intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Mô hình hoá trong PLAXIS

Chia sẻ: Nguyễn Ngọc Hiếu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

132
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Bài giảng Mô hình hoá trong PLAXIS giới thiệu bộ phần mềm PLAXIS hiện nay, khái quát về mô hình hoá, định dạng hình học của bài toán, công cụ định dạng hình học của bài toán,... Tham khảo nội dung bài học để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mô hình hoá trong PLAXIS

 1. M« hÌnh ho¸ trong plaxis Sù ph¸t triÓn PM Plaxis ®−¬c b¾t ®Çu tõ 1987 t¹i ®H c«ng nghÖ Delff - Hµ Lan. Phiªn bản Plaxis V.1 ban ®Çu ®−îc lËp nh»m môc ®Ých ph©n tÝch c¸c bµi to¸n æn ®Þnh ®ª biÓn vµ ®ª s«ng t¹i c¸c vïng bê biÓn thÊp t¹i Hµ Lan. GS. R.B.J Brinkgreve vµ P.A Vermeer lµ những ng−êi khëi x−íng. Nam1993 C«ng ty PLAXIS BV ®−îc thµnh lËp vµ tõ năm1998, c¸c phÇn mÒm PLAXIS ®Òu ®−îc x©y dùng theo phÇn tö hữu h¹n Bé PM Plaxis hiÖn nay Tên Plaxis Plaxis Plaxis Plaxis Plaxis Plaxis 3D Plaxis V.1 V.3 Dynamics V.8 3D Found Tunnel PlaxFlow Năm 1987 1990 2000 2001 2002 2003 2004 1
 2. Bộ phÇn mÒm PLAXIS hiÖn nay • Plaxis V.8 - 2D Ph©n tÝch biÕn d¹ng vµ æn ®Þnh c¸c bµi to¸n ®KTtheo PTHH - 2D, tr−êng hîp ®Êt b·o hßa vµ kh«ng b·o hßa; • Ph©n tÝch ®éng lùc theo PTHH - 2D do t¸c ®éng nh©n t¹o vµ ®éng ®Êt g©y ra - Kh«ng xÐt ®−îc hãa láng trong MT; • Plaxis PlaxFlow - V.1 - Ph©n tÝch thÊm trong m«i tr−êng ®Êt ®¸ theo PTHH - 2D. Bµi to¸n thÊm æn ®Þnh vµ kh«ng æn ®Þnh, m«i tr−êng ®¼ng h−íng vµ bÊt ®¼ng h−íng; • Plaxis 3D Tunnel V.2 - Ph©n tÝch biÕn d¹ng vµ æn ®Þnh theo bµi to¸n ba chiÒu trong thiÕt kÕ ®−êng hÇm theo PTHH; • Plaxis 3D Foundation - V.1 - Ph©n tÝch biÕn d¹ng vµ æn ®Þnh c¸c mãng bÌ, mãng cäc vµ c«ng trinh biÓn theo2 PTHH.
 3. LỚP chuyÓn giao PLAXIS V.7 cho ðẠI HỌC THỦY LỢI 29/10 – 2/11/2001 [ChÝnh phñ Hµ Lan tµi trî] 3
 4. ¶nh ®¨ng trong Plaxis Bulletin N0 12 – June 2002 4
 5. Líp SV ð¹i häc Thuû lîi 5 ÷ 7/01/2007 5
 6. Líp SV ð¹i häc Thuû lîi 5 ÷ 7/01/2007 6
 7. Líp SV ð¹i häc Thuû lîi5 ÷ 7/01/2007 7
 8. ð¬n vÞ dïng trong Plaxis Loại ñ¬n vÞ ð¹i l−îng HÖ SI HÖ Mü ð¬n vÞ c¬ bản ChiÒu dµi [m] [in] Lùc [kN] [lb] Thêi gian [ngµy] [sec] ð¬n vÞ hình học To¹ ®é [m] [in] ChuyÓn vÞ [m] [in] TÝnh chÊt vËt liÖu M«®un Young [kN/m2] = [kPa] [psi] Lùc dÝnh ®¬n vÞ [kPa] [psi] Gãc ma s¸t [®é] [®é] Gãc chảy [®é] [®é] Träng l−îng ®v [kN/m3] [lb/cu in.] HÖ sè thÊm [m/ngµy] [in/sec] Lùc vµ øng suÊt Lùc tËp trung [kN] [lb] Tải träng tuyÕn [kN/m] [lb/in] Tải trọng ph©n bố [kPa] [psi] øng suÊt [kPa] [psi] ThÊm L−u l−îng giÕng [m3/day] [ft3/sec] ThÊm biªn [m/day] [ft/sec] 8
 9. Kh¸i qu¸t vÒ m« hình ho¸ Input Program ThiÕt lËp s¬ ®å c«ng trình • LËp s¬ ®å hình häc • LËp l−íi PTHH • X¸c ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn ban ®Çu • X¸c ®Þnh c¸c giai ®o¹n tÝnh to¸n • TÝnh to¸n [Calculation P] • HiÓn thÞ, kiÓm tra c¸c kÕt quả tÝnh to¸n [Output, Curve] 9
 10. ðÞnh d¹ng hình häc cho bµi to¸n S¬ ®å hình häc bµi to¸n ®−îc x¸c ®Þnh nhê: • C¸c ®iÓm, ®−êng vµ côm (cluster - ®¬n nguyªn) • C¸c tÇng ®Êt, phÇn tö kÕt cÊu vµ c¸c tải träng. ðiÓm • X¸c ®Þnh ®iÓm ®Çu vµ cuèi c¸c ®−êng • ðÞnh vÞ c¸c neo • LËp c¸c lùc ®iÓm (tËp trung) • Cè ®Þnh ®iÓm • Lµm mÞn côc bé l−íi PTHH 10
 11. ðÞnh d¹ng hình häc cña bµi to¸n ð−êng • X¸c ®Þnh c¸c ®−êng biªn vËt lý cña d¹ng hình häc • X¸c ®Þnh c¸c gi¸n ®o¹n trong MH hình häc nh−: - T−êng cõ, tải träng ph©n bè - Ph©n c¸ch c¸c líp ®Êt ®¸ kh¸c nhau hay c¸c giai ®o¹n thi c«ng • VËy mét ®−êng cã nhiÒu chøc năng hoÆc tÝnh chÊt Côm (®¬n nguyªn) • Vïng khÐp kÝn ®Ó tù ®éng sinh l−íi • X¸c ®Þnh tÝnh ®ång chÊt cña ®Êt ®¸ 11
 12. ðÞnh d¹ng hình häc cña bµi to¸n L−íi • C¸c phÇn tö tam gi¸c 6 nót hay 15 nót • ChuyÓn vÞ ®−îc tÝnh theo vÞ trÝ nót • øng suÊt ®−îc tÝnh t¹i c¸c ®iÓm tÝch ph©n Gauss C¸c cöa sæ (menu vµ toolbar) Tuú theo mçi phÇn mÒm, Plaxis cã c¸c menu vµ c«ng cô t−¬ng øng nªu trong cöa sæ chÝnh cña thuéc mçi phÇn mÒm 12
 13. ðÞnh d¹ng hình häc cña bµi to¸n Input program 13
 14. C«ng cô ®Þnh d¹ng hình häc cña bµi to¸n Input program Cöa sæ chÝnh cña Input - ðèi t−îng hình häc (geometry) - Văn bản (text) - Th«ng sè m« hình - Lùa chän MH ®Êt Plaxis V.8 14
 15. C«ng cô ®Þnh d¹ng hình häc cña bµi to¸n Input program • LËp MH hình häc • T¹o lËp vµ gäi c¸c tÖp dữ liÖu • T¹o l−íi PTHH • LËp c¸c ®iÒu kiÖn ban ®Çu 15
 16. C«ng cô ®Þnh d¹ng hình häc cña bµi to¸n LËp MH hình häc Plate (TÊm) - KÕt cÊu máng cã ®é cøng chÞu uèn vµ ph¸p h−íng t−¬ng ®èi lín, (dïng Line) ®−îc t¹o bëi c¸c PT dÇm. VÝ dô: bản, t−êng, vá (hÇm). Th«ng sè MH: EI vµ EA BÒ dµy: z C¸c PT tÊm 3 vµ 5 nót cã 2 ®é CV tù do: ux, uy vµ 1 ®é xoay tù do trªn mÆt x,y. ðiÓm ¦S n»m c¸ch trªn vµ d−íi ®−êng t©m tÊm mét ®o¹n 1/2deq 3 Hinges (Bản lÒ) vµ Rotation Springs (Lß so xoay) MH nèi tiÕp, xoay tù do (liªn tôc vµ kh«ng liªn tôc) t¹i giao ®iÓm c¸c PT dÇm 16
 17. C«ng cô ®Þnh d¹ng hình häc cña bµi to¸n Geogrids - PT 3 hay 5 nót, CV 2 ®é tù do: ux uy; nót X ®iÓm ¦ S - VËt liÖu ®µn håi tuyÕn tÝnh; - Kh«ng cã ®é cøng chÞu uèn (EI), chØ cã ®é cøng ph¸p h−íng (EA - chØ chÞu kÐo, kh«ng chÞu nÐn) - T−¬ng t¸c ðÊt/Geogrid ⇒ dïng MH “Interfaces” Interface (Giao diÖn). PhÇn tö nèi tiÕp cã Nèi tiÕp gi−a PT Interf vµ PT ®Êt ®é dµy ảo, MH ho¸ sù tr−ît giữa ®Êt - kÕt cÊu tÊm, ngăn cản dßng thÊm vu«ng gãc víi PT trong ph©n tÝch thÊm vµ cè kÕt thÊm. TÝnh chÊt vËt liÖu, ®Æc tr−ng bëi Cinter⇒ hÖ sè triÕt giảm: Cinter = Rinter. Csoil và tanϕinter = Rinter · tan nsoil víi: Interaction sand/steel = Rinter ≈ 2/3 Interaction clay/steel = Rinter ≈ 0.5 Interaction sand/concrete = Rinter ≈ 1.0 - 0.8 Interaction clay/concrete = Rinter ≈ 1.0 - 0.7 Interaction soil/geogrid = Rinter ≈ 1.0 (interface may not be required) Interaction soil/geotextile = Rinter ≈0.9 - 0.5 (foil, textile) 17
 18. VÝ dô sö dông GEOGRID Geogrid 18
 19. C«ng cô ®Þnh d¹ng hình häc cña bµi to¸n Node-To-Node Anchors. ðÓ MH neo, cét vµ thanh chèng. - PhÇn tö ®µn dÎo - Nèi hai ®iÓm hình häc - ðÆt øng suÊt tr−íc. ¦D: anchor, column, rod Fixed-End Anchors. ðÓ MH neo, thanh chống, cét chèng - PhÇn tö ®µn håi; - Mét ®Çu ®Æt vµo vËt hình häc, ®Çu kia ®Æt cè ®Þnh - ðÆt theo gãc tuú ý vµ cã thÓ t¹o øng suÊt tr−ícà strut VÝ dô m« hình ho¸ “Ground Anchor” 19 Input geometry Generated mesh Axial forces in ground anchor
 20. C«ng cô ®Þnh d¹ng hình häc cña bµi to¸n • "Tunen". T¹o mÆt c¾t tunen tiÕt diÖn trßn hoÆc kh«ng trßn: vá chèng vµ giao diÖn. Cöa sæ "Tunnel Designer" cho t¹o"Input". • Cho 3 lo¹i tunen: Bore Tunnel, NATM Tunnel (New Austrian Tunneling Method) vµ Tunnel ng−êi dïng tù lËp. à Prescribed Displacement (ChuyÓn vÞ quy ®Þnh) ðÆt vµo MH ®Ó kiÓm so¸t chuyÓn vÞ cña mét ®iÓm (Standard) Fixities – MH chuyÓn vÞ b»ng kh«ng. Ph©n biÖt ux = 0, uy = 0 vµ ux = uy = 0. VÝ dô: dïng ®Ó m« pháng bµi to¸n cöa lật. Rotation Fixities (®Þnh vÞ xoay) - MH g¾n ®é tù do xoay cña mét tÊm quanh trôc z. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2