intTypePromotion=1
ADSENSE

bài giảng Đường lối công nghiệp hóa

Chia sẻ: Lê Quốc Vương | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

701
lượt xem
221
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là quá trình chuyển biến kinh tế-xã hội ở một cộng đồng người từ nền kinh tế với mức độ tập trung tư bản nhỏ bé (xã hội tiền công nghiệp) sang nền kinh tế công nghiệp. Công nghiệp hóa là một phần của quá trình hiện đại hóa. Sự chuyển biến kinh tế-xã hội này đi đôi với tiến bộ công nghệ, đặc biệt là sự phát triển của sản xuất năng lượng và luyện kim quy mô lớn. Công nghiệp hóa còn gắn liền với thay đổi các hình thái triết học hoặc sự thay đổi thái...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng Đường lối công nghiệp hóa

 1. Cấu trúc chương IV I II
 2. I. Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi I. mới *Khái niệm công nghiệp hóa.
 3. Khái niệm và mục đích Khái Công nghiệp hóa ở Tây Âu thế kỷ XVIII - XIX Công Chế tạo Giao Nông nghiệp máy thông nghiệp nhẹ
 4. Khái niệm và mục đích * Mục đích công nghiệp hóa.
 5. I. Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi I. mới Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa. 1. a. Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hóa XHCN.  Ở miền Bắc (1954 – 1975) - Điểm xuất phát: 3 1 2 ® lªn CNXH tõ mét i C¸c n­íc XHCN ® ang ® Êt n­íc ® ang nÒn kinh tÕ NN lín m¹nh t¹o nªn sù t¹m thêi chia c¾t s¶n xuÊt nhá kh«ng hîp t¸c nh­ng còng lµm hai miÒn tr¶i qua giai ® o¹n cã những bÊt ® ång ph¸t triÓn TBCN phøc t¹p.
 6. I. Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi I. mới 1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa. a. Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hóa XHCN. Ở miền Bắc (1954 – 1975)  Toàn cảnh Đại hội III - Đại hội III (9/1960) xác định: + Công nghiệp hóa là tất yếu đối với miền Bắc: * Để cải biến tình trạng kinh tế lạc hậu của nước ta. * Trang bÞ kü thuËt c ho to µn bé nÒn kinh Trang tÕ què c d©n, thùc hiÖn c ¬ g iíi ho ¸ s ¶n xuÊt. tÕ * N©ng c ao năng s uÊt lao ®é ng . N©ng năng + Công nghiệp hóa là nhiệm vụ trọng tâm trong Công suốt thời kỳ quá độ
 7. I. Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi I. mới Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa. 1. a. Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hóa XHCN.  Ở miền Bắc (1954 – 1975) - Đại hội III (9/1960) + Mục tiêu cơ bản của công nghiệp hóa Toàn cảnh Đại hội III XHCN: XHCN:
 8. I. Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi I. mới Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa. 1. a. Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hóa XHCN.  Ở miền Bắc (1954 – 1975) - Hội nghị TW 7 khóa III nêu phương hướng chỉ đạo xây d ựng và phát triển công nghiệp là: 3 1 2 4 K ết h ợp Ra sức phát Ra sức Ưu tiên phát chặt chẽ triển CN TW, phát triển triển công phát triển CN nhẹ đồng thời nghiệp nặng công nghiệp đẩy mạnh song song song 1 cách hợp với phát với việc ưu phát triển CN lý triển nông địa phương tiên tiên nghiệp CN nặng CN
 9. I. Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi I. mới 1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa. a. Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hóa XHCN.  Trên phạm vi cả nước (1975 – 1985) - Đại hội IV (12/1976): Toàn cảnh Đại hội IV + Mục tiêu: Đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH, đưa nền kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn XHCN. lên
 10. I. Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi I. mới 1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa. a. Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hóa XHCN.  Trên phạm vi cả nước (1975 – 1985) Toàn cảnh Đại hội IV - Đại hội IV (12/1976): + Nội dung: ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN CN CN NẶNG TRÊN CƠ SỞ PHÁT TRIỂN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CN NHẸ
 11. I. Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi I. mới 1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa. a. Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hóa XHCN.  Trên phạm vi cả nước (1975 – 1985) Toàn cảnh Đại hội IV - Đại hội IV (12/1976): + Nhận xét: * Về cơ bản giống với đường lối công nghiệp hóa ở miền Bắc thời kỳ trước (1954 – 1975) * Qua thực tiễn 1976 – 1981, Đảng rút ra nhận thức: phải xác định đúng bước đi của công nghiệp hóa cho phù hợp với đi mục tiêu và khả năng của mỗi chặng
 12. I. Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi I. mới 1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa. a. Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hóa XHCN.  Trên phạm vi cả nước (1975 – 1985) Toàn cảnh Đại hội V - Đại hội V (3/1982) xác định: + Tro ng c hÆng ®­ê ng ®Çu tiª n c ña thê i kú qu¸ ®é Tro lªn CNXH thì p h¶i lÊy n «ng ng hiÖp lµm mÆt trËn thì hµng ®Çu ; ra s ø c ph¸t triÓn c «ng ng hiÖp s ¶n xuÊt h µng ra h µng tiªu dïng . + Cßn c «ng ng hiÖp nÆng ph¶i lµm c ã c hän läc , c ã m ø c ®é , võ a s ø c víi mô c tiªu phô c vô c ho n«ng ng hiÖp vµ c «ng ng hiÖp nhÑ. ng + § ã lµ né i dung c hÝnh c ña c «ng ng hiÖp ho ¸ tro ng
 13. I. Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi I. mới 1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa. b. Đặc trưng chủ yếu của công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới. CÔNG NGHIỆP HÓA THEO KIỂU CŨ 1 2 3 - CNH chủ yếu dựa vào lợi thế về lao động, Công nghiệp hóa Nóng vội, giản tài nguyên, đất đai và đơn, chủ quan, theo mô hình kinh nguồn viện trợ của các tế khép kín, duy ý chí, ham nước XHCN. -Chủ lực thực hiện hướng nội và làm nhanh, làm CNH là Nhà nước và thiên về phát lớn, không quan các doanh nghiệp NN triển công tâm đến hiệu -Phân bổ nguồn lực chủ yếu thông qua cơ nghiệp nặng. quả KT-XH chế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu, bao
 14. I. Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi I. mới 2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân. a. Kết quả thực hiện chủ trương và ý nghĩa. - S o víi năm 1 955: năm + S è xÝ ng hiÖp tăng 1 6,5. tăng + C¸c khu c «ng ng hiÖp ®· hình thµnh. C¸c hình + C¸c ng µnh kinh tÕ kü thuËt the n c hè t ra ®ê i: Điện, dÇu khÝ, ho ¸ c hÊt, c ¬ khÝ… Đi + S è tr-ê ng đại h äc : Hµng c hô c tr-ê ng c ã c hÊt l-îng : häc Tæ ng hîp, B¸c h Kho a, KTQD, S - ph¹m, Y, N«ng ng hiÖp + S è c ¸n bé kho a häc kü thuËt: 43 v¹n ng - Ý nghĩa: Tạo cơ sở ban đầu để nước ta phát triển nhanh trong giai đoạn tiếp theo.
 15. I. Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi I. mới 2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân. a. Hạn chế và nguyên nhân - Hạn chế: + Ch-a trang bÞ ®-îc c ¬ s ë vËt c hÊt the o ®Êt n-íc nh- yªu Ch-a c Çu ®Æt ra. + Lùc l-îng s ¶n xuÊt c ßn thÊp kÐm nhÊt lµ n«ng ng hiÖp + X· hé i thiÕu c ¸c s ¶n phÈm tiªu dïng thiÕt yÕu, kinh tÕ X· c hËm ph¸t triÓn. - Nguyên nhân: + Do ®iÓm xuÊt ph¸t tiÕn hµnh c «ng ng hiÖp ho ¸ Do c ña c hó ng ta rÊt thÊp kÐm vµ bÞ c hiÕn tranh t¸c ®é ng . ®é + M¾c s ai lÇm ng hiªm träng tro ng x¸c ®Þnh mô c M¾c
 16. II. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi II. mới 1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa. a. Quá trình này bắt đầu từ Đại hội VI (12/1986) - Đại hội phê phán những sai lầm Toàn cảnh Đại hội V trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960 – 1985. Trong đó s ai lÇm lín nhÊt lµ ®Èy Trong m ¹nh c «ng ng hiÖp ho ¸ khi t hiÕu c ¸c tiÒn ®Ò c Çn thiÕt: Vè n, nh©n lùc … dÉn ®Õn, x¸c ®Þnh mô c tiªu b -íc ®i, bè trÝ c ¬ c Êu kinh tÕ, c ¬ c Êu ®Çu t-, biÖn ph¸p thùc hiÖn kh«ng ®ó ng , kh«ng phï hîp. kh«ng
 17. II. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi II. mới 1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa. a. Quá trình này bắt đầu từ Đại hội VI (12/1986) - Đại hội cụ thể hóa nội dung chính của công nghiệp hóa XHCN trong những năm còn lại của chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ là thực hiện cho được 3 Chương trình mục tiêu (3 chương trình kinh tế lớn):
 18. II. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi II. mới
 19. II. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi II. mới “CNH, H§H lµ qu¸ 1. Quá trình đổi mới tư duy về công tr×nh c huyÓn ®æ i nghiệp hóa. c ¨n b¶n, to µn diÖn b. Hội nghị TW 7 khóa VII (7/1994) c ¸c ho ¹t ®é ng s ¶n đã có bước đột phá mới trong nhận x uÊt, kinh do anh, d Þc h vô vµ qu¶n lý thức về công nghiệp hóa: Lần đầu tiên kinh tÕ x· hé i tõ s ö đưa ra khái niệm: d ô ng lao ®é ng thñ Công nghiệp hóa – Hiện đại c «ng lµ c hÝnh s ang s ö dô ng mé t c ¸c h hóa p hæ biÕn s ø c lao ®é ng c ïng víi c «ng n g hÖ, ph-¬ng tiÖn v µ ph-¬ng ph¸p tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i dùa trªn s ù ph¸t triÓn c ña c «ng ng hiÖp vµ tiÕn bé kho a häc –
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2