intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 1 - Trường ĐH Xây dựng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

13
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 1 Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự ra đời Chủ nghĩa xã hội khoa học; Các giai đoạn phát triển cơ bản của CNXHKH; Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKH. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 1 - Trường ĐH Xây dựng

 1. Môn học CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Ph. Ăngghen C.Mác 1820 - 1895 1818 - 1883
 2. Nội dung cần hoàn thành Gồm 7 chương  Chương1: Nhập môn CNXHKH  Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của GCCN  Chương 3: CNXH và TKQĐ lên CNXH  Chương 4: Dân chủ XHCN và Nhà nước XHCN  Chương 5: Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong TKQĐ lên CNXH  Chương 6: Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong TKQĐ lên CNXH  Chương 7: Vấn đề gia đình trong TKQĐ lên CNXH
 3. Tài liệu học tập
 4. Chương 1: NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC I/ Sự ra đời Chủ nghĩa xã hội khoa học. II/ Các giai đoạn phát triển cơ bản của CNXHKH. III/ Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKH.
 5. I/ Sự ra đời Chủ nghĩa xã hội khoa học.  Điều kiện kinh tế xã hội nào dẫn đến sự ra đời của học thuyết?  Những tiền đề lý luận của các nhà tư tưởng được C.Mác và Ph.Ăngghen đã nghiên cứu và kế thừa.  Vai trò của C.Mác và Ph. Ăngghen.  Tác phẩm đánh dấu sự ra đời CNXHKH: “ Tuyên ngôn đảng cộng sản”.
 6. 1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời CNXHKH Điều kiện kinh tế xã hội nào dẫn đến sự ra đời của học thuyết? - Phương thức sản xuất TBCN phát triển mạnh mẽ.  Điều kiện kinh tế - xã hội - Giai cấp công nhân trở thành lực lượng xã hội độc lập đấu tranh chống lại giai cấp tư sản. - Thực tiễn phong trào đấu tranh của GCCN đặt ra cần phải có một lý luận khoa học hướng dẫn để đi đến thắng lợi.
 7. Tiền đề khoa học tự nhiên Định luật Học thuyết Học thuyết bảo toàn và tiến hóa của chuyển hóa Đac - Uyn tế bào năng lượng Khoa học về tính thống Bằng chứng khoa học về nhất vật chất và chuyển Khoa học về quá trình tính thống nhất của toàn phát triển của sự sống hóa năng lượng.của giới bộ sự sống tự nhiên. Sự phát triển của KHTN cuối TK XVIII – đầu thế kỷ XIX
 8. Những tiền đề lý luận của các nhà tư tưởng được C.Mác và Ph.Ăngghen đã nghiên cứu và kế thừa.  Tiền đề lý luận Triết học cổ Kinh tế chính trị học Chủ nghĩa xã hội điển Đức cổ điển Anh không tưởng – phê phán
 9. Chủ nghĩa xã hội không tưởng – phê phán Robert Owen (1771 - 1858) Charles Fourier (1772 - 1837) Saint Simon (1760 - 1825) http://tulieuvankien.dangcon http://tulieuvankien.dangco http://tulieuvankien.dangcong gsan.vn/ho-so-su-kien-nhan- ngsan.vn/ho-so-su-kien- san.vn/ho-so-su-kien-nhan- chung/phong-trao-cong-san- nhan-chung/phong-trao- chung/phong-trao-cong-san- cong-nhan-quoc-te/cac-lanh- cong-san-cong-nhan-quoc- cong-nhan-quoc-te/cac-lanh- tu-va-cac-nha-lanh-dao-noi- te/cac-lanh-tu-va-cac-nha- tu-va-cac-nha-lanh-dao-noi- tieng/robert-owen-1771- lanh-dao-noi-tieng/charles- tieng/saint-simon-1760-1825- 1858-3061 fourier-1772-1837-3059 3060
 10. Những giá trị tư tưởng: - Tinh thần phê phán những bất Robert Owen (1771 - 1858) công, xấu xa trong xã hội. Hạn chế lớn nhất trong tư tưởng của - Tính nhân văn, các đại biểu trên là gì? nhân đạo. - Mô hình về một xã hội tiến bộ.
 11. 2. Vai trò của C. Mác và Ph. Ănghen a) Sự chuyển biến về lập trường b) Tác phẩm Tuyên ngôn của triết học và lập trường chính trị ĐCS - Chuyển từ: TGQ duy tâm => TGQ duy vật. Sự ra đời của tác - Lập trường dân chủ => lập phẩm trường cộng sản. 3 phát kiến (học thuyết): - CNDVLS Nội dung chính của tác phẩm - Học thuyết m - SMLS của GCCN
 12. Vai trò của Mác và Ănghen Nhân tố chủ quan cho sự ra đời của CNXHKH
 13. Tác phẩm đánh dấu sự ra đời của CNXHKH Xuất bản lần đầu tiên tháng 2/1848
 14. Là lý luận chính trị - xã hội dẫn dắt thực tiễn hoạt động Chủ nghĩa xã xây dựng chủ nghĩa xã hội của hội khoa học giai cấp công nhân và chính đảng của giai cấp công nhân – hình thành chế độ xã hội mới
 15. II. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CƠ BẢN CỦA CNXHKH • Giai đoạn C.Mác và Ph.Ăngghen phát triển 1 CNXHKH • Giai đoạn Lênin vận dụng và phát triển 2 CNXHKH trong điều kiện mới • Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của 3 CNXHKH từ sau khi Lênin qua đời đến nay
 16. III. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU CNXHKH 1 • Đối tượng nghiên cứu của CNXHKH • Phương pháp nghiên cứu của 2 CNXHKH 3 • Ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKH
 17. 1. Đối tượng nghiên cứu của CNXHKH CNXHKH nghiên cứu những quy luật, tính qui luật chính trị - xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa Nghiên cứu những nguyên tắc cơ bản, những điều kiện, những con đường và hình thức, phương pháp đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nhằm hiện thực hóa sự chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.
 18. 2. Phương pháp nghiên cứu của CNXHKH Chủ nghĩa duy vật biện chứng CNXHKH sử dụng PPL chung nhất Chủ nghĩa duy vật lịch sử PP kết hợp lôgic và lịch sử PP khảo sát và phân tích về mặt PP nghiên cứu cụ thể và nhhuwngx chính trị - xã hội, PP so sánh, tổng PP có tính liên kết thực tiễn ngành, tổng hợp Các PP có tính liên ngành
 19. 3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKH Về mặt lý luận Trang bị những nhận thức chính trị - xã hội và phương pháp luận khoa học về quá trình tất yếu lịch sử của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa Nghiên cứu, học tập chủ nghĩa xã hội khoa học góp phần định hướng chính trị - xã hội cho hoạt động thực tiễn của Đảng Cộng sản, Nhà nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nghiên cứu, học tập chủ nghĩa xã hội khoa học giúp chúng ta có căn cứ nhận thức khoa học để luôn cảnh giác, phân tích đúng và đấu tranh chống lại những nhận thức sai lệch, những tuyên truyền chống phá của chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động đối với Đảng ta, Nhà nước, chế độ ta.
 20. Về mặt thực tiễn Nghiên cứu, học tập chủ nghĩa xã hội khoa học góp phần chống mọi biểu hiện cơ hội chủ nghĩa, dao động, thoái hoá, biến chất trong đảng và cả xã hội, giáo dục lý luận chính trị - xã hội một cách cơ bản khoa học cho cán bộ, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên và nhân dân. Nghiên cứu, học tập chủ nghĩa xã hội khoa học góp phần quan trọng vào việc giáo dục niềm tin khoa học cho nhân dân vào mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2