intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài gảng: NETWORKING TECHNOLOGY

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

407
lượt xem
121
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Slide giới thiệu Công nghệ mạng máy tính và các sản phẩm mạng tương ứng của HP.Phân chia chức năng của hệ thống mạng thành các phần nhỏ thành các lớp, mỗi lớp đảm nhận một chức năng riêng biệt. ? Tiêu chuẩn hóa các giao tiếp.Sử dung băng thông hiệu quả hub Sư dụng bang thong qua hơn hub, giảm thiểu được hiện tượng đụng độ trên mạng do mỗi cổng trên switch là 01 collision domain.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài gảng: NETWORKING TECHNOLOGY

 1. NETWORKING TECHNOLOGY
 2. NOÄÄI DUNG TRÌNH BAØØY Ì Phan Caùc khai Phaàn 1: Cac khaùi nieäm cô ban. baûn. Phaàn 2: Switching technology. Phaàn 3: Caùc doøng saûn phaåm HP Networking Phan Khaû nang quaûn Phaàn 4: Kha naêng quan trò HP management.
 3. Phan Cac khaùi Phaàn 1: Caùc khai nieäm cô baûn ban 1.1 Moâ hình OSI vaø vò trí cuûa networking 1.2 Caùc daïng maïng tieâu bieåu 1.3 Khaùi nieäm veà MAC 1.4 14 Hub 1.5 Switch 1.6 Cô cheá chuyeån maïch cuûa switch 1.7 17 Öu ñieåm cuûa switch ñiem cua 1.8 Router
 4. Phan Cac khaùi Phaàn 1: Caùc khai nieäm cô baûn ban 1.1 Moâ hình OSI vaø vò trí cuûa Networking trong moâ hình OSI Hình thaønh töø nhöõng naêm 1980 Phaân chia chöùc naêng cuûa heä thoáng mang thaønh caùc p n nhoû ï g phaà thaønh caùc lôùp, moãi lôùp ñaûm nhaän moät chöùc naêng rieâng bieät. Tieâu chuaån hoùa caùc giao tieáp. Giam söï phöc taïp cua Giaûm sö phöùc tap cuûa heä thoáng thong. Baûo ñaûm söï töông thích. Deã daøng nghieân cöùu, giaûng daïy, p phaùt trieån.
 5. Phan Cac khaùi Phaàn 1: Caùc khai nieäm cô baûn ban 1.1 Moâ hình OSI vaø vò trí cuûa Networking trong moâ hình OSI (tt)
 6. Phan Cac khaùi Phaàn 1: Caùc khai nieäm cô baûn ban 1.1 Moâ hình OSI vaø vò trí cuûa Networking trong moâ hình OSI (tt)
 7. Phan Cac khaùi Phaàn 1: Caùc khai nieäm cô baûn ban 1.1 Moâ hình OSI vaø vò trí cuûa Networking trong moâ hình OSI (tt)
 8. Phan Cac khaùi Phaàn 1: Caùc khai nieäm cô baûn ban 1.2 Nhöõng daïng maïng tieâu bieåu Daïng bus Duøng caùp ñoàng truïc RG-58 hay RG-59. Tat caû cac may ñöôïc keát noi vaøo Taát ca caùc maùy ñöôc ket noái vao chung moät bus. bus Toác ñoä thaáp (10Mbps) Chi phí thaáp, deã thi coâng Moä ket ái h û M ät k át noi hong seõ anh höông ñ á t ø h ä th á û h höôû ñen toan heä thong. Hieän ñaõõ khoâng coøn ñöôïc söû duïng trong caùc heä thoáng môùi.
 9. Phan Cac khaùi Phaàn 1: Caùc khai nieäm cô baûn ban 1.2 Nhöõng daïng maïng tieâu bieåu (tt) Daïng voøng Duøng caùp xoaén hay caùp quang Tat caû cac may ñöôïc keát noi vaøo Taát ca caùc maùy ñöôc ket noái vao chung moät voøng (ñôn hay keùp) Toác ñoä töø 4Mbps, 16Mbps ñeán 155Mbps Thieát bò phöùc taïp, khoù keát noái, thi coâng Ñang daàn ñöôïc thay theá baèng g y caùc coâng ngheä môùi.
 10. Phan Cac khaùi Phaàn 1: Caùc khai nieäm cô baûn ban 1.2 Nhöõng daïng maïng tieâu bieåu (tt) Daïng sao Duøng caùp xoaén hay caùp quang Söû duïng moät thieát bò trung taâm (hub) Toác ñoä töø 10Mbps, 100Mbps ñ á 1Gbps 100Mb ñen 1Gb Keát noái linh hoaït, ñôn giaûn Laø coâng ngheä ñang ñöôïc söû duïng dung roäng rai treân theá giôùi raõi tren the giôi
 11. Phan Cac khaùi Phaàn 1: Caùc khai nieäm cô baûn ban 1.3 Khaùi nieäm veà MAC MAC address: lôùp 2 cuûa moâ hình OSI MAC address laø duy nhaát. MAC ñöôïc ghi vaøo ROM treân moãi card maïng. mang. Khi hoaït ñoäng MAC ñöôïc naïp töø ROM leân RAM. MAC address daøi 48 bit (6bytes) ( y ) 03 bytes ñaàu: maõ nhaø saûn xuaát. 03 bytes sau: serial number.
 12. Phan Cac khaùi Phaàn 1: Caùc khai nieäm cô baûn ban 1.4 Hub Laø hi L ø thieáát bò cô b ûn nhaáát. baû h Hoaït ñoäng ôû lôùp 1 cuûa moâ hình OSI. Nhaän, khuech ñai tín hieäu vaø khueách ñaïi va truyeàn ra taát caû caùc port. Caùc thieát bò keát noái vaøo hub taïo thanh thaønh 01 collision domain
 13. Phan Cac khaùi Phaàn 1: Caùc khai nieäm cô baûn ban 1.4 Hub (tt) Öu ñieåm: Deã laép ñaët. De sö duïng. Deã söû dung Chi phí thaáp Nhöôïc ñieåm Collision domain daãn ñeán tình trang ngheõn maïch khi soá workstation taêêng leâân k t ti t l Baêng thoâng thaáp, khoâng cho pheùp caùc keát noái ñoàng thôøi.
 14. Phan Cac khaùi Phaàn 1: Caùc khai nieäm cô baûn ban 1.5 Switch Ñöôïc thieát keá ñeå khaéc phuïc nhöõng haïn cheá cuûa Hub. Hoaï ñoä H t ñ äng ôûû l ùp th ù 2 cuûûa moââ lôù thöù hình OSI hay cao hôn. Cô cheá chuyeån maïch thoâng minh hôn Hub Baêng thoâng cao, cho pheùp nhieàu keát noái ñoàng thôøi. Moi mot cong tren Moãi moât coång treân Switch la 01 laø collision domain
 15. Phan Cac khaùi Phaàn 1: Caùc khai nieäm cô baûn ban 1.6 Cô cheá chuyeån maïch cuûa switch Moãi switch coù moät baûng ñòa chæ (RAM) Khi baûng ñòa chæ troáng, packet seõ ñöôïc broadcast ñeán taát caû caùc coång (gioáng nhö hub). Bang Baûng ñòa chæ ñöôïc caäp nhaät bang ñöôc baèng caùc ñòa chæ nguoàn (ngöôøi göûi) Khi ñòa chæ ñích (ngöôøi nhaän) coù saün trong baûng ñòa chæ, switch chuyen chuyeån packet tröc tieáp tôùi coång tröïc tiep tôi cong töông öùng. Coù 3 cô cheá: Store & Forward, Cut- through vaø Fragment-through.
 16. Phan Cac khaùi Phaàn 1: Caùc khai nieäm cô baûn ban 1.7 Nhöõng öu ñieåm cuûa switch Baêng thoâng lôùn, hoã trôï nhieàu keát noái ñoàng thôøi. Sö duïng baêng thong Söû dung bang thoâng hieäu qua hôn hub giaûm quaû hub, giam thieåu ñöôïc hieän töôïng ñuïng ñoä treân maïng do moãi coång treân switch laø 01 collision domain. Coâng ngheää switching g g
 17. Phan Cac khaùi Phaàn 1: Caùc khai nieäm cô baûn ban 1.8 Router Chuyeån packet giöõa hai hay nhieàu heää thoáng maïïng ôû y p g y lôùp 3 cuûa moâ hình OSI Coù khaû naêng choïn ñöôøng ñi ngaén nhaát giöõa hai heä thoáng maïng, Hoã trôïï multi p path.
 18. Phan Cac khaùi Phaàn 1: Caùc khai nieäm cô baûn ban 1.8 Router (tt) Coù khaû naêng taïo broadcast domain, taêng hieäu suaát cua cuûa heä thoáng (Broadcast & multicast control) thong. Vôùi söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä switching, vai troø cuûa router trong heä thoáng maïng LAN daàn bò switch thay theá.
 19. Phan Phaàn 2: Switching technology 2.1 Full-duplex. 2.2 High speed backplane 2.3 Caùc cô cheá chuyeån maïch. 2.4 Flow Control 2.5 HP Trunking – EtherChannel. 2.6 Spanning Tree. 2.7 Switch Meshing. 2.8 Broadcast control. 28 B d t t l 2.9 VLAN 2.10 Clustering Management 2.11 QoS 2.12 Coâng ngheä Gigabit 2.13 Security 2.14 Moät soá coâng ngheä môùi khaùc
 20. Phan Phaàn 2: Switching technology 2.1 Full-duplex vs Half-duplex Half-duplex Döõ lieäu di chuyeån theo 1 chieàu. Ñoä trì h õ lôn do hieä töôï Ñ ä t ì hoan lôù d hi än töô ng collision Phoå bieán ôû keát noái duøng hub. Full-duplex: Full duplex: Duøng cho keát noái point-to-point. Döõ lieäu coù theå truyeàn ñoàng thôøi theo hai chieàu chieu. Yeâu caàu caû hai thieát bò taïi hai ñaàu phaûi hoã trôï tính naêng full-duplex Khoâng coù hieään töông collision. ï g
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2