Bài 5: TCP/IP & Internet

Chia sẻ: Mvnc Bgfhf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
24
lượt xem
3
download

Bài 5: TCP/IP & Internet

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số cấu phần của kết nối Internet trong máy tính của bạn là bộ hướng dẫn tích hợp sẵn gọi là TCP/IP. TCP/IP đôi khi có thể bị hỏng hoặc lỗi. Nếu bạn không thể kết nối với Internet và bạn đã thử tất cả các phương thức khác để giải quyết sự cố thì TCP/IP có thể là nguyên nhân gây ra sự cố đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 5: TCP/IP & Internet

 1. Bài 5 TCP/IP & Internet (b sung) GV: Nguy n H u Th LOGO M ng máy tính
 2. C u trúc gói tin TCP − ơn v d li u s d ng trong TCP ư c g i là Segment ( o n d li u). − Khuôn ng và n i dung c a gói tin TCP: MMT - Nguy n H u Th 2
 3. C u trúc gói tin TCP − Source Port, Destination Port : S hi u c ng TCP c a tr m ngu n, ích. − Sequence Number: s hi u c a byte u tiên c a segment ư c thi t l p. − Acknowledgment Number: segment ti p theo mà tr m ngu n ch nh n. − Data offset: v trí b t u c a ngu n d li u trong TCP header . − Reserved: dành dùng trong tương lai − Control bit (các bit i u khi n): Flags − Window: c p phát credit ki m soát ngu n d li u. − Checksum: mã ki m s t l i cho toàn b segment (header + data) − Urgemt Poiter: con tr tr t i s hi u tu n t c a byte i theo sau d li u. − Padding: chèn thêm 0 vào header, m b o header k t thúc m c 32 bit. − TCP data: ch a d li u, có dài t i a là 536 byte. MMT - Nguy n H u Th 3
 4. C u trúc gói tin UDP − S hi u c ng ngu n: s hi u c ng nơi ã g i datagram. − S hi u c ng ích: s hi u c ng nơi datagram ư c chuy n t i. − dài UDP: dài c a gói UDP datagram. − UDP Checksum: ki m soát l i, n u phát hi n l i thì UDP datagram s b lo i b mà không có m t thông báo nào tr l i cho tr m g i. MMT - Nguy n H u Th 4
 5. C u trúc gói d li u IP − Gói d li u IP g i là Datagram. − Datagram có ph n tiêu (Header) ch a các thông tin i u khi n. − N u a ch IP ích cùng m ng v i tr m ngu n thì các gói d li u s ư c chuy n th ng t i ích, − N u a ch IP ích không cùng m ng IP v i máy ngu n thì các gói d li u s ư c g i n m t máy trung chuy n IP Gateway chuy n ti p. − IP Gateway là m t thi t b m ng. MMT - Nguy n H u Th 5
 6. C u trúc gói d li u IP − C u trúc gói d li u IP ư c mô t như sau: MMT - Nguy n H u Th 6
 7. C u trúc gói d li u IP − VER: ch version hi n hành c a giao th c IP. − IHL: ch dài ph n u c a gói tin datagram. − Total Length: dài toàn b gói tin, chi u dài t i a 65535 bytes. − Identification: nh danh duy nh t cho m t datagram. − Flags: phân o n (fragment) các datagram. − Fragment Offset: v trí c a o n (fragment) trong datagram. − Time to Live: th i gian t n t i c a gói tin trong m ng. − Header Checksum: Mã ki m soát l i CRC c a header gói tin IP. − Padding: m b o cho ph n header luôn k t thúc m c 32 bits. − Data: dài d li u t i a 65535 byte, t i thi u 8 byte. MMT - Nguy n H u Th 7
 8. Gi i thu t ch n ư ng (Routing Algorithms – RA) − Switch, router có b ng nh tuy n MAC address table, Routing table. − Quá trình chuy n ti p: l y m t gói, xem a ch ngu n, tham kh o b ng nh tuy n và g i gói ó theo 1 hư ng. MMT - Nguy n H u Th 8
 9. Gi i thu t Dijkstra − T t c các nút m ng có thông tin như nhau v các liên k t c a toàn b m ng. − Cho phép tìm ư ng i t m t nút t i t t c các nút còn l i. − Ký hi u: c(i,j): chi phí ph i tr i t i t i j (tr c ti p) D(v): giá tr hi n t i c a chi phí ph i tr it nh xu t phát t i nh v. p(v): nh trư c nh v trên ư ng i ng n nh t N: t p h p nh mà ư ng i ng n nh t ã ư c xác nh. MMT - Nguy n H u Th 9
 10. Gi i thu t Dijkstra MMT - Nguy n H u Th 10
 11. Gi i thu t Dijkstra − VD: g i gói tin xu t phát t nút A. Hãy xác nh ư ng i t t nh t t nút A n t t c các nút trong th ? MMT - Nguy n H u Th 11
 12. Gi i thu t ch n ư ng Distance vector − Xây d ng d li u cho b ng kho ng cách (Distance table): M i nút m ng có m t b ng kho ng cách. Hàng dành cho các ích có th n ư c. C t dành cho các nút có th n tr c ti p (nút hàng xóm) Ví d : t i nút X, v i ích Y n qua nút Z: MMT - Nguy n H u Th 12
 13. Gi i thu t ch n ư ng Distance vector MMT - Nguy n H u Th 13
 14. 2. L ch s phát tri n MMT - Nguy n H u Th 14
 15. 2. L ch s phát tri n MMT - Nguy n H u Th 15
 16. Châu Á – Thái Bình Dương c n ki t a ch IPv4 − 6 gi 00 gi Hà N i ngày 15/4/2011: T ch c qu n lý a ch khu v c Châu Á – Thái Bình Dương ã ra thông báo Khu v c Châu Á – Thái Bình Dương chính th c h t a ch IPv4 C p IPv4 t kh i /8 cu i cùng. Vùng a ch này ch ư c c p h t s c h n ch nh m ph c v => tri n khai IPv6 thay th cho IPv4. MMT - Nguy n H u Th 16
 17. Giao th c IPv6 MMT - Nguy n H u Th 17
 18. World IPv6 Day − T 7h.00AM ngày 8/6/2011 n 7h.00AM ngày 9/6/2011 (Gi Hà N i GMT+7), ngày IPv6 th gi i, Internet Society t ch c. Facebook Google Yahoo Akamai Limelight Networks − S cung c p d ch v c a h qua m ng IPv6 trong vòng 24h − M c tiêu: thúc y các t ch c ho t ng trong nhi u ngành công nghi p: chu n b s n sàng chuy n i sang a ch IPv6 khi a ch IPv4 ã c n ki t. MMT - Nguy n H u Th 18
 19. Giao th c IPv6 − IPv6 ư c IESG (Internet Engineering Steering Group) phê chu n năm 1994. − IPv6 là phiên b n k th a phát tri n t IPv4. − Internet phát tri n m nh => thi u h t a ch IP. MMT - Nguy n H u Th 19
 20. Phương pháp bi u di n a ch IPv6 − a ch IPv6 ư c bi u di n b ng h Hexa, g m 128 bit − Chia thành 8 nhóm 16 bit v i 4 ch s Hexa, ngăn cách nhau b i d u “:” − VD: 4021 : 0000 : 240E : 0000 : 0000 : 0AC0 : 3428 : 121C − Có th thu g n b ng cách thay các nhóm 0 liên ti p b ng kí hi u “::” − VD: 12AB : 0000 : 0000 : CD30 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 /60 Có th vi t l i là 12AB : 0 : 0 : CD30 : 0 : 0 : 0 : 0 /60 ho c 12AB :: CD30 : 0 : 0 : 0 : 0 /60 ho c 12AB : 0 : 0 : CD30 :: /60 Không ư c vi t 12AB :: CD30 /60 hay 12AB :: CD30 :: /60 MMT - Nguy n H u Th 20
Đồng bộ tài khoản