intTypePromotion=1

Bài giảng Bài 13: Những quy định về chế độ tài sản vợ chồng

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

0
86
lượt xem
11
download

Bài giảng Bài 13: Những quy định về chế độ tài sản vợ chồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Bài 13: Những quy định về chế độ tài sản vợ chồng được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về khái niệm chung về chế độ tài sản vợ chồng; nội dung của chế độ tài sản vợ chồng. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bài 13: Những quy định về chế độ tài sản vợ chồng

 1. Bài 13 NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ  CHẾ ĐỘ TÀI SẢN VỢ CHỒNG
 2. NỘI DUNG BÀI GIẢNG 1. Khái 1. Khái niệm niệm chung chung về về chế độ chế độ tài tài sản sản vợ vợ chồng chồng 2. Nội 2. Nội dung dung của của chế độ chế độ tài tài sản sản vợ vợ chồng chồng
 3. 1. KHÁI NIỆỆM CHUNG V 1. KHÁI NI M CHUNG VỀỀ   CHẾẾ Đ CH Ộ TÀI S  ĐỘ  TÀI SẢẢN V N VỢỢ CH ỒNG  CHỒ NG 1.1. Khái niệm chung 1.2. Ý nghĩa của chế độ tài sản vợ chồng
 4. 1.1. Khái niệm chung ►  Là tổng hợp các quy phạm PL điều chỉnh việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền sở hữu tài sản của vợ chồng; ► Xác định những hành vi, xử sự mà vợ hoặc chồng được phép thực hiện liên quan đến khối tài sản; ► Bao gồm: quyền đối với TS chung, quyền sở hữu tài sản riêng và các quyền năng khác để thực thi quyền sở hữu; ► PL không thừa nhận việc thỏa thuận về TS trước khi kết hôn.
 5. 1.2. Ý nghĩa của chế độ tài sản vợ chồng  Là cơ sở pháp lý để bảo đảm và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, chồng về tài sản  Là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba có quan hệ giao dịch về tài sản với vợ hoặc chồng
 6. 1.2. Ý nghĩa của chế độ tài sản vợ chồng  Là cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp  Là cơ sở pháp lý quan trọng đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động công chứng đối với những giao dịch liên quan đến tài sản của vợ chồng
 7. 2. NỘ 2. N I DUNG CỦ ỘI DUNG C A CHẾẾ Đ ỦA CH  ĐỘ  TÀI SẢ Ộ TÀI S N VỢ ẢN V  CHỒ Ợ CH NG ỒNG 2.1.Chế độ sở 2.2.Chế độ sở hữu chung hữu riêng của của vợ chồng vợ chồng
 8. 2.1.Chế độ sở hữu chung của vợ chồng 2.1.1. Đặc điểm chế độ sở hữu chung của vợ chồng 2.1.2. Thành ph 2.1.2. ần kh Thành phần khối i tài s tàiốsản ản chung c chung ủa vợ chồng của vợ chồng 2.1.3. Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung 2.1.4. Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân 2.1.5. Khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng
 9. 2.1.1. Đặc điểm  chế độ sở hữu chung của vợ chồng •Là sở hữu chung hợp nhất; •Tính chất hợp nhất này tồn tại trong suốt thời kỳ hôn nhân, nếu không có thỏa thuận khác; •Phần quyền sở hữu của mỗi bên không được xác định đối với tài sản chung; •Về nguyên tắc, khi cần chia TS chung thì sẽ chia đôi.
 10. 2.1.2. Thành phần khối tài sản chung của vợ chồng Tài sản do lao động của vợ, chồng làm ra trong thời kỳ hôn nhân + TS do vợ, chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân; + Thu nhập do LĐ, hoạt động SX, KD của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân; + Các tài sản mua sắm được từ thu nhập trong thời kỳ hôn nhân.
 11. 2.1.2. Thành phần khối tài sản chung của vợ  chồng Thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân + Tiền thưởng, tiền trợ cấp… trong thời kỳ hôn nhân; + Các TS mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định của BLDS trong thời kỳ hôn nhân; + Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản chung.
 12. 2.1.2. Thành phần khối tài sản chung của vợ  chồng Tài sản mà vợ chồng được tặng cho chung, thừa kế chung +  Tài sản được tặng cho chung: căn cứ vào ý chí của chủ SH, việc đăng ký sang tên để xác định có phải là TS được tặng cho chung không; + Tài sản được thừa kế chung: chỉ có thể xác lập trong trường hợp thừa kế theo di chúc.
 13. 2.1.2. Thành phần khối tài sản chung của vợ  chồng Quyền sử dụng đất + Vợ, chồng được Nhà nước giao sau khi kết hôn; + Vợ, chồng được NN cho thuê sau khi kết hôn + Vợ, chồng được chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế chung. Tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung
 14. 2.1.3. Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng  đối với tài sản chung Về mục đích: chỉ được Về trách nhiệm: vợ, chồng dùng để đảm bảo nhu phải bàn bạc, thỏa thuận cầu gia đình, thực hiện trong việc định đọat tài sản các nghĩa vụ chung của có giá trị lớn, nhằm đảm bảo vợ chồng. lợi ích chung.
 15. 2.1.4. Chia tài sản chung  của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân Quyền yêu cầu chia Lý do chia Chỉ vợ hoặc chồng mới có Đầu tư KD, thực hiện quyền yêu cầu chia TS nghĩa vụ riêng hoặc có chung trong thời kỳ HN lý do chính đáng khác
 16. 2.1.4. Chia tài sản chung  của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân Thời điểm có hiệu lực Hình thức chia của việc chia Do vợ chồng thỏa Có thể là ngày lập VB, ngày thuận và phải lập VB có hiệu lực,ngày công thành văn bản (có thể chứng, chứng thực VB công chứng hoặc hoặc ngày QĐ của TA có không CC) hiệu lực.
 17. 2.1.5. Khôi phục chế độ  tài sản chung của vợ chồng  Là việc vợ, chồng thỏa thuận xác lập lại chế độ tài sản chung là sở hữu chung hợp nhất;  Việc khôi phục phải được vợ, chồng thỏa thuận bằng văn bản;  Việc khôi phục chế độ tài sản chung phát sinh hiệu lực từ ngày vợ chồng thỏa thuận trong VB.
 18. 2.2. Chế độ sở hữu riêng của vợ chồng 2.2.1 Tài sản riêng của vợ, chồng 2.2.2. Quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng đối với tài sản riêng 2.2.3. Nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ - chồng
 19. 2.2.1 Tài sản riêng của vợ, chồng ­ Tài sản mỗi người có trước khi kết hôn; - Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; - TS được chia riêng cho vợ hoặc chồng trong thời kỳ hôn nhân; - Đồ dùng tư trang cá nhân.
 20. 2.2.2. Quyền và nghĩa vụ của vợ,  chồng đối với tài sản riêng * Do vợ, chồng chiếm hữu, sử dụng, định đoạt mà không phụ thuộc vào ý chí của bên kia * Do vợ, chồng tự quản lý * TS của ai thì có thể sử dụng để thực hiện nghĩa vụ riêng của người đó * Phải nhằm đảm bảo lợi ích của gia đình, đã chi dùng cho GĐ thì không được đòi lại * Có quyền nhập hoặc không nhập vào TS chung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2