intTypePromotion=1

Bài 9: Hệ tiêu hóa

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
262
lượt xem
98
download

Bài 9: Hệ tiêu hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Nêu các khái niệm và nguyên tắc phân định các đoạn của ống ruột; Trình bày sự phát triển của ruột trước, ruột giữa và ruột sau...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 9: Hệ tiêu hóa

  1. Baøi 9: HEÄ TIEÂU HOÙA Ba • MUÏC TIEÂU – NEÂU CAÙC KHAÙI NIEÄM VAØ NGUYEÂN TAÉC PHAÂN ÑÒNH CAÙC PHAÂ ÑOAÏN CUÛA OÁNG RUOÄT NG – TRÌNH BAØY SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA RUOÄT TRÖÔÙC, RUOÄT C, GIÖÕA VAØ RUOÄT SAU GI – TRÌNH BAØY SÖÏ TAÏO CAÙC CAÁU TRUÙC TRONG OÅ BUÏNG NG – KEÅ TEÂN CAÙC NHOÙM DÒ TAÄT CHÍNH CUÛA OÁNG TIEÂU HOÙA NG
  2. I. CAÙC KHAÙI NIEÄM NGUYEÂN TAÉC PHAÂN ÑÒNH I. PHAÂ ÒNH CAÙC ÑOAÏN CUÛA OÁNG RUOÄT CA NG A. OÁNG RUOÄT: NOÄI BÌ NG NO A. MAÏC TREO RUOÄT SAU CHUNG B. MAÏC TREO RUOÄT TRÖÔÙC B. RUOÄT TRÖÔÙC A. RUOÄT TRÖÔÙC TREÂN CÔ HOAØNH: NHAÙNH ÑM CHUÛ NH B. RUOÄT TRÖÔÙC DÖÔÙI CÔ HOAØNH: ÑM THAÂN TAÏNG NH NG C. RUOÄT GIÖÕA: ÑM MAÏC TREO TRAØNG TREÂN NG D. RUOÄT SAU: ÑM MAÏC TREO TRAØNG DÖÔÙI NG
  3. II. SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA RUOÄT TRÖÔÙC II. • A. SÖÏ TAÏO THÖÏC QUAÛN – BIEÅU MOÂ VAØ TUYEÁN: NOÄI BÌ – TAÀNG NIEÂM MAÏC, DÖÔÙI NIEÂM MAÏC, CÔ, NG C, VOÛ NGOAØI, THANH MAÏC: TRUNG BÌ VO I,
  4. • B. SÖÏ TAÏO DAÏ DAØY – BIEÅU MOÂ VAØ TUYEÁN: NOÄI BÌ – SÖÏ XOAY DAÏ DAØY • TRUÏC ÑAÀU-ÑUOÂI: 900 • TRUÏC NGANG: BÔØ CONG LÔÙN HAÏ THAÁP, BÔØ P, CONG NHOÛ NHOÂ LEÂN – THAØNH DAÏ DAØY NH • BÔØ CONG NHOÛ: BEÂN PHAÛI • BÔØ CONG LÔÙN: BEÂN TRAÙI
  5. • C. SÖÏ TAÏO GAN VAØ TUÙI MAÄT – NOÄI BÌ OÁNG RUOÄT → NUÏ GAN → TUÙI THÖØA NG GAN → DAÂY GAN → BEØ REMAK, XOANG GAN (MAO MAÏCH NAN HOA), OÁNG DAÃN MAÄT CH NG – NOÄI BÌ OÁNG RUOÄT → NUÏ TUÙI MAÄT (BEÂN NG DÖÔÙI NUÏ GAN) → TUÙI MAÄT, OÁNG TUÙI MAÄT T, NG
  6. • D. SÖÏ TAÏO TUÏY – NOÄI BÌ OÁNG RUOÄT → NUÏ TUÏY SAU (ÑOÁI DIEÄN NG NUÏ GAN), NUÏ TUÏY TRÖÔÙC NGAY DÖÔÙI NUÏ TUÙI MAÄT – NUÏ TUÏY TRÖÔÙC (2 THUØY) DI CHUYEÅN RA SAU, RA SAÙP NHAÄP VAØO NUÏ TUÏY SAU (1 THUØY) → TUÏY SA – NUÏ TUÏY TRÖÔÙC → MOÛM MOÙC CAÂU, 1 PHAÀN ÑAÀU TUÏY – NUÏ TUÏY SAU → ÑAÀU, THAÂN, ÑUOÂI TUÏY SAU U,
  7. III. SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA RUOÄT GIÖÕA III. • A. SÖÏ TAÏO QUAI ROÁN: QUAI RUOÄT BEÂN TRONG ROÁN QUAI CAØNH TREÂN: HOÃNG TRAØNG NH NG – CAØNH DÖÔÙI: ÑAÏI TRAØNG LEÂN NH NG – TRUÏC: ÑM MAÏC TREO TRAØNG TREÂN NG – • B. SÖÏ QUAY QUAI ROÁN – LAÀN 1: 900 NGÖÔÏC CHIEÀU KIM ÑOÀNG HOÀ, ÑÖA OÁNG RUOÄT VAØO ROÁN KIM NG ÑÖ NG – LAÀN 2: 1800 NGÖÔÏC CHIEÀU KIM ÑOÀNG HOÀ, ÑÖA QUAI ROÁN TRÔÛ VEÀ OÅ BUÏNG KIM NG ÑÖ NG • C. KEÁT QUAÛ QUAY QUAI ROÁN QUAI RUOÄT XOAY 2700 NGÖÔÏC CHIEÀU KIM ÑOÀNG HOÀ KIM NG – ÑAÏI TRAØNG LEÂN, ÑAÏI TRAØNG XUOÁNG GAÉN THÖÙ PHAÙT VAØO THAØNH BUÏNG NG NG NH – MANH TRAØNG GAÉN VAØO THAØNH BUÏNG SAU NG NH NG – ÑAÏI TRAØNG NGANG EÙP TAÙ TRAØNG GAÉN THÖÙ PHAÙT VAØO THAØNH BUÏNG SAU NG NG NH NG –
  8. IV. SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA RUOÄT SAU IV. (SÖÏ PHAÂN CHIA OÅ NHÔÙP) P) • A. VAÙCH NIEÄU-TRÖÏC TRAØNG CH NG – 1 NEÁP TOURNER ÔÛ PHÍA TREÂN – 2 NEÁP RATHKE ÔÛ 2 BEÂN • B. XOANG NIEÄU DUÏC NGUYEÂN THUÛY VAØ MAØNG NIEÄU-DUÏC NG ÑOAÏN BAØNG QUANG NG – ÑOAÏN CHAÄU – ÑOAÏN SINH DUÏC – • C. OÁNG HAÄU MOÂN-TRÖÏC TRAØNG VAØ MAØNG HAÄU MOÂN NG NG NG NOÄI BÌ TAÏO 2/3 TREÂN CUÛA OÁNG HAÄU MOÂN-TRÖÏC TRAØNG NG NG – NGOAÏI BÌ TAÏO 1/3 DÖÔÙI CUÛA OÁNG HAÄU MOÂN (MAØNG HAÄU MOÂN) NG NG – ÑÖÔØNG LÖÔÏC: NEÁP NHAÊN TREÂN MAØNG HAÄU MOÂN NG C: NG – HEÄ MAÏCH OÁNG HAÄU MOÂN-TRÖÏC TRAØNG (BEÄNH TRÓ): CH NG NG NH – • 2/3 TREÂN: ÑM, TM MAÏC TREO TRAØNG DÖÔÙI 2/3 NG • 1/3 DÖÔÙI: ÑM, TM CHAÄU TRONG
  9. V. SÖÏ TAÏO CAÙC CAÁU TRUÙC VAØ V. TAÏNG TRONG OÅ BUÏNG NG NG • A. SÖÏ TAÏO LOØNG OÁNG TIEÂU HOÙA CHÍNH THÖÙC: 2 LAÀN NG N G • B. SÖÏ TAÏO LAÙCH: CH – NGUOÀN GOÁC TRUNG BÌ TRUNG – CÔ QUAN TAÏO HUYEÁT • C. SÖÏ TAÏO VUØNG KHOÂNG COÙ PHUÙC MAÏC CUÛA GAN NG • D. SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA MAÏC TREO RUOÄT TRÖÔÙC: – TRÖÔÙC GAN: DAÂY CHAÈNG LIEÀM NG – SAU GAN: MAÏC NOÁI NHOÛ • TREÂN: DAÂY CHAÈNG GAN-VÒ NG • DÖÔÙI: DAÂY CHAÈNG GAN-TAÙ TRAØNG NG NG • E. SÖÏ TAÏO LOÃ WINSLOW: TUÙI NHOÛ PHUÙC MAÏC (TUÙI MAÏC NOÁI) TU THOÂNG VÔÙI TUÙI LÔÙN PHUÙC MAÏC (OÅ BUÏNG) THOÂ NG)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản