đổi hoá học là: Sự chuyển thể của một số chất từ thể lỏng a sang thể khí và ngược lại. b Sự biến đổi từ chất này sang chất khác.
 19. Nhóm 2 B. Ghi vào chỗ trống hỗn hợp hay dung dịch? a. Hỗn hợp chất lỏng với chất rắn bị hoà tan và phân bố đều hoặc hỗn hợp chất lỏng hoà tan vào nhau được gọi là: …………………….. b. Hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau có thể tạo thành một: ………………..
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2