intTypePromotion=1

Bài giảng Marketing du lịch: Chương 9

Chia sẻ: Thân Thanh Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
272
lượt xem
112
download

Bài giảng Marketing du lịch: Chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung bài giảng Marketing du lịch với chương 9 Marketing điểm đến và kế hoạch hóa marketing du lịch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing du lịch: Chương 9

 1. TOURISM MARKETING
 2. Ch ng9 MARKETING I M N VÀ K HO CH HOÁ MARKETING DU L CH
 3. … là gi i Oscar dành cho ngành công nghi p Qu ng cáo …là gi i th ng danh giá mà b t c t p oàn chuyên làm qu ng cáo trên th gi i m c… Giành c … có ngh a là qu ng cáo c a b n ã mang c m t ý t ng c c kì t phá, sáng t o tuy t v i và vô cùng hi u qu . … ???
 4. ONE SHOW
 5. CHI N L C QU NG BÁ DU L CH THÔNG MINH NH T TH GI I 2009 ?
 6. Trong vòng 2 tháng: 7 tri u l t ng i quan tâm, 34.000 video dài 1 phút t 200 qu c gia, 200.000 blog và 43.000 bài vi t …LÀ K T QU CT 1 CU C THI… ?
 7. “ THE BEST JOB IN THE WORLD “ 1 tri u ô thu v 150 tri u ô !
 8. The so called: “ THE BEST JOB IN THE WORLD “ ???? What is your dream job ???
 9. Ben Southall – ENGLAND, 34 tu i là ng i th ng cu c B t u t 1/7/2009, anh chàng s c h ng m c l ng 110.000 USD ( 2 t 2 tr m tri u) trong 6 tháng VÀ CÔNG Vi C S LÀ:
 10. Hamilton Island
 11. QUEENSLAND AUS
 12. M C TIÊU C A N m v ng các khái ni m liên quan n i m n du l ch và t m quan tr ng c a nó i v i n n kinh t a ph ng. Th o lu n các b c t o ra m t chi n l c marketing i m n xu t s c.
 13. M T CHI N L C MARKETING !I M ! N TOÀN DI N LÀ HOÀN TOÀN C N THI T S khác bi t r t rõ r t gi a du l ch Hà N i và du l ch H i An ??? M t chi n l c marketing cho b t kì i m n nào mu n thành công u ph" thu c vào s ph i h p c a t t c các t ch c, các n v kinh doanh du l ch, các ban ngành liên quan và c cá nhân, ng i dân a ph ng. C n có m t cách nhìn tr c di n, t ng quan trong marketing du l ch
 14. NH!NG T"N T#I C A DU L$CH VI T NAM 1. Ý th c c a ng i dân i v i du l ch c c kì kém o “Tây nhi u ti n l m…Chém” “Chúng nó n ây l n này thôi, không quay l i âu mà s …Chém” o Chèo kéo khách: bán rong, xe ôm, #c bi t là xích lô o “Du l ch v i ch du li c, ch thêm t c ng và rác r i” o “Ta: 30k, Tây 50k”
 15. NH!NG T"N T#I C A DU L$CH VI T NAM 2. T.O ho t ng không hi u qu o Nghèo thông tin, th ng kê trùng l#p o Quy ho ch kém o Không có chi phí h$ tr t c quan ch c n ng, ban ngành o Free
 16. NH!NG T"N T#I C A DU L$CH VI T NAM 3. T m nhìn xa c a b n thân các Doanh nghi p o !ua nhau xây khách s n 4,5 sao o Ch a chú ý n th tr ng khách l%, c l p, không mua ticket tour o Ch a ánh giá úng ti m n ng và l i th du l ch Vn: Ngh d &ng, công v", bi n, #c bi t là Tôn giáo (hành h ng) C'N M(T CHI)N L *C MARKETING TH+T S, HI-U QU. CHO DU L/CH Vi-T NAM
 17. C S% LÝ LU&N V' ( )*+, - -M N (DESTINATION MARKETING) Marketing .i/m . n c hi u là toàn b các quá trình và các ho t ng nh0m thu hút khách du l ch1 n v i các nhà cung c p d ch v" du l ch t i i m n ó. Marketing i m n ph i h ng n s tho mãn nhu c u c a khách du l ch thông qua vi c s2 d"ng nh ng l i th c nh tranh nh0m t o d ng m t v th phù h p nh t c a i m n trên th 1 ng. 34 Không ch 1 537 n là các ho t 16 ng qu ng bá M"c tiêu c b n c a marketing i m n là xây d ng nh ng b ph n ch y uc a i m n nhìn t góc 1 4 ; @A 5 th ng hi u, t m nhìn c a i m n.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2