intTypePromotion=1

Bài giảng E-marketing - Chương 2: Môi trường Internet Marketing

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
179
lượt xem
22
download

Bài giảng E-marketing - Chương 2: Môi trường Internet Marketing

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của Chương 2 - Môi trường Internet Marketing nhằm giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của việc phân tích môi trường, phân loại và mô tả được các yếu tố môi trường, mô tả được hành vi người tiêu dùng có khả năng phân tích các báo cáo số liệu và đánh giá hành vi khách hàng qua các số liệu này, có khả năng liên hệ các sự kiện trong thực tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng E-marketing - Chương 2: Môi trường Internet Marketing

 1. 6/10/2014 CHƢƠNG 2 MÔI TRƢỜNG INTERNET MARKETING NỘI DUNG CHƢƠNG 2 1 1. Vai trò của môi trƣờng VAI TRÕ CỦA MÔI TRƢỜNG 2. Môi trƣờng vĩ mô 3. Môi trƣờng vi mô Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing 1.1 Mối quan hệ giữa các yếu tố môi 1.2 Vai trò của các yếu tố môi trƣờng trƣờng vi mô – vĩ mô Pháp luật – Đạo đức Môi trƣờng vĩ mô QUỐC TẾ Công nghệ kỹ thuật • Khía cạnh kinh tế • Pháp luật E Đối thủ cạnh tranh internet Các thị trường Nhân tố khác… • Văn hóa xã hội Môi trƣờng vi mô Cơ CÔNG NGHỆ XÃ HỘI SWOT hội • CM khoa học Tổ chức/ DN • Quan điểm Kế hoạch E-Marketing • Xu hƣớng • Đạo đức • Tinh thần Chiến lược S kinh doanh ĐẶC TÍNH QUỐC GIA Chiến lược E-Marketing Mix • Khía cạnh kinh tế E-Marketing CRM • Pháp luật • Văn hóa xã hội Nhà cung cấp Đối thủ CT Trung gian Người tiêu dùng P Thang đo hiệu quả Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing 1
 2. 6/10/2014 MỤC TIÊU CỦA CHƢƠNG • Hiểu đƣợc tầm quan trọng của việc phân tích môi trƣờng • Phân loại và mô tả đƣợc các yếu tố môi trƣờng NỘI DUNG • Mô tả đƣợc hành vi ngƣời tiêu dùng 2.1 Xã hội – Văn hóa Có khả năng phân tích các báo cáo số liệu và đánh giá hành vi khách hàng qua các số liệu này. 2.2 Kinh Tế – Khoa học công nghệ 2.3 Chính trị – Luật pháp – Đạo đức • Có khả năng liên hệ các sự kiện trong thực tế. 2 MÔI TRƢỜNG VĨ MÔ Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing Các yếu tố môi trƣờng vĩ mô Đặc tính của công nghệ số • Môi trƣờng vĩ mô chịu 5 sức ép chính, gồm: – Sức ép chính trị - luật pháp – Sức ép về kinh tế – Sức ép văn hoá – xã hội – Sức ép khoa học kỹ thuật công nghệ – Sức ép môi trƣờng tài nguyên MÌNH LÀ NGƯỜI VIỆT NAM Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing 2
 3. 6/10/2014 SỰ THẬT LÀ… 2.1 MÔI TRƢỜNG VĨ MÔ  Ngôn ngữ Internet không phải là TOÀN CẦU ĐẶC ĐIỂM CỦA INTERNET  Văn hoá - Giao tiếp không biên giới, kết nối toàn cầu  Cơ sở hạ tầng - Cho phép kết nối 24/7  Pháp luật VĂN HÓA – XÃ HỘI  Đạo đức - Văn hóa đa dạng … - Ngôn ngữ - Đặc điểm nhân khẩu … - Phong tục – Tập quán …  sự đồng hóa và dị biệt Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing Sự biến đổi của các môi trƣờng theo Các yếu tố nhân khẩu học cần quan tâm thời gian • Tuổi tác • Hành vi sử dụng internet Văn hóa dân gian hiện đại • Tỉ lệ sinh • Phƣơng tiện kết nối Xã hội • Học vấn internet • Giới tính • Các mạng xã hội sử dụng Công nghệ • Cấu trúc gia đình • … Thương mại • Tình trạng hôn nhân • Tổng thu nhập Chính phủ • Nghề nghiệp Cơ sở hạ tầng giao thông Môi trường tự nhiên Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing 3
 4. 6/10/2014 Ví dụ: hãng hàng không Air Asia MÔI TRƢỜNG VĨ MÔ 2.2 • Mạng xã hội địa phƣơng – Tiếp cận toàn cầu: ĐẶC ĐIỂM CỦA INTERNET – 1 Fan Page chính thức của AirAsia Malaysia (~1,5tr fans) - Giao tiếp không biên giới, kết nối toàn cầu – 14 Fan Pages của các quốc gia châu Á (~2,45tr fans) - Cho phép kết nối 24/7 – Mạng xã hội địa phƣơng (Vd. Weibo.com của TQ) – Kết quả gặt hái đƣợc (2011): KINH TẾ • Website số 1 châu Á (Google Aware) • 65tr lƣợt thăm viếng website/tháng - Xuất hiện những nền kinh tế mới nổi. Đây là những nền • 25tr ngƣời đến website kinh tế có đặc điểm chung: • 200 quốc gia khác nhau - Chƣa phát triển • 3.3tr ngƣời tƣơng tác mỗi ngày - Đang tăng trƣởng tốc độ rất nhanh Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing MÔI TRƢỜNG VĨ MÔ MÔI TRƢỜNG VĨ MÔ 2.2 2.2 www không hoàn toàn là TOÀN CẦU Tìm hiểu KT mới KT mới SỰ KHÁC BIỆT KT đã phát triển Nên đầu tư vào những nền kinh tế mới? Chuẩn bị cho sự tiếp cận một nền kinh tế khác… Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing 4
 5. 6/10/2014 MÔI TRƢỜNG VĨ MÔ AMAZON.COM 3.2 Những thông tin cần tìm hiểu, chuẩn bị tiếp cận một nền kinh tế khác • Tiếp cận trƣớc nhất là các DN ở Canada, Anh, Úc • Sau đó, tiếp cận Pháp, Nhật và Đức. Sự tƣơng đồng • Lý do: các nƣớc Canada, Anh, Úc: - Về nhu cầu thị trƣờng - Cùng ngôn ngữ phổ biến - Về hành vi mua của ngƣời tiêu dùng - Tƣơng đồng sâu sắc về: tỉ lệ ngƣời đọc, nhu cầu mua - Về tỉ lệ ngƣời sử dụng internet sách, phân khúc trực tuyến rất rõ ràng, credit card - Về phân khúc và đặc điểm thị trƣờng đƣợc sử dụng linh hoạt, an toàn thanh toán cao, dịch Sự khác biệt và dị biệt vụ vận chuyển giao nhận tốt. - Sự hạn chế & thói quen sử dụng thẻ tín dụng - Đặc điểm và thực trạng giao dịch thƣơng mại điện tử - Tốc độ giao dịch điện tử Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing MÔI TRƢỜNG VĨ MÔ MÔI TRƢỜNG VĨ MÔ 2.3 2.3 Trình độ kỹ thuật của ngƣời dùng internet Chi phí nối mạng internet - Số lƣợng & loại thiết bị dùng để kết nối - Mức độ sở hữu thiết bị kết nối UAE - Tần suất kết nối Egypt ISP Charges Kuw ait - Oman Telephone Charges Average Saudi Arabia Tunisia Lebonan Qatar Jordan Bahrain Morocco 0 10 20 30 40 50 60 70 80 U.S. Dollars Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing 5
 6. 6/10/2014 MÔI TRƢỜNG VĨ MÔ MÔI TRƢỜNG VĨ MÔ 3.3 2.4 • Hệ thống văn bản PL điều chỉnh hoạt động Marketing TMĐT Tốc độ kết nối – Thiết kế Web – Luật Giao dịch TMĐT 1/3/2006 – Luật công nghệ thông tin 1/1/2007 – Hệ thống các nghị định hƣớng dẫn thi hành luật Vấn đề về nguồn điện • Ảnh hƣởng của luật pháp đối với Marketing TMĐT – Hoạt động bí mật và riêng tƣ – Bảo vệ tài sản số hóa Kết nối không dây – Chiếm dụng tài sản cá nhân Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing MÔI TRƢỜNG VĨ MÔ Double Click – 3rd party 2.4 Câu chuyện số 01: chuyện của Users Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing 6
 7. 6/10/2014 MÔI TRƢỜNG VĨ MÔ MÔI TRƢỜNG VĨ MÔ 3.4 3.4 Câu chuyện số 02: chuyện của ngành công nghiệp ÂM NHẠC Câu chuyện số 03: chuyện của Samsung Electronics tại VN samsungmobile.vn samsungmobile.com.vn Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing MÔI TRƢỜNG VĨ MÔ 3.4 NỘI DUNG 3.1 Tổ chức kinh doanh LUẬT PHÁP và ĐẠO ĐỨC 3.2 Khách hàng – Ngƣời tiêu dùng 3.3 Nhà cung cấp 3.4 Đối thủ cạnh tranh 3.5 Các trung gian internet 3 MÔI TRƢỜNG VI MÔ Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing 7
 8. 6/10/2014 MÔI TRƢỜNG VI MÔ NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CÁC YẾU TỐ 3.1 MÔI TRƢỜNG VI MÔ MÔI TRƯỜNG VI MÔ VẤN ĐỀ GẶP PHẢI CẦN PHẢI… NGƯỜI TIÊU DÙNG • Kết nối với các thiết bị kỹ thuật số • Trình độ sử dụng các thiết bị công nghệ - Kiểm định năng lực sử dụng internet hiệu quả của tổ chức • Hành vi, tính cách và thông tin cá nhân • Những nhu cầu về dịch vụ - Xem xét cách thức tổ chức thích ứng với sự thay đổi NHÀ CUNG CẤP VÀ TRUNG GIAN • Trình độ áp dụng công nghệ • Mức độ tích hợp công nghệ • Tầm nhìn về những dịch vụ - Xem xét cả hai yếu tố Hiện Tại và Tƣơng Lai • Mối quan hệ thương mại ĐỐI THỦ CẠNH TRANH • Chiến lược và kế hoạch - Khách quan • Khả năng huy động nguồn lực • Tầm nhìn về những dịch vụ • Mối quan hệ với các trung gian • Năng lực thể hiện Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing MÔI TRƢỜNG VI MÔ MÔI TRƢỜNG VI MÔ 3.2 3.2 PHÂN TÍCH NGƢỜI TIÊU DÙNG PHÂN TÍCH NGƢỜI TIÊU DÙNG – MÔ HÌNH HÀNH VI KHÁCH HÀNG Ngƣời tiêu dùng online không đồng nhất với nhau: CẦN PHẢI CÓ NHỮNG THÔNG TIN… - Nhu cầu khác biệt ngay cả khi cùng một sản phẩm - Nhu cầu, tính cách, hành vi online của ngƣời tiêu dùng - Quy trình mua hàng khác nhau - Hành vi tiêu dùng của ngƣời sử dụng internet - Trình độ khác nhau về kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức - Tiềm năng và năng suất thực tế của trang web Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing 8
 9. 6/10/2014 MÔI TRƢỜNG VI MÔ MÔI TRƢỜNG VI MÔ 3.2 3.2 PHÂN TÍCH NGƢỜI TIÊU DÙNG – MÔ HÌNH HÀNH VI KHÁCH HÀNG PHÂN TÍCH NGƢỜI TIÊU DÙNG – MÔ HÌNH HÀNH VI KHÁCH HÀNG NGƢỜI TÌM KIẾM THÔNG TIN (Information Seeker) Nhận diện ngƣời tiêu dùng bằng những hành vi, động lực… -Phong cách tìm thông tin • Ngƣời tìm kiếm thông tin trực tiếp – không trực tiếp • Ngƣời mua hàng • Tuổi - Mức phản hồi thông tin • Ngƣời tìm kiếm thông tin nhƣ một niềm vui tiêu khiển • Giới tính - Kênh mua hàng • Thu nhập - Độ tin cậy • Lƣợng cầu MỨC ĐỘ PHẢN HỒI (Hierarchy of Response) - Mức tương tác với mạng cộng đồng • Cá tính Nhận diện ngƣời tiêu dùng ở những bƣớc mua hàng khác nhau Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing MÔI TRƢỜNG VI MÔ MÔI TRƢỜNG VI MÔ 3.2 3.2 PHÂN TÍCH NGƢỜI TIÊU DÙNG – MÔ HÌNH HÀNH VI KHÁCH HÀNG PHÂN TÍCH NGƢỜI TIÊU DÙNG – MÔ HÌNH HÀNH VI KHÁCH HÀNG KÊNH MUA HÀNG (Multichannel buying) MỨC TƢƠNG TÁC VỚI MẠNG XÃ HỘI Nhận diện ngƣời tiêu dùng bằng những kinh nghiệm và mức độ am hiểu đa dạng những kênh mua hàng • Ngƣời khám phá (explorers) • Ngƣời tuần tra (cruisers) • … SỰ TÍN NHIỆM (Trust-based) Nhận diện ngƣời tiêu dùng qua nhu cầu về sự đáng tin cậy: • Sự tự chỉ đạo • Ngƣời phòng ngừa • Ngƣời xác nhận • Ngƣời ủy thác Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing 9
 10. 6/10/2014 3.2 MÔI TRƢỜNG VI MÔ 3.2 MÔI TRƢỜNG VI MÔ PHÂN TÍCH NHU CẦU & MONG MUỐN TIÊU DÙNG PHÂN TÍCH MONG MUỐN TIÊU DÙNG – MÔ HÌNH CONVERSION • Hiểu đƣợc mức độ & xu hƣớng sử dụng internet hiện tại Q1 • Hiểu những nhân tố tác động Số email gởi ra (Q1) 1,000 emails đến số lƣợng ngƣời sử dụng DV. Q2 Số người mở email 500 users (Q2) • Phân tích mong muốn cho phép Số người click vào web Q3 DN nhận ra những cơ hội cũng để xem chi tiết (Q3) 100 users nhƣ những hạn chế việc sử dụng. Số người mua hàng 10 người Q4 (Q4) Conversions Rate = 10/1,000 = 1% Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing MÔI TRƢỜNG VI MÔ MÔI TRƢỜNG VI MÔ 3.2 3.3 PHÂN TÍCH MONG MUỐN TIÊU DÙNG – R.O.I Q1 Yếu tố “nhà cung cấp” ít có ý nghĩa so với những yếu tố khác trong bối Số email gởi ra (Q1) 1,000 emails cảnh internet. Chi phí gởi email 1,000,000 đ Q2 Số người mua hàng 10 người (Q4) Q3 Giá trị TB 1 đơn hàng 200,000 đ Bạn có đồng ý với nhận định trên? Q4 Tổng giá trị hàng bán 2,000,000 đ Điều này luôn đúng trong mọi lĩnh vực? R.O.I 200% Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing 10
 11. 6/10/2014 MÔI TRƢỜNG VI MÔ MÔI TRƢỜNG VI MÔ 3.4 3.4 CÁC HÌNH THỨC TRUNG GIAN MỚI CÁC KÊNH TRUNG GIAN – HIỆN TƢỢNG PHI TRUNG GIAN HÓA 1. a. TRUNG DN NTD Nhà Sản Xuất Nhà Bán Sỉ Nhà Bán Lẻ NTD GIAN 2. b. DN Phi Trung Gian NTD Nhà Sản Xuất Nhà Bán Sỉ Nhà Bán Lẻ NTD 3. c. TÁI DN NTD TRUNG GIAN Nhà Sản Xuất Nhà Bán Sỉ Nhà Bán Lẻ NTD Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing MÔI TRƢỜNG VI MÔ 3.4 HỎI & ĐÁP CÁC KÊNH TÁI TRUNG GIAN (Reintermediation/Countermediation) 2. Các lựa chọn địa điểm giao thương hàng hóa trực tuyến đa dạng: Người Bán bán hàng @ Web của nhà cung cấp -1 người bán - nhiều người mua @ nhà cung cấp Người Mua mua hàng @ Web mua hàng - Nhiều người bán - 1 người mua @ web của người mua Người Bán bán hàng @ Web của nhà cung cấp - Nhiều người bán - Nhiều người mua @ web trung gian Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing Chƣơng 2: Môi trƣờng e-marketing 11
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2