Bài giảng điện từ 012

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
117
lượt xem
33
download

Bài giảng điện từ 012

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện tượng điện phân là hiện tượng khi có dòng điện chạy qua khi có dòng điện chạy qua dung dịch điện phân thì có sự xuất hiện của các chất mới trong dung dịch điên phân ấy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điện từ 012

 1. § 38 – 39. DOØNG ÑIEÄN TRONG CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN 38 NaCl I. Hieän töôïng ñieän phaân baûn chaát doøng ñieän trong chaát ñieän phaân : 1. Hieän töôïng ñieän phaân : + Hieän töôïng ñieän phaân laø hieän töôïng khi coù doøng ñieän chaïy qua dung dòch ñieän phaân thì coù söï xuaát hieän cuûa caùc chaát môùi DD NaCl trong dung dòch ñieän phaân aáy. DD Nöôùc caát Taïi sao dung dòch ñieän phaân Hieän töôïnñieän vaø baûn chaát gì ? coù theå daãn g ñieän phaân laø + doøng ñieän trong chaát ñieän phaân laø gì ? Vôùi caùc dung dòch khaùc nhö Quan saùt thí nghieäm dd HCl, dd NaOH thì sao ?
 2. § 38 – 39. DOØNG ÑIEÄN TRONG CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN 38 I. Hieän töôïng ñieän phaân baûn chaát Na Cl Cl- Na+ + doøng ñieän trong chaát ñieän phaân : 1. Hieän töôïng ñieän phaân : + 2. Baûn chaát doøng ñieän trong chaát ñieän phaân : DD NaCl Taïi sao kim loaïi coù theå daãn ñieän ? + Vì sao trong dung dòch ñieän phaân coù ñieän tích töï do ?
 3. § 38 – 39. DOØNG ÑIEÄN TRONG CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN 38 I. Hieän töôïng ñieän phaân baûn chaát Na Cl Cl- Na+ + doøng ñieän trong chaát ñieän phaân : 1. Hieän töôïng ñieän phaân : + 2. Baûn chaát doøng ñieän trong chaát ñieän phaân: Na+ Cl- DD NaClNa+ Khi khoâng coù ñieän tröôøng ngoaøi caùc ion chuyeån ñoäng nhö Cl- Na+ Cl- theá naøo ? Khi coù ñieän tröôøng ngoaøi caùc E + ion döông vaø ion aâm chuyeån ñoäng nhö theá naøo ?
 4. § 38 – 39. DOØNG ÑIEÄN TRONG CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN 38 I. Hieän töôïng ñieän phaân baûn chaát doøng ñieän trong chaát ñieän phaân : Cl Cl + Cl- + Cl- 1. Hieän töôïng ñieän phaân : + 2. Baûn chaát doøng ñieän trong + chaát ñieän phaân : Doøng ñieänöùng phuï trong hieän n 3. Phaûn trong chaát ñieän phaâ Na+ Cl- laø tdoøng chuyeån dôøi :coù höôùng cuûa öôïng ñieän phaân Na+ NaCl Cl- DD Caùcinguyeân töû haychieàu ñieän phaân töû caùc on döông theo trungghoaøctaïc ion ôû m ngöôïc chieàu tröôøn vaø aù o ra aâ caùc ñieän cöïc Na+ Cl- coù n tröôøng.vaøo cöïc hoaëc bay leân ñieätheå baùm khoûi dd ñieän phaân hoaëc taùc E + Sau g vôùi ñieän cöïcn ñoäng ñeán i c duïn khi ion chuyeå vaø dung moâcaù gñieäneân caùc phaûn öùnggì xaûy ra ? aây n cöïc hieän töôïng hoaù hoïc Baûn chaát doøng ñieän trong khaùc goïi laø caùc phaûn öùng phuï chaát ñieän phaân laø gì ? (hay phaûn öùng thöù caáp).
 5. § 38 – 39. DOØNG ÑIEÄN TRONG CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN 38 I. Hieän töôïng ñieän phaân baûn chaát doøng ñieän trong chaát ñieän phaân : 1. Hieän töôïng ñieän phaân : 2. Baûn chaát doøng ñieän trong chaát ñieän phaân : 3. Phaûn öùng phuï trong hieän töôïng ñieän phaân : 4. Hieän töôïng cöïc döông tan : Laø hieän töôïng khi ñieän phaân dung dòch muoái cuûa kim loaïi duøng laøm anoât thì sau moät thôøi gian anoât tan daàn ra vaø catoât coù kim loaïi ñoù baùm vaøo. Khi coù hieän töôïng cöïc döông tan thì doøng ñieän tuaân theo ñònh luaät OÂm.
 6. § 38 – 39. DOØNG ÑIEÄN TRONG CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN 38 A m=k q I. Hieän töôïng ñieän phaân baûn chaát doøng ñieän trong chaát ñieän phaân : n Ñaët F = , vì q = It neân 1. Hieän töôïng ñieän phaân : 1 2. Baûn chaát doøng ñieän trong k Khoái löôïng chaát ñöôïc chaát ñieän phaân : 1 A giaûi phoùng (g) m= 3. Phaûn öùng phuï trong hieän It Fn töôïng ñieän phaân : Khoái löôïng mol (g) 4. Hieän töôïng cöïc döông tan : Cöôøng ñoä doøng II. Ñònh luaät Faraday : ñieän (A) 1. Ñònh luaät: Khoái löôïng m cuûa chaát ñöôïc Thôøi gian ñieän giaûi phoùng ra ôû ñieän cöïc tæ leä phaân (s) Michael Faraday vôùi ñöông löôïng hoaù hoïc A/n Nhaø baùc hoïc trò Hoaù Anh cuûa chaát ñoù vaø ñieän löôïng q ñi 1791 - 1867 4 qua dung dòch ñieän phaân. Haèng soá Faraday F = 9.65.10 (C/mol)
 7. § 38 – 39. DOØNG ÑIEÄN TRONG CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN 38 1A I. Hieän töôïng ñieän phaân baûn chaát m= Ta coù : q doøng ñieän trong chaát ñieän phaân : Fn 1. Hieän töôïng ñieän phaân : q = nF = n.9,65.107 (C) 2. Baûn chaát doøng ñieän trong chaát ñieän phaân : 3. Phaûn öùng phuï trong hieän töôïng ñieän phaân : m=A (Kg) 4. Hieän töôïng cöïc döông tan : II. Ñònh luaät Faraday : 1. Ñònh luaät: N = NA = 6,023.1026 (Nguyeân töû) 2. Ñieän tích cuûa ioân: Ñieän tích moãi ion : Ñieän tích cuûa moät ion ? q = nqo = n.1,6.10 -19 (C) Vôùi ion hoaù trò I: 9,65.107 nF = n.1,6.10−19 (C) q= =n qo = 1,6.10-19 (C) : ñieän tích nguyeân toá 6,023.1026 NA
 8. § 38 – 39. DOØNG ÑIEÄN TRONG CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN 38 I. Hieän töôïng ñieän phaân baûn chaát doøng ñieän trong chaát ñieän phaân : 1. Hieän töôïng ñieän phaân : 2. Baûn chaát doøng ñieän trong chaát ñieän phaân : 3. Phaûn öùng phuï trong hieän töôïng ñieän phaân : Traû lôøi : 4. Hieän töôïng cöïc döông tan : Khoái löôïng Ag baùm vaøo cöïc aâm laø : II. Ñònh luaät Faraday : 1. Ñònh luaät: 1 A Ag m= 2. Ñieän tích cuûa ioân: It F n Ag 3. Baøi taäp aùp duïng : 1 108 = .5.10.60 4 9,65.10 1 = 3,4(g )
 9. § 38 – 39. DOØNG ÑIEÄN TRONG CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN 38 I. Hieän töôïng ñieän phaân baûn chaát • Maï ñieän : öùng duïng hieän doøng ñieän trong chaát ñieän phaân : töôïng ñieän phaân ñeå phuû moät 1. Hieän töôïng ñieän phaân : lôùp kim loaïi leân ñoà vaät. 2. Baûn chaát doøng ñieän trong chaát ñieän phaân : 3. Phaûn öùng phuï trong hieän töôïng ñieän phaân : 4. Hieän töôïng cöïc döông tan : II. Ñònh luaät Faraday : 1. Ñònh luaät: 2. Ñieän tích cuûa ioân : 3. Baøi taäp aùp duïng : III. ÖÙng duïng cuûa hieän töôïng ñieän phaân :
 10. § 38 – 39. DOØNG ÑIEÄN TRONG CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN 38 I. Hieän töôïng ñieän phaân baûn chaát • Luyeän kim : öùng duïng hieän doøng ñieän trong chaát ñieän phaân : töôïng döông cöïc tan trong 1. Hieän töôïng ñieän phaân : luyeän kim ñeå tinh cheá kim loaïi 2. Baûn chaát doøng ñieän trong chaát ñieän phaân : 3. Phaûn öùng phuï trong hieän töôïng ñieän phaân : 4. Hieän töôïng cöïc döông tan : II. Ñònh luaät Faraday : 1. Ñònh luaät: 2. Ñieän tích cuûa ioân : 3. Baøi taäp aùp duïng : III. ÖÙng duïng cuûa hieän töôïng • Ñuùc ñieän : öùng duïng hieän töôïng ñieän phaân : ñieän phaân ñeå taïo ra caùc ñoà vaät baèng kim loaïi theo khuoân maãu.
 11. HEÁT

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản