intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Cấp thoát nước trong nhà - ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:124

821
lượt xem
280
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cấp thoát nước trong nhà do ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương biên soạn, gồm các nội dung chính như sau: Khái niệm chung về cấp thoát nước, hệ thống cấp nước bên trong, hệ thống thoát nước trong công trình, thiết kế hệ thống cấp thoát nước,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cấp thoát nước trong nhà - ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

 1. BAØI GIAÛNG CẤP THOAÙT NƯỚC TRONG NHAØ GV: ThS.Nguyeãn Thò Thanh Höông
 2. CHÖÔNG 1. KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ CAÁP NÖÔÙC I. ÑÒNH NGHÓA VAØ YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC II. PHAÂN LOAÏI HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC III. TIEÂU CHUAÅN DUØNG NÖÔÙC IV. TÍNH CHAÁT CUÛA NÖÔÙC V. CHEÁ ÑOÄ TIEÂU THUÏ NÖÔÙC VI. XAÙC ÑÒNH LÖU LÖÔÏNG NÖÔÙC TÍNH TOAÙN VII.AÙP LÖÏC TRONG MAÏNG LÖÔÙI CAÁP NÖÔÙC
 3. I. ÑÒNH NGHÓA VAØ YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC 1.1. Ñònh nghóa Heä thoáng caáp nöôùc laø taäp hôïp caùc coâng trình thu nöôùc, vaän chuyeån nöôùc, xöû lyù nöôùc, ñieàu hoaø vaø phaân phoái nöôùc. Thaønh phaàn chính cuûa heä thoáng caáp nöôùc: 1. Coâng trình thu nöôùc 2. Coâng trình xöû lyù nöôùc 3. Coâng trình vaän chuyeån nöôùc 4. Coâng trình ñieàu hoaø nöôùc 5. Coâng trình phaân phoái nöôùc:
 4. I. ÑN VAØ YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI HT CAÁP NÖÔÙC (tt) 8 9 2 10 1 7 6 3 5 4 1: Nguoàn nöôùc caáp 2: Coâng trình thu nöôùc 3: Traïm bôm caáp 1 4: Traïm xöû lyù nöôùc 5: Beå chöùa nöôùc saïch 6: Traïm bôm caáp 2 7: Ñöôøng oáng chính 8: Maïng löôùi caáp nöôùc beân ngoaøi (maïng truyeàn daãn) (maïng phaân phoái) 9: Ñôn vò tieâu thuï nöôùc 10: Ñaøi nöôùc Sô ñoà heä thoáng caáp nöôùc thaønh phoá
 5. I. ÑN VAØ YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI HT CAÁP NÖÔÙC (tt) 1. 2. Yeâu caàu ñoái vôùi heä thoáng caáp nöôùc 1.Baûo ñaûm ñöa ñaày ñuû löôïng nöôùc caàn thieát ñeán caùc nôi tieâu duøng. 2.Baûo ñaûm chaát löôïng nöôùc theo yeâu Caàu. 3.Ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu giaù thaønh söû duïng vaø quaûn lyù Reû. 4.Vieäc xaây döïng vaø quaûn lyù deã daøng, thuaän tieän coù khaû naêng cô giôùi hoùa. 5.Töï ñoäng hoùa cao ñoä vieäc khai thaùc, vaän chuyeån vaø laøm saïch nöôùc.
 6. II. PHAÂN LOAÏI HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC 2.1. Theo chöùc naêng, muïc ñích Heä thoáng caáp nöôùc sinh hoaït. - - Heä thoáng caáp nöôùc saûn xuaát. - Heä thoáng caáp nöôùc chöõa chaùy. - Heä thoáng caáp nöôùc keát hôïp. 2.2. Theo phaïm vi phuïc vuï - Heä thoáng caáp nöôùc beân ngoaøi (ñoâ thò). - Heä thoáng caáp nöôùc tieåu khu (ñôn vò duøng nöôùc goàm nhieàu coâng trình). - Heä thoáng caáp nöôùc trong nhaø (coâng trình). 2.3. Heä thoáng caáp nöôùc chöõa chaùy: - Heä thoáng chöõa chaùy aùp löïc thaáp: laø heä thoáng chöõa chaùy maø aùp löïc taïi caùc coät nöôùc chöõa chaùy treân maïng löôùi thaáp, khoâng ñuû aùp löïc chöõa chaùy caùc coâng trình. - Heä thoáng chöõa chaùy aùp löïc cao: laø heä thoáng caáp nöôùc maø ôû taïi caùc coät chöõa chaùy, aùp löïc ñuû ñeå chöõa chaùy caùc coâng trình trong khu vöïc maø coät chöõa chaùy naøy phuïc vuï.
 7. 2.2. TIEÂU CHUAÅN DUØNG NÖÔÙC Tieâu chuaån duøng nöôùc laø löôïng nöôùc caàn thieát cung caáp  cho moät ñôn vò duøng nöôùc trong nhöõng ñieàu kieän nhaát ñònh. Noù duøng ñeå xaùc ñònh quy moâ hay coâng suaát caáp nöôùc cho ñoâ thò, khu daân cö, khu coâng nghieäp, xí nghieäp. Neáu ñôn vò duøng nöôùc laø ngöôøi thì tieâu chuaån duøng nöôùc tính  theo ñôn vò : lít/1 ngöôøi/1 ngaøy ñeâm (l/ng.ngñ). Neáu ñôn vò laø saûn phaåm thì tieâu chuaån duøng nöôùc tính theo  ñôn vò : lít/1 ñôn vò saûn phaåm (l/ñv.sp).
 8. 3.1. Tieâu chuaån duøng nöôùc sinh hoaït Tieâu chuaån duøng nöôùc sinh hoaït phuï thuoäc vaøo 2 yeáu toá  cô baûn sau : Möùc ñoä trang thieát bò veä sinh trong coâng trình. Ñieàu kieän khí haäu, ñieàu kieän kinh teá, phong tuïc taäp quaùn cuûa ñòa phöông. Theo TCXD 33-2006, tieâu chuaån duøng nöôùc sinh hoaït ñoái vôùi caùc ñieåm daân cö laáy theo baûng 2.1.
 9. Baûng 2.1. Tieâu chuaån duøng nöôùc sinh hoaït vaø heä soá khoâng ñieàu hoøa giôø Kh max cho caùc khu daân cö ñoâ thò (TCXD 33-2006) STT Kh max Möùc ñoä trang thieát bò veä sinh beân trong Tieâu chuaån duøng nöôùc coâng trình cuûa khu nhaø trong ngaøy duøng nöôùc trung bình trong naêm (l/ng.ngñ) Loaïi 1 1 40 – 60 2,5 – 2,0 Nhaø beân trong khoâng coù heä thoáng caáp thoaùt nöôùc vaø duïng cuï veä sinh. Nöôùc duøng laáy töø voøi nöôùc coâng coäng. Loaïi 2 2 80 – 100 2,0 – 1.8 Nhaø beân trong chæ coù voøi laáy nöôùc, khoâng coù heä thoáng caáp thoaùt nöôùc vaø duïng cuï veä sinh. Loaïi 3 3 120 – 150 1.8 – 1.5 Nhaø beân trong coù heä thoáng caáp thoaùt nöôùc, coù thieát bò veä sinh, khoâng coù thieát bò taém. Loaïi 4 4 150 – 200 1.7 – 1.4 Nhaø beân trong coù heä thoáng caáp thoaùt nöôùc, coù thieát bò veä sinh, coù voøi taém hoa sen. Loaïi 5 5 200 – 300 1.5 – 1.3 Nhaø beân trong coù heä thoáng caáp thoaùt nöôùc, coù duïng cuï veä sinh, coù boàn taém vaø caáp nöôùc noùng cuïc boä.
 10. 3.1. Tieâu chuaån duøng nöôùc sinh hoaït (tt) Khi chöa coù soá lieäu cuï theå veà maät ñoä daân cö ñöôïc phaân loaïi theo möùc ñoä tieän nghi, coù theå laáy theo tieâu chuaån trung bình nhö sau : + Nhaø 1 – 2 taàng : qtc = 80 – 120 l/ng.ngñ + Nhaø 3 – 5 taàng : qtc = 120 – 180 l/ng.ngñ Khu du lòch, nghæ maùt, khaùch saïn... tuøy theo möùc ñoä tieän nghi: qtc = 180 – 400 l/ng.ngñ Caùc ñieåm daân cö noâng nghieäp coù maät ñoä 350 ngöôøi/ha : + Vôùi daân soá < 3000 ngöôøi : qtc = 40 – 50 l/ng.ngñ + Vôùi daân soá > 3000 ngöôøi : qtc = 50 – 60 l/ng.ngñ
 11. 3.2. Tieâu chuaån duøng nöôùc coâng nghieäp Tieâu chuaån duøng nöôùc trong hoaït ñoäng coâng nghieäp ñöôïc xaùc ñònh döïa treân daây chuyeàn coâng ngheä cuûa töøng nhaø maùy, xí nghieäp. Tieâu chuaån duøng nöôùc cho nhu caàu sinh hoaït cuûa coâng nhaân laøm vieäc trong xí nghieäp laáy theo TCXD 33-2006 theo baûng 2.2. Baûng 2.2. Tieâu chuaån duøng nöôùc sinh hoaït trong xí nghieäp coâng nghieäp Loaïi phaân xöôûng Tieâu chuaån duøng Heä soá khoâng ñieàu nöôùc (l/ngöôøi/ca) hoøa giôø (Kh-max) Phaân xöôûng noùng toûa nhieät lôùn 45 2.5 hôn 20 Kcalo cho 1 m3/h Phaân xöôûng khaùc 25 3.0
 12.  Tieâu chuaån duøng nöôùc ñeå taém cuûa coâng nhaân trong caùc xí nghieäp, nhaø maùy sau ca laøm vieäc laáy baèng 300 l/h. Thôøi gian taém 45 phuùt. Soá voøi taém hoa sen tính theo soá coâng nhaân trong ca ñoàng nhaát veà ñaëc ñieåm veä sinh cuûa quùa trình saûn xuaát laáy theo baûng 2.3. Baûng 2.3. Soá ngöôøi söû duïng moät voøi hoa sen Ñaëc ñieåm veä sinh cuûa quaù trình saûn Soá ngöôøi söû duïng/moät voøi hoa sen xuaát Khoâng laøm baån quaàn aùo vaø tay chaân 30 Laøm baån quaàn aùo vaø tay chaân 14 Coù duøng nöôùc 10 Thaûi nhieàu buïi hay chaát baån ñoäc haïi 6 Ghi chuù Tröôøng hôïp chæ coù soá lieäu veà toång dieän tích ñaát coâng nghieäp tính theo ha, thì löu löôïng nöôùc caáp cho coâng nghieäp taäp trung ñöôïc tính theo tieâu chuaån 45 – 50 m3/ha.
 13. 2.2.3. Tieâu chuaån nöôùc töôùi Tieâu chuaån nöôùc duøng ñeå töôùi töôùi caây, vöôøn hoa, quaûng tröôøng; röûa vaø töôùi ñöôøng phoá trong caùc ñoâ thò coù theå laáy theo baûng 2.4. Baûng 2.4. Tieâu chuaån nöôùc töôùi Muïc ñích duøng nöôùc Ñôn vò tính Tieâu chuaån cho 1 laàn töôùi Röûa baèng cô giôùi maët ñöôøng vaø quaûng 1 laàn röûa 1,2 – 1,5 tröôøng ñaõ hoaøn thieän Töôùi baèng cô giôùi maët ñöôøng vaø 1 laàn töôùi 0,3 – 0,4 quaûng tröôøng ñaõ hoaøn thieän Töôùi baèng thuû coâng væa heø vaø maët 1 laàn töôùi 0,4 – 0,5 ñöôøng ñaõ hoaøn thieän Töôùi caây xanh ñoâ thò 1 laàn töôùi 3–4 Töôùi thaûm coû boàn hoa 1 laàn töôùi 4-6 Ghi chuù: Khi khoâng ñuû caùc soá lieäu quy hoaïch cuï theå veà dieän tích ñöôøng vaø caây xanh caàn töôùi thì löu löôïng nöôùc töôùi laáy baèng 8 – 12% löu löôïng nöôùc caáp sinh hoaït, tuøy theo daân soá, ñieàu kieän khí haäu, khaû naêng veà nguoàn nöôùc, möùc ñoä hoaøn thieän cuûa khu daân cö.
 14. 3.4. Tieâu chuaån duøng nöôùc cho caùc coâng trình coâng coäng Tieâu chuaån duøng nöôùc cho caùc coâng trình coâng coäng coù theå laáy theo tieâu chuaån thieát keá caáp nöôùc beân trong coâng trình neáu caùc coâng trìn naøy ñöùng rieâng bieät (ghi trong baûng 2.5) hoaëc coù theå laáy chung baèng 10 – 20% toång löu löôïng nöôùc sinh hoaït trong khu daân cö tuøy theo quy moâ vaø taàm quan troïng cuûa moãi loaïi ñoâ thò.
 15. Baûng 2.5. Tieâu chuaån duøng nöôùc cho caùc coâng trình coâng coäng trong ngaøy duøng nöôùc lôùn nhaát trong naêm Loaïi tieâu thuï nöôùc Ñôn vò tính Tieâu chuaån duøng nöôùc (l/ngñ.ñvt) 80 100 Nhaø ôû beân trong moãi caên hoä coù 1 voøi nöôùc söû duïng chung cho caùc Moät ngöôøi nhu caàu sinh hoaït 100 150 Nhaø ôû beân trong coù trang thieát bò veä sinh: voøi taém, röûa trong moät caên Moät ngöôøi hoä kheùp kín 100 200 Nhaø ôû beân trong moãi caên hoä coù trang thieát bò veä sinh: voøi hoa sen Moät ngöôøi taém, röûa 350 400 Nhaø ôû beân trong moãi caên hoä coù boàn taém vaø caáp nöôùc noùng cuïc boä Moät ngöôøi 75 100 Nhaø ôû taäp theå, kyù tuùc xaù coù nhaø veä sinh, voøi taém giaët chung ñaët ôû caùc Moät ngöôøi taàng 100 120 Nhaø ôû taäp theå coù nhaø veä sinh, taém giaët beáp rieâng cho töøng phoøng Moät ngöôøi 100 120 Haïng III Moät ngöôøi 150 200 Haïng II Moät ngöôøi Khaùch saïn 200 250 Haïng I Moät ngöôøi 250 300 Haïng ñaëc bieät Moät ngöôøi 250 300 Beänh vieän, nhaø ñieàu döôõng, nhaø nghæ (coù boàn taém chung vaø voøi taém 1 giöôøng beänh hoa sen) 300 400 Nhaø ñieàu döôõng, nhaø nghæ coù boàn taém trong taát caû caùc phoøng 1 giöôøng Traïm y teá, phoøng khaùm ña khoa 1 beänh nhaân 15 125 150 Nhaø taém coâng coäng coù voøi taém hoa sen 1 ngöôøi taém
 16. Loaïi tieâu thuï nöôùc Ñôn vò tính Tieâu chuaån duøng nöôùc (l/ngñ.ñvt) Beå bôi Boå sung nöôùc traøn 10 Vaän ñoäng vieân 50 Khaùn giaû 3 Nhaø treû Göûi ban ngaøy 75 Göûi caû ngaøy ñeâm 100 10 15 Truï sôû cô quan haønh chính 1 caùn boä 3 5 Raïp chieáu boùng 1 gheá Caâu laïc boä 1 choã ngoài hay 1 khaùn 10 gæa Nhaø haùt Khaùn giaû 10 Dieãn vieân 40 15 20 Tröôøng hoïc 1 hoïc sinh hay moät giaùo vieân Saân vaän Vaän ñoäng vieân 50 ñoäng, nhaø thi ñaáu theå thao Khaùn giaû 3 Nöôùc töôùi Töôùi saân theå thao, saân chôi, khaùn ñaøi vaø caùc coâng 1,5 trình theå thao ngoaøi trôøi, caây xanh, ñöôøng saù beân trong khu vöïc saân vaän ñoäng. Töôùi maët coû saân boùng ñaù 3 Ngöôøi phuïc vuï nhaø coâng coäng 1 ngöôøi trong 1 ca 25
 17. 3.5. Tieâu chuaån nöôùc chöõa chaùy Heä thoáng nöôùc chöõa chaùy trong caùc khu daân cö, xí nghieäp coâng nghieäp thöôøng keát hôïp vôùi heä thoáng caáp nöôùc sinh hoaït hoaëc heä thoáng caáp nöôùc saûn xuaát. Löu löôïng nöôùc chöõa chaùy, soá ñaùm chaùy xaûy ra ñoàng thôøi laáy theo baûng 2.6. Thôøi gian ñeå daäp taét ñaùm chaùy cho pheùp keùo daøi trong 3 giôø.
 18. Baûng 2.6. Tieâu chuaån duøng nöôùc chöõa chaùy Löu löôïng nöôùc cho moät ñaùm chaùy (l/s) Soá ñaùm Soá daân chaùy xaûy Nhaø 2 taàng trôû Nhaø hoãn hôïp caùc Nhaø 3 taàng trôû (1000 ra ñoàng xuoáng vôùi baäc taàng khoâng phuï leân khoâng phuï ngöôøi) thôøi chòu löûa thuoäc vaøo baäc thuoäc vaøo baäc chòu löûa chòu löûa I, II, III IV, V Ñeán 5 1 5 5 10 10 Ñeán 10 1 10 10 15 15 Ñeán 25 2 10 10 15 15 Ñeán 50 2 15 20 20 25 Ñeán 100 2 20 25 30 35 Ñeán 200 3 20 30 40 Ñeán 300 3 40 55 Ñeán 400 3 50 70 Ñeán 500 3 60 80 Ghi chuù: Trong caùc khu coâng nghieäp soá ñaùm chaùy xaûy ra ñoàng thôøi nhö sau: -Dieän tích khu coâng nghieäp < 150 ha laáy 1 ñaùm chaùy. -Dieän tích khu coâng nghieäp > 150 ha laáy 2 ñaùm chaùy xaûy ra ñoàng thôøi.
 19. Trong caùc khu coâng nghieäp, löu löôïng chöõa chaùy tính ñeán ngoâi nhaø caàn löôïng nöôùc chöõa chaùy nhieàu nhaát ñöôïc quy ñònh trong baûng 2.7 Baûng 2.7. Löu löôïng nöôùc chöõa chaùy cho khu coâng nghieäp Löu löôïng nöôùc tính cho moät ñaùm chaùy (l/s) vaø khoái Baäc chòu Haïng löôïng coâng trình (1.000m3) löûa saûn xuaát Ñeán 3 3-5 5 - 20 20 - 50 >50 I , II D, E, Z 5 5 10 10 15 I , II A, B, C 10 10 15 20 30 III D, E 5 10 15 25 35 IV C 10 15 20 30 40 IV, V D, E 10 15 20 30 IV, V C 15 20 25 Ghi chuù : Löu löôïng nöôùc duøng ñeå chöõa chaùy cho coâng trình coâng coäng tính theo quy ñònh trong baûng 2.7 vaø xem nhö laø saûn xuaát haïng C.
 20. IV. TÍNH CHAÁT CUÛA NÖÔÙC 4.1.Tính chaát cuûa nöôùc aên uoáng duøng cho sinh hoaït 4.2. Chaát löôïng nöôùc saûn xuaát 4.3. Yeâu caàu veà chaát löôïng nöôùc
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2