intTypePromotion=1

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 1: Vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng của chủ nghĩa xã hội khoa học

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
442
lượt xem
44
download

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 1: Vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng của chủ nghĩa xã hội khoa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng của chủ nghĩa xã hội khoa học. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 1: Vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng của chủ nghĩa xã hội khoa học

  1. CHƯƠNG 1 VỊ TRÍ, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ CHỨC NĂNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC TS. Dương Văn Duyên Bộ môn: Chủ nghĩa xã hội khoa học 1
  2. A. Mục đích, yêu cầu - Giúp người học nắm được vị trí, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, phương pháp của CNXHKH. - Phân biệt được sự khác nhau giữa đối tượng, chức năng, phương pháp nghiên cứu của CNXHKH với triết học, kinh tế học chính trị Mác - Lênin và các môn KHXH chuyên ngành. 2
  3. B. NỘI DUNG 1. Vị trí của chủ nghĩa xã hội khoa học trong hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin 3
  4. 1.1 Quan niÖm chung vÒ CNXH vµ CNXHKH 1.1.1 Quan niÖm chung vÒ CNXH. CNXH có các ý nghĩa sau: * Là những nhu cầu và hoạt động thực tiễn của nhân dân lao động trong quá trình sản xuất ngày càng xã hội hoá và trong quá trình thực thi dân chủ. * Là phong trào đấu tranh của nhân dân lao động chống chế độ áp bức, bóc lột, bất công. 4
  5. * Lµ íc m¬, lý tëng cña nh©n d©n lao ®éng vÒ mét x· héi kh«ng cã chÕ ®é t h÷u, giai cÊp, ¸p bøc, bãc lét, nghÌo nµn l¹c hËu. * Lµ nh÷ng t tëng,lý luËn, häc thuyÕt vÒ gi¶i phãng con ngêi, gi¶i phãng x· héi khái chÕ ®é t h÷u, ¸p bøc, bãc lét, bÊt c«ng, x©y dùng x· héi c«ng b»ng, b×nh ®¼ng. * Lµ mét chÕ ®é x· héi do nh©n d©n lao ®éng x©y dùng vµ lµm chñ díi sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n, th«ng qua chÝnh ®¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n. 5
  6. 1.1.2 Quan niệm chung về CNXHKH CNXHKH được hiểu theo 2 nghĩa sau: * Nghĩa rộng: CNXHKH được hiểu như là chủ nghĩa Mác - lênin V.I Lênin: Chủ nghĩa xã hội khoa học tức là chủ nghĩa Mác. * Nghĩa hẹp: CNXHKH là một trong ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác - Lênin 6
  7. 1.2 Vị trí của chủ nghĩa xã hội khoa học trong hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác –Lênin CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN Triết học Kinh tế chính trị CNXH Mác – Lênin Mác – Lênin Khoa học 7
  8. Tính thống nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin - Thế giới quan Triết học phương pháp Mác – Lênin luận khoa học: CNDVBC và CNDVLS. -Luận giải một cách CHỦ NGHĨA Kinh tế chính trị toàn diện, khoa học MÁC - LÊNIN Mác – Lênin về sự chuyển biến từ CNTB sang CNXH, CNCS. -Là hệ tư tưởng CNXH chính trị của giai Khoa học cấp công nhân. 8
  9. Tính độc lập của triết học M-LN, KTCT M-LN, CNXHKH Triết học Luận giải quy luật TÍNH Mác – Lênin chung nhất TẤT YẾU SỰ Kinh tế chính trị CHUYỂN Luận giải quy luật Mác – Lênin kinh tế BIẾN TỪ HÌNH THÁI KT-XH TBCN CNXH Luận giải quy luật SANG Khoa học chính trị – xã hội HÌNH THÁI KT-XH CSCN * CNXHKH là kết luận hợp lôgíc được rút ra từ triết học M – L và kinh tế chính trị M - L 9 * CNXHKH là môn khoa học hoàn tất chủ nghĩa Mác – Lênin
  10. Mối quan hệ giữa Triết học MLN, Kinh tế chính trị MLN, CNXHKH N/C quy luật chung nhất của tự Nhiên, xã hội và tư duy. TRIẾT + Triết học MLN là thế giới quan, HỌC nhân sinh quan của GCCN - đại MÁC- biểu cho toàn thể nhân dân lao động LÊNIN trong thời đại ngày nay. + Là cơ sở lý luận và phương pháp Cơ sở CHỦ luận chung cho CNXH khoa học. lý luận NGHĨA và XÃ Phương HỘI KHOA pháp HỌC Luận KINH N/C quy luật về mối quan hệ giữa TẾ người với người trong quá trình sản CHÍNH xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng TRỊ của cải trong quá trình chuyển biến MÁC- từ CNTB lên CNXH và CNCS. LÊNIN 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2